Kültür - Kültür Hakkında - Kaç Çeşit Kültür Vardır
[FONT="Franklin Gothic Medium"]Kültürel sınıflama yapılırken birçok farklı ölçütler alınmaktadır.Başka bir deyişle, sosyal bilimciler inceleme alanlarına göre kültürü farklı biçimlerde sınıflamaktadır.Tabii durum böyle olunca bu sosyal bilimcilerin sınıflamada temel aldıkları kıstaslar da farklı olabilmektedir.

(1) Maddi ve Manevi Kültür
Toplumda insanlar çoğu zaman kültür denilince, sadece o toplumun bilim, sanat, ahlak, din, hukuk, gelenek, görenek, ideoloji ve inançları gibi kültürel öğelerini anlamaktadır.Böyle bir anlayış yanlış olmamasına rağmen sadece eksiktir.Çünkü her toplumun kendine ait olan bu kültürel öğelerinin yanında bir de o kültürün maddi öğeleri de mevcuttur.Kültürü maddi ve manevi diye ikiye ayırmak mümkündür.

(a)Maddi Kültür
Maddi kültürün temelini, insanın tabiata karşı yaptığı her şey oluşturur.

(b)Manevi Kültür
Manevi kültürü, toplumların örf, adet, gelenek, görenek, ahlak kuralları,inanç ve ideolojileri oluşturur.

(2) Genel Kültür ve Alt Kültür
Bu ayrım kültürün yaygınlık derecesine göre yapılmıştır.Bu kıstasa göre kültürü,genel ve alt kültür olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

(a)Genel Kültür
Genel kültür,her toplumun sahip olduğu ve sadece kendine has olan özellikleri içerir.Belli bir toplumun paylaştığı ve benimsediği değerleri, inançları, davranış tarzları,yaptırım biçimleri, örf, adet, gelenek, görenekleri o toplumun genel kültürünü oluşturur.

(b)Alt Kültür
Toplumların genel kültürü büyük bir sistem olarak birçok alt kültürel sistemi bünyesinde barındırmaktadır.Alt kültür toplumun temel kültür unsurlarını paylaşan fakat bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer,norm ve yaşam biçimleri olan grupları kapsar.Alt kültür grup kültürünün genel kültürden farklı olduğu anlamına gelmektedir.

(3) Gerçek Kültür ve İdeal Kültür
Bu kültür sınıflaması, toplumda kültürel olarak belirlenen uyumsuzluk kriteri dikkate alınarak yapılmıştır.Buna göre kültürü gerçek ve ideal olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.

(a)İdeal Kültür
İdeal kültür, toplumun birlik ve beraberliğini sağlayan norm ve değerlerin yalnızca kurallarda geçerli olmasıdır.

(b)Gerçek Kültür
Gerçek kültür, toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin pratikteki,günlük yaşamdaki uygulanışı ya da bulunuş şeklidir.
İdeal ve gerçek kültür ayırımı, kültür içindeki bir farklılığı ifade etmektedir.

(4)Postfigurativ, Cofigurative ve Prefigurative Kültür
Bu kültür ayırımı, öğrenme zamanına göre yapılmıştır.Bu sınıflamaya göre üç çeşit kültür vardır.

(a)Postfigurativ Kültür
Bu kültür biçimi sonradan öğrenilen kültürdür.Yani insanların atalarından öğrendiği kültürdür.Toplum üyeleri bu kültürü genellikle yavaş yavaş öğrenir.Daha çok ilkel toplumlarda geçerli olan bir kültürdür.

(b)Cofigurative Kültür
Cofigurative kültür, toplu yaşamda insanların birlikte olmaları sonucu öğrenilen bir kültür biçimidir.Bu kültür biçiminde temel nokta, yaşlıların yeni nesil için örnek bir davranış modelleri oluşturmalarıdır.

(b)Prefigurative Kültür
Bu kültür yaşlıların gençlerden öğrendiği kültür biçimidir.Yaşlıların, gençlerin yarattığı kültürel değerleri benimsemesi yani yeni ve eski kültürün birleşmesidir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 12705
favori
like
share
Pedaliza Tarih: 26.08.2009 21:47
Güçlü ve Zayıf Kültürler

[FONT="Franklin Gothic Medium"]Güçlü kültür yaklaşımına göre güçlü kültürleri olan örgütler diğerlerine oranla daha iyi performans gösterirler. Güçlü kültür, bir örgütü, dışarıdan bile fark edilebilecek şeklide iyi biçimde yöneten ve yoğun olan değerlerin bir birleşimidir. Bununla birlikte güçlü bir kültür derin bir şekilde hissedilir ve geniş bir kesimce paylaşılır. Fakat bu tür kültürler genellikle değişime karşı büyük bir direnç gösterirler. Güçlü kültüre en büyük örnek IBM’in kültürüdür. Şirketin kültürü tanıdıktır: muhafazakar, sadık bir işgücü ve müşteri hizmetinin bilhassa üzerinde durmak.

