namaz hakkında - namazın faziletleri - namazın sünnetleri - namaz hadisleri - namaz hakkında hadisler


1- Sabah namazından önce kılınan iki rekât nafile namaz: Bu iki rekât nafile namaz sünnetlerin en kuvvetlisidir. Çünkü bu namaz hakkında Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: "Sabah namazının iki rekâtı dünyadan ve dünyada bulunan herşeyden daha hayırlıdır." (1)

Hz. Aişe (r.a.)'de şöyle buyurmuştur: "Peygamber (a.s.) sabah namazının iki rekâtı kadar çok hiç bir nafile namaza devam etmemiştir." (2)

Ahmed ile Ebu Dâvud Ebu Hureyre'den şu rivayeti nakletmişlerdir "Sizi atlar kovalasa da sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin."(3)

2 - Öğle yahut cuma namazından önce kılınan dört rekât: Öğle yahut cuma na*mazından önce tek selâmla kılınan dört rekât namaz da müekked sünnetlerden*dir.

Hz. Aişe (r.a.) buyuruyor ki: "Hz. Peygamber (a.s.) öğleden önce dört sabah namazından önce de iki rekât namaz kılmayı terketmezdi."(4)

Ebu Dâvud Tirmizî İbni Mace ve İbni Huzeyme'nin Ebu Eyyub'dan rivayet ettiği şu hadis de bunu kuvvetlendirmektedir "Öğleden önce içinde selâm bulun*mayan dört rekât namaz için göklerin kapıları açılır." Taberanî'nin Evsat'ında rivayet edilen ha*dis ise söyledin "Öğleden önce dört rekât yatsıdan sonra kılınanlara denktir. Yatsıdan sonra dört rekât Kadir gecesinde kılınanlara denktir."(5)

Peygamber Efendimiz öğle namazının ilk sünneti hakkında “Öğle namazının farzından önce dört rekâtı terk eden kimse şefaatime nâil olmaz” buyurmuştur.

3 - Öğle namazından sonraki iki rekât namaz: Bu namaz da sünnet-i müekkede olan namazlardandır. Öğlenin son sünnetine iki rekât daha ilâve edilerek kılınması menduptur. Cuma namazından sonra bir selâmla kılınan dört rekât nafile namaz da müekked sünnetlerdendir. Çünkü Hz. peygamber (a.s.) öğleye nispet ederek şöyle buyurmuştur: "Her kim öğle namazından önce dört rekât öğle namazından sonra da dört rekât namaz kılarsa Allah tealâ onun cesedini cehennem ateşine haram kı*lar." (6)

Yine: "Peygamber (a.s.) cuma namazından önce dört rekât cuma nama*zından sonra da dört rekât namaz kılar rekâtlar arasını (selâm ile) ayırmazdı."(7)

5 - Yatsı namazından sonra kılınan iki rekât: Yatsı namazından sonra kılınan iki rekât namazın kuvvetli sünnetlerden olduğuna delil Hz. Peygamber (a.s.)'in şu hadisidir "Her kim bir gün ve gecede farz namazlar dışında on iki rekât namaz kı*larsa Allah tealâ ona cennette bir ev bina edecektir." (8)

Müslim'in ifadesi değişik olmakla birlikte aynı manayı taşımaktadır. Tirmizinin rivayeti ise şöyledir: "Her kim bir gün ve gecede on iki rekât namaz kılarsa onun için cennette bir ev bina edi*lir: Öğle namazından önce dört rekât öğle namazından sonra iki rekât akşam namazından sonra iki rekât yatsı namazından sonra iki rekât sabah namazından ön*ce iki rekât."

Mendup yani gayr-i müekked sünnetleri aşağıda zikredeceğiz. Bu sünnetlerin gayr-i müekked olmasından maksat onları Hz. Peygamber'in yapmamış olduğu değildir. Bilakis Hz. Peygamber (a.s.) müekked olmayan sünnetleri çoğunlukla kı*lar bazen terkederdi. Bu sünnetler şunlardır:

1- Daha önce de açıkladığımız üzere öğle namazının farzından sonra kılınan iki rekâta ilâve olarak kılınan iki rekât namaz.

2 - İkindi namazından önce tek selâmla kılınan dört rekât namaz: Bu namazla ilgili olarak Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "İkindi namazından önce dört rekât namaz kılan kimseye Allah rahmet eylesin." (9)

İkindi namazından önce iki rekât nafile namaz kılmanın caiz olmasına gelince bu husus: "Her iki ezan ara*sında namaz vardır."(10) hadisinin şümulüne girmektedir.

3- Yatsı namazından önce kılınan dört rekât namaz: Yatsı namazından önce ve sonra tek bir selâm ile kılınan dört rekâtlık nafile namaz da sünnet-i gayr-i müekkeddir. Bunun dayandığı delil Hz. Aişe (r.a.)'den rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: "Hz. Peygamber (a.s.) yatsıdan önce dört rekât namaz kılar sonra yatsı namazını müteakip kalkar dört rekât daha namaz kılar sonra yatardı."(11)

Ahmed Ebu Dâvud ve Neseî Hz. Aişe'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: "Hz. Peygamber (as.) yatsı namazını kıldıktan sonra ne zaman benim evime girdiyse dört veya al*tı rekat namaz kılmıştır." (12)

Namaz kılan kişi dilerse yatsıdan sonra iki rekât sünnet-i müekkede ile de ikti*fa edebilir. Bu içtihadın dayanağı daha önce geçen "Her kim gündüz ve gece on iki rekât namaz kılarsa kendisi için cennette bir ev bina edilir." hadisidir.

Farz namazlardan önce kılınan sünnetlerin meşru kılınmasının sebebi şeyta*nın ümidini şöyle kesmektir "Bu adam farz olmayan namazı bırakmıyor nasıl olur da farzını terkeder?" Farzlardan sonra kılınan sünnetlerin teşri' sebebi ise farz namazlardaki noksanları tamamlamaktır. Yani ahirette unutmak gibi özürler sebebiy*le kılınamayan farz namazların yerine geçerler.Dipnotlar:
1- Bu hadîsi Ahmed Müslim Timrizî Hz. Aîşe'den merfu olarak rivayet etmişlerdir. Neytü'l-Evtâr III 19; Sübülus-Selâm II 4
2- Buharî ile Müslim rivayet etmişlerdir.
3- Sübülus-Selâm II 4
4- Bu hadisi Buharî rivayet etmiştir.
5- Sübülü's-Selâm II 4.
6- Beş İmam bu hadisi Ümmü Habibe'den rivayet etmişlerdir. Tirmizî de onu sahih kabul etmiştir. Neylü'l-EvtârIII 16.
7- İbni Mace ve Taberanî Mûcem'inde rivayet etti. Fakat bu hadisin senedi cidden zayıftır. Nasbu'r Râye 11206.
8- Bu hadisi dört Sünen sahibi Ümmü Habibe'den rivayet etmiştir Nasbu'r Râye 11206.
9- Bu hadisi Ahmed Ebu Dâvud ve Tirmizî rivayet etmiş olup Tirmizî hasen olduğunu söylemiştir. Îbni Huzeyme de hadisi rivayet edip sahih demiştir. Sübülus-Selâm II 5.)
10- Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Hadisin rivayet zincirinde hakkında tenkid olan bir ravi vardır. Meşmau'z-Zevaid II 231.
11- Meraki'l-Felah 64.
12- Nasbu'r-Râye II 145 vd.; Neylü'l-Evtâr III 18


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1220
favori
like
share