Biyoloji Soruları - Biyoloji Soruları nelerdir


1.Soğan zarının mikroskopta incelenmesinde,iyot çözeltisi kullanılmasının amacı nedir?
A)zarın kimyasal yapısını korumak
B)zarın boyanabilen kısımlarının net görülmesini sağlamak
C)sadece hücre çekirdeğini boyamak
D)sadece stoplazmayı boyamak
Cevap:B
2.Bilinen en küçük canlı aşağıdakilerden hangisidir?
A)bakteri B)öglena
C)amip D)virüs
Cevap
3.Aşağıdaki organellerden hangisi hem çekirdekli hem de çekirdeksiz hücrelerde bulunur?
A)çekirdek zarı B)kloroplast
C)ribozom D)mitokondri
Cevap:C
4.Bitki hücresinin karakteristik özelliklerini görmek isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini incelemelidir?
A)emici tüy hücresini
B)nohut bitkisinin yaprak hücresini
C)fasulye bitkisinin taç yaprak hücresini
D)gül bitkisinin taç yaprak hücresini
Cevap:B
5.Aşağıdaki organellerin hangisi hücrede korbonhidrat sentezi yapar?
A)ribozom B)lizozom
C)kloroplast D)kromoplast
Cevap:C
6.İnsanlarda kalıtsal karakterlerin oluşma yeri neresidir?
A)beyin B)omurilik
C)kromozom D)sitoplazma
Cevap:C
7.Aşağıdakilerden hangisinin çekirdeği yoktur?
A)alyuvar hücresi B)sinir hücresi
C)epitel hücresi D)soğan zarı hücresi
Cevap:A
8.Hücre çekirdeğinin görevleri ile ilgili olarak aşğıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I.hücrenin kalıtım malzemesini taşır.
II.hücredeki yaşamsal olayları gerçekletirir.
III.hücre bölünmesi yönetir.
A)yalnız I B)I-III
C)II-III D)I-II-III
Cevap:B
9.Hücrede büyüme ve bölünmeyi yöneten hangisidir?
A)sentrozom B)çekirdek
C)ribozom D)mitokondri
Cevap:B
10.Aşağıdakilerden hangisinin hücrelerinde mitokondri bulunmaz?
A)memeli hayvanların alyuvarlarında
B)insanların beyin hücrelerinde
C)karaciğer hücrelerinde
D)çizgili kas hücrelerinde
Cevap:A
11.Hangi bitkisel dokunun bazı hücrelerinde kloroplast bulunur?
A)özek doku B)deri doku
C)salgı doku D)destek doku
Cevap:A
12.Aşağıdakilerden hangisi bir yaprağın yapısında bulunmaz?
A)parankima dokusu B)deri doku
C)mantar doku D)soymuk boruları
Cevap:C
13.Bitkide dokular arasını doldurma yanında besin hazırlama ve depolama gibi görevleri de üstlenen doku hangisidir?
A)pek doku B)bez doku
C)koruyucu doku D)özek doku
Cevap
14.Aşağıdakilerden hangileri deri dokunun özelliklerindendir?
I.tek sıra hücrelerden meydana gelmiştir.
II.hücreleri ölü ve içleri hava ile doludur.
III.hücreleri üzerinde tüyler bulunabilir.
IV.çok sayoda kloroplast taşırlar.
A)yalnız I B)I-II
C)II-IV D)I-III-IV
Cevap:B
15.Odun ve soymuk borularının ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)madde iletimimde görev almaları
B)gövdenin merkezinde bulunmaları
C)bitkiye desteklik sağlamaları
D)gövdenin kabuğunda bulunmaları
Cevap:A
16.Aşağıdakilerden hangisi gövdelerindeki hücrelerde su depo eder?
A)kaktüs B)soğan
C)patates D)turp
Cevap:A
17.Aşağıdakilerden hangisi,ana kökü besin depo eden yumurulaştığı kök çeşdidir?
A)depo kök B)kazık kök
C)hava kökü D)tutunma kökü
Cevap:A
18.Aşağıdaki bitki çeşitlerinden hangisinin kökü besin depo eden yumru kök değildir?
A)havuç B)turp
C)patates C)şeker pancarı
Cevap:C
19.Bitki,kökü ile aşağıdakilerden hangisini alamaz?
A)organik maddeyi B)madensel tuzları
C)azotlu bileşikleri D)suyu
Cevap:A
20.Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkileredendir?