Güçlü bir kültürün işletme performansına olan yardımı üç açıdan ele alınabilir: öncelikle bu tür kültürler hedef sırlama ile karaktrerize edildiğinden çalışanlar ortak değerleri paylaşırlar. İkinci olarak güçlü kültürler tüm çalışanlar tarafından paylaşılan değerler sebebiyle yüksek bir motivasyon seviyesi yaratabilirler. Üçüncü olarak ise güçlü kültürler bürokrasinin bunaltıcı etkileri yaşanmadan kontrol sağlar.

Kotter ve Heskett’in değişik endüstrilere ait 207 firma üzerinde yaptığı araştırma sonunda çıkan sonuç şöyledir: Yapılan araştırmada bir anket kullanılmış ve bu anket sonucunda firmaların bir kültür güçlülüğü indeksi oluşturulmuştur. Bu indeks ayrıca firmanın oniki yıllık ekonomik performansı ile ilişkilendirilmiştir. Bunun sonucunda ise güçlü bir uzun dönem ekonomik yapısına sahip işletmelerin aynı zamanda güçlü kültürlere sahip olduğu görülmüştür.

Burada sorulması gereken soru şudur: Güçlü bir ekonomik yapı güçlü bir kültür mü oluşturur yoksa bunun tersi mi geçerlidir? Bir de güçlü kültürler bazı durumlarda işletmeleri yanlış yollara sevk edebilir.

Güçlü bir kültürün belirli sonuçlarında bir ise düşük çalışan devir hızıdır. Güçlü bir kültür çalışanlar arasında örgütün yaptıkları hakkında daha fazla anlaşma olmasını sağlar. Bu tür bir birliktelik sadakat ve örgüte bağlılık yaratacaktır. Bu nitelikler de çalışanların firmadan ayrılma eğilimlerini azaltacaktır


Pedaliza Tarih: 26.08.2009 21:46
Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Kalıpları

[FONT="Franklin Gothic Medium"]Her toplumun kendine özgü düşünce,inanç ve değer sistemleri vardır.Bunlar toplumda iyi veya kötüyü belirlemede, toplumu tanımada ve işlerin hangi yöntemlerle yapılacağını saptamada oldukça etkilidirler.Toplumların farklı gelenekler, görenekleri, ahlaki değer yargıları ve inançları mevcuttur.Bunlar her toplum için doğru ve değerli olmayabilir.Kültürün bu öğeleri zamanla kalıplaşır ve birbirine uyumlu hale gelir.

Toplumsal yaşamda birçok işi yapar veya çeşitli davranışları sergileriz.Ama yaparken tam olarak bilinçli düşünmeyiz.Çünkü toplumda hemen hemen herkes bunları yapmakta ve aynı zamanda onay görmektedir.Onun için toplumca benimsenen bir davranışı sergilerken onun yanlışlığını düşünmeyiz.Bunun nedeni, o davranışın artık kalıplaşmış olmasıdır.Davranışlarımıza yön verev kültür kalıplarını şöyle sıralamak mümkündür.

(1)Değerler
(2)Sosyal Normlar
(3)Örf,Adet ve Gelenekler
(4)Anomi


Pedaliza Tarih: 26.08.2009 21:44
İnsan Davranışlarının Temeli Olarak Kültür

[FONT="Franklin Gothic Medium"]Hem her defasında yeni bir davranış tarzı icat ederek anarşiye yol açmamak, hem de toplum içinde düzenli hareket etmek için insanlar bu normlara uymak zorundadırlar. İnsanlarla hayvanları birbirinden ayırmada normlar bir kriter görevine sahiptir. Hayvanların doğuştan getirdikleri standart davranışları, insanlar içinde yaşadıkları toplumun normlarından almaktadır. İnsanları bir toplum içinde uyumlu bir şekilde yaşatan normlar, genel olarak kültürden kaynaklanmaktadır. Din ise kültüre ebedi bir kaynak teşkil etmektedir.
Pozitivist düşüncelerden hareket edenler ise, kültürde dine yer vermek istememekte, hatta ilmin gelişmesiyle dine ihtiyaç kalmayacağını ileri sürmektedirler. Onların ileri sürdükleri fikirlerinde bir müddet sonra “din” hüviyeti kazandığı görülmektedir. Gerçekte dinin yerine geçmek üzere ortaya atılan bütün sistemler din haline gelmiştir. Bu vakıa, dinden hiçbir şekilde vazgeçilmeyeceğini ortaya koyan çağdaş bir tecrübe olmuştur. Türkiye sanayileşen bir ülke olarak,sosyal çözülmelere karşı tedbirler geliştirmek mecburiyetindedir. Bu gün sanayileşmiş Batı dünyası, sosyal ilimlerin bütün imkanlarını sosyal çözülmeleri önlemek için seferber etmektedir. Sosyal çözülmeleri önlemek, sosyal bir kimliğe sahip olan normları, toplum içindeki insanlar arasında ortaklaşa kullanılır halde tutmakla mümkündür. İstikrarlı bir toplum yapısını korumak için ifrat ve tefritten uzak mutedil fertlerin gelişmesine ne kadar ihtiyaç varsa, bunu sağlayacak sosyal normların da canlı ve işler halde bulunmasına o nisbette ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak için kültürel yapımızı kendi bütünlüğü içinde değerlendirmeye, bu bütün içinde dinin tanzim edici rolünü ihmal eden resmi/laik tavrı geçirmeden değiştirmeye ihtiyaç vardır.


