Anlatım Bozukluğu Çözümlü Test - Anlatım Bozukluğu - Anlatım Bozukluğu Nedir - Çözümlü Test

1. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün çıka-rılması cümlenin anlamında daralmaya yol açmaz?

A) Ağaçtan düşen çocuğun başına da bir anda 10 kişi toplandı.
B) Burada yapılması gereken işleri size kısaca anlata¬cağım.
C) Bazı çalışanların işe sürekli geç gelmesi vatan¬daşları kızdırıyordu.
D) Önceden yer ayırtmazsanız boş oda bulamaya¬bilirsiniz.
E) Annesinin hastaneye kaldırıldığını duyunca telaşla evden çıktı.

*A'daki "bir anda", B'deki "kısaca", C'deki "sürekli", E'deki "telaşla" sözcükleri atılacak olursa, bu cüm¬lelerin anlamlarında daralma, eksiklik ortaya çıkar. "Yer ayırtma" işi mutlaka "önceden" olur. D seçeneğindeki cümleden "ön-ceden" sözcüğü çıkarıldığın¬da cümlenin anlamında değişik-lik ya da daralma olmaz.(Cevap D)


2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz söz¬cük ya da sözcükler kullanılmıştır?

A) Ağacın altındaki masada oturan adam dikkatimizi çekmişti.
B) Sabahtan beri burada bir başına yalnız oturuyor-du.
C) Öğleden sonra poyraz çıkınca hava serinlemişti.
D) Bahçelerde ve balkonlarda oturanlar evlerine gir-diler.
E) Rüzgâr, bahçeye dökülen ağaç yapraklarını ora-dan oraya savuruyordu.

* A, C, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde gereksiz söz-cük kullanımı yok. B'deki "bir başına" ile "yalnız" aynı an-lamı karşılayan sözlerdir. Bu iki sözden biri atılabi-lir.(Cevap B)


3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yanlış kullanılmıştır?

A) İyi bir yönetici yanında çalışanların sorunlarına kayıtsız kalamaz.
B) Sinan'ın böyle bir bölümü kazanmasında ailesinin önemi büyüktür.
C) Adamın bütün çabası çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak içindi.
D) İşinde çok başarılı olmuş birini görünce, hemen onun üstün niteliklere sahip olduğunu düşünürüz.
E) Başarıların kalıcı olması çalışmaların sürekliliğine bağlıdır.

*A, C, D ve E seçeneklerindeki altı çizili sözcüklerin kul¬lanımında bir yanlışlık yok. B seçeneğindeki "önemi" sözcü-ğünün yerinde "rolü" olmalıydı.(Cevap B)


4. Ağabey; bir kimsenin, kendinden yaşça büyük olan
I II III IV
erkek kardeşidir.
V
Numaralanmış sözcüklerden hangilerinin atılması cümle-nin anlamında ve anlatımında bozukluğa yol açmaz?

A) I. ve II. B) III. ve V. C) I. ve III.
D) II. ve IV. E) IV. ve V.

*"Yaşça büyük olan" ile "yaşça büyük" arasında bir fark olmadığına göre "olan" sözcüğü atılabilir. "Kendin¬den" söz-cüğünün atılması da cümlede bir eksikliğe ^ yol açmaz. "Kendinden" ve "olan" sözcükleri cümle¬den atılabilir.(Cevap D)

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk¬luğu vardır?

A) Kore’nin başkenti Seul belediyesinin başkanı ge-çen hafta İstanbul’a geldi.
B) İstanbul yalnız Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir şehir.
C) Bu güzel şehrin güzelliklerini ellerimizle yok edi¬yoruz.
D) Denizin içinde denizden habersiz yaşayan balıklar gibi, İstanbul’dan habersiz yaşıyoruz.
E) İstanbul’u gezmeyi ve keşfetmeyi bilmek bir uz-manlık işidir.