A)liken B)buğday
C)su yosunu D)eğrelti otu
Cevap:B
21.Yapraklarda fotosentez,aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?
A)stomolarda B)üst deri hücrelerinde
C)parankima hücrelerinde D)iletim borularında
Cevap:C
22.Bitki aşağıdakilerden hangisini,stomoları ile aldığı halde kullanmadan dışarı atar?
A)oksijen B)karbondioksit
C)azot D)su buharı
Cevap:B
23.Stoma ile yaprak arasındaki ilişkinin benzeri,aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)emici tüy-kök B)tohum-çiçek
C)dişi organ-polen D)erkek organ-yumurtalık
Cevap:C
24.Aşağıdakilerden hangisinin yaprağında yaprak sapı vardır?
A)buğday B)terleme
C)soğan D)pırasa
Cevap:B
25.Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevi değildir?
A)tozlaşma B)terleme
C)solunum D)fotosentez
Cevap:A
26.Çiçeği meydana getiren organlardan en dışta yer alan,çiçek tomurcuğunu en dıştan saran aşağıdakilerden hangisidir?
A)çanak yaprak B)taç yaprak
C)meyve yaprağı D)kın
Cevap:A
27.Aşağıdakilerden hangisi çiçekte dişi organın kısımlarından değildir?
A)tepecik B)başçık
C)dişicik borusu D)yumurtalık
Cevap:B
28.Çiçekli bitkilerde polenlerin dişi organın tepeciğine taşınmasına ne denir?
A)özümleme B)tozlaşma
C)döllenme D)döl değişimi
Cevap:B
29.Çiçekli bitkilerde,üreme olayında doğrudan etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
A)taç yaprakların renkli olması
B)çiçek tozlarının,dişi organın tepeciğine konması
C)çiçeklerin erselik olması
D)çiçeklerin tek eşeyli olması
Cevap:B
30.Polen nedir?
A)erkek üreme hücresi B)dişi üreme hücresi
C)çiçek tozo kesesi D)erkek organ
Cevap:A
31.İçerisinde polen bulunan kesecikler,çiçeğin hangi kısmında yer alır?
A)dişicik borusunda B)dişicik tepesinde
C)başçıkta D)ipçikte
Cevap:C
32.Aşağıdakileden hangisi tohumun çimlenmesi için gerekli değildir?
A)nem B)hava
C)ısı D)ışık
Cevap
33.Meyve yaprağının farklılaşması ile hangisi meydana gelir?
A)dişi organ B)erkek organ
C)taç yaprak D)çanak yaprak
Cevap:A
34.Aşağıdakilerden hangileri,çiçeklerde tozlaşmaya yardımcı olur?
I.Rüzgar II.Arı III.Su
A)yalnız III B)I-II
C)II-III D)I-II-III
Cevap
35.aşağıdaki bitkilerden hangisinin gövdesi odunsudur?
A)mısır B)ıspanak
C)kavak D)fasulye
Cevap:C
36.Bir bitkinin tepe tomurcuğu kesilirse aşağıdakilerden hangisi olur?
A)boyca uzayamaz
B)dallanıp yapraklanamaz
C)çiçeklenemez
D)fotosentez yapamaz
Cevap:A
37.Aşağıdakilerden hangisinin gövdesi diğerlerinden farklıdır?
A)kabak B)domates
C)salatalık D)karpuz
Cevap:B
38.Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak öezelliğidir?
A)damarsız olma B)tohumsuz olma
C)spor oluşturma D)döl almaşı gösterme
Cevap
39.Döllenme olayından sonra dişi organın yumurtalığının etlenip sulanmasından aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A)hakiki meyveler B)yalancı meyve
C)tohum D)çenekler
Cevap:A
40.Aşağıdakilerden hangisi yalancı meyvedir?
A)kiraz B)kayısı
C)şeftali D)armut
Cevap
41.Bir orman ekosisteminde,besin zincirinin ilk basamağında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A)ağaçlar B)bakteriler
C)mantarlar D)böcekler
Cevap:A
42.Aralarında yaşama birliği oluşturan aşağıdaki canlılardan,sayca en fazla olanı hangisidir?
A)ağaç B)böcek
C)kuş D)bakteri
Cevap:A
43.Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindenir?
A)klorofilsiz olma
B)bölünerek çoğalma
C)tohumsuz olma
D)suda yaşama
Cevap:C
44.Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi bozmaz?
