Makale Nasıl Yazılır - Makale Yazılımı - Makale Nedir

Her araştırmacının ve yazarın, yaptığı çalışmadan elde ettiği bulguları ve konu ile ilgili
düşüncelerini aktarmak bakımından kendine özgü yöntem ve yaklaşımları olabilir. Bununla birlikte
makale yazımında (ve okumada) kolaylık sağlanması için yazarların uyum içinde olmaları gerekir.
İngiliz bilim adamı Sir Bradford Hill tarafından 1965 yılında makale yazımı için önerilmiş olan
sistematik yaklaşım (IMRAD yaklaşımı), halen çoğu araştırmacı ve yazar tarafından yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda bir makalede bulunması gereken başlıca bölümler “GİRİŞ-YÖNTEM-BULGULAR ve TARTIŞMA” olarak belirlenmektedir (Tablo 1). Giriş bölümünde
araştırma ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra bu araştırmanın gerekçesi, çalışmanın neden ve
hangi amaca ulaşmak için yapıldığı açıklanır. Bu bölümde özellikle araştırmanın amacı, incelenen
bütün konuları kapsayacak şekilde açık olarak belirtilmeli, daha sonra sonuç bölümünde de bu
amaçların gerçekleşme durumu değerlendirilmelidir.
Bir makale yazımında en önemli bölümlerden birisi kuşkusuz yöntemin yazıldığı bölümdür. Bu
bölümde yapılan bütün işlemler, araştırma kapsamındaki kişiler (belirli bir hastalığı olan kişier,
genel toplum vb.), veri toplama yöntemi, verinin ne şekilde değerlendirildiği, yapılmış ise istatistik
analizler vs. belirtilmelidir. Bazı hataları olsa bile yöntemin açık olarak yazılması araştırmacının
dürüstlüğü bakımından önemlidir.
219
Tablo 1. Bir Makalenin Başlıca Bölümleri (Bradford Hill questions, 1965)
(IMRAD yaklaşımı)
I Introduction Giriş why did they start?
M Methodology Yöntem what did they do?
R Results Bulgular what did they find?
A and
D Discussion Tartışma what do the results mean?

Bulgular bölümü, araştırma sonuçlarının yan tutmadan, yalın bir ifade ile ve yorumsuz
olarak yazıldığı bölümdür. Bu bölümde bulguların daha iyi sunulabilmesi bakımından tablo ve
grafiklerin kullanılması, okuyucu açısından anlaşılmayı kolaylaştırıcı bir yaklaşımdır. Tablo ve
grafiklerin başlıkları, araştırmanın kişi – yer ve zaman özelliklerini içermeli, gerekiyorsa açıklayıcı
sembol ve işaretler kullanılmalıdır.
Tartışma bölümü araştırıcının konuya hakimiyetinin ve araştırmacılık ve yazarlık
konusundaki hünerinin sergilendiği yerdir. Bu bölümde bulguların anlamı, gerektiğinde literatür
bilgileri ile birlikte değerlendirilerek yazılmalıdır. Bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmaların
sonuçları ile olan benzerlik ve ayrılıklar, nedenleri ile birlikte tartışılmalıdır. Tartışma sırasında
bulgulara yorumlar katılabilir, istatistik önemlilik testleri ve sonuçları irdelenir. Bu makalede yer
alan bilgilerin bilim alanına veya günlük yaşama yansımalarının neler olabileceğine de değinmek
yararlı olabilir.
Tartışmanın bitiminden sonra araştırmanın ortaya koyduğu başlıca sonuçların kısaca
tekrarlandığı “Sonuçlar” bölümü ile bu sonuçlara dayalı olarak belirtilmek istenen “Öneriler” yer
alır. Öneriler, bu konuda çalışma yapmak isteyen diğer araştırmacılara yönelik olabileceği gibi,
araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan yararlanmak isteyecek yöneticilere de yönelik olmalıdır.
Makalenin sonuna yararlanılan başlıca kaynakların listesi eklenir, ayrıca gerekiyorsa ek tablolar
halinde (araştırmada kullanılan formlar, izin belgeleri, etik kurul raporu, bazı tabloların ayrıntılı
durumu vs.) gerekli bilgi ve belgeler konabilir.
Bir makalenin en önemli bölümlerinden birisi de özet bölümüdür. Okuyucunun genellikle
makaleyi okumaya özet bölümünden başladığı bilindiğinden, bu bölümün en iyi bir şekilde
yazılması için bütün özen gösterilmelidir. Özet bir anlamda yazarın bulgularını sunma bakımından
reklamını yaptığı bölüm olarak algılanabilir. İyi bir özet okuyucunun ilgisi çekme bakımından
önemlidir. İyi bir özet, verilmesi gereken bütün bilgileri içerecek kadar uzun, ancak okuyucuyu
sıkmayacak kadar da kısa olmalıdır. Genellikle 250 kelimelik bir özetin istenen bilgileri vermek için
yeterli olduğu kabul edilirMakale Dili ve Genel Kurallar
• Makale taslakları WORD yazım dilinde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklükte, satırlar arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalı, şekil ve grafikler JPG dosyaları olarak hazırlanmalıdır