*A seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. Bu cüm-leye göre "Kore'nin başkenti", "Seul belediyesinin başkanı" imiş. "Seul belediyesinin başkanı" yerine "Seul'un belediye başkanı" denilmeli.(Cevap A)

6. (I) Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde sigara iç-me yasağı başlatıldı. (II) Bu yasağın yerleşmesi pek kolay olmayacağa benziyor. (III) Otobüs sürücüleri yasağın kendileriyle değil, yolcularla ilgili olduğunu id-dia edi¬yorlar. (IV) Bir otobüste yapılan kontrol sıra-sında iki sigara içen yolcu tespit edildi. (V) Otobüs-lerde sigara içilmesinin sakıncalarının halka anlatılması gerekiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi¬sinde bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynak-lanan anlatım bozukluğu vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

*Verilen parçanın I., II., III. ve V. cümlelerinde anlatım bozukluğu yok. IV. cümlede geçen "iki sigara içen yolcu" sözünde yanlışlık var; "iki" sözcüğü yanlış yerde kullanıl-mış. "Sigara içen iki yolcu" biçiminde olması gerekir.(Cevap D)


7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış ek kul¬lanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var-dır?

A) Ödemeler, iki hafta boyunca bütün bankaların merkez şubelerinden yapılacak.
B) Merkez şubelerin dışındaki şubeler kendi işlerini sürdürecek.
C) Yaşlıların emekli maaşlarının ödenmesinde önce¬lik tanınacak.
D) Ödeme günleri emeklilik numarasının son rakamı¬na göre tespit edilecek.
E) Herkesin kendi gününde bankaya gitmesiyle, kala-balık önlenecek.

*C seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. "Öncelik tanımak" "bir kimse ya da şeye öncelik tanı¬mak" biçiminde "-e" halindeki bir isimle kullanılır. Cümle "...ödenmesine öncelik tanınacak" biçimiyle düzelir. Cümle "Emekli maaşla-rının ödenmesinde yaşlılara öncelik tanınacak" biçimine de getirilebilir. (Cevap C)


8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz ya da sözcük yanlış kullanılmıştır?

A) Elektrik kesilince zorunlu olarak çekimler öğleden sonraya kaldı.
B) Her işin kendine göre birtakım güçlükleri vardır.
C) Sette çalışanların bütün amacı iyi bir filmin orta-ya çıkmasıydı.
D) Hepimiz, bu kapalı yerdeki çalışmaların bir an ön-ce bitmesini istiyorduk.
E) Bu yıl, öncelikle konuları çok iyi kavramalısınız.

*A, B, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde altı çizili söz¬lerin kullanımında bir yanlışlık yok. C'deki "bütün amacı" kullanımı doğru değildir; "tek amacı" biçi¬minde olması ge-rekir. (Cevap C)

9. Dün, sabahtan akşama kadar kar yağdı; fakat biz hep evde oturduk.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin han-gisinden kaynaklanmaktadır?

A) İkinci yüklemin bileşik zaman çekimli olmasından
B) Cümlelerin aynı özneye bağlanmamasından
C) Yanlış ilgeç kullanılmasından
D) Birinci yüklemin basit çekimli olmasından
E) Gereksiz bağlaç kullanılmasından

*Soruda verilen iki cümlenin birbirine "fakat" bağlacı ile bağlanması doğru değil. Bu cümlede "fakat" gereksiz yere kullanılmıştır. Bu bağlaç atılabilir ya da yerine "bu yüzden" getirilebilir.(Cevap E)


10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk¬luğu vardır?

A) Son zamanlarda yabancı dillerden, Türkçeye pek çok sözcük girdi.
B) Türkçe karşılığı olan yabancı sözcüklerin, konuş¬ma ve yazılarda kullanılması doğru değil.
C) İnsan, anlamını bilmediği sözcükleri kullanmaktan kaçınmalıdır.
D) Sosyal sözcüğünün Türkçesi toplumsal demektir.
E) Yazılarında yabancı sözcükler kullanması, bir ki-şinin kültürlü olduğunu mu gösterir?

*D seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. "Türk-çesi toplumsal demektir" ifadesi yanlış; "Türkçesi top-lumsaldır" biçimiyle cümledeki bozuk¬luk giderilebi-lir.(Cevap D)


11. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözün atılması cümlenin anlamında eksiklik ya da daralmaya yol açar?

A) Sizinle görüşmeye yarın mı, yoksa salı günü mü ge-lelim?
B) Yarınki maç için kaç kişilik bilet aldınız?
C) Gün içinde uygun fırsat bulursam gelen yazıları okuyacağım.
D) Deprem bölgesiyle ilgili son gelen haber herkesi rahatlattı.
E) Okuduğu kitabı bütün arkadaşlarına tavsiye etti.

