Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Final Soruları - AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soruları1-Bir devrim sonucu yeni yasalara dayalı yeni bir devlet kurularak,ilk
anayasanın yapıldıgı
ülke aşağıdakilerden hangisidir?

e - Fransa

2-1876'da ilan edilen Anayasa gereğince oluşturulan Osmanlı
Parlamentosunundanışma kurulu
olmaktan öteye gidememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

c - Hükümeti kurma ve görevden alma yetkisini padişaha vermesi

3-Mustafa Kemal Paşa'nın bölgesel kurtuluşu sağlamak amacıyla toplanan
kongrelere sıcak
bakmaması ve bunları tek çatı altında birleştirmek istemesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

a - işgallere sempati ile bakan azınlıkların derneklerle temsil edilmesi

4-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış
için ileri sürdüğü
koşullardan (Misak-ı Milli kararlarından) biri değildir?

a - Ateşkes Antlaşmasının çizdiği sınırlar içinde birlik oluşturan
yurttaşların oturduğu yerlerin yurttan kopartılamayacağı

5-İngiltere,Fransa ve İtalya'nın yeni Türk Devletini göreüşülmesi gereken
siyasal bir varlık olarak
kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

e - birinci inönü zaterinin kzanılması

6-Lozan'da Yunanistan'a savaş tazminatı olarak getirilern yükümlülük
aşağıdakilerden hangisidir?

d - Bozcaada ve Tavşan adası' nı Türkiye' ye vermesi

7-Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem TBMM'nin özelliklerinden biri
değildir?

b - Meclis içindeki grupların yaşamsal konularda bir araya gelebilmesi

8-Aşağıdakilerden hangisi 1939-1945 yılları arasındaki Türkiye'nin
ekonomik durumunu yansıtmaz?

b - Sanayinin gelişmesinin durması

9-Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda çözülemeyen
sorunlardan biridir?

d - Boğazlar sorunu

10-Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

b - Toplumun çağdaşlaşmaya açık olması

11-İnsanların yeme,içme,barınma gibi yaşamını en iyi biçimde sürdürme
etkinlikleriyle ilgili her
türlü eylem,tutum ve davranışlarını kapsayan kültür öğesi aşağıdakilerden
hangisidir?

a - Bilim ve sanat

12-Mustafa Kemal'in Aydınlanma hareketinin Türk toplumunda
benimsenebilmesi için öngördüğü siyasal
sistem aşağıdakilerden hangisidir?

c - Demokrasi

13-Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından biri değildir?

d - Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı

14-Yasaya bağlı devletin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

c - Yasaları yapan gücün, halkın iradesi ile oluşması

15-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dveleti'nde demokratik bir hukuk
devleti kurulamamasının nedenlerinden
biridir?

e - İslam hukuk kurallarının sistemli bir metin halinde düzenlenmiş olması

16-Aşağıdakilerden hangisi,Batı'da eğitim sisteminin akılcı bir nitelik
kazanmasını sağlayan etkenlerden
biri değildir?

a - Eğitim hakkının soylular dışında başka gruplarada ait olduğu görüşünün
benimsenmesi

17-1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi kesinleşmiştir?

c - Beş yıllık kalkınma planları ile Türk ekonomisinin düzene sokulacağı

18-Atatürk Devrimeleri aşağıdakilerden hangisi hakkında yasal bir
zorunluluk getirmemiştir?

a - Kadınların uygar bir kılkta dolaşması

19-Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin yaydığı ve Atatürk
tarafından örnek alınan düşüncelerden
biri değildir?

e - Ayrıcalıklı toplum modeline son verilmesi gerektiği

20-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün egemenlik konusundaki
üdüşüncelerinden biri değildir?

b - İnsanlar iradelerini diledikleri gibi gerçekleştirmek isterlerse
egemenliklerinin doğrudan doğruya kullanmalıdır.

21-Atatürk "Ulusun isteğine bağlı ve uygun olmayan kararlar,ulus gözünde
hiçbir zaman makbul değildir."
derken aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

e -Egemenliğin ulusa ait oldugu

22-Aşağıdaki Osmanlı aydınlarından hangisi "ulus" kavramı üzerinde özgün
düşünceler üretmiştir?

a - Halide Edip Adıvar

23-Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı içinde yer almaz?

d - Bilinçli bir bireycilik

24-Atatürk'ün Türkiye'de devletçi ekonomik politika uygulamasına
geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

b - Yapılan beş yıllık kalkınma planlarının başarı ile yürütülememesi

25-I. Yurdun savunulması
II. Asayişin sağlanması
III. Eğitim işlerinin düzenlenmesi
IV. Sağlık işlerinin düzenlenmesi
V. Bireye bırakılan ve devletin yüklendiği ekonomik
alanlarda akılcı bir ayrım yapılması

Yukarıda verilen faaliyetler,Atatürk ilkelerinden özellikle hangi ikisinin
kapsamına girer?

c - Milliyetçilik-İnkılapçılık

26-Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun'un
kapsamında yeralmaz?

c - Kadınlara meslek seçme özgürlüğünün tanınması

27-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Devrimlerini korumanın yollarından biri
değildir?

d -Devrime tepki gösterenlere karşılık verilmesi

28-Atatürkçü Sistem'i bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

d - Osmanlı sistemine dönmek özleminde olmaları

29-Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin vatandaşlarının,kendi devletlerini
dava edebilmelerine olanak
sağlayan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

b - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi

30-Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi sonrası meydana gelen kültürel
gelişmeye örnek gösterilemez?

e Sanat olaylarının küçük kentlere kadar yayılması..

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2300
favori
like
share