• Sayfa boyutunda; soldan 3,5 cm, sağdan, yukarıdan ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır

• Ana bölüm başlıklarının tümü büyük harf, 12 punto büyüklükte, koyu, ortalı ve rakamlarla numaralandırılarak; alt bölüm başlıklarında ise sadece kelimelerin baş harfleri büyük digerleri küçük harfle, 12 punto büyüklükte, koyu, sola dayalı ve ana bölüm başlıgına endeksli olarak rakamlarla numaralandırılarak yazılmalıdır

• Makale taslagı yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve egerlendirmesine olanak verecek bir anlatım ve plâna uyulmalıdır.

• Anlatım olabildigince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve konu ile dogrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan

• Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara dayandırılmalıdır.

• Araştırmacı/araştırmacılar tarafından probleme, hangi kuramsal/kavramsal açıdan yaklaşıldıgı, gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir

• Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün veri toplama araçlarının geçerliligi ve güvenilirligi belirtilmelidir.

• Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır

• Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır

• Sonuçların yorumları, varsa, literatürdeki diger kaynaklarla desteklenerek, degerlendirilmelidir.

• Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

• Türkçe ve Ingilizce özetler; çalışmanın amacı, yöntemi, kapsamı ve temel bulgularını

Makale Yazım Kuralları

• Makaleler, “Publication Manual of the American Psychological Association”ın (American Psychological Association, (APA), 2001) 5. baskısında tanımlanan APA’ya uygun olarak

• Türkçe makale metinlerinde, Türk Dil Kurumu’nun Imlâ Kılavuzu’na uyulmalıdır.


• Makale taslagının kapak sayfasında; makalenin başlıgı, yazar/ların ad ve soyadları bilgilerine yer verilmelidir. Yazar/ların; unvan, kurum kuruluş ve elektronik posta adresleri özel im kullanılarak, kapak sayfasında dipnot olarak verilmelidir. Dipnotların yazımında, yazı büyüklügü 10 punto ve normal olmalıdır. Kapak hariç makale metninin hiçbir yerinde yazar adı veya onu çagrıştıracak ifadelere yer verilmemelidir.

• Makale Türkçe yazılmış ise İngilizce özeti anahtar kelimeleri ile birlikte, Ingilizce yazılmışsa, Türkçe özeti anahtar kelimeleri ile birlikte, makalenin en sonunda verilmelidir

• Makale taslagının yazım dili Türkçe ise makale başlıgı Türkçe olarak, Ingilizce ise makale başlıgı Ingilizce olarak; 14 punto büyüklükte, koyu, kelimelerin tümü büyük harf olmak üzere, ortalı yazılmalıdır. Makale taslagının başlıgı en fazla 15 kelimeden oluşmalıdır

• Makale yazarı/larının adının ilk harfi büyük, digerleri küçük, soyadının tümü büyük harfle, koyu ve 12 punto büyüklükte ve ortalı olarak verilmelidir. Yazar soyadlarından sonra (*) özel imi kullanılarak, dipnotla yazarın; unvanı, kurum kuruluşu ve elektronik posta adresi 10 punto büyüklükte, normal olarak verilmelidir

• Makale Türkçe yazılmış ise öncelikle “ÖZET” başlıgı, Ingilizce yazılmış ise “ABSTRACT” başlıgı, makale yazarlarının isimlerinden hemen sonra 1 satır boşluk bırakılarak, büyük harflerle, 10 punto büyüklükte, italik ve ortalı verilmelidir. Makalenin ana hatlarını içerecek şekilde en çok 200 kelimelik Türkçe/Ingilizce özet, 10 punto yazı büyüklügünde, iki yana yaslı olarak, italik yazılmalıdır. Soldan 5,5 cm, sagdan 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Türkçe özetin hemen ardından, Türkçe anahtar kelimeler verilmelidir. Makalenin İngilizce özeti ise anahtar kelimeleri ile birlikte, makalenin en
sonunda verilmelidir

