Selim Tümörleri - Selim Tümörleri Nedir - Selim Tümörü - Selim Tümörleri Hakkında

Higroma Nedir, Higroma Tedavisi (Ganglia): Elin en sık görülen selim yumuşak doku tümörüdür. İçi müsinöz sıvı ile dolu kistik yapıdadır. Kadınlarda daha sık görülür; Etyolojisi tesbit edilememiştir; Vakaların %60-70'inde elbileğinin dorsal tarafında skafolunat ligaman üzerinde, vakaların %18-20'inde volar karpal, %10-20'inde volar retinakuler bölge yerleşimlidir. Dorsal DİP eklem üzerinde heberden nodülü ile birliktelik gösterdiğinde müköz kist adını alır. Asemptomatik olabileceği gibi, güçsüzlük, kitle görünümünden rahatsızlık ve devamlı rahatsızlık ve ren ağrı ya da sadece hareketler ile oluşan ağrısı şi kayetleri olabilir.

Tedavi, bir süre konservatif olarak denenebilir, sonuç alınamayan olgularda cerrahi olarak çıkartı lır, nüks oranı usulüne uygun olarak çıkartılmayan vakalarda oldukça yüksektir.

İnklüzyon nedir, İnklüzyon Kisti veya epidermal İnklüzyon kist: Etyolojide travma sıklıkla bulunur; Travmayı takiben ciltaltında keratin oluşumu ve daha sonra kistik gelişim olur. Gerçek neoplazmlara benzerliği vardır, ayırı cı tanıda ganglia'dan farkı ışık geçirgen olmaması dır. Kemiği içine alan olgularda distal falanksda radiolusen soliter lezyon görülebilir. Tedavide kistin tam çıkarılması önerilir.

Lipoma: El tümörlerinin yaklaşık %3'ünü oluş turur, etyolojisi bilinmemektedir. Elde tenar bölge de, parmaklarda volar ve dorsal bölgelerde lokalize olur. Yavaş büyüyen kitleler ağrısızdır, sinir basısı ile motor defisit oluşturabilirler, yüzeyel lipom lar yumuşak ve kolay belirlenir, derin lipomları ta nımlamak güç olabilir ve sıklıkla serttirler.

Tedavide tanı için, kitlenin yaptığı basıyı rahat latmak için veya önemli yapılara yaklaşımda güç lük çıkardığı için eksizyon yapılabilir.

Tendon kılıfının benign dev hücreli tümörü:

Gangliondan sonra elin yumuşak doku tümörlerin den en sık görülenidir, etyolojisi bilinmemektedir. En sık el parmaklarında lokalize olur. Sıklıkla ağrı sız büyüme mevcuttur, eklem hareketlerine engel olursa ağrı meydana gelebilir. Fizik muayenede noduler, diffüz ve sert yapıda tesbit edilirler. Teda visi büyültme altında total çıkartılması şeklindedir. Özellikle yetersiz eksizyon sonrası nüks oranı yük sektir.

Glomus tümörü, Glomus Tümör: El tümörleri içerisinde %l-5 oranında ve yaşları 30-50 arasındaki kadınlarda da ha sık görülür. Vakaların yarısı subungual yerle şimlidir. Semptomları ciddi ağrı, hassasiyet, soğu ğa duyarlılık, krizler (patognomoniktir) ve ağrının sürekli olmaması şeklinde sıralanabilir. Fizik mu ayenede tırnak yatağında sırtlaşma, düzensizlik, sı cak ve dokunma ile duyarlılık tesbit edilebilir, tır nak tabanında ise sıklıkla mavi veya kırmızımtırak lekeler görülebilir.

Tedavi, büyültme altında ve tırnak yapılarına zarar vermeyecek şekilde uygulanan total ekstir-pasyon şeklinde yapılmalıdır.

Enkondrom: Eldeki en sık görülen primer ke mik tümörüdür. Proksimal falanksa yerleşmeye eğilimlidir. Başlıca semptomu mikro kırıklara bağ lı ağrıdır. Fizik muayenede hassasiyet, genellikle kırığa bağlı şişlik görülür. Tedavisi küretaj ve taki ben serbest kemik grefti uygulanması şeklindedir.

Osteokondroma: Genellikle metakarp ve prok simal falanks yerleşimlidir, asemptomatikdir, geli şim bozukluğu ve angulasyon oluşturabilir. Fizik muayenede küçük tubuler kemiklerin metafiz bölümünde kemik çıkıntıları tesbit edilebilir. Rönt gende korteks izdüşümü normal korteks ile de vamlılık gösterir. Tedavide iskelet matüritesi ta mamlanmış ise tümör çıkartılır. Angulasyon ve rotasyon için gerekiyorsa gerekli düzeltmeler ilave edilir.

Osteoid osteoma, Osteoid Osteom Proksimal falanks da ve nadiren el bileği kemiklerinde görülür. Hastaların %50 si karakteristik olarak ağrılarını azaltmada aspirin den fayda görür. Fizik muayene bulgusu bölge üzerinde hassasiyet varlığıdır. Röntgende radiolu-sent nidus ile çevresinde eksentrik skleroz görülür. Kemik sintigrafisi veya BT yapılabilir. Tedavide scopi kontrolü altında küretaj uygulanır; lezyon tam olarak çıkarılabilmiş ise prognoz çok iyidir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 686
favori
like
share