[FONT=TimesNewRoman,Bold]İ[FONT=TimesNewRoman,Bold]NFLUENZA VE EP[FONT=TimesNewRoman,Bold]İ[FONT=TimesNewRoman,Bold]DEM[FONT=TimesNewRoman,Bold]İ[FONT=TimesNewRoman,Bold]YOLOJ[FONT=TimesNewRoman,Bold]İ[FONT=TimesNewRoman,Bold]S[FONT=TimesNewRoman,Bold]İ


[FONT=TimesNewRoman,Bold][FONT=TimesNewRoman,Bold]Etkenin Özellikleri Ve Tanı[FONT=TimesNewRoman,Bold]Yöntemleri[FONT=TimesNewRoman,Bold]


[FONT=TimesNewRoman]İ[FONT=TimesNewRoman]nfluenza viruslar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n yol açt[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman], akut üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlar[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]ile ba[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]layan
[FONT=TimesNewRoman]bir hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]kt[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. Hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]a grip ad[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]da verilmekle birlikte, di[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]er viruslar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n yapt[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]üst solunum
[FONT=TimesNewRoman]yolu enfeksiyonlar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]na da toplumda grip denilmektedir. Bu durum hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n di[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]er üst solunum
[FONT=TimesNewRoman]yolu enfeksiyonlar[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]ile kar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]t[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]lmas[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]na neden olmaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r.
[FONT=TimesNewRoman,Bold]1. Etkenin Yap[FONT=TimesNewRoman,Bold]ı[FONT=TimesNewRoman,Bold]sal Özellikleri:


[FONT=TimesNewRoman]Etken influenza virüsü olup, bu virüs Orthomyxoviridae ailesinden, zarfl[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman], negatif polariteli
[FONT=TimesNewRoman]tek sarmall[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]RNA virüsüdür. Nükleokapsid ve matriks proteinlerine göre influenza A, B ve C
[FONT=TimesNewRoman]olmak üzere üç antijenik tipi vard[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. [FONT=TimesNewRoman]İ[FONT=TimesNewRoman]nfluenza virüslerinin yap[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]s[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]nda hemaglütinin (HA) ve
[FONT=TimesNewRoman]nöraminidaz (NA) olarak adland[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]lan zarf glikoproteinleri vard[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. HA, virüsün hücreye
[FONT=TimesNewRoman]ba[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]lanmas[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]nda rol al[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]rken, NA ise müsin tabakay[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]uzakla[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]t[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]rarak bu ba[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]lanmay[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]kolayla[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]t[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r.

[FONT=TimesNewRoman]İ[FONT=TimesNewRoman]nfluenza A virüsleri HA ve NA glikoproteinlerine göre alt tiplere ayr[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]l[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. [FONT=TimesNewRoman]İ[FONT=TimesNewRoman]nsanlarda üç tip
[FONT=TimesNewRoman]HA (HA 1.2.3) ve iki tip NA (NA 1 ve 2) saptanm[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]t[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. [FONT=TimesNewRoman]İ[FONT=TimesNewRoman]nfluenza B ve C virüslerinin HA ve
[FONT=TimesNewRoman]NA alt tipleri yoktur.
[FONT=TimesNewRoman]influenza A’da daha çok olmak üzere influenza virüslerinde antijenik de[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]i[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]imler s[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]kt[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r.
[FONT=TimesNewRoman]Bu de[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]i[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]imler epidemi ve pandemilere yol açmaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. Antijenik de[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]i[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]imler iki türlü
[FONT=TimesNewRoman]olmaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r:
[FONT=TimesNewRoman]A. Antijenik kayma (antijenik [FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]ift): Rekombinasyon sonucu virüste yeni bir yüzey
[FONT=TimesNewRoman]glikoproteini ortaya ç[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]kmaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. Bu tür de[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]i[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]imler pandemilere yol açmaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r.
[FONT=TimesNewRoman]B. Antijenik sürüklenme (antijenik drift): Hemaglütinin ile nöraminidaz
[FONT=TimesNewRoman]glikoproteinlerinde görülen nokta mutasyonlar[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]sonucunda olu[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]maktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. Antijenik
[FONT=TimesNewRoman]drift epidemilere neden olmaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r.
[FONT=TimesNewRoman,Bold]A.2.Etkenin Epidemiyoljik Özellikleri:
[FONT=TimesNewRoman,Bold]A.2.1. Zamana ait özellikler: [FONT=TimesNewRoman]Baz[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]bölgelerde her mevsim görülmekle beraber, genellikle
[FONT=TimesNewRoman]mevsimsel de[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]i[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]im söz konusudur. Havalar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n so[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]udu[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]u ve nem miktar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n dü[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]tü[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ü
[FONT=TimesNewRoman]dönemlerde hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]k görülme s[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]kl[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]artmaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. Hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]k toplumda genellikle sonbahar
[FONT=TimesNewRoman]mevsiminin sonlar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]nda ba[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]lay[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]p ilkbahar aylar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]na kadar s[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]k olarak görülmektedir. Hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n
[FONT=TimesNewRoman]zamana göre de[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]i[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]im göstermesinde çevresel faktörler önemli rol oynamaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. Kalabal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]k ve
[FONT=TimesNewRoman]havaland[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]rman[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n iyi olmad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]kapal[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]alanlar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n kullan[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]m[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n daha çok havalar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n so[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]udu[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]u
[FONT=TimesNewRoman]dönemlerde olmas[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman], hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n mevsimsel olma özelli[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ine etki yapan önemli çevresel
[FONT=TimesNewRoman]etkenlerdendir.

