Yabancı ülkede çalışıyorum ve bu nedenle de dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istiyorum. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartları nelerdir ?
Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin;

a) Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere;
1) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatını icra etmeleri,
2) Bu durumlarını dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için yaptıkları başvuru esnasında ve başvuruları kabul edildikten sonra, ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmaları,

b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile Türkiye’de silâh altına alınmamış olmaları,

c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını,
1) 38 yaş sınırı içinde bulunanların 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları,
2) 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanların veya başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanların, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

ç) Ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yurda kesin dönüş yapmamaları,

d) Ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmek,

e)Temel askerlik eğitimine;
1) 38 yaş sınırı içinde başvuranların en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde (Ekim celbi),
2) 38 yaş sınırını aşanların ise en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde başlamak şartları aranır.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yabancı ülkede ne kadar ikamet etmem/meslek ve sanatımı icra etmem gerekiyor ?
Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatınızı icra etmeniz gerekmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için fiilen yurt dışında geçirilmesi gereken süreden sayılmaz. Yurt içinde geçirilen süre kadar daha, yabancı ülkede meslek ve sanatınızı icra etmeniz, yabancı ülkede bulunduğunuz süreyi 1095 güne tamamlamanız gerekmektedir.

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkede çalışıyorum. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için ne yapmam gerekiyor ?
Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatınızı icra etmiş iseniz, temel askerlik eğitimini yapmak istediğiniz celp döneminden en az üç ay önce bölgesinde ikamet ettiğiniz Türk konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekiyor?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler; aşağıdaki bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile bağlı bulundukları T.C. Konsolosluklarına başvururlar.

a) İşçiler için gerekli belgeler;
1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge,
3) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,
4) Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,
5) Eşi çalıştığı için işsizlik veya malûliyet yardımı alamayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,
6) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,
7) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

b)İşverenler için gerekli belgeler;
1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
2) Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,
3) Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge,
4) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

c) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler;
1) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
2) Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,
3) En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

ç) Gemi adamları için gerekli belgeler;
1) Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi sureti,
2) Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü kaydı sureti,
3) Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti,
4) Gemi adamı cüzdanı sureti,
5) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum ve ilk taksiti ödedim. Kalan taksitlerimi nasıl ödemem gerekiyor ?
a. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar. Ödemeler;
(1) Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla,
(2) T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle yapılır. Yükümlüden başka birinin ödeme yapması halinde, ödeme yapan, dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması için muhabir bankayı uyarır ve bu hususu dekont üzerinde kontrol eder, varsa eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlar.

Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta konsolosluk veya askerlik şubesi tarafından düzenlenmiş olan “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.
Ödemenin yapılmasını müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Ödemelere ait dekontların bir suretinin veya fotokopisinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi uygun bir hal tarzıdır.
b. 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvurusu sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Bunlardan, dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önceden ödeme yapmış olanların ödemiş oldukları tutar, ödeyecekleri tutara mahsup edilir ve bunlar o kadar eksik ödeme yaparlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere ilk taksiti ödeyerek başvurdum, kalan borcumu en son ne zaman ödemem gerekiyor ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

Doğum yılı ödemenin tamamlanması gereken en son tarih
1968 31 ARALIK 2006
1969 31 ARALIK 2007
1970 31 ARALIK 2008
1971 31 ARALIK 2009

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödemesini tamamlamadığı veya temel askerlik eğitimini yapmadığı için kapsamdan çıkartılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Bunların, ödemelerini taksitle yapma talepleri kabul edilmez. Ancak, bunların daha önceden ödemiş oldukları tutar, ödeyecekleri tutara mahsup edilir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere ilk taksiti ödeyerek başvurdum. Kalan taksitlerimi 38 yaşımı doldurduğum yılın sonuna kadar ödeyemezsem ne olur ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamayanlar, kapsamdan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunlar, yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında döviz öderken nelere dikkat etmem gerekiyor ?
a. Ödemeler, yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla yapılmalıdır.
b. Yükümlüden başka birinin ödeme yapmak istemesi halinde, ödeme yapan, dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması için muhabir bankayı uyarır ve bu hususu ödemeyi yapmasını müteakip dekont üzerinde kontrol etmeli ve eğer varsa eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamalıdır.
c. Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanmalıdır.
ç. İlk ödemeyi müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Dekontların bir suretinin veya fotokopisinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi uygun bir hal tarzıdır.
d. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumlu olduğu için ödemenin yapılması esnasında bu hususta dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında taksitlerimi yurt içinde ödeme yapmak istiyorum. Ödemelerimi yurt içinde yapabilmek için ne gibi işlemler yapmam gerekmektedir ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere taksitle ödeme yaparak başvurduktan sonra, taksitlerini ya da bakiye borcunun tamamını yurt içinde ödemek isteyenler, en yakın askerlik şubesine müracaat ederler ve yurt dışındaki statülerini muhafaza ettiklerini pasaportları, oturma ve çalışma izin belgeleri ve varsa diğer belgeler ile birlikte belgelerler.
Askerlik şubeleri yaptıkları inceleme sonucunda, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaya (oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek fiilen yurt dışında ikametine devam ettikleri, yurda kesin dönüş yapmadıkları, yükümlülüklerinin devamı süresince temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere bir takvim yılında toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunmadıkları tespit edilenler için “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” tanzim eder ve yükümlülere verir.
Yükümlüler, bu belgelerle birlikte T.C. Merkez Bankası şubelerine giderek ödemelerini yaparlar ve ödemelerine ait dekontu askerlik şubesine ulaştırırlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum ve 5.112 euro tutarında dövizin tamamını ödedim. Temel askerlik eğitimini en son ne zaman yapmam gerekiyor ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, en geç 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar.

