Kün Feyekün Duası Tesirli Dua Kün feyekün kun feyekun

Euzubillahimimeşşeytanirraciym.
bismillahirrahmanirrahiym.
ve salallahu ala nebiyyil keriym.Allahumme ya rabbi,Allahumme ya rabbi,Allahumme ya rahiym,el melikül
güddü süsselamul mü'minul müheyminul aziyizül cebbarul mütekebbiru sübhanellahi amma yüşrikün**efegayre
diynillahi yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun**innema emruhu
iza erade şey'en en yegule lehü kün feyekün fe sübhanellezi biyedihi mele kütü külli şey'in ve ileyhi turceun*
gul hüvallahü ehad allahussamed lem yelid ve lem yuled velem yekün lehu küfüfen ehad**innema emruhu iza
erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün*fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
izacae nasrullahi vel fethu*vera eytennase yedhulüne fi dinillahi efvacen**fesebbih bi hamdi rabbike ,
vestağfirhu innehu kane tevvaba* innema emruhu iza erade şey'en en yegulü lehu kün feyekün*fe sübhanellezi
bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**inna fetahna leke fethan mubina*liyeğfire lekellahu ma ,
tegaddeme min zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten musteğıyma***
ve yen surekallahu nasran azizaa**inna fetahna leke fethan mubina*liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min,
zenbike ve ma te ahhere ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekallahu,
nasran azizaa**inna fetahna leke fethan mubina*liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min zenbikeve ma te ahhere
ve yutimme niğmetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müsteğiyma ve yen surekellahu nasran azizaa**innema ,
emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün*fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi
turceun*nasrun minellahi ve fethun gariybun ve beşşiril mü'minin**innema emruhu iza erade şey'en en yegule
lehu kün feyekün*fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**efe gayre diynillahi ,
yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardi,tav'an ve ker'han ve ileyhi yurceun** innema emruhu iza
erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**
galü inna lillahi ve inna ileyhi raciun**innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**fe
sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**vessemai veddarık* vema edrake meddarık*
en necmüssakıb*in küllü nefsin lemma aleyha hafiz*felyenzuril insanu mimma hulik*hulika mim main dafik,
yahrucu mim beynissulbi vetteraib innehu ala rec'ihi lekadir*yevme tublesserair*fema lehu min kuvvetinvela
nasir**vessemai zatirrec'ivel ardı zatıs sad'i*innehu le gavlun faslün*vema hüve bil hezli*innehum yekiydüne
keyda*ve ekiydü keyda*femehhilil kafirine emhilhum ruveyda**innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu
kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'inve ileyhi turceun**te'tiha rizguha reğaden min ,
külli mekanin*vallahu hayrur razigiyn*innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün **fe,
sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**ma indekum yenfedu vema indellahi ba'gk
vallahu hayrurrazıgıyn**innema emruhu erade şey'en en yegule lehu kün feyekün **fe sübhanellezi bi yedihi
melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**efemen yemşi mükibben ala vechihi ehda emmen yemşi seviyyen ala
sıratım müstakıym**innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün ** fe sübhanellezi bi yedihi
melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun **li iylafi gureyşin iylafihim rıhleteşşitai vessayf*felya'büdü rabbe
hazel beyt**ellezi et'amehümmin cu'in, ve amenehum min havf**innema emruhu iza erada şey'en en yegule
lehu kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**YA RABBİ,YA RABBİ,
YA RABBİ, YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH, gulillahumme melikel mülki tu'til mülke men teşaü ve tenziül
mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tuzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala kulli şey'in gadiyr*
tulicülleyle finnehari ve tulicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi
ve terzuku men teşaü bi ğayri hisab***innema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kün feyekün**fe
sübhanellezibi yedihi melekütü külli şey'in ve ileyhi turceun**eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehüla şerikelehü
ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü**ALLAHUMME salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin
ve sellim***eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dağveti
fi kadai haceti... (burda ne sıkıntıntın varsa dünyevi veya uhrevi kalbinden ne geçiyorsa onu burda 3,5,7
defa söyle ama çok içten söyleki tesiri tez olsun )


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYMM
Bediüssemavati vel ardı ve iza kada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün **galet enne yekünü li
ğülamun ve lem yemsesni beşerün**gale kezalikillahü yahlügü ma yeşaü iza gada emren fe innema yegulü
lehu kün fe yekün**inne iyse indellahi kemeseli ademe halagahu min turabin sümme gale lehu kün fe yekün***
ve hüvellezi halekas semavati vel arda bil hakkı ve yevme yegulü kün fe yekün **innema gavlüna li şey'in iza
erednahu en negule lehu kün fe yekün**ma kane lillahi en yettehize min veledin sübhanehü iza gada emren
fe innema yegulü lehü kün fe yekün**hüvellezi yuhyi ve yumiytu fe iza gada emren fe innema yegulü lehü kün
fe yekün***Allahumme bi hakkı hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ıkdiy haceti fiddareyni inneke ala külli
şey'in gadiyr**amin..... not (bu duayı inancı zayıf olana verilmez. bu dua çok tesirli olup kalbten yapılması
icabet eder bu duayı ihlas ile okuyan ların kısa zamanda hayırlı muratları hasıl olur.)

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8234
favori
like
share