A)iklimin değişmesi
B)bilinçsiz avlanma
C)toprağın korunması
D)yırtıcı kuş sayısının azalması
Cevap:C
45.Besin zincirindeki enerji piramidinin en alt basamağında,aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A)yeşil bitkiler
B)otçullar
C)etçiller
D)hem et,hem de ot yiyenler
Cevap:A
46.Aşağıakilerden hangisi otçul hayvanlar grubunda yer alır?
A)sansar B)tilki
C)ayı D)sincap
Cevap
47.Aşağıdakilerden hangisi hem otla,hem de etle beslenir?
A)ayı B)timsah
C)kurbağa D)kurt
Cevap:A
48.Orman ekosisteminde besin zincirinin son basamağında hangisi bulunur?
A)yeşil bitkiler
B)otçul hayvanlar
C)etçil hayvanlar
D)bakteri ve mantarlar
Cevap
49.Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin ortak özelliklerindendir?
A)solunum yapma
B)klorofil taşıma
C)besin yapma
D)havasız ortamlarda yaşama
Cevap:C
50.Aşağıdakilerden hangisi hayvansal doku değildir?
A)kıkırdak doku B)kan doku
C)pek doku D)sinir doku
Cevap:C
51.Aşağıdaki dokulardan hangisi dışarıdan gelen uyartıları alabilir?
A)duyu epitel B)bez epitel
C)bağ doku D)salgı doku
Cevap:A
52.Bitkilerde destek dokunun görevini hayvanlarda yapan hangi dokudur?
A)bağ doku B)kemik doku
C)kas doku D)sinir doku
Cevap:B
53.Memeli hayvanların hangi organında kıkırdak doku bulunmaz?
A)kulak kepçesi B)kulak yolu
C)östaki borusu D)bağırsak
Cevap
54.Kan plazmasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)madensel tuzlar
B)sindirilmiş besin maddeleri
C)hormonlar
D)sinir hücreleri
Cevap
55.Omurgalı hayvanların uzun kemiklerinin eklem yerlerinde bulunan doku aşağıdakilerden hangisidir?
A)destek doku B)epitel doku
C)kıkırdak doku D)kas doku
Cevap:C
56.Aşağıdaki organlardan hangisi çizgili kaslardan meydana geldiği halde isteğimiz dışında çalışır?
A)kol kasları B)kalp kasları
C)bacak kasları D)sırt kasları
Cevap:B
57.Aşağıdaki canlılardan hangisi sinir sistemi olmadığı için uyartıları hücreden hücreye taşır?
A)çiçekli bitkiler B)solucanlar
C)böcekler D)memeliler
Cevap:A
58.Sinir hücrelerinin kısa uzantılarına aşağıdakilerden hangisidir?
A)akson B)dentrit
C)nöron D)miyelin
Cevap:B
59.Akyuvarların mikrop ve mikrop zehrine karşı çıkardığı maddeye ne denir?
A)mukus B)antikor
C)toksin D)insülin
Cevap:B
60.Aşağıdaki kemikler şekillerine göre sınıflandırıldığında hangisi farklı sınıfta yer alır?
A)uyluk kemiği B)kaburga kemiği
C)göğüs kemiği D)kafatası kemiği
Cevap:A
61.İnsan iskeletinde aşağıdakilerden hangisi bulunuz?
A)kıkırdak B)kemik
C)düz beyaz kas D)oynamaz eklem
Cevap:C
62.Aşağıdaki kemiklerden hangisinde sarı kemik iliğinin yer aldığı bir kanal bulunmaz?
A)kaval kemiği B)kaburga kemiği
C)önkol kemiği D)pazı kemiği
Cevap:B
63.Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırmızı ilik kemiği bulunmaz?
A)uyluk kemiğinin ucunda
B)omur kemiğinin ortasında
C)pazı kemiğinin ucunda
D)parmak kemiğinin ortasında
Cevap
64.Aşağıdaki kemiklerden hangisi omuz ekleminde bulunmaz?
A)kürek kemiği B)köprücük kemiği
C)göğüs kemiği D)pazı kemiği
Cevap
65.Aşağıda verilen kemik çiftlerinden hangisi birbiriyle eklem oluşturmaz?
