İnsanlığın önündeki yeni tehlike olan kuş gribi hakkında bilgiler içeren bu yazıyı okumanızı şiddetle öneriyorum .


*Bu hastalık, influenzavirus Aya bağlı olarak genellikle kuşlarda ortaya çıkar.

*Düzenli sürveyans çalışmaları, göçmen kuşlarda son derece geniş bir
influenzavirus A havuzu olduğunu göstermektedir. İnfluenzavirusların 15
hemaglütinin alt tipinin hepsi, kuşları infekte edebilir. Kuşlara özgü bu denli
çok sayıda influenzavirus olması, bunlar arasında gerçekleşen gen transferi ve
yeniden eşleşme (reassortment) sonucunda ortaya çıkan yeni alt tiplerin,
insan influenzaviruslarındakinden çok daha sık olduğunu düşündürmektedir.

*Su kuşları virusların doğadaki sürekliliğini sağlar. İnfeksiyon, yabanıl kuş
topluluklarından kümes hayvanları gibi evcil kuşlara yayılabilir ve bu durum
ciddi sonuçlar doğurabilir.

*Kümes hayvanlarını infekte eden influenzavirus A, hastalığa neden olma
yeteneğine göre ikiye ayrılır.
-

 • Çok virülan viruslar, patojenitesi yüksek olan kuş
  gribine (HPAI) yol açar ki bunun bir kuş sürüsündeki mortalitesi %100ü
  bulabilir. Kuşlar ilk belirtilerin başladığı gün içinde bile ölebilirler. Bu
  tablolardan sorumlu viruslar H5 ve H7 alt tiplerindendir. Ancak bu alt
  tiplerdeki virusların hepsi, patojenitesi yüksek olan kuş gribine yol açmaz.
  -Diğer viruslar ise çok daha hafif bir hastalığa neden olurlar. Patojenitesi
  düşük kuş gribi (LPAI) geçiren hayvanlarda tüyler kabarır ve yumurta üretimi
  azalır; hafif solunum yolu hastalığı ve depresyon görülür.
  Patojenitesi yüksek olan kuş gribi viruslarının yabanıl kuş topluluklarında
  bulunmadığı; H5 ya da H7 alt tipindeki patojenitesi düşük olan kuş gribi
  viruslarının, kümes hayvanları arasında yayıldıktan sonra geçirdikleri
  mutasyonlarla yüksek patojenite kazandıkları kabul edilmektedir.

  *Kuşa özgü influenzavirus A H5N1nin önemi:
  İnfluenzavirus A H5N1, ilk kez 1961de Güney Afrikada balıkçıllardan izole
  edilmiş olmakla birlikte, patojenitesi yüksek kuş gribi çok daha önceden, ilk
  kez 1878de İtalyada tanımlanmıştır. Kuş gribi virusunun doğal rezervuarı,
  yeşilbaş ördeklerdir ve infeksiyona en dayanıklı olan kuşlar da bunlardır.
  Virusları çok uzaklara taşıyabilmelerine ve dışkılarıyla çıkarmalarına karşılık,
  yalnızca hafif ve kısa süren bir hastalık geçirirler. Evcil ördeklerdeki infeksiyon
  ise tıpkı tavuklar, hindiler, kazlar ve benzeri kümes hayvanlarındaki gibi
  öldürücüdür.
  Virus, infekte yabanıl kuşların dışkılarıyla kümes hayvanlarının arasına girebilir.
  Evcil kuşların serbestçe gezindikleri, yabanıl kuşlarla aynı kaynaktan su
  içtikleri ya da taşıyıcı durumdaki infekte yabanıl kuşların dışkılarıyla
  kontamine olabilecek su kaynaklarını kullandıkları yerlerde, .infeksiyonun
  yabanıl kuşlardan evcil kümes hayvanlarına bulaşma riski daha yüksektir.
  Canlı kuşların sıkışık ve sağlıklı olmayan koşullarda satıldığı pazarlar da bir
  başka yayılma kaynağı olabilir.
  Kuşa özgü influenzavirus A H5N1 suşunun yayılması: Kuş gribi virusları,
  kuşları ve daha seyrek olarak domuzları infekte eder. İnfekte kuşlar, virusu
  tükürük, burun salgıları ve dışkılarıyla yayarlar. Hollanda'da ev kedilerinde
  gösterilen deneysel infeksiyon ve Tayland'da infekte kaplan ve leoparlardan
  H5N1 viruslarının izolasyonu, kedigillerin de infeksiyonu bulaştırabileceğini
  düşündürmektedir. Duyarlı kuşların infekte nazal, solunumsal ve fekal
  materyalle temas etmesi sonucu infeksiyon yayılır. Virus, hava yoluyla da
  yayılmakla birlikte, fekal-oral geçiş en önemlisidir. Patojenitesi yüksek virusla
  ilgili çalışmaların sonuçlarına göre, kontamine gübrenin 1 gramı 1 milyon kuşu
  infekte etmeye yetecek miktarda virus partikülü içermektedir. Patojenitesi
  yüksek kuş gribi virusları, çevrede özellikle düşük sıcaklıkta uzun süre
  etkinliğini koruyabilir. Virus, gübrede soğukta en az üç ay, suda 22°Cde 4
  gün ve 0°Cde 30 günden fazla etkinliğini koruyabilir.
  Sağ kalan kuşların H5N1 virusunu oral olarak ve dışkılarıyla en az 10 gün
  çıkarabildiği bildirilmiştir. Bu da canlı kümes hayvanı pazarlarındaki ve göçmen
  kuşlar aracılığıyla yayılmayı kolaylaştırmaktadır. Virus, kuş dışkısının
  kontamine ettiği toz ve toprak aracılığıyla, örneğin kontamine donanım,
  araçlar, yem, kafesler ve giyecekler, özellikle ayakkabılarla bir çiftlikten
  diğerine yayılabilir. Virusu, ayakları ve vücutlarında taşıyarak mekanik
  vektör rolünü oynayan kimi hayvanlar, örneğin kemiriciler de yayabilir.
  Bilgiler sınırlı olmakla birlikte, sineklerin de mekanik vektör olabileceği
  düşünülmektedir.