Doğum yılı temel askerlik eğitiminin yapılması gereken en son celp dönemi
1967 EKİM 2006
1968 EKİM 2007
1969 EKİM 2008
1970 EKİM 2009

Doğum tarihleri hizasında belirtilen celp döneminde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunların, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemesi halinde, bulundukları yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri kaydıyla, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamaları gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 38 yaş sınırı içinde başvurdum ve 5.112 euro tutarında dövizin tamamını ödedim. 39 yaş içindeki celp dönemlerinden birinde temel askerlik eğitimini yapmazsam ne olur ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasının tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, kapsamdan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunlar, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, bulundukları yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri kaydıyla, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum, ancak temel askerlik eğitimini yapmak istediğim celp dönemini değiştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaş sınırı içinde başvuranlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak ve en geç 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar. Bunlar, 39 yaş içindeki en son celp dönemini (Ekim celbi) aşmamak kaydıyla,

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06100 BAKANLIKLAR/ANKARA adresine veya
0.312.419.36.74-417.76.33 numaralı fakslara dilekçe gönderebilir ya da
0.312.402.34.16-402.34.17-402.34.47 numaralı telefonlarla irtibata geçebilirsiniz.
Arzu ettiğiniz takdirde, celp dönemine ilişkin talebinizi konsolosluğunuz veya askerlik şubesi aracılıyla da MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına iletebilirsiniz.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 5.112 euro tutarında dövizi ödedim ve temel askerlik eğitimini tamamladım. Kesin terhis belgemi ne zaman ve nasıl alabilirim ?
Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemenizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamlamanızı müteakip, kesin terhis belgeniz askerlik şubeniz tarafından tanzim edilerek onay için bağlı olduğu askerlik dairesi başkanlığına gönderilir. Askerlik dairesi başkanlığı, yaptığınız ödemelerin karşılığını, T.C. Merkez Bankası ödeme çizelgelerinden araştırır. Yaptığınız ödemelerin karşılığı T.C. Merkez Bankası ödeme çizelgelerinde bulunduğu takdirde, kesin terhis belgeniz onaylanarak askerlik şubenize iade edilir. Askerlik şubeniz kesin terhis belgenizin onaydan dönüşünü müteakip bir nüshasını adresinize gönderir, konsolosluğunuza da bilgi verir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemelerimi ve temel askerlik eğitimini tamamladığım için kesin terhisim yapıldı. Bundan sonra yapmam gereken hususlar nelerdir ?
40 yaşınızı doldurduğunuz yılın sonuna kadar her yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında askerlik şubenize kimlik bilgilerinizi, adresinizi, telefon numarasını bildirir bir dilekçe ile başvurarak yedeklik yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlananlar hangi durumlarda kapsamdan çıkartılırlar ?
Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.
1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Dövizle Askerlik Hizmetinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.
2) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere;
(a) 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.
(b) 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.
3) 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.
4) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanılmasına esas teşkil eden süre içinde ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince;
a) Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,
b) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,
5) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince;
a) Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,
b) Yurda kesin dönüş yapanlar,
c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları kaybedenler,
ç) Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamından (2)’nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum. Türkiye’de altı ay kalırsam, kapsamdan çıkartılacağım söylendi. Altı ay olayını açıklar mısınız ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, başvuru belgesinin konsolosluğunuz tarafından tanzim edildiği tarihten başlatılmak suretiyle, ödemelerinizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamlayıncaya kadar (temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere) geçen süre içinde bir takvim yılında (1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde kaldığınız takdirde kapsamdan çıkartılırsınız.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum, ancak konsolosluktaki celp listesinde ismim çıkmadı. Ne yapmam gerekiyor, temel askerlik eğitimini yapmak üzere Türkiye’ye gelebilir miyim ?
Askerlik şubenizle veya MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına ait 00.90.312. 402/34 16/17/47 numaralı telefonlarla irtibata geçmeniz ve alacağınız talimata göre hareket etmeniz uygun bir hal tarzıdır.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitimini yapmak üzere Türkiye’ye gelirken yanımda neleri getirmem gerekiyor ?
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlüler, temel askerlik eğitimine sevklerini yaptırmak üzere aşağıdaki belgelerle birlikte Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederler.

Pasaport,
Nüfus cüzdanı,
Oturma veya çalışma izin belgesi pasaportunda mevcut olmayanlar oturma veya çalışma izin belgelerini,
Dövizle askerlik başvuru belgesi,
Birden fazla tabiiyetli olanlar, yabancı ülke pasaportunu veya kimlik kartını,
Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi adamı cüzdanını.
Temel askerlik eğitimini yapmak üzere sevki yapılanların tüm ihtiyaçları eğitim birliği tarafından karşılanmaktadır. Ancak, arzu edenler şahsi temizlik malzemelerini yanlarında getirebilirler.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında euro dışındaki ödenecek döviz miktarı nasıl belirleniyor ?
1) Ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı;
a) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro,
b) 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro’dur.
2) Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Euro tutarının her malî yıl başındaki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmiş olan çapraz kur’a göre hesap edilecek karşılığı kadardır.
3) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için “(1) veya (2)”’nci bentte belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 785
favori
like
share