A)pazı kemiği-ön kol kemiği
B)uyluk kemiği-kalça kemiği
C)kaval kemiği -uyluk kemiği
D)ön kol kemiği-dirsek kemiği
Cevap
66.Aşağıdaki eklemlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)omuz kemiği
B)dirsek kemiği
C)diz kapağı eklemi
D)omurlar arasındaki eklemler
Cevap
67.Aşağıdakilerden hangisinde bulunan kas çeşidi diğerlerinden farklıdır?
A)boyunda B)midede
C)bacakta D)kolda
Cevap:B
68.Aşağıdakilerden hangisi çizgili kasların özelliklerinden biri değildir?
A)isteğimizle hareket ederler
B)yorulmazlar
C)kırmızı renklidirler
D)ince kas tellerinden oluşurlar
Cevap:B
69.Bebeklerde ve çocukların büyüme çağında D vitamin eksikliği hangi kemik hastalığını meydana getirir?
A)kemik veremi B)raşitizm
C)kemik erimesi D)kemik kanseri
Cevap:B
70.Aşağıdakilerden hangisi sindirim organı değildir?
A)akciğer B)mide
C)ince bağırsak D)dişler
Cevap:A
71.Sindirilmiş besinler nerede kana geçer?
A)mide B)ağız
C)kalın bağırsak D)ince bağırsak
Cevap
72. 20 yaşında büyük sağlıklı bir insanın ağzında kaç tane diş vardır?
A)25 B)28 C)32 D)34
Cevap:C
73.Karaciğer tarafından salgılanan öd suyu hangi sindirim organına dökülür?
A)onikiparmak bağırsağı
B)mide
C)kalın bağırsak
D)safra kesesine
Cevap:A
74.Aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde suyun emilmesi sağlanır?
A)ağız B)mide
C)ince bağırsak D)kalın bağırsak
Cevap
75.Sindirilmiş besinerin tümürler vasıtası ile emilerek kana geçtiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)ağız B)mide
C)ince bağırsak D)kalın bağırsak
Cevap:C
76.Pankreas salgıladığı öz suyunu aşağıdaki organlardan hangisine gönderir?
A)safra kesesine
B)kalın bağırsak
C)mideye
D)onikiparmak bağırsağına
Cevap
77.Ameliyatla safra kesesi alınmış bir kişide aşğıdaki maddelerden hangisinin sindirimi zorlaşır?
A)yağların B)proteinlerin
C)nişastanın D)şekerin
Cevap:A
78.Aşağıdakilerden hangisi protein,karbonhidrat ve yağların etkileyen enzim içerir?
A)öd suyu B)mide öz suyu
C)tükrük D)pankreas öz suyu
Cevap
79.Yemek borusunda sindirim olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)düz kaslardan yapıldığı için
B)kısa olduğu için
C)enzimleri olmadığı için
D)epitel doku ile örtül olduğu için
Cevap:C
80.Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarından biri değildir?
A)tifo B)kolera
C)dizanteri D)zatürre
Cevap
81.Hangi hastalık mikrobu,vücudumuza sindirim sistemi yolu ile girer?
A)kolera B)verem
C)tifüs D)tetanos
Cevap:A
82.Bir dişin boyuna kesiti incelendiğinde,kan damarları ve sinirler hangi kısımda görülür?
A)diş özü B)seman
C)fildişi D)diş eti
Cevap:A
83.Nabız aşağıdakilerden hangisini belirler?
A)kalbin kasılması ile atardamarlarda hissedilen vuruş
B)kalbe kan geldiğini
C)kulakçıkların kasılıp gevşediğini
D)kanın akciğerlerden döndüğünü
Cevap:A
84.Vücudumuzda dolaşırken kirlene kan aşağıdaki organların hangisinde temizlenir?
A)kalp B)karaciğer
C)akciğer D)dalak
Cevap:C
85.Ayağına paslı çivi batan kişi aşağıdaki hastalıklardan angisine yakalanabilir?
A)tifo B)tifüs
C)kabakulak D)tetanos
Cevap
86.Soluk borusunda kıkırdak halkalar olmasaydı ne olurdu?
A)hava akciğerlere ulaşamazdı
B)hava kesecikleri fazla hava ile dolarak parçalanırdı
C)ses telleri yırtılırdı
D)akçiğerlerde iç basınç artardı
Cevap:A
87.Akciğerlerde oksijenin,karbondioksit ile yer değiştirmesi hangileri arasında olur?