*A, B, C ve D seçeneklerinde geçen altı çizili sözcük¬lerin atılması o cümlelerin anlamında bir daralma ya da eksikliğe yol açmaz. O sözcüklerin anlamları cüm¬ledeki öteki söz-cüklerde var. E'de "okuduğu" sözcüğü atılırsa cümlenin an-lamında değişiklik olur; hangi kitaptan söz edildiği bilin-mez.(Cevap E)

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk¬luğu vardır?

A) Eylül ayının sonunda buralar iyiden iyiye tenhala-şır.
B) Bizim, "yazlıkçılar" dediğimiz kişiler, işlerinin ba-şı¬na dönerler.
C) Sonbaharı göçmen kuşlar ve ağaçlar karşılar.
D) Dökülen ağaçların yaprakları parkın her yanını doldurur.
E) Yapraklar, kızıl bir halı gibi çimenlerin üstünü kaplar.

*D seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. "Dökü-len" sözcüğü cümlede yanlış yerde kullanılmış. Cümle "Ağaçların dökülen yaprakları..." biçiminde olmalı.(CevapD)

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıralama ya da mantık yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozuk¬luğu vardır?

A) Bu saatte yola çıkarsan Kadıköy'e saat onda hatta öğleye doğru ancak varırsın.
B) Tatile çıkmak şöyle dursun, anne-babamın yanına gidemedim.
C) Değil şiir yazmak iki cümle kurmayı bile bilmez.
D) Kaynak suyundan vazgeçtim, Terkos suyu da yok-tu.
E) Yemek yemek bir yana televizyon izlemek için bile vakit bulamıyorum.

*Bütün cümlelerde bir sıralama yapılmış. E seçeneğin¬deki cümlede sıralama yanlışlığı var. Cümle "Televiz¬yon izlemek bir yana, yemek yemek için bile vakit bulamıyorum." biçi-minde olmalı.(Cevap E)

14. İşadamlarından oluşan bu heyet, bir hafta içerisinde otomobil üreten üç Uzakdoğu ülkesini gezecek.

Bu cümledeki anlam karışıklığı nasıl giderilir?

A) "İşadamlarından oluşan" sözü cümleden atılmalı.
B) "bu heyet" yerine "bu heyettekiler" getirilmeli.
C) "üç Uzakdoğu ülkesini" sözü, "bu heyet'ten sonra getirilmeli.
D) Yüklem öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmeli.
E) "bir hafta içerisinde" sözü yüklemden önce olmalı.

*Bir söz öbeğinin yanlış yerde kullanılmasından kay¬naklanan anlatım bozukluğu var. Bu cümleye göre "otomobiller bir hafta içerisinde" üretiliyormuş. Cümlede anlatılmak istenen ise gezinin bir hafta süre¬ceğidir. "Bir hafta içerisinde" sözünün yüklemden önce gelmesi gerekir.(Cevap E)

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Gençlerin şiire ilgi duyması herkes gibi beni de sevindiriyor.
B) Çağdaş ve ikinci Yeni şairlerinden seçilmiş şiirler vardı.
C) Yaşam ve ölüm sözcükleri onun şiirlerinden eksik olmaz.
D) İnsana ve doğaya karşı hep sevgiyle yaklaşır.
E) Şiirlerinde ölçü ve biçimin hatasız olmasına özen gösterirdi.

*B, C, D ve E seçeneklerinde "ve" bağlacı kullanılmış. Bu bağlaç ya tamlama yanlışlarında ya da yardımcı fiille ilgili yanlışlıklarda öne çıkar. B seçeneğindeki cümlede tamlama yanlışlığı var. "Çağdaş" sözcüğü sıfattır "şairleri" tamlananına bağlanamaz. "Çağdaş şairler ve ikinci Yeni şairlerinden..." olmalı.(Cevap B)


2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcüğün anlamına uygun kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Genel kurul toplantısında ateşli tartışmalar yaşandı.
B) Geçen yılın bütçesi oylama sonunda kabul edildi.
C) Bazı üyeler oylamada usulsüzlük yapıldığını savundular.
D) Pek geniş sayılamayacak bir salonda yaklaşık iki yüz kişi vardı.
E) Genel kurul toplantısı bittiğinde, saat yedi olmuştu.

*C seçeneğindeki cümlede "savunmak" sözcüğünün yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. "Savunmak" sözcüğünün yan anlamı "bir eylem ya da düşünceyi haklı göstermeye çalışmak"tır. Bu cümlede böyle bir durum yok; "savunmak" yerine "iddia etmek" kullanılmalıydı. (Cevap C)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4696
favori
like
share