Fobi Rahatsızlıkları - Fobi Rahatsızlıkları Nelerdir - Fobi Rahatsızlıkları Hakkında - Fobi Hastalığı

Fobi rahatsızlığı belli bir objeye, aktiviteye ya da duruma karşı duyulan mantıksız, açıkla namaz bir korkudur. Bu korku nedeniyle bu koşullardan çok fazla kaçma isteği vardır. Mantıkdışı korkular, fobi, fobinin yol açtığı ko şullar fobi rahatsızlıkları olarak adlandırılır. Fo bilerin üç özelliği vardır:

1. Korku koşullarla orantılı değildir.
2. Korkuyu nedensellikle ya da istemle kontrol altına alamazsınız.
3. Korktuğunuz objeden, aktiviteden ya da durumdan uzakta olduğunuzda korkularınızın anlamlı olmadığının farkındasınızdır.

Pekçok insan hayvanlardan, yüksek ya da kapalı yerlerden korkmak gibi basit fobilere sahiptir. Bunlardan kaçınarak bu korkularınızı kolaylıkla kontrol altına alabilirsiniz. Ancak ba zı fobiler daha büyük ve daha ciddidir. Endişe ye ve paniğe yol açabilirler. Dünyada milyon larca insan şiddetli fobilerle ve bunun sonu cunda da panik ataklarla karşı karşıya kalmak tadır.

Fobinin Çeşitleri Nelerdir?

Fobik rahatsızlıkların üç temel çeşidi vardır. Bunlar basit fobi (objelerden korku), sosyal fo bi (aktivite korkusu) ve aorafobi (koşullardan korkma)dir.

Fobiler genellikle yetişkinlik döneminde ya şamı olumsuz etkilemez. Bunun nedeni, kor kunun genellikle belirgin olması ve korkulan şeyden kaçınmanın profesyonel ya da kişisel gelişime kritik etkisi olmamasıdır. Fobi belirgin belirtilere ya da yetersizlik duygusuna yol açarsa "fobik rahatsızlıktan söz edilir.

Agorafobi ve basit fobi kadınlar arasında yaygındır. Agorafobi ve sosyal fobi ailenin bir den çok üyesinde görülebilir.

Basit Fobinin Belirtileri Nelerdir?, Kaygı Anksiyete

Objelerden mantıkdışı korku, basit fobi ola rak adlandırılır. Normalde bebeklik ya da ilk çocukluk dönemlerinde görülür. Yetişkinlik dönemine kadar sürebilir ve hiç belirtisi görül meyen bir dönemden sonra yeniden ortaya çı kabilir. Basit fobinin üç temel ve bir bağlantılı özelliği vardır.

Temel özellikleri:

Belli bir objeden ya da durumdan, bulu nulan koşullarla ya da objenin fonksiyonuyla bağlantılı olmadan korkmak;
Endişeye yol açabilecek koşullardan ka çınma eğilimi;
Objenin birdenbire ortaya çıkması panik atağa yol açabilir.
Bağlantılı özelliği ise, fobi yaratan koşulla karşı karşıya kalmadan detaylı araştırma yap ma ve bilgi toplama eğilimidir.

Basit Fobinin Teşhis Kriterleri

Sürekli olarak hayvanlar, yükseklik, ka palı odalar, iğne olmak ya da kan gör mek gibi koşullardan kaçmak ve kork mak.

Fobik koşullarla ya da objelerle karşı kar şıya kalmak panik atağa yol açar. Ço cuklar genellikle korkularını ağlama, öf ke nöbeti, bir yere yapışıp bırakmama şeklinde ifade ederler ve yetişkinler tarafından anlaşılır. Bunun anlaşılmaması çok büyük sıkıntı yaratır.

Fobik koşullar ya da objelerden kaçınma isteği normal kişisel ya da profesyonel yaşamı etkiler.

Yetişkinlerde belirtiler altı aydan daha uzun sürer.
Başka herhangi bir zihinsel rahatsızlık, travma sonrası rahatsızlığı, diğer fobiler, depresyon ya da saplantısal rahatsızlıklar yoktur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 545
favori
like
share