A)bronş-alveol
B)bronşçuk-alveol
C)toplardamar-alveol
D)alveol-kılcaldamar
Cevap
88.Göğüs kafesinde,aşağıdakilerin hangisinde belirtilen organlar bulunur?
A)akciğer-kalp
B)akciğer-karacğer
C)mide-karaciğer
D)kalp-böbrek
Cevap:A
89.İnsan vücudunda bulunan diyafram ile ilgili aşağıdaki bilglerden hangisi yanıştır?
A)soluk alıp vermeye yardımcı olur
B)göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayırır
C)göğüs boşluğunun hacmini değiştirir
D)kaburgaların iç yüzünü kapsar
Cevap
90.Solunum sistemimizin hangi kısımında gaz değişimi gerçekleşir?
A)bronşlarda
B)bronşçuklarda
C)soluk borusunda
D)hava keseceklerinde
Cevap: D
91.Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olabileceği bir hastalıktır değildir?
A)siroz B)mide
C)nefes darlığı D)akciğer kanseri
Cevap:A
92.Böbek taşları böbreğin hangi bölgesinde meydana gelir?
A)kabuk B)kabuk
C)havuzcuk D)malpigi cisimciği
Cevap:C
93.Hücrede proteinlerin parçalanması,kanda hangi maddenin artmasına neden olur?
A)tuz B)yağ
C)üre ve ürik asit D)glikoz
Cevap
94.İnsanda boşaltım sisteminin temel amacı hangi seçenekte verilmiştir?
A)fazla şekeri atmak
B)üreyi atmak
C)kanın yapısını değişmez tutmak
D)kanı temizlemek
Cevap
95.Sindiği böbreklerin havuzcuğunda ,sidik torbasına akıtan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)idrar boruları
B)kabuk
C)öz
D)süzme cisimcikleri
Cevap:A
96.Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme organında bulunmaz?
A)prostat B)testis
C)penis D)yumurtalık
Cevap
97.Cinsiyet hormanlarının üretimini aşağıdakilerden hangisini düzenler?
A)pankreas B)hipofiz bezi
C)beyin D)yumurtalık
Cevap:B
98.Böbreklerin görev yapmaması nedeniyle aşağıdakilerden hangisidir?
A)şeker hastalığı B)şişmanlık
C)üremi D)siroz

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4133
favori
like
share
maidenur Tarih: 15.11.2010 12:59
sorular bana çok zor qeldiiii
Leyl-i Lal Tarih: 26.11.2009 00:50
100.Beyin yarım kereleri hasar gören bir kişide aşağıdakilerden hangisi gözlenir*
A)kalp hemen durur
B)soluk alıp veremez
C)sindirim yapamaz
D)duyu organları körelir
Cevap: D
101.Beyin yarım küreleri alınan bir omurgalı hayvan için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)gözleri göremez
B)solunum yapar
C)kas hareketleri düzensizleşir
D)ayağına iğne batırıldığında ayağını çeker
Cevap:C
102.Sağlıklı bir insanın davranış ve hareketlerinin düzenli ve uyumlu olmasında,en önemli rolü hangi sistem oynar?
A)kas B)iskelet
C)sinir D)dolaşım
Cevap:C
103.Aşağıdakileden hangisi,omurilik soğanında bulunan refleks merkezlerinden birisi değildir?
A)uçma-yüzme B)dolaşım
C)çiğneme-yutma D)solunum
Cevap:A
104.Omurilik soğanı,aşağıdakilerden hangisini kontrol etmez?
A)solunum hareketlerini
B)kalp atışı hızını
C)yutmayı
D)yürümeyi
Cevap: D
105.Beyinciği zedelenen bir kuş için,aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)uçamaz
B)hareket edemez
C)yalpalayarak uçar
D)hareketlerinde değişiklik olmaz
Cevap:C
106.Sinir hücreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)vücudun en çok farklılaşma geçirmiş hücrelerdir
B)mayoz bölünme geçirirler
C)uzantıları vardır
D)mitoz bölünme geçirmezler
Cevap:B
107.Aşağıdaki bezlerden hangisi insilün hormonu salgılar?
A)pankreas B)tiroid
C)epifiz D)hipofiz
Cevap:A
108.Aşağıdakilerden hangisi hormondur?
A)safra kesesinden salgılanan kimasal maddeler
B)besinlerin parçalanmasını sağlayan salgılar
C)organların çalışmasını düzenleyen maddeler
D)sinir hücrelerinin uzantıları
Cevap:C
109.aşağıdakilerden hangisi beyinciğin görevidir?
