AÖF Davranış Bilimlerine Giriş - Davranış Bilimlerine Giriş Final Soruları ve CevaplarıSoru 1) Deney yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Klasik deney yönetiminde deney ve kontrol grupları karşılaştırılır.
b) Deney yönteminde olayların birbiri üzerindeki etkiler karşılaştırılır.
c) Deney yönetimi ile neden-sonuç ilişkileri sınanabilir.
d) Deney yönetiminde bütün değişkenler değişimlenebilir.
e) Deney yönetiminde araştırmacının hazırladığı yapay bir durumdur.

Soru 2) Karl Marx, Ralf Dahrendorf ve Levis Coser gibi kuramcıların katkıda bulundukları sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal alışveriş b) Çatışma c) Feminist d) Etkileşimcilik e) Fonksiyonalist

Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz edebilmek için gerekli koşullardan biri değildir.

a) Ortak bir politik otoriteye saygı göstermek
b) Ortak bir yaşam biçimine sahip olmak
c) Ortak bir toprak parçasına sahip olmak
d) Ortak bir tüketim ilişkisi yaşamak
e) Ortak bir kültüre sahip olmak

Soru 4) Lewis’in ‘’fakirlik kültürü’’ tezini reddederek, aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı hangisidir.

a) Whorf b) Mead c) Rodman d) Sapir e) Williams

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasında sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarından biri değildir?

a) Okul b) Arkadaş grupları c) Aile d) Kitle iletişim araçları e) Hukuk

Soru 6) Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?

a) Sadece sanayileşmiş toplumlarda görülür
b) Kültürel farklılaşma ve iş bölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalırlar
c) Yüzyüze ilişkiler çok kısıtlıdır.
d) Grup üyeleri, üyelik ve bizlik duygusuna sahiptirler
e) Büyük çaplı gruplardır

Soru 7) Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu, erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proleterya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Durkheim b) Litwack c) Engels d) Le Play e) Weber

Soru 8 ) Aile içerisindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki mevcut ilişkilere ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığına bakılması gerektiğini savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Feminist b) Fonksiyonalist c) Çatışma d) Sembolik etkileşim e) Marksist

Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma konusunda Gerhard Lenski’nin savunduğu görüşlerden biri değildir?

a) Evrende sosyo- kültürel bir evrim söz konusudur.
b) Endüstri sonrası toplumlarda eşitsizlik giderek artacaktır.
c) Birey ve gruplar toplumdaki nadir ve kıymetli olan kaynakları elde etmede birbirleriyle devamlı bir mücadele içindedir
d) Toplumların tabakalaşması onların sahip oldukları artı değere göre gerçekleşmektedir
e) İnsanların grup tercihleri ön planda yer alırken, sınıf tercihleri ikinci plandadır

Soru 10) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel sayıltılarından biri değildir?

a) Değişme zorlayıcıdır b) Değişme benzerlikler gösterir c) Değişme doğaldır
d) Değişme gereklidir e) Değişme süreklidir

Soru 11) Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinden biri değildir?

a) Sistematik gözlem b) Anket c) Genetik İnceleme d) Mülakat e)Vaka incelemesi

Soru 12) Aşağıdaki kuramlardan hangisi gelişimin dönemler halinde gerçekleştiğini kabul etmez

a) Erikson b) Kohlberg c) Piaget d) Freud e) Bandura

Soru 13) Çocukların dünyayı algılamasından sembolik düşünce ve taklit oyunlarının önem kazandığı Piaget’in bilişsel gelişim dönemi hangisidir.

a) Duygusal motor b) Formel İşlemsel c) İşlem öncesi d) Somut işlemsel e) Fallik

Soru 14) Güdüsel bir davranışın başlamasına neden olan çevresel uyarıcılara ne ad verilir?

a) Özendirici b) Başlatıcı c) Geliştirici d) Duygusal e) Kültürel

Soru 15) Aşağıdakilerden hangisi bilinen bilinen fizyolojik bir temeli olan, ancak bu temelden bağımsız olarak da devam edebilen güdülerden biridir.

a) Başarı b) Bağlanma c) Açlık d) Analık e) Susuzluk

Soru 16) Çevredeki enerji değişikliklerinin (uyarıcıların) sinir akımı haline dönüştürülerek beyine ulaştırmasına ne ad verilir?

a) Algısal seçicilik b) Algı c) Duyum d) Dikkat e) Öğrenme

Soru 17) Görünüşü bir başka nesne tarafından engellenen nesnenin daha uzaktaymış gibi algılanmasına ne ad verilir?

