Omurilik Tümörü - Omurilik Tümörü Tedavisi - Omurilik Tümörü Teşhisi

Beyin gibi omurilik de genişleme olana ğından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılayamayan bir boşlukta bulunur; bu nedenle küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir. Birincil ve/ya da yayılım sonucu geli şen omurilik tümörleri geleneksel ola rak acil beyin cerrahisi olgularıdır; giri şim zamanında gerçekleştirilmezse, tü mör geriye dönüşü olmayan bir felce neden olur. Omuriliğin en sık tümör gö rülen bölümü göğüs (toraks) omurları dır; çünkü bu bölgede hem omur sayısı çoktur, hem de meninjiyomlar (beyin-omurilik zan tümörü) bu omurlarda da ha sık görülür. Ayrıca bu bölge mediastine (akciğerler arasındaki bölge) yakın dır. Mediastinde ise genellikle lenfom, meme ve akciğer kanserlerinin yayılımlarına bağlı olarak büyüyen lenf bezleri bulunur ve bunlar omurilik kanalına doğru büyüyerek omuriliğe baskı yapar lar.

Omurilikte tümör Başlangıç belirtileri - Klinik tablo tümörün omuriliğe yaptığı baskının aşamalı olarak gelişmesini yansıtır. Olguların yüzde 80-90'mda, başlangıç ev resinde tümörün yerleştiği bölge ağrılı dır. Ağrı sinir kökleri üzerindeki baskı dan kaynaklanır ve genellikle iki yanlı bir yayılımı vardır. Omuriliğe baskı ile klinik belirtilerin ortaya çıkması arasın daki süre, tümörün yerine ve büyüme hızına bağlı olarak değişebilir (birkaç günden 18 aya kadar). Başlangıçtaki ağrılı evreyi, bir dizi sinir sistemi bo zuklukları izler; bunlar, da baskının ilerlemesini yansıtan belirtilerdin. Bu belirtiler hareket eksikliklerinden felce kadar değişebilir. Baskı nedeni gideril mezse süreç son aşamaya geçer ve tam duyu yitimi (anestezi), deride beslenme bozuklukları, sık görülen yatak ülserle ri (dekubitüs ülserleri) gibi belirtiler gözlenir.

Tanıya yönelik incelemeler - Önce likle, hastaya hiçbir zarar vermemesi (noninvaziv) ve tanıda yanılma payının az olması.nedeniyle bilgisayarlı tomog rafi (BT) ve magnetik rezonans (MR) yöntemlerine başvurulur. Bunlardan başka omurilik boşluğunun kontrast madde verilerek görüntülenmesi yönte mi olan miyelografi uygulanır. Omurili ğin damarsal hastalıklarında ise anjiyografi yararlı sonuçlar verir. Omurili ğe baskı yapan olguların en doğru tanı sı, bilgisayarlı tomografi, magnetik re zonans ve miyelografik incelemelerin ortak sonucuyla elde edilir.

Beyin-omurilik sıvısının incelen mesi lomber ponksiyon (bel omurları arasından iğne ile sıvı alınması) ile sağlanır. Bu yöntemle alınan sıvıda protein yoğunluğunun arttığı görülür. Bu incelemede, bazı özel yöntemler kullanılarak, birincil tümörlerde sey rek, yayılım ile oluşan tümörlerde ise daha sık olarak tümör hücreleri ortaya çıkarılabilir.

Ayırıcı tanı - Birincil ya da yayılım sonucu gelişen beyin tümörlerinin ayı rımında;, hastaların öyküleri dikkate alınmalıdır.. Yayılım sonucu gelişen tü mörler en çok 50-60 yaşlarında görülür. Omurilikte bir tümör yayılması kuşku su belirince, birincil tümörün yeri hak kında bilgi edinilmesi önem taşır. Me ninjiyomlar (beyin-omurilik zan tümörü) kadınlarda daha sıktır, .göğüs (to raks) bölgesinde yerleşir, yavaş gelişir ve genellikle ağrı yapmazlar. Omurilik kanalı boyunca çevreye yayılan nörinomların yavaş bir gidişi vardır ve tek yanlı ağrı yaparlar. Gliyomlar .daha çok gençlik çağı tümörleridir; öncekilerden farklı olarak omuriliğin içine yerleşir ve oldukça yavaş gelişirler.

Tümörün gidişi ve komplikasyonları - Omurilik dışındaki omurga tümörlerinin gelişimi, tümörün tipi, kütle si ve büyüme hızına bağlıdır. Değişik baskı dereceleri daha önce anlatılan değişik klinik belirtileri açıklar. Omurili ğin içine yerleşen tümörlerin gelişimi daha hızlıdır; hastaların çoğunluğunda iki ay içinde iki yanlı felçler görülür. Büzgen kasların işlevinin bozulmasına, sertzar dışı tümör biçimlerinde daha er ken olmak üzere, olguların yüzde 60'ında rastlanır. Lezyonun yerleşim yerinin altında tam bir felcin ortaya çık ması, onkoloji acil polikliniklerinde sık görülen bir komplikasyondur. Kütle cerrahi girişimle alınabilir ya da ışın tedavisi uygulanabilir.

Omurilik Tümörü Tedavisi

Tümörün tipine ve yerleşti ği yere bağlıdır.

-Cerrahi. Cerrahi girişimle tümör alı nır. İyi huylu, omurilik dışı, sertzar içi tümörler cerrahi yöntemle tedavi edilir. Omurilik içi tümörlerin tedavisinde cer rahi girişimin başarısız sonuçlar doğur ma (yüzde 14) ve ölüme yol açma (yüz de 9) tehlikesi yüksektir; sonuçlar ge nellikle hayal kırıklığına yol açar. Mikrocerrahi yönteminin gelişmesiyle (özel ameliyat mikroskopunun kullanılması) daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. -Işın tedavisi (Radyoterapi). Işın teda visi gerek ağrının azaltılmasını, gerekse birincil ya da yayılım odağı olan tümö rün denetlenmesini sağlar. İlaç tedavisi ile birlikte ya da tek başına ilk önce başvurulan tedavi olabilir ya da cerrahi girişimden sonra uygulanabilir. -İlaç tedavisi (Kemoterapi). Işın teda visi ve cerrahiden sonra ya da ilk seçe nek olarak ışın tedavisi ile birlikte uy gulanabilir. İlaçların seçimi tümörün ti pine ya da başka yerlere yayılımına bağlıdır.

Beklenen gidişi - Omurilik tümörü hastalarının beklenen yaşam süresi, kafaiçi tümörü olgularındakiyle aynıdır. Hastalığın nasıl sonlanacağını yalnız tü mörün kötü huyluluk düzeyi değil, aynı zamanda yerleşimi ve derinliği belirler.

Cerrahi dekompresyon denince ne anlaşılır?

Cerrahi dekompresyon, kafatası boşluğu gibi yarı kapalı bir kutuda geliş mekte olan tümöre "yer açmak"tır. Dekompresyon sertzar açıklığından ka fatası boşluğunu açıp tümörün üstüne uyan kemik bölümünün çıkarılma sıyla ya da kafatasının içinde başka yapıların kapladığı yer azaltılarak sağ lanır. Örneğin beyin-omurilik sıvısının hacmi azaltılır. Beyin tümörlerin de her zaman görülen beyin ödemi akut evrede mannitol verilerek, subakut ve kronik evrelerde ise steroit ve idrar söktürücü ilaçlarla azaltılabilir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5695
favori
like
share