A)bilgi üretmek
B)bilgileri saklama
C)bedeni olayları idare etme
D)kas faaliyetlerini düzenleme
Cevap: D
110.İnsanlarda hormon miktarının ölçümü aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A)kan B)dışkı
C)tükrük D)ter
Cevap:A
111.Şeker hastalarının devamlı olarak dışarıdan alması gereken hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A)tiroksin B)insülin
C)adrenalin D)kalsitonin
Cevap:B
112.Hormonlar hangisi tarafından salgılanır?
A)sinir sistemi B)sindirim sistemi
C)dolaşım sistemi D)endokrin sistemi
Cevap: D
113.Tiroit bezi alınan genç bir insanda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
A)büyümenin durması
B)eşey orgnalarının az gelişmesi
C)zeka geriliği
D)kalsitonin hormonunun sentezlenememesi
Cevap:B
114.Aşağıdakilerden hangisi gözün ön kısmında farklılaşarak korneayı meydana getirir?
A)sert tabaka B)damar tabaka
C)ağ tabaka D)retina
Cevap:A
115.Aşağıdaki organlarımızın hangisinin yapısında kırmızı kas bulunur?
A)midenin B)soluk borusunun
C)göz kapağının D)ince bağırsağın
Cevap:C
116.Daltonizm nasıl bir göz kusurudur?
A)bütün cisimleri siyah ve beyaz görür
B)yeşil ve kırmızı renkli ayırt edemez
C)cismin aynı anda birden fazla görüntüsü oluşur
D)cisimleri bulanık görür
Cevap
117.Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı aşağıdakileden hangisidir?
A)yarım daire kanalları B)kemik köprü
C)salyangoz D)kulak zarı
Cevap:A
118.Aşağıdakilerden hangisi kulakta bulunan kemik dolambacının kısımlarından değildir?
A)yarım daire kanalları B)salyangoz
C)dalız D)örs
Cevap: D
119.Kulakta,ses titreşimlerini alan duyu hücreleri nerede bulunur?
A)salyangoz B)orta kulak
C)yarım daire kanalları D)kulak yolu
Cevap:A
120.Şiddetli seslerde ağız açık tutularak dengede kalmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)östaki borusu B)salyangoz
C)kulak zarı D)oval pencere
Cevap:C
121.İşitme merkezi nerede yer alır?
A)dalızda
B)salyangozda
C)yarım daire kanallarında
D)beyinde
Cevap: D
122.Aşağıdakilerden hangisi dilin temel görevidir?
A)konuşmayı sağlamak
B)besinlerin tadını almak
C)lokmaların yutulmasını sağlamak
D)tükrük salgılamak
Cevap:B
123.Aşağıdakilerden hangisideri yoluyla alınabilen duyu değildir?
A)ağrı B)basınç
C)tat D)sıcak-soğuk
Cevap:C
124.Besinlerin tadını alabilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A)besinin kuru olması gerekir
B)besinin tükrükte çözünmesi gerekir
C)besinin sıcak olması gerekir
D)tat alma memeciklerinin parçalanması gerekir
Cevap:B
125.Dilin ucu hangi tadı alır?
A)tuzlu B)ekşi
C)tatlı D)acı
Cevap:C
126.Aşağıdakilerden hangisi alt deride yer alır?
I.kıl kökleri
II.yağ bezleri
III.ter bezleri
A)yalnız I B)I-II
C)II-III D)I-II-III
Cevap: D
127.Koku alıcıları nerede bulunur?
A)burun boşluğunun üst kısmında
B)burun boşluğunun alt kısmında
C)yutakta
D)beyinde
Cevap:A
128.İnsanlarda cilt rengini oluşturan maddeler derinin hangi tabakasındadır?
A)alt deri B)malpigi
C)korun D)yağ
Cevap:B
129.Aşağıdakilerden hangisi,tat alma duyusunun etkinliğini azaltmaz?
A)sigara ve alkol
B)çok sıcak ve çok soğuk
C)dil ve damakta yaralar oluşması
D)tükrük salgısının artması
Cevap: D
130.Aşağıdakilerden hangisi bir deri hastalığı değildir?
A)kuduz B)uyuz
C)egzama D)saçkıran
Cevap:A


Alintidir