Homopati Nedir - Homopati Hastalığı - Homopati Tedavisi

Homopati endişeyi; kişiye ters gelen an cak açıkça tehdit etmeyen durumlara karşı zihnin reaksiyonu olarak tanımlar. Korku duy gusu dışsal olmaktan çok içseldir. Bununla bir likte endişe ataklarına yol açacak kadar şid detlidir.

Herkes bir dönem endişe hali yaşar ve bu normal hayatla uyum içerisinde yaşanır. An cak bazı insanlar için endişe hali olağanüstü birşey olmaktan çıkar, günlük rutin olaylardan biri haline gelir ve hayatlarını olumsuz etkile meye başlar. Bu durumda endişe haliyle baş edebilmek için bir doktordan yardım almak ge rekir.

Endişeyle İlgili Homopatik Bakış Açısı Nasıldır?

Homopati endişenin tedavisinde etkili olan bir grup ilaç önerir. Bu ilaçlar ne yatıştırıcı ne de semptomları azaltıcıdır. Semptomları tama men ortadan kaldırır. Ailopatide olduğu gibi Homopati uzmanı da endişe ataklarının altın daki temel nedeni bulmaya ve uygun ilaçların kullanımıyla tamamen ortadan kaldırmaya ça lışır. Böylece duygusal güç kazanırsınız.

Bütün hastalıklarda olduğu gibi, detaylı bir tarihçe çıkarmak uygun ilaçların en etkili doz larda kulanımı için gereklidir. Bu nedenle doktorunuzla çok samimi konuşmanız ve tüm so runlarınızı paylaşmanız önemlidir. Çekindiği niz konular sizinle doktorunuz arasında kalacaktır. Aşağıda doktorunuzun size sorabilece ği sorular detaylandırılmıştır.

Hızlandıran Faktörler: Endişe atağın dan hemen önce oluşan koşulları tanım lamanız gerekir. Bunlar; aileden birinin ya da bir arkadaşınızın kaybedilmesi, sı navdan kötü bir sonuç alınması, iş haya tında başarısızlık, parasal kayıp gibi olay lar olabilir. Bu olaylar sizi korunmasız ha le getirir ve hayatın basit iniş çıkışlarıyla dahi baş edemez duruma gelirsiniz.

Tarihçe: Geçmişte yaşanan duygusal ye nilgi, (yukarıda bahsedildiği şekilde) olumsuz şartlarla baş edebilme direncini zayıflatacaktır. Bu zayıflık yaşamdaki çok basit durumlarda bile aşırı reaksiyon göstermenize neden olacaktır. Aynı za manda çocukluğunuzda korku, acı ya da bastırılmış duygular olabilir. Çocukluk deneyimleri kişiliğinizi zayıflatabilir; ha yatın baskılarıyla baş edemeyebilir ve en dişeye boyun eğersiniz.

Fiziksel rahatsızlıklar: Uzun süreli bir hastalık doğal savunma mekanizmanızı zayıflatabilir. Böylece hem fiziksel hem de duygusal olarak zayıf duruma düşer siniz.

Aile geçmişi: Endişe ataklarına eğilimli olan ana babaların çocukları aynı tipte davranış sergileyecektir. Bu çocuklar bü yüdüklerinde de endişeli kişilikler olacak tır. Benzer şekilde, eğer ebeveynlerden biri çok saldırgan ya da baskıcı ise, çocuk ürkek olacaktır. Bu çocuklar hayatın bas kılarından olumsuz etkilenirler.

Ana baba sevgisi eksikliği, çok küçük yaşta ana babadan birinin yitirilmesi, çe şitli kısıtlamalar ya da baskılar nedeniyle çocuğun ihmal edilmesi insanlara güven duymamaya yol açar. Böyle insanlar kay gılı ve endişeli olmaya eğilimlidir.

Okul ya da çalışma koşulları: Duygu sal açıdan güvensiz ya da pısırık insanlar, okulda ya da işyerinde sınav, mülakat, proje sunuşları gibi rekabet ortamlarında sorun yaşarlar. Bu gibi durumlarla baş edemez ve endişe ya da panik atak ya şarlar. Bazen öğretmenler ya da sınıf ar kadaşları da zaten çok az olan güvenini iyiden iyiye yok edici bir şekilde davrana bilirler.

Mizaç, doğa: Kişiliğinizde çok önemli dir. Bazı insanlar temelde zayıftır ve çok basit nedenlerle endişe yaşabilirler, oysa başkaları çok zor koşullarda dahi soğuk kanlı davranabilicek şekilde güçlüdürler. Hepimiz hangi özelliklerimiz dominant ise ona göre "kaçma ya da savaşma" re aksiyonu veririz.