• Anahtar kelimeler, Türkçe/Ingilizce özetin hemen ardından bir satır boşluk bırakılarak, en çok beş kelimelik, 10 punto büyüklükte, alfabetik dizinli olarak, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük digerleri küçük olmak üzere (özel isimler hariç), kelimeler arasına (,) noktalama işareti konularak, koyu ve iki yana yaslı olarak verilmelidir. Makalenin sonunda verilen, Ingilizce/Türkçe özetin ardından da anahtar kelimeler Ingilizce/Türkçe olarak aynı yazım kurallarına göre verilmelidir

• Makale Bölümleri; Türkçe ve Ingilizce olarak hazırlanabilecek makalelerde; 1. Giriş, 2. Yöntem, 3. Bulgular, 4. Tartışma ve Sonuç, 5. Kaynaklar gerektiginde de 6. Ekler olmak üzere 5/6 ana bölüm halinde verilmelidir. Ana bölüm başlıkları altında alt bölüm başlıkları açılabilir

• Giriş bölümünde; araştırmanın problem durumu, kavramsal ya da kuramsal çerçevesi tartışılarak, açıklanmalıdır. Alanda daha önce yapılmış olan çalışmalarla ilişki kurulmalı, araştırmanın önemi ve bu araştırmaya neden gereksinim duyuldugu belirtilmelidir. Çalışmanın sınanacak varsayımları ya da amacı ifade edilmelidir. Gerekirse sınırlılıklara, varsayımlara, tanımlara ve kısaltmalara da yer verilebilir.

• Yöntem bölümünde; çalışmanın nasıl yapıldıgı ayrıntılı bir biçimde anlatılmalı, okuyuculara bulguların güvenilirligini, geçerligini ve kullanılan yöntem/lerin uygunlugunu degerlendirme olanagı verilmelidir. Ayrıca yöntem, araştırmanın tekrar edilebilmesine de olanak tanıyacak biçimde açık olmalıdır. Bu ana bölüm; kitle ve örneklem, veri toplama yöntemi, veri degerlendirme, veri analizi gibi alt bölümleri de içerebilir.

• Bulgular bölümünde; toplanan veriler ve kullanılan istatistiksel analizler özetlenmelidir. Veriler sonuçları dogrulayabilmede yeterli olacak gerekli ayrıntılar ile rapor edilmelidir. Verilerin rapor edilmesinde tablo veya şekiller kullanılabilir. Tablo ve şekiller metin içinde geçtigi yerde verilmeli ve açıklamaları da yer almalıdır. Tablo ve şekil sayısının çok fazla olması durumunda, bunların bir kısmı metin içerisinde referans verilmek koşulu ile Eklerde de yer alabilir.

• Tartışma ve Sonuç bölümünde; bulgular sunulduktan sonra araştırmacı özgün varsayımlarına göre yorumlarını ve degerlendirmelerini yapmalıdır. Araştırmacı, bulguların tartışılmasında, yorumlanmasında ve çıkarımlarda bulunmada özgürdür. Bu bölümde yorumlar yapılırken başka araştırma bulgularının farklı ve benzer yönleri de verilebilir. Bulguların ışıgında sonuçlara yer verilmeli, ayrıca ulaşılan sonuçlara göre uygulama ve araştırma önerilerinde bulunulmalıdır.

• Metin İçinde Kaynak Vermedeki Kurallar; metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, “Kaynaklar” listesinde yer almalıdır. Kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik dizinli olarak verilmelidir. Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynaklar ayıracı ile gösterilmelidir. Kaynak baglacında; yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve dogrudan aktarımlarda da sayfa numarası verilmelidir. Örnegin dogrudan aktarımlarda; Okut (2001, 18)’e göre ya da kaynak baglacı cümle sonuna konulacaksa; yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfa numarası ayıraç içinde verilmelidir. (Okut, 2001, 18). Dolaylı aktarımlarda ise sayfa numarası verilmemelidir. Okut (2001)’e göre ya da (Okut, 2001) biçiminde gösterim esas alınmalıdır. Metin içerisinde tek veya iki yazarlı makalelerde, yazarlara (parantez içinde, yayın tarihi ile birlikte) atıfta bulunulmalıdır. Örnegin; Barka ve Cadinsky-Cade (1988); Hudson (1997) gibi. Ikiden fazla yazarlı makalelerde ilk yazarın adının yanına “vd.” (makale Türkçe ise), veya “et al.” (makale Ingilizce ise) eki ve yazar adlarıyla, yayım tarihi arasına (,) noktalama işareti konulmalıdır. Örnegin, (Vendeville vd., 1995) veya (Vendeville et al., 1995) gibi. Metin içinde kaynaklara atıfta bulunulurken, kaynaklar en eski tarihliden başlayarak, en güncele dogru tarih sırası ile verilmeli ve her kaynagın arasına da ( noktalama işareti konulmalıdır. Örnegin; (Komar ve Li, 1986; Schmit ve Gintz, 1995) veya (Komar and Li, 1986; Schmit and Gintz, 1995) gibi.