  *Kuş gribinin, özellikle patojenitesi yüksek formla oluşan salgınların, özellikle
  gelişmekte olan ülkelerde kümes hayvanları endüstrisi ve çiftlik sahipleri
  üzerindeki etkileri son derece yıkıcı olabilir. Kuş gribi salgınları bir ülkenin içine
  yayılacak olursa, kontrol altına alınması çok güç olabilir. Örneğin 1992de
  Meksikada patojenitesi düşük virusla başlayan salgın, oldukça ölümcül bir
  biçime dönüşmüş ve 1995e dek kontrol altına alınamamıştır.
  Hastalık, ülkeden ülkeye canlı kümes hayvanlarının ticareti aracılığıyla
  yayılabilir. Göçmen kuşlar da virusu uzaklara taşıyabilir; geçmişteki
  patojenitesi yüksek kuş gribinin uluslararası yayılımı böyle açıklanmaktadır.

  *İnsanda kuşa özgü influenzavirus A H5N1 infeksiyonu:
  Kuş gribi virusları genellikle insanları doğrudan infekte etmez ve insanlar
  arasında dolaşmaz. İnsanda kuş gribi viruslarıyla oluştuğu bildirilmiş doğal
  infeksiyon sayısı çok azdır. Ancak gönüllü çalışmalarıyla kuş kökenli kimi
  viruslarla infekte edilmiş insanlarda kısa süreli infeksiyonların geliştiği de
  gösterilmiştir. İnsanlardaki olguların infekte kümes hayvanları veya
  kontamine yüzeylerle temas sonucunda geliştiği düşünülmektedir. Kuş gribi
  viruslarının insanlar arasında tutunabilmesine karşı bir dereceye kadar etkili
  bir engelin bulunduğu açıktır. Bu engel, gen segmentlerinden bir ya da
  birkaçıyla ilişkilidir. İnsandaki olgular, kümes hayvanları arasında patojenitesi
  yüksek kuş gribi salgınlarıyla eşzamanlı olarak görülmektedir. Çünkü
  kuşlardaki infeksiyonun yayılması, insanların direkt infeksiyonu için doğacak
  fırsatları artırır. Zaman içinde daha çok insan infekte olup bunlar bir de
  insana ve kuşa özgü influenzavirus suşlarıyla aynı anda infekte olurlarsa, bu
  insanlar insandan insana kolayca bulaşmayı sağlayacak insan genlerine sahip
  olan yepyeni bir alt tipin yoğrulduğu bir hamur teknesi gibi işlev görebilir.
  Böyle bir olay, bir grip pandemisinin başlangıcı da olacaktır. H5N1 suşunun
  sağlık çalışanları, aile bireyleri, tavukçuluk yapanlar ve tavuk imha ekiplerin
  de çalışanlarda insandan insana çok sınırlı bir biçimde de olsa bulaşabildiği
  anlaşılmaktadır. Bu gruplarda virusla infeksiyonu gösteren H5 antikorları
  belirlenmişse de ağır hastalık gelişen bir olguyla karşılaşılmamıştır. Tavukçuluk
  yapanların %17sinde, tavuk imha edenlerin %3ünde, temaslı sağlık
  çalışanlarının %3.7sinde, temas etmemiş sağlık çalışanlarının ise %0.7sinde
  antikor saptanmıştır. Kuşa özgü influenzavirus H5N1 ile oluşan insan
  infeksiyonunun klinik gidişine ilişkin yayımlanmış bilgiler sınırlıdır.
  *1997 Hong Kong salgınında hastalananlarda gripteki gibi tipik belirtiler
  (ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve kas ağrıları), göz infeksiyonları, pnömoni,akut
  sıkıntılı solunum sendromu (ARDS), çoğul organ yetmezliği, lenfopeni,
  karaciğer enzim düzeylerinde yükselmeler ve pıhtılaşma bozuklukları gibi
  belirti ve bulgular bildirilmiştir. Salgın, gerek önceden sağlıklı erişkin ve
  çocukları, gerekse kronik tıbbi sorunları olanları etkilemiştir.

