Tazminat Davası Nasıl Açılır - Tazminat Davası Örneği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası
YALOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :Kazım Erdoğan KOPARAL
VEKİLİ :Av.Adil GÜLER
İnönü cad. Dümen sk. No:3 D:3 GÜMÜŞSUYU/İSTANBUL
DAVALILAR :
1-Yüksel İnşaat ve Ticaret Limited şirketi (Denizciler cad. No:18 Ulus/ANKARA)
2-Ahmet Göncel AYALP ( Aynı adres.)
3-Mehmet SERT (Aynı adres.)
4-Güven SAZAK (Aynı adres.)
5-Yılmaz Dursun SAZAK (Aynı adres.)
Müteveffa Gün SAZAK mirasçıları
6-Süleyman Servet SAZAK (Aynı adres)
7-Emin Ergün SAZAK (Aynı adres.)
8-Ayşe Bilgün SAZAK (Aynı adres.)

KONU :Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere şimdilik müvekkil Kazım Erdoğan KOPARAL bakımından 10.000.000.TL (ONMİLYON) maddi, 31.630.217.081.999.TL.(OTUZBİRTRİLYON ALTIYÜZOTUZMİLYAR İKİYÜZONYEDİ MİLYON SEKSENBİRBİNDOKUZYÜZ DOKSAN DOKUZ) manevi zararın, 17.08.1999 tarihinden itibaren işleyecek ,maddi zarar bakımından en yüksek reeskont faizi,manevi zarar bakımından yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi istemi.

AÇIKLAMALAR :

1-17.08.1999 günü Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem sonucunda müvekkil Kazım Erdoğan KOPARAL’ın eşi Mesude KOPARAL (17.04.1957) ve kızı Yasemin KOPARAL (17.02.1993) Yalova Çiflikköy Şakşak mevkiinde bulunan ve 3. Bloktan oluşan Yalova Yüksel Sitesi ‘nin 3. Blok 4.kat.48 numaralı dairesinde, binanın tamamı ile çökmesi neticesinde enkaz altında kalarak vefat etmiştir. Belirtilen sitedeki toplam 178 dairede, deprem neticesinde bu binalarda 316 insan ölmüştür.

2-Aynı binada oturanlar ,Yalova Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ederek :

*Hasarlı yapı/yıkıntı üzerinde inşaatta kullanılan işçilik ve malzemenin asgari yapı standartlarına uygun olup olmadığının

*İnşaatın imar mevzuatı ve özellikle ‘’Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe’’uygun olarak yapılıp yapılmadığının, asgari yapı standartlarına uyulup uyulmadığının,

*Zeminin inşaata, inşaatın zemine uygun olup olmadığının,

*İnşaatın projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığının,

*Hasarlı binanın halen kullanılıp kullanılmadığının, tespitini istemişlerdir.

TESPİT SONUCUNDA ,bilirkişi tarafından düzenlenen rapora göre:

*Bina bölümleri arasında dilatasyon derzinin bulunmadığı,

*Zemin suyunun kapilarite yolu ile bütün kolonlardaki demiri korozyona uğrattığı,

*Yıkılmayan bölümlerdeki zemin katlarda döşeme üzerinde bulunan nemin,zemin su tecritinin yapılmamasından kaynaklandığı,

*Kopan kolon ve kirişlerde etriye sıkıştırmasının yapılmadığı,

*Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre inşaatın yapılmadığı,

*Bina yapımında briket asmolen tavan kullanılarak ağırlığının artırıldığı,

*Mezkür konutun kullanılmasının mümkün olmadığı,

*Binaların yönetmeliğe göre dörtgen ya da dikdörtgen olarak inşa edilmesi gerekirken zikzaklı olarak inşa edildiği,

*Aynı tarihlerde hatta daha öncesinde yapılmış, hatta 1961 yönetmeliğine göre yapılmış ve Yüksel Sahil Sitesi’nin hemen yanında bulunan çoğu binaların az hasarla depremi atlatmış olduğu,

*Yıkılmaya esas sebebin uygulama hatası olduğu sonucuna varılmıştır.

(bilirkişi raporu )

3-Tespit raporunun ortaya çıkardığı sonuca göre ;

Müteahhit, müvekkilin maliki bulunduğu gayrımenkulü kendisine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmeden ,yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak inşa edilmiştir. Bu yasal gereklere uymayış neticesinde de müvekkilin eşi ve kızı bina enkazı altında kalarak vefat etmiştir.