a) Açıklık b) Gölgeler c) Doğrusal persfektif d) Araya girme e) Hareket

Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi algının bir özelliği değildir.

a) Değişmezlik b) Seçicilik c) Örgütleme d) Monoküler ipuçları e) Oransallık


Soru 19) Öğrenme türlerinden hangisinde bir davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı bireyin kendi yarattığı sonuçlar tarafından belirlenir

a) Bilişsel öğrenme b) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme c) Tepkisel Koşullanma yoluyla öğrenme d) Kavrama yoluyla öğrenme e) Deneme yanılma yoluyla öğrenme

Soru 20) Ceza ile olumsuz pekiştirici arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ceza da itici bir uyarıcı söz konusu iken, olumsuz pekiştirici de itici bir uyarıcı yoktur
b) Olumsuz pekiştirici davranışın tekrarlanma olasılığını artırır, ceza ise azaltır
c) Olumsuz pekiştirici de itici bir uyarıcı söz konusu iken, ceza da itici bir uyarıcı yoktur.
d) Edimsel koşullanma sürecinde ceza daima olumsuz pekiştiriciden önce gelir
e) Olumsuz pekiştirici davranışın tekrarlanma olasılığını artırmada

Soru 21) Belirli kaygı ve korkuların tepkisel koşullanma yoluyla öğrenebileceğini yaptığı deneylerle kanıtlayan psikolog hangisidir.

a) Watson b) Pavlov c) Bandura d) Adler e) Piaget

Soru 22) Gözlenen ve ölçülen olaylardan, henüz gözlenmeyen olay ve duyguların yardanmasına ne ad verilir?

a) Vardama b) Kurutlu c) Metadoloji d) Genelleme e) Değişilmeme

Soru 23) Bireyi başkalarından ayıran ve kendine özgürlüğü oluşturan tüm davranışsal özelliklere ne ad verilir?

a) Yetişkinlik b) Değişmezlik c) Olgunluk d) Bağlılık e) Emsalsizlik

Soru 24) Aşağıdakilerden hangisi sosyal görüşlü psikoanalistlerden biri değildir?

a) Horney b) Sullivan c) Adler d) Rogers e) Fromm

Soru 25) İtaat davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

a) İtaat davranışının kaynağı belirsiz olabilir
b) İtaat toplumsal düzenin sağlanması ve devamlılığı açısından gereklidir.
c) Bireyin yerine getirdiği istek, otorite durumunda bulunan kişi veya kişilerden gelmektedir.
d) İtaate yol açan sosyal etki kolayca gözlenebilir.
e) İstekte bulunan kişinin otoritesi onun uzman olarak algılanmasından kaynaklanabilir.

Soru 26) Bir sokakta kaldırımdaki bir grup insanın, yolun karşısındaki birinin üst katlarına doğru baktığını gören bir kişinin aynı noktaya bakmaya başlaması sosyal etki davranışlarından hangisine bir örnektir.

a) Uyma b) İtaat c) Boyun eğme d) Taklit e) Kabul etme

Soru 27) Yaptığı araştırmada ‘’otokinetik etki’’ algı yanılmasından yararlanarak uyma davranışını açıklayan psikolog hangisidir?

a) Cüceloğlu b) Kağıtcıbaşı c) Harlow d) Milgram e) Şerif

Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi bir tutumun değişmesinde etkili olabilecek bilgi kaynağına ilişkin özelliklerden biri değildir.

a) İnanılırlık b) Sevilme c) Özgürlük d) Benzerlik e) Güvenilirlik

Soru 29) Aşağıdakilerden hangisi tutumların ölçülmesinde kullanılan tekniklerden biri değildir.

a) Davranış gözlemi b) Korelatif ölçümler c) Mülakat d) Tutum ölçekleri e) Psiko-fizyolojik ölçümler

30) Aşağıdakilerden hangisi tutumların oluşmasından etkili faktörlerden biri değildir.

a) Anne – baba b) Kitle iletişim araçları c) Tutum nesnesiyle olan kişisel yaşantılar d) Akranlar e) Sağlık durumu

1d
2b
3d
4c
5e
6d
7c
8b
9
10a
11c
12e
13c
14a
15d
16c
17d
18d
19b
20b
21b
22a
23e
24
25a
26a
27e
28c
29b
30e

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1411
favori
like
share