  *Tüm hayvan ve insan influenzaviruslarının tanısında kullanılan hızlı ve
  güvenilir testler bulunmaktadır. WHOnun Küresel Grip Ağında yer alan
  birçok laboratuvarın, bu testleri yapmak için gerekli yüksek güvenlik
  olanakları ve reaktiflerin yanı sıra, önemli ölçüde deneyimi de vardır. İnsan
  gribinin tanısı için hızlı yatak başı testleri de bulunmaktadır. Ancak bunların,
  en son olguların tam olarak anlaşılabilmesi ve insan infeksiyonlarının
  doğrudan doğruya kuşlardan mı ya da insandan insana mı yayıldığının
  belirlenmesi için gereksinim duyulan testler kadar kesin bir bilgi vermeleri söz
  konusu değildir.

  *Kimileri hem tedavide hem korunmada kullanılmakta olan antiviral ilaçlar,
  influenzavirus A suşlarına karşı başka bir sağlık sorunu olmayan erişkin ve
  çocuklarda klinik olarak etkilidir. Ancak kullanımlarını sınırlandıran bazı yönleri
  vardır. Bunların kimileri aynı zamanda pahalı ve stokları sınırlı ilaçlardır.
  1997den bu yana insanda belgelenmiş kuş gribi örnekleri: 1996 yılına değil
  insandan kuş gribi virusunun (H7N7) izolasyonuna ilişkin toplam üç olgunun
  kaydı bulunmaktayken, bu tarihten sonra kuş gribi viruslarıyla oluşmuş insan
  infeksiyonlarının profilinde çarpıcı bir artış olmuştur.

  *[COLOR=orangered]1997: Hong Kongta, tavuklar arasında kuşa özgü influenzavirus A (H5N1)
  infeksiyonu salgını çıkmıştır. Bu sırada 18 insan hastalanmış, bunlardan 6sı
  ölmüştür. Olgulardan birinde çiftlikte bulunan, 17sinde ise pazarlarda satılan
  hastalıklı kuşlarla temas söz konusudur. Salgını kontrol altına almak üzere 3
  gün içinde toplam 1.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmiştir. Böylece
  dünyanın yeni bir pandeminin eşiğinden döndüğü düşünülmektedir.

  *[COLOR=orangered]1999: Hong Kongta iki çocukta kuşlardaki patojenitesi yüksek olmayan
  influenzavirus A H9N2 infeksiyonu kanıtlanmış ve her iki çocuk da iyileşmiştir.
  Hastalığın geçişinde kümes hayvanlarının rol oynadığı düşünülmüş; ancak
  insandan insana geçiş olasılığı üzerinde de durulmuştur. 1998-1999da Çinde
  başka insan H9N2 infeksiyonları da bildirilmiştir.

  *[COLOR=orangered]2003: Çinden yeni dönen Hong Konglu bir baba ve oğlundan kuşa özgü
  influenzavirus A (H5N1) izole edilmiş, hastalanan baba ölmüştür. Bu iki kişinin
  nasıl infekte olduğu tam olarak açıklanamamıştır. Öte yandan adamın kızı da
  Çindeyken hastalanarak ölmüş, ancak bunun H5N1 virusuna bağlı olup
  olmadığı belirsiz kalmıştır.

  *[COLOR=orangered]2003: Şubat ayında Hollandada kuşlar arasında patojenitesi yüksek olan
  H7N7 kuş gribi baş göstermiştir. Daha sonra tavuk çiftliği çalışanları ve
  bunların aile bireyleri arasında konjonktivit ve/veya gripal infeksiyon tablosu
  biçiminde bir salgın ortaya çıkmış ve bu salgından etkilendiği düşünülen 260
  kişiden 82sinde kuşa özgü influenzavirus A (H7N7) infeksiyonu olduğu
  doğrulanmıştır. Üç olguda insandan insana geçişle ilgili kanıtlar bulunmuştur.
  Ayrıca 260 kişiden 6sının H3N2 virusu yönünden pozitif olduğu gösterilmiş;
  ancak bunların hiçbiri aynı zamanda H7N7 yönünden de pozitif olarak
  bulunmamıştır. Bu salgın sırasında profilaktik antiviral ilaç almamış ve infekte
  kuşlarla temas etmiş olan 57 yaşındaki bir veteriner ARDS tablosundan
  ölmüştür. Salgını kontrol altına almak üzere toplam 100 milyon olan kuş
  nüfusundan 30 milyonu bir hafta içinde itlaf edilmiştir.

  *[COLOR=orangered]2003: Aralık ayının ortalarında Hong Kongda bir çocukta H9N2 infeksiyonu
  saptanmış ve çocuk iyileşmiştir.

  *[COLOR=orangered]2003-2005 kuş gribi salgını: 2003 Aralık ayının ortalarından beri, Güney
  Koreden başlayarak Doğu Asya