Kolloid Hakkında - Kolloid Nedir
Kolloid bir tür homojen karışımdır. 1861'de İskoçyalı bilimci Thomas Graham değişik maddelerin parşömen zarından geçişlerini incelemiş ve bunlardan bazılarının hızlı bazılarının yavaş hareket ettiklerini gözlemlemiştir. Örneğin albümin jelatin arap zamkı gibi maddeler yavaş hareket ederken şeker potasyum hidroksit sodyum klorür gibi maddelerin zardan çok hızlı geçtiklerini tespit etmiştir. Buna göre Graham çözünmüş maddeleri zardan geçişlerine göre kristaloidler ve kolloidler olarak ikiye ayırmıştır. Kolloidler büyük moleküllü oldukları için zardan geçememiştir. Sonunda nişasta jelatin gibi maddeler zamk ile aynı özellikleri gösterdiği için Yunanca'da zamk anlamına gelen kola kelimesinden türeyen kolloid sözcüğü ile adlandırılmıştır. Ancak bilimsel gelişmeler sonucunda Graham'ın kolloid olarak nitelendirdiği protein gibi maddeleri kristallendirmek ve kristaloid olarak nitelendirdiği kükürdün kolloidal çözeltisini hazırlamak mümkün olmuştur ve bu nedenle Graham'ın bu sınıflandırması önemini yitirmiştir.
Yeni tanıma göre; bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5-10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Örneğin kükürdün kilin sabunun suda dağılmasıyla kolloidal çözelti oluşur. Yine süt kan serumu ve zamkın sudaki çözeltileri ve çeşitli polimer maddelerin kendilerine uygun çözücülerdeki çözeltileri kolloidal çözeltilerdir.


[COLOR="darkred"]
Yapısı
Kolloidal çözeltiler dağılma fazı ve dağılan faz olmak üzere iki fazdan oluşur. Dağılma fazı homojen bir ortamdır. Bu ortam katı sıvı veya gaz halde olabilir. Dağılan fazı oluşturan tanecikler ise çok sayıda atom veya atom gruplarından oluşmuş olup bu tanecikler ışık mikroskobunda görülmez ancak elektron mikroskobunda görülebilir. Kolloidal çözeltileri diğer çözeltilerden ayıran başlıca özellik bu taneciklerin büyüklüğüdür. Taneciklerin büyüklüğü 10-5 cm'den büyük ise çözelti süspansiyon adını alır. Taneciklerin büyüklüğü 10-7 cm'den küçük ise çözelti gerçek çözeltidir.
Kolloidal sistemler dağılma ve dağılan fazın katı sıvı ve gaz halde olmasına göre 8 tipte incelenebilir:


Kolloidal sistem katılaştığında jel adını alır.

[COLOR="darkred"]Optik Özellikleri
1857'de Faraday altının kolloidal çözeltisini hazırlamayı başarmış ve bu çözeltinin optik özelliklerini incelemiştir. Bir altın solü kuvvetli bir ışık ile aydınlatıldığında sole yandan bakılırsa beyaz bir yol halinde bir ışık demei görülür. Faraday bu olayı altın tanecikleri üzerinde ışığın saçılması olarak açıklamıştır. Aynı olayı inceleyen Tyndall 1860'ta saçılan ışığın polarize olduğunu bulmuştur. Daha sonra ultra mikroskobun bulunmasıyla taneciklerin boyutunu saptamak mümkün olmuştur. Kolloidal taneciklerin boyutunu saptamak için mikroskop yönteminden başka ultra santrifüj osmotik basınç türbidite viskozite gibi yöntemlerden de yararlanılır. Bütün bu uygulamaların sonunda kolloidal taneciklerin atom ve moleküllerden büyük tanecikler olduğu anlaşılmıştır.

Sınıflandırılması

Kimyasal bileşimlerine göre kolloidler:
1. Anorganik Kolloidler
Oksit solleri
Hidroksit solleri
Tuz solleri
2. Organik Kolloidler
Homopolar soller
Heteropolar soller
Hidroksi soller
Tanecik şekillerine göre kolloidler:

Küresel Kolloidler
Lineer Kolloidler
Yapı bakımından kolloidler:

Misel Tipi Kolloidler
Moleküler Kolloidler
Kararlılığına göre kolloidler:

Liyofob Kolloidler (Ortamın sıvısı su ise hidrofob adını alır.)
Liyofil Kolloidler (Ortamın sıvısı su ise hidrofil adını alır.)

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1936
favori
like
share