Sekine Duasi Hakkinda - Sekine Duasi Fazileti - Cevşen'deki Sekine Duası Hakkında - Sekine Duasi Okunusu - Sekine Duasi Türkce

Cevşen'deki Sekine Duası Hakkında
Mekke''nin fethinden önce Hudeybiye Muahedesi esnasında Fetih Sûresi 1. âyette geçen "Hiç şüphesiz biz sana apaçık bir fetih olarak (zafer yolunu tıkayan bütün
engelleri ve kapıları) fethettik/açtık" mealindeki âyetler inmeye başladı.
Vahiy, aynı zamanda ağacın altında yapılan biattan da bahsediyordu:
"Andolsun Allah, sana o ağacın altında biat ederken mü''minlerden razı
olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve üzerlerine `güven duygusu ve huzur''
indirmiştir. Ve onlara yakın bir fetihi sevap (karşılığı) olarak vermiştir." Bu
âyetler mü''minlere yakın bir fethi müjdelemiş ve fetih kısa zamanda
müyesser olmuştur. Bu âyette geçen güven ve huzur kelimelerinden
"Sekine" diye Üstadımız tarafından tâ 1935''lerde bahsedilmiştir. O korkulu
ve sıkıntılı Eskişehir hapsi ortamında 1400 sene gizli kalan Celcelutiye ve
Sekine hakikatını ilân etmiştir.

Altı İsm-i Azamı ihtiva eden Sekine
duası/Cevşen-i kebirde mevcut ve malumdur.

En korkulu ve en
me'yusiyetli bir zamanda bu duanın okunmasıyla Üstadımızın maddî ve
manevî tehlikelerden nasıl korunduğunu çoğumuz okumuşuzdur.

En ümitsiz zamanda Sahabelere gelen Fetih Sûresindeki Rıdvan ağacı
altındaki biat-kararlılık ve Allah'ın onlara verdiği Sekine, nasıl fethe
yakınlaştırmışsa, biz acize göre günümüzdeki Rıdvan ağacı fonksiyonunu
icra eden çam ve katran ağaçlarının altında içerdeki ve dışardaki tüm ehl-i
imanın biatleri, buluşmaları ve kaynaşmaları da inşaallah Allah'ın rızasını
celbedecektir.

Ve son yılların zahiren kudretli ve dehşetli görünen çok
hizibler ve gizli komitelere karşı mü''minlerin
Sekine vesilesiyle sekineye ve fethe nail olacaklarına işarettir,
inancındayız. 28. Lem'ada, Üçüncü Emare'de Sekine''den bahseden
Üstadımız akabinde İmam-i Ali''nin (ra) "Vela tehşe" korkma demesini
zikretmesi de boşuna değildir.

Sekine duası 19 defa okunur

1. Allah(c.c.)(c.c.) en büyüktür (On defa).

Rahmân ve Rahîm olan Allah(c.c.)(c.c.)'ın adıyla
2. O rubûbiyet ve ulûhiyetinde istiklâl sahibi olan ve kâinatın tamamına bizzat hükmettiği gibi küçük büyük her bir varlığa da bizzat hükmeden ve kâinattaki geniş icraatına hiç kimse müdahale edemeyen Ferd'dir.
O varlıklara hayat verip canlandıran Kendi hayatı ise zâtî ezelî ve ebedî olan Hay'dır.
O varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat Kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyûm'dur.
O haklıyı haksızdan ayıran her şeyi hikmetle bir gaye için ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem'dir.
O kâinatı ince hesaplarla yaratan her varlığı yaşadığı şartlara uygun olarak donatıp bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz eden varlıkları cezalandırıp iyilik yapanları da mükâfatlandıran Adl'dir.
O hiç bir şekilde hiçbir noksanı olmayan kâinatta görünen bütün kusurlar asla Kendinde bulunmayan sapıtmışların söyle-dikleri batıl düşüncelerden sonsuz derece yüce olan kâinatı dâima temiz tutarak güzelleştiren ve her bir varlık tesbihleriyle
kudsî isimlerini her tarafta ilân eden Kuddûs'tür.
3. "Allah(c.c.)(c.c.) her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır." (Talâk 65: 7.)
4. "Bütün yüzler varlıklara hayat verip canlandıran Kendi hayatı zâtî ezelî ve ebedî olan; ve varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat Kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Allah(c.c.)(c.c.)'ın huzurunda eğilmiştir." (Tâha 20: 111.)
5. "Şüphesiz ki Allah(c.c.)(c.c.) size şefkatle muamele ederek iltifatının inceliklerini gösterir; merhamet ederek hususî ihsanlarda bulu-nur." (Hadîd 57: 9.)

6. "Muhakkak ki Allah(c.c.)(c.c.) tevbeleri çok kabul edici kullarına çok merhamet edicidir." (Nisâ 4: 16.)
7. "Muhakkak ki Allah(c.c.)(c.c.) çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir." (Nisâ 4: 106.)
8. "Muhakkak ki Allah(c.c.)(c.c.) çok bağışlayıcıdır. Her şeye gücü yeter." (Nisâ 4: 149.)
9. "Şüphesiz Allah(c.c.)(c.c.) her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür." (Nisâ 4: 58.)
10. "Muhakkak ki Allah(c.c.)(c.c.) her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yapar. " (Nisâ 4: 11.)
11. "Muhakkak ki Allah(c.c.)(c.c.) sizin üzerinizde gözeticidir ve her hâlinizi görür." (Nisâ 4: 1.)
12. "Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık." (Fetih 48: 1.)
13. "Tâ ki Allah(c.c.)(c.c.) sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin." (Fetih 48: 3.)
14. "Şüphesiz Allah(c.c.)(c.c.)'a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin tâ kendisidir." (Mâide 5: 56.)
15. "Şüphesiz ki Rabbin sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir." (Hûd 11: 66.)
16. "Muhakkak ki Allah(c.c.)(c.c.) sonsuz zenginlik sahibidir ve hamd edilmeye en çok lâyık olandır." (Lokman 31: 26.)
17. "Allah(c.c.)(c.c.) bana yeter. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur." (Tevbe 9: 129.)
18. "Allah(c.c.)(c.c.) bize yeter. O ne güzel vekildir." (Âl-i İmran 3: 173.)
19. "En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez." (Enbiyâ 21: 103.)
20. "Ancak Sana kulluk eder ancak Senden yardım dileriz." (Fâtiha 1: 5.)
21. "Ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü şükür ve min-net âlemlerin Rabbi olan Allah(c.c.)(c.c.)'a mahsustur." (En'âm 6: 45.)
(19 defa okunur.)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8139
favori
like
share