BİLGİSAYAR İNGİLİZCESİ
DERS 1: METİN ÇEVİRİ-1
Ders sonunda yapabilecekleriniz.
• İngilizce metin okumak.
• Terimleri açıklamak.
• Çevirisini yapabilmek.
• Soruları yanıtlamak.
• Yapıları görmek

I. GİRİŞ
Bilgisayarın yaşamımıza hızla girdiğini burada bir kere daha ifade etmeye gerek yok sanırım. Dünyada ve ülkemizde her geçen gün yeni uygulamalar ve alanların bilgisayarla yönetildiğini gözlüyoruz. Ancak ülkemiz teknolojiyi çok yakın izlemekle beraber kullanıcılar ve uzmanlar olarak Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin biraz daha gerisindeyiz sanırım.
Bu çalışmayı düşünürken amacım özellikle bilgisayar kurslarına giden ve üniversitelerin değişik bölümlerinde okuyan öğrencilerin bilgisayar alanında karşılaştıkları yabancı dil sorunun çözülmesine yardımcı olmaktı. Ancak çalışma tam bir İngilizce eğitimini içermez, yalnızca bilgisayar alanında kullanılan İngilizce temel metinleri okuyup anlamakta okuyucuya yardımcı olmaktır. Bu nedenle bilgisayar, bilgi işlem, programlama, elektronik alanındaki temel konuları içeren seçme yazılar ele alınmış ve Türkçe’ye çevirileri yapılmıştır. Ardından yeni sözcükler ve gramer olarak metin genişletilerek okuyucuya özellikte bu alandaki terminoloji öğretilmeye çalışılmıştır.
A. ÇEVİRİ ÜZERİNE
Çevirmek, bir dildeki metni başka bir dile aktarmaktır. Diğer bir değişle tercüme etmektir. Çeviri çeviriyi yapanlar açısından yeni bilgi alanlarına açılmanın bir yoludur. Ancak ülkemizde bilgisayar alanında yerleşmiş bir terminoloji olmadığından zaman zaman farklı terimlerle karşılaşmaktayız. Ancak inanıyorum ki kısa bir zaman içinde çeşitli medya ve
eğitim kurumlarımız katkısıyla ortak bir bilgisayar terminolojiye sahip olacağız ve
bilgisayar alanında diğer dillere karşılık terimleri üretebileceğiz.
Normal olarak çeviriyi yapan çevirmen, iki dili de bilir ve metni çevirir. Ancak önemli olan bir nokra metnin niteliğine göre okuyucuya hitap edebilmesidir. Özellikle bilimsel yazıların çevrilmesinde sözcüklere bağlı bir çeviri yapmak yerleşmemiş bir terminoloji ile zor
olabilir.
Diğer bir konuda çeviri yaparken tercih edeceğimiz yaklaşımladır: Burada çevirilerinizi yaparken göz önünde bulundurabileceğiniz iki kavramdan söz etmek istiyorum. Bunlar eş değerlilik ve öz yeterliliktir. Bu iki kavram özgün metin ile çevrilen metin arasındaki ilişkiyi belirler. İki metin anlamsal olarak eşdeğerli olabileceği gibi metin türü olarak da bir eşdeğerlilik söz konusu olabilir. Bu ifadeyi açacak olursak çeviri özgün metnin sözcüklerinin
birebir karşılığından oluşmaz ama anlam olarak aynısını verir.
Yeterlilik kavramı ise, özgün metnin çevirisinde içeriğin amacı ve okuyucu kitlesinin düzeyinin ön plana alınarak çevirinin yapılmasıdır. Yani çevirmen özgün metni içerik olarak kavrar ve onu kendi okuyucuna uygun biçimde aktarır.
II. Lesson: COMPUTERS
A computer is any device that computes, calculates, or reckons. The definition of a computer has become more limited in contemporary usage. A computer is now defined as an electronic device that processes data, is capable of receiving input and output, and possesses such characteristics as high speed, accuracy, and the ability to store a set of instructions for solving a problem.
Computers are electronic devices composed of switches, wires, motors, transistors, and integrated circuits, assembled on frames. The frames form components such as microprocessor, harddisk, floppy disks, and main board. These components are wired together into a network called a computer system or computer.
Computers can perform a variety of mathematical calculations, ranging from simply adding and subtracting to solving complicated math equations that involve thousands of steps. They can repeat a complicated calculation millions of times without error.
Computers can print out whole paragraphs of text matter, write letters, draw pictures, or plot curves and draw graphs. They can sort data, merge lists, search files, and make logical decisions and comparisons.
A computer may range in size from rather small desk-top devices with limited capability to huge machines occupying several large rooms. It may be constructed as a single, integral device, or as a group of machines, remotely connected but functioning as a unit. The individual parts may be located within the same building or scattered across the
country, connected by telephone lines.
Computers can be characterized by their function. Special-purpose computers are built to solve one kind of problem, such as processing airline reservations or controlling a ****lworking machine. General-purpose computers can be used for many business, scientific, educational, social, and other applications. These machines are not limited to one type of problem, but lend themselves to the solution of many.
A. TERİMLER
computer = bilgisayar
device = aygıt, (cihaz)
compute = hesaplamak
calculate = hesaplamak
reckon = saymak, hesaplamak
frame= gövde, iskelet
contemporary = çağdaş
possess = sahip olmak
receive = almak, kabul etmek
accuracy = doğruluk
store = saklamak
instruction = komut
switch = anahtar
wire = tel, kablo, (bağlamak)
motor = motor
integrated circuit = tümleşik devre, (entegre devre )
microprocessor = mikroişlemci
harddisk = sabit disk
floppy disk = disket sürücü (disket)
main board = ana kart
network = ağ, (şebeke)
computer system = bilgisayar sistemi
adding = toplama
subtracting = çıkarma
equations = denklem
print = basmak, yazıcıdan çıktı almak
draw = çizmek
plot = çizmek, (plan ya da harita gibi şeyler çizmek)
sort = sıralamak
data = veri
merge = birleştirmek
search = aramak
logicial = mantıklı
comparison = karşılaştırma
desk-top = masa-üstü
remotely = uzak olarak
scattered = ayrılmış, dağılmış
line = hat
special-purpose = özel-amaçlı
airline reservation system = havayolları yer ayırtma sistemi
scientific = bilimsel
educational = eğitimsel, (eğitimle ilgili)
social = sosyal
application = uygulama
solution = çözüm