•Kaynaklar Bölümünde, Kaynakların Verilme Kuralları; makalenin hazırlanmasında faydalanılan kaynakların, Kaynaklar bölümünde verilmesinde yararlanılan kaynağın türüne göre (kitap, dergi, internet vb.) farklılık gösteren yazım kurallarına uyulmalıdır.

Dergiler için,Yazar/lar, Tarih. Makalenin başlığı. Derginin açık adı, Cilt (No), sayfa no.
Örneğin; Barka, A.A., ve Kadinksy-Cade, K., 1988. Strike-slip fault geometry in Turkey and its
influence on earthquake activity. Tectonics, 7, 663-684.

Bildiri Tam Metinleri ve Bildiri Özetleri için,
Yazar/lar, Tarih. Bildirinin başlığı. Sempozyum veya Kongrenin başlığı, Editör/lerin Adı
(eds), Basımevinin Adı ve Yeri, (Cilt no, verilmişse), sayfa no.
Örneğin; Stephansson, O., 2003. Estimation of virgin state of stress and determination of final
rock stress model. Proceedings of the 3rd International Symposium on Rock Stress-RS Kumamoto’03, K.Sugawara,Y.Obara and A.Sato (eds.), A.A.Balkama, Tokyo.

Kitaplar İçin,
Yazar/lar, Tarih. Kitabın Adı. Basımevinin Adı ve Yeri.
Örneğin; Turcotte, D.L., 1975. Fractals and Chaos in Geology and Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge.

Yayımlanmış Rapor ve Tezler için,
Yazar/lar, Tarih. Raporun Başlığı. Kuruluşun Adı, Rapor No, Yer adı (raporun dili).
Yazar/lar, Tarih. Tezin Başlığı. Kuruluşun Adı, Yer adı (tezin dili).
Örneğin; Fairhurst, C., Brown, E.T., Marsly, G., Detornay, E., Nikolaevskiy, V., Pearson, J.R.A.,
and Townley, L., 1998.Underground nuclear testing in French Polynesia: Stability and hydrogeology issues. Report of International Geomechanical Commission to the French Government, Vols. I and II. (in Turkish)

Yayımlanmamış Rapor ve Tezler için,
Yazar(lar), Tarih. Raporun başlığı. Kuruluşun Adı, Rapor No, Kent Adı (yayımlanmamış).
Yazar(lar), Tarih. Tezin başlığı. Kuruluşun Adı, Kent Adı (yayımlanmamış).
Örneğin; Deere, D.U., and Miller, R.P., 1966. Engineering classification and index properties for
intact rock. Air Force Weapons Laboratory, Technical Report No. AFWL-TR-65-116, Kirtland
Air Force Base, New Mexico (unpublished).