Pedaliza Tarih: 26.08.2009 21:43
Kültür ve Sosyal Çevre

Kültürel ve sosyal benzerlikler veya farklılıklar uluslar arası pazarlamada rol oynayan faktörlerin başında gelir. Tüketici pazarları incelenirken "kültür"; insanların yarattığı değer sisteminin, örf-adet, ahlâk, tutum, inanç, davranış, sanat ve bir toplumda paylaşılan diğer sembollerin karışımıdır" diye belirtilir. Mamuller bir ülkeden diğerine sunulduğu zaman, iki ulusun kültürleri arasında benzerlikler varsa, bunların kabul görme şansı çok daha fazladır. Farklılıklar fazla ise, mamullerin ve diğer pazarlama karması unsurlarının bu ülke kültürüne adaptasyonu önem kazanır.

Gerçekten, uluslar arası pazarlamada kültürün önemi, aslında genel olarak pazarlamada çok önemli bir faktör olan ekonomik çevre ile karşılaştırılamayacak kadar büyüktür. Üstelik bu konuda ekonomik çevre ile ilgili kategoriler gibi belirli örnekler bulmak ve genellemeler yapmak da güçtür. Örneğin, Almanlarla Fransızların ekonomik seviyeleri benzer olduğu halde kültürleri hayli farklıdır. Bu yüzden dış pazarların kültürel yönlerini belirlemek için bir takım genellemelerden yararlanmaksızın geniş ölçüde her toplumun ayrı ayrı analiz edilmesi gerekir.
Uluslar arası pazarlamacılara için kültürel farklılıkların, mamul geliştirme, kişisel satış, reklâm, fiyat üzerinde, kısacası hemen hemen pazarlama programının her yönü üzerinde etkileri olur. Pazarlama karması unsurlarından özellikle tutundurma ve reklâm birçok pazarda aynen uygulanabilir.

Sosyal faktörler de, uluslar arası pazarlamada önemli farklılıklara yol açar. Yeni bir dış pazara girmeye çalışırken aile, din, eğitim, sağlık, spor vb. sosyal kurumlar iyice incelenip analiz edilmeli ve pazarlama faaliyetleri bunlara göre düzenlenmelidir. Sosyal ve kültürel farklılıklar işletme yöneticilerinin iş görüşmelerinde de farklılıklara yol açar ki, bu da zaman zaman kırılma, kendini hakarete uğramış sanma gibi olumsuz durumlara ve karışıklıklara sebep olur. Örneğin, Güney Amerikalılar iş görüşmesinde, birbirlerine çok yakın, adeta burun buruna oturmayı; Amerikalılar ise mesafeli oturmayı tercih eder. Amerikalı geri çekilmeye çalışırken Güneyli ona yaklaşır; sonuçta ikisi de rahatsız olurlar. Keza, Amerikalı hemen ana konuya girer, Japonlar bunu hakaret edici bir davranış olarak görebilirler. Fransa'da toptancılar bir mamulün tutundurma faaliyetine katılmak istemezler. Eğitim düzeyinin çok düşük olduğu ülkelerde yazılı reklâm araçlarıyla yapılan reklâm başarılı olamaz; iş hayatındaki adetler, iş ahlâkı standartları da pazarlamayı etkiler


Pedaliza Tarih: 26.08.2009 21:42
İnsanı Tanımada Kültürün Özellikleri

İnsanı tanımada kültürün önemi daha çok yönetimde ön plana çıkmaktadır.Çünkü her yönetici emrinde çalıştırdığı insanları tanımak zorundadır.İnsanların benimsedikleri maddi ve manevi kültür öğelerinin bilinmesi, onların emir kabul alanlarının tahmin edilmesinde büyük kolaylıklar sağlar.Günümüzde yöneticiler davranış bilimlerinden yaralanarak insanların kültürel özelliklerini belirleyip tanımaya başlamışlardır.

İnsanların davranışlarının sınırı, kültürel öğeler tarafından belirlenir.Çünkü insanlar doğumundan ölümüne kadar ait oldukları toplumun kültürel yapısının esiri durumundadırlar.İnsanlar amaçlarını, davranışlarını ve hatta bütün yaşamlarını kültürel öğelere göre belirlemektedirler.Buna göre insanları tanımanın birinci yolu; onların bağlı oldukları kültürel unsurları bilmektir. Kültürel unsurlar bilinince, insanları bağlı oldukları kurum ve kuruluşların hedefleri doğrultusunda harekete geçirmek kolaylaşır.