Anlık semptomlar: Doktoru ziyaret ettiğinizdeki semptomlarınız önemlidir.

Korku, fobi, panik atak gibi normal davranışlarınızda tüm değişiklikleri not al malı ve doktorunuza anlatmalısınız. Aynı zamanda sevdikleriniz, sevmedikleriniz, yeme alışkanlıklarınız, hava koşullarına duyarlılığınız gibi genel alışkanlıklarınız da^ değişiklikleri de doktorunuzla pay laşmalısınız. Son olarak; ishal, kabız, gaz problemleri, cilt problemleri, saç dökül mesi gibi fiziksel semptomları da tanım lamalısınız. Doktorunuz tüm semptom ları birarada değerlendirecek ve sonra semptomları hızlı ve yan etkisi olmadan ortadan kaldıracak uygun doz ve sertlik teki doğru ilaçları önerecektir.

Endişenin Tedavisi Nedir?

Aşağıda endişe tedavisinde çok sık kullanı lan bazı ilaçlar detaylandırılmıştır.

Arsenik albüm: Bu endişe tedavisinde kullanılan en önemli ilaçtır. Bu ilacın iyi geldiği endişe semptomları; küçük, su dan sebeplerle endişeli hissetmek, has talık ya da ölüm korkusu, yoğun zihinsel rahatsızlık ve genel fiziksel zayıflıktır, ila ve olarak ağız kuruluğu olabilir ve çok sık su içme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Aconite: Bu ilaç geçmişteki bir korku ya da şok deneyiminden kaynaklanan yo ğun korku ve endişe de etkilidir.

Argentum nitricum ve Gelsimium: Bu ilaç toplantı, mülakat ya da sınav endişesinde faydalıdır. Bazı insanlar bu tip bek leyişlerde hareket kabiliyetini yitirirler.

Kaliphos: Bu ilaç genellikle endişeden kaynaklanan uykusuzluğun tedavisinde kullanılır. Genellikle biokimyasal formda yazılır ve çok sert olmayan tabletlerdir.

Natrum mur ve Ignatia: Geçmişte bir üzüntü yaşanmışsa, bu ilaçlar endişe te davisinde çok etkildir. Çekingen ve üzüntüsünü paylaşmayan kişilerde özel likle etkilidir. Genellikle sorunlar karşısın da arpacı kumrusu gibi düşüncelere da lar ve endişeye kapılırlar.

Aurum met: Bu ilaç intihara eğilimli olan ve depresyonla birlikte endişe soru nu yaşayan kişilerde çok etkilidir.

Staphysagria: Bastırılmış duygulardan ya da aşağılanmadan kaynaklanan kız gınlık nedeniyle oluşan endişe ve dep resyonda etkilidir.

Tranquil: Görünen bir neden olmadan oluşan endişenin tedavisinde etkili bir biokimyasal bileşimdir.

Günümüz yaşam şekli yoğun stres duygu sunu etkilemekte ve insanların bir şekilde en dişeden kaçınmalarını güçleştirmektedir. Tranquil gibi Homopatik ilaçlar, stresin olumsuz et kilerini kontrol etmede oldukça etkilidir.

Homopati'nin Avantajları Nelerdir?

Endişenin tedavisinde homopatik ilaçlann kullanımının üç temel avantajı vardır:
1. Yan etkisi bulunmaz: Homopatik ilaç lar yatıştırıcı değildir, bu nedenle uyku haline ya da zihinde bulanıklığa neden olmazlar.

2. Fiziksel rahatsızlıkların tedavisi: Ho mopatik ilaçlar endişeden kaynaklan saç dökülmesi, cilt rahatsızlıkları, mide ekşi mesi, baş ağrısı gibi sorunları da tedavi eder. Bunlar elbetteki endişenin temel nedenlerini - duygusal etkilerini, ortadan kaldırmaya ilave olarak oluşur.

3. İyi olma hali: Homopatik ilaçlar çok hızlı bir iyi olma hali sağlarlar ve bağımlılık yaratmazlar. Bu ilaçlarla bağımlı ol madan, hayatınızın kalitesini iyileştirebilir, aktif ve dinç hissedebilirsiniz. Ek ola rak Homopati uzmanları ilaçları tanım larken bir danışman gibi davranırlar. Si zin ve ailenizin davranış değişikliklerinin arkasındaki nedenlerle ilgili olarak bilgi sahibi olmanızı sağlar ve doğal gücünüze dönmenize yardımcı olurlar.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 419
favori
like
share