[FONT=TimesNewRoman,Bold][FONT=TimesNewRoman,Bold]Bula[FONT=TimesNewRoman,Bold]ş[FONT=TimesNewRoman,Bold]ma özellikleri: [FONT=TimesNewRoman]İ[FONT=TimesNewRoman]nfluenza virüsü, en s[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]k öksürme ve hap[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]rma ile ortama saç[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]lan[FONT=TimesNewRoman,Bold]
[FONT=TimesNewRoman]damlac[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]klar yoluyla insandan insana bula[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. Nadiren kontamine el ve di[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]er nesneler
[FONT=TimesNewRoman]bula[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]mada rol al[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. [FONT=TimesNewRoman]İ[FONT=TimesNewRoman]nfluenza virüsünün enfektivitesi etkenin tipine göre de[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]i[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]mektedir. Buna
[FONT=TimesNewRoman]ba[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]l[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]olarak da toplumda yay[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]lma h[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]z[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]farkl[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]l[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]k gösterebilmektedir. Hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]a özel atak h[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]z[FONT=TimesNewRoman]ı

[FONT=TimesNewRoman]eri[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]kin ki[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]ilerle kar[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]la[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]t[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ld[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]nda, çocuklarda daha yüksektir. Okul öncesi ve okul ça[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı

[FONT=TimesNewRoman]çocuklarda atak h[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]z[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n yüksek olmas[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman], hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n toplumda yay[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]lmas[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]nda önemli faktörlerden
[FONT=TimesNewRoman]biridir.
[FONT=TimesNewRoman]Hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n bula[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]t[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]c[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]oldu[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]u dönem, semptomlar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n ba[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]lamas[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ndan önceki 24 saat ve
[FONT=TimesNewRoman]sonraki be[FONT=TimesNewRoman]ş [FONT=TimesNewRoman]günlük dönemdir.
[FONT=TimesNewRoman]Hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n kuluçka dönemi 1–4 gündür.
[FONT=TimesNewRoman]Hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]k sporadik vakalar, bölgesel epidemiler veya pandemiler [FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]eklinde
[FONT=TimesNewRoman]görülmektedir. Bu nedenle hastal[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n özelliklerinin ve etkilerinin “pandemi dönemleri” ve
[FONT=TimesNewRoman]“pandemi dönemleri d[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]nda” incelenmesi yarar sa[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]lamaktad[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r.
[FONT=TimesNewRoman,Bold]A.3. Hastal
[FONT=TimesNewRoman,Bold]ı[FONT=TimesNewRoman,Bold]k Tan[FONT=TimesNewRoman,Bold]ı[FONT=TimesNewRoman,Bold]s[FONT=TimesNewRoman,Bold]ı

[FONT=TimesNewRoman,Bold]A.3.1. Klinik belirti ve bulgular
[FONT=TimesNewRoman]Titreme ile yükselen ate
[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman], öksürük, bo[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]az a[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]r[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]s[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman], ba[FONT=TimesNewRoman]ş [FONT=TimesNewRoman]a[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]r[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]s[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]ve kas a[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]r[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]s[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]hastalar[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]n ço[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]unda

[FONT=TimesNewRoman]görülen semptomlard[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r. Ate[FONT=TimesNewRoman]ş [FONT=TimesNewRoman]genellikle 3 gün sürer.
[FONT=TimesNewRoman]En s[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]k görülen komplikasyonlar akci[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]erle ilgili olanlard[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r;

[FONT=TimesNewRoman]Primer viral pnömoni


[FONT=TimesNewRoman]Sekonder bakteriyel pnömoni görülebilir.

[FONT=TimesNewRoman]Akci[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]er d[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]ş[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]komplikasyonlar[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]ise;
[FONT=TimesNewRoman]Miyozit


[FONT=TimesNewRoman]Miyokardit

[FONT=TimesNewRoman]Perikardit


[FONT=TimesNewRoman]Ensefalit


[FONT=TimesNewRoman]Nadiren Guillain-Barre sendromudur.


[FONT=TimesNewRoman,Bold]A.3.2. Tanı

[FONT=TimesNewRoman]İ[FONT=TimesNewRoman]nfluenza testleri için uygun örnekler nazofarengiyal veya bo[FONT=TimesNewRoman]ğ[FONT=TimesNewRoman]az sürüntüsü, burun y[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]kama
[FONT=TimesNewRoman]suyu, burun veya bron[FONT=TimesNewRoman]ş [FONT=TimesNewRoman]aspirat[FONT=TimesNewRoman]ı [FONT=TimesNewRoman]ve balgamd[FONT=TimesNewRoman]ı[FONT=TimesNewRoman]r.ALINTI


Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 446
favori
like
share