• Makalede Eşitlik ve Formüllerin Verilmesi; makale içinde geçen eşitlik ve formüller, bir tab tuşu içeriden, times new roman yazı tipinde, 12 punto büyüklükte, koyu ve Denklem Düzenleyicisi (Equation Editor) kullanılarak yazılmalıdır. Formüllere, makalenin bütününde 1’den başlanarak, ardıl formül numaraları eşitligin hizasında ve saga dayalı olarak ( ) ayıraç içerisinde verilmelidir. Formül numaralarında bölüm içi endeksli numaralama sistemi kullanılmamalıdır. Cümle içerisinde formüller verilmemeli, ayrı bir satırda verilmelidir. Iç içe çoklu ayıraçların aynı formül içinde yer alması durumunda, sıra düzeni için { [ ( ….) ] } gösterimi esas alınmalıdır. Verilen formüllerde çarpım işareti için (x) kullanılmalı, (.), (*) işaretleri kullanılmamalıdır. Kesirler metin içerisinde ( / ) işareti ile gösterilmelidir. Metin içerisinde geçen eşitlikler için, formül numaraları referans verilerek açıklamalar yapılmalıdır
• Makalede Tablo ve Şekillerin Verilmesi; tablolar, metin içerisinde geçtigi yerde verilmelidir. Tablo, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her tabloya 1’den başlayarak, ardıl Arap numaraları verilerek, numaralandırılmalıdır. Tablo başlıgı ve tablo içi, times new roman yazı tipi, 10 punto büyüklükte, tablo başlıgı koyu, tablo içi normal olarak yazılmalıdır. Tabloda dikey çizgi kullanılmamalı, sadece tablonun en alt ve en üstünde koyu yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo ismi, numarası ile birlikte tablonun üzerinde, sadece ilk kelimenin baş harfi büyük digerlerinin tümü küçük harf olmak üzere (özel isimler hariç) koyu olarak ve sola dayalı yazılmalıdır. Tablo numarasından sonra da (.) noktalama işareti konulmalıdır. Metin içinde, tablo numaralarına, “Tablo 7’ye göre” biçiminde referans verilmelidir. Şekiller de, metin içerisinde geçtigi yerde verilmelidir. Şekil, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her şekle 1’den başlayarak ardıl Arap numaraları verilerek, numaralandırılmalıdır. Şekil başlıgı ve şekil içi, Times New Roman yazı tipi, 10 punto büyüklükte, şekil başlıgı koyu, şekil içi normal olarak yazılmalıdır. Şekil ismi, numarası ile birlikte şeklin altında, sadece ilk kelimenin baş harfi büyük digerleri küçük olmak üzere, koyu olarak ve ortalı yazılmalıdır. Şekil numarasından sonra, (.) noktalama işareti konulmalıdır. Metin içinde şekil numaralarına, “Şekil 1’de görüldügü” gibi biçiminde, referans verilmelidir

• Eklerin Verilmesi; makalede yöntemlere ilişkin özel ayrıntılar veya matematiksel işlemlere ait ayrıntılı bilgiler eklerde verilebilir. Bilgisayar programı listeleri, tablolar, şekiller eklerde yer alabilir. Eklere de 1’den başlayarak, ardıl numara verilmeli ve metin içerisinde göndermeler de, Bkz, Ek.1, biçiminde yapılmalıdır. Eklerin numaraları ile birlikte başlıgı olmalıdır. Eklerin başlıgında da her kelimenin ilk harfi büyük (baglaç ve edatlar küçük harf olmak üzere) digerleri küçük olmak üzere, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklükte, koyu ve ortalı olarak verilmelidir. Ek numarasından sonra, (.) noktalama işareti kullanılmalıdır. Örnegin: ”Ek 1. Cinsiyete ve Yaş Gruplarına göre Ücretli Sayıları” gibi.

Örnek makale

Emek Kavramına Farklı Bir Bakış

Emek, varlığın kendisiyle bir bütündür. Varolan her birey emeğin birer parçasıdır. Okuluna giden öğretmenin sınıfta ders anlatması bir emek olduğu gibi, onu dinleyen öğrencinin sarfettiği çaba da bir emektir, aynı zamanda öğretmeni dinlemeyip başka birşey ile meşgul olan öğrencinin sarfettiği çaba da bir emektir.

Emek her alandadır, benim bu yazıyı yazarken, sizin okurken ayırdığınız vakitte emek ile ilintili bir durumdur.

Yukarıda bahsettiğim konular, emeğin hizmet yönünden anlaşılabilmesi için genel ve basit örneklerdi, birde emeğin üretim alanında yeri vardır ki, üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir durumdur.

İlk önce Meta kavramını açıklayalım,

Meta: İnsan gereksinimini karşılayan maldır, yalnız bunu şöyle ifade edelim, insan gereksinimi derken burada bahsi geçen üretilen malın başkasına satılmasıdır, peynirden yola çıkalım, evde yenilen peynir meta değildir, tüketim maddesidir, üretilip satılan peynir metadır. Metanın satılması karşılığında alınan ücret illaki para olmayabilir, bir meta başka bir meta ile takas yapılabilir.