B.K 41. Maddeye göre :’’Gerek kasten, gerek ihmal ve teseyyüb yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer bir kimseye zarar ika eden şahıs tazmine mecburdur.’’Yine B.K58.maddeye göre :’’Bir bina veya imal olunan herhangi bir şeyin maliki o şeyin fena yapılmasından yahut muhafazadaki kusurundan dolayı mes’ul olur .‘’

ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN

Talebimiz zaman aşımına uğramamıştır. Yıkılan binalar gizli ayıp neticesinde yıkılmış olup, bu husus ancak depremle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 1993/2426 E. 1993/3966 K. Sayılı ve 06.05.1993 tarihli kararında şu ifadeyi kullanmıştır. “Haksız eylemden doğan zararla ilgili tazminat davası zamanaşımı, kural olarak zararın ve tazminat borçlusu kişinin öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Zararın öğrenilmiş sayılması için, zararın varlığı, kapsamı, niteliği ve esaslı unsurlarının ne olduğunun bilinmesi veya bilinmesinin mümkün olması gerekir. Olayımızda zararın öğrenildiği tarihin depremin vukua geldiği 12.02.1992 tarihi olduğunda kuşku ve duraksamaya yer olmamalıdır..”

Anılan binanın müteahhidi, gerek tapudan gerek yapı kullanma izin kağıdından anlaşıdığı üzere Yüksel İnşaat Limited Şirketi ve ortakları olup, proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu ise diğer davalı Ahmet Göncel AYALP’tir.

Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen diğer şahıslar ise davalı şirketin ortaklarıdır. Yani bizzat müteahhitliği yüklenenlerdir. Bu nedenle müvekkilin maddi ve manevi zararlarından sorumludurlar.Dava dilekçesinde 6-8 arasında gösterilenler Müteveffa Gün SAZAK’ın kanuni mirasçılarıdır. Dava dilekçesinin 2-5 sıralarında gösterilen davalı şirket ortakları ve Teknik Uygulama Sorumlusu hakkında Yalova Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1999/1117 sayılı dosya ile dava açılmıştır. Bu dosyada da 6-8 numaradaki davalıların mirasçılıkları belli olup, mirasçılar M.K 539 ve 582. Maddeye göre müteveffanın borçlarından şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.

4-Müvekkilim hayatta en çok sevdiği varlıklarını, eşini ve kızını kaybetmekten dolayı yaşama sevincini yitirmiş, tarifsiz üzüntü ve kedere boğulmuştur. Müvekkilin acısının telafisi mümkün olmamakla birlikte toplammail. 31.630.217.081.999.Tl.(OTUZBİRTRİLYON ALTIYÜZOTUZMİLYAR İKİYÜZONYEDİ MİLYON SEKSENBİRBİNDOKUZYÜZ DOKSAN DOKUZ) manevi tazminat talep etmekteyiz.

SONUÇ OLARAK:

Müvekkilim için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik;10.000.000.Tl. (Onmilyon) maddi tazminat ile 31.630.217.081.999.Tl.(OTUZBİRTRİLYON ALTIYÜZOTUZMİLYAR İKİYÜZONYEDİ MİLYON SEKSENBİRBİNDOKUZYÜZ DOKSAN DOKUZ) manevi zararın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi istemi ile sayın mahkeminize dava açma zorunluluğumuz doğmuştur.

5-11 Eylül 1999 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 475 sayılı KHK’nin 3. Maddesine göre doğal afete maruz kalanların ,afetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin her türlü dava ve işlerinde adli müzaharet hükümleri uygulanacak ve HMUK’un 465. Ve 468. Maddelerindeki delil gösterme ve şahadetname şartı aranmayacaktır.

Müvekkilin 475 Sayılı KHK’de belirtildiği gibi adli müzaheret hükümlerinden yararlandırılarak yargı giderlerinden muaf tutulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEP :B.K, M.K, HUMK,TCK. 1968 ve 1961 tarihli “Afet bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, ve İLGİLİ MEVZUAT.

DELİLLER :Tapu kaydı,hasar tesbit raporu, Yalova Asliye Ceza Mahkemesinin 1999/1117E sayılı dosyası içindeki belgeler, veraset ilamı, inşaat projesi ve proje dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık vs. her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM :Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere şimdilik 10.000.000.Tl. (ONMİLYON) maddi, 31.630.217.081.999.Tl.(OTUZBİRTRİLYON ALTIYÜZOTUZMİLYAR İKİYÜZONYEDİ MİLYON SEKSENBİRBİNDOKUZYÜZ DOKSAN DOKUZ) manevi zararın 17.8.1999 tarihinden itibaren işleyecek maddi zarar bakımından en yüksek reeskont faizi, manevi zarar bakımından yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini dileriz.

EK:

1-Tapu Örneği
2-Veraset İlamı
3-Bilirkişi raporları
4-Sitenin tanıtım broşürü
5-Vekaletname sureti
Kazım Erdoğan KOPARAL

Vekili Avukat

Mehmet ADİL GÜLER


örnektir...

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3460
favori
like
share