B. TERİMLER VE TÜRKÇE OKUNUŞU (İNGİLİZCE BİLMEYENLER İÇİN).
computer (kompütür, kımpitür)
device (divays)
compute (kompü:t)
calculate (kalküleyt)
reckon (rekın)
frame (freym)
contemporary (kontempıreri)
possess (pozes)
receive (risi)
accuracy (akküreysi)
store (sto:r)
instruction (istrakşın)
switch (sviç)
wire (vayr)
motor (motor)
integrated circuit (integreytıd sörkıt)
microprocessor (mikroprocesesır)
harddisk (harddiks)
floppy disk (flopi disk)
main board (meyn bord)
network (network)
computer system (kompütır sistım)
adding (eding)
subtracting (sabtrakting)
equations (ekueyjıns)
print (print)
draw (drow)
plot (plot)
sort (sort)
data (deyta)
merge (mörc)
search (sörç)
logicial (locikıl)
comparison (komperısın)
desk-top (dektop)
remotely (rimu:tli)
scattered (sketırıd)
line (layn)
special-purpose (speşıl pörpıs)
airline reservation system (eirlayn rezırveyşın sistım)
scientific (sayntifik)
educational (ecükeyşınıl)
social (soşıl)
application (eplikeyşın)
solution (soluşın)


C. TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
Bilgisayar, sayan ya da hesaplama yapan bir aygıttır. Bu tanım bugün için sınırlı kalmıştır. Şimdi bilgisayar, çok hızlı ve doğru işlem yapabilen, girdiyi alıp çıktıyı verebilen ve bir problemi çözmek için bir dizi komutu saklayabilen elektronik bir aygıttır.
Bilgisayarlar bir gövde üzerine birleştirilmiş anahtar, kablo, motorlar, transistör ve tümleşik devrelerden oluşan elektronik bir aygıttır. Gövdeye şekil veren bileşenler mikroişlemci, sabit disk, disket sürücü ve ana karttır. Bu bileşenlerin bir ağ olarak birleştirilmesi bilgisayar
sistemini ya da bilgisayarı oluşturur.
Bilgisayarlar basit toplama ve çıkarma işleminden başlayarak binlerce adımı olan karmaşık denklemlere kadar birçok matematiksel işlemi gerçekleştirebilirler. Bilgisayarlar karmaşık bir hesaplamayı hatasız olarak milyonlarca kez yineleyebilirler.
Bilgisayarlar bir metnin tamamını yazıcıdan listeleyebilir, mektup yazabilir, resim çizebilir ya da daire yapabilir ve grafik çizebilirler. Bilgisayarlar verileri sıralayabilir, listeleri birleştirebilir, dosyaları arayabilir, mantıksal karar verebilir ve karşılaştırma
yapabilirler.
Büyüklük olarak bir bilgisayar, sınırlı yeteneği olan oldukça küçük bir masa-üstü aygıttan, birkaç odayı işgal eden büyük bir bilgisayara kadar değişebilir. Tamamı tekbir parça
olabileceği gibi, tek bir birim olarak çalışacak uzak yerlerdeki bir grup makineden de oluşabilir. Bilgisayarın önemli kısmı aynı binada olabileceği gibi telefon hatlarıyla
bağlı olarak ülkeye dağılmış da olabilir.
Bilgisayarlar fonksiyonlarına göre ayrılabilirler. Özel-amaçlı bilgisayarlar hava yolları yer ayırtma ya da bir ****l işleme makinesinin kontrolü gibi bir çeşit sorunun çözümü için geliştirilirler. Genel-amaçlı bilgisayarlar, bilimsel, eğitimsel, sosyal ve diğer uygulamalar olmak üzere birçok işte kullanılırlar. Bu bilgisayarlar bir sorunun çözümü için geliştirilmezler.
Kendilerini birçok sorunun çözümü de adamışlardır.
D. SORULAR (QUESTIONS)
Aşağıdaki soruları metne dayanarak İngilizce yanıtlayınız:
1. What is a computer? (bilgisayar nedir?)
2. What does a computer do? (bilgisayar ne yapar?)
3. What are the characteristics of a computer? (bilgisayarın özellikleri nelerdir?)
4. What does the frame include? (gövde neyi içerir?)
5. What kind of arithmetic operation can a computer do? (bilgisayar ne tür aritmetik işlem yapabilir?)
6. What can you say for the sizes of computers? (bilgisayarların boyutları için neler söyleyebilirsiniz?).
7. What is a special-purpose computer? (özel amaçlı bilgisayar nedir?)
8. What is a general-purpose computer? (genel amaçlı bilgisayar nedir?)
9. How are the components connected to each other? (bileşenler bir birine nasıl bağlanır?)
10. What is the meaning of logical decisions and comparisons? (mantıksal kararlar ve karşılaştırmaların anlamı nedir?)

E. BAZI YAPILAR
Composed of (‘den oluşmak)
Örnekler:
• Computers are electronic devices composed of switches, wires, motors, transistors, and integrated circuits, assembled on frames.
• IT Committee was composed of 10 programmers and 5 engineers.

Perform (yerine getirmek, yapmak, yürütmek gibi bilgisayar alanında yaygın kullanılan bir fiildir.)
Örnekler:
• Computers can perform a variety of mathematical calculations, ranging from simply adding and subtracting to solving complicated math equations that involve thousands of steps.
• You need to perform additional configuration steps. (ek yapılandırma adımlarını yerine getirmeye gerek duyarsınız.)
• For Windows 2000, the DHCP Client service is used to perform dynamic registrations and updates, regardless of whether the computer uses a DHCP server or static configuration to obtain its IP address.
• It offers the ability to perform query testing of DNS servers and obtain detailed responses as the command output. (DNS sunucularında sorgu testinin yapılmasını ve komut çıktısıyla birlikte ayrıntılı yanıt sağlar. )


DERS 2: METİN ÇEVİRİ-2
Ders sonunda yapabilecekleriniz.
• İngilizce metin okumak.
• Terimleri açıklamak.
• Çevirisini yapabilmek.
• Soruları yanıtlamak.

I. WHAT IS XML?
Extensible Markup Language, or XML was approved and published by the World Wide Web Consortium (W3C) on February 10, 1998. Now, it has been used as a universal format for exchanging data on the Web. XML allows developers to easily describe and deliver structured documents through the applications.
The other two traditional markup languages (may be we are more familiar) HTML and SGML cannot be used for this purpose. In HTML, we use certain tags to format the output. That’s the only ability HMTL expose.
In addition, XML is really a ****-language, which is flexible in creating user-defined tags. On the other hand, SGML, Standard Generalized Markup language is a tool for creating complex documents.
Finally, XML offers a new way to send data over the web, it does not replace HTML or SGML. Rather, it is a complementary format for HTML documents.
What is XML web service?
A Web service is new application model over the Internet. And it’s been very famous with Microsoft .NET. XML web service solves hundreds of development problems including security, stability, speed and much more. Besides, XML web services includes many new Technologies; SOAP (Simple Object Access Protocol) is used to transfer XML documents. You can use another service called UDDI (Universal Description Discovery and Integration). UDDI is a service used to find Web services easily.
II. TERİMLER

Approve: onaylamak
Publish: Yayınlamak
Deliver: Ulaştırmak
Tag: Etiket (HTML ve XML içinde anlamlı)
markup language: İşaret dili.
Web Servisi: Birbirine tam bağlı olmayan sistem içinde (loosely coupled) ve platformdan bağımsız standart protokolleri kullanarak (HTTP, XML, XSD, SOAP ve WSDL) veri değişimini sağlayan programlama modeli.

III. TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

XML Nedir?
Extensible Markup Language ya da XML World Wide Web Consortium (W3C) tarafından 10 Şubat 1998’de onaylanmış ve yayınlanmıştır. Şimdi ise Web üzerinde veri değişimi için evrensel bir biçim olmuştur. XML programcıların yapısal belgeleri kolayca tanımlamasını ve transfer etmesini sağlar.
Diğer iki geleneksel dil, belki daha alışkın olduğumuz HTML ve SGML bu amaçlar için kullanılmaz. HTML’de çıktıyı biçimlemek için etiketleri kullanırız.
Bunun dışında, XML gerçekten bir **** dildir. Bu kullanıcı tanımlı etiketlerin yaratılmasında esneklik sağlar. Diğer yandan, SGML, Standard Generalized Markup dili yalnızca gelişmiş belgeleri yaratmak için kullanılır.
Ve, XML Web üzerinde veri göndermek için yeni bir yol sağlar. XML, HTML’nin ya da SGML’nin yerine geçmez. Aksine, HTML belgeleri için tamamlayıcı bir biçimdir.
XML Web Servisi Nedir?
Bir Web servisi, Internet üzerinde yeni bir uygulama türüdür. Ve Microsoft .NET ile de çok ünlü olmuştur. Bir XML Web servisi güvenlik, kararlılık, hız vb yüzlerce sorunu çözer.
Bunun dışında, XML web servisleri birçok yeni teknolojiyi de içerir. İlk bakışta, SOAP (Simple Object Access Protocol) XML belgelerini transfer etmek için kullanılır. Ayrıca UDDI (Universal Description Discovery and Integration) olarak adlandırılan diğer bir servisi de kullanabilirsiniz. UDDI Web servislerini kolayca bulmak için kullanılır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1950
favori
like
share
suskun tepeli Tarih: 22.11.2011 19:45
kardeş radyonun önemini yazabilir misin acill yha yarın not varcek hoca
rüzgar54 Tarih: 09.11.2009 18:26
kardeş çok ama çok teşekkkürler emeğine sağlık