Şöyle düşünün lütfen, bir adamız olsun, komün hayatı yaşansın, diğer bir ifadeyle Beraber çalışıp geliri paylaşmak üzere bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluk. Burada herkes eşit ücret alacak, çünkü gelir havuzda toplanıp ortakça her bireye dağıtılacak. Herkes emek harcacayak, emeğinin karşılığında toplum gereksinimleri için meta üretecek ve meta karşılığında ortak emek ortakça emek sahiplerine paylaştırılacak. Burada emek sahibi diye bahsettiğimiz proletarya değildir, çünkü proleteryanın olduğu yerde mutlaka bir üst sınıfta kendisini varedecektir. Marksist tutumda proleteryanın gücünden bahsedilir, sınıf dayanışması üst safhadadır, ancak görülmüştür ki, her sınıf kendisine bir ad veridiği ve o adı imgeleştirdiği vakit bir üst sınıfta kendiliğinden oluşmuştur. Ben bu durumda proleterya demek yerine "emek sahibi"
sözünü kullanmayı daha uygun buluyorum.

Peki, şimdi siz diyeceksiniz, "emek sahibi" ile "proleterya" aynı kapıya çıkmıyor mu, ne farkeder biri diğerini aynısı değil mi diye? Çok haklı bir soru olmakla çok haklı da bir cevabı olduğunu belirtmek isterim.

Emek sahibi, meta üreten herkesi kapsar ve üst sınıfı oluşturmaya olanak tanımaz, tek bir sınıf vardır, toplumda bölünme söz konusu olamaz böylelikle kapitalizme karşı bir duruş gösterir. Proletarya ise işçi sınıfını oluşturur ve iyi niyetli bir kavramdır, ancak kapitalizm bölünmeleri sevdiği için ve emperyalist tutum sinsice planlar yaptığı için, başka bir sınıfın oluşmasına da olanak tanır. Bunun adı da burjuvadır, sermaye sahibidir.

Bizim için önemli tanımlamaları yaptık, şimdi gelelim "Emek" kavramının kapitalist düzende ne denli kutsallığından uzaklaştığına.

Sizlere bir örnek vermek istiyorum, sokaklarda ayakkabı boyayan, elleri nasır toplamış, yüzleri esmer, kaşları, gözleri, saçları, kara çocukların yaptığı işe saygı duyan onların önünde eğilen kaç kişi var dersiniz. Lütfen gerçekçi olup bu soruyu kendimize soralım, malesef yok denecek kadar az, o varolanların bir kısmıda acıma duygusu içindeler, oysa alınterini döken herkes kutsal bir iş yapıyordur, onlara acımak yapılan haksızlığın en büyüğü olur. Asıl acınacak birisi varsa o da onların okula gitmelerini engelleyen, küçük yaşta ezilmelerine olanak tanıyan, her fırsatta onları itip kalkan toplumun ta kendisidir.

1800 lü yılların sonlarına doğru sermaye kendisini hissetirmiş, sanayi devrimiyle kadın ve çocukların iş gücünde çalışmalarına olanak tanınmıştı, işte o zamanlarda bugün belliydi, kadın ve çocukları daha çok sömürecekler ve daha çok kar elde edeceklerdi ve bunu başardılar, özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde başarıyla uygulanan bir sistem halindedir. Çocuklar bir toplumun geleceğidir, kadınlar birer annedir, bu iki grubu ezik yetişmesinen ne denli başarılı olacaklarının bilinciydeydiler ve gerekeni sistematik bir biçimde halka sinsice uygulamışlardır.

Emek sahibinin bu durumdan hiç mi kabahati yok? Diye, sorarsanız vereceğim cevap "tabiki var" olacaktır. Çünkü emek sahibi yeteri kadar örgütlenmemiş, sınıf dayanışmasına gereken özeni göstermemiş, toplum menfeatinin gücüne yeteri kadar inanmamıştır. Burjuvanın içine bir kısmı entegre olmuş, durduğu yer ile arzuları çatışmıştır. Bireysel menfaatler ön plana çıkmıştır.

Şimdi aynada herşey oldukça net gözüküyor, bugün Küba'da halen herkes eşit ücret alıyor, Chavez Venezuella'da bir akım başlatmış ve son olarak bu 1 Mayıs'ta işçilerine %30 zam yapmıştır. Latin Amerika ülkeleri Küba örneğiyle emeğe doğru bir yürüyüş gerçekleştirmişlerdir. Dünya uyanıyor, kapitalizm çürümeye mahkum ve mutlaka bir gün çürüyecektirde...
Nurullah Güngör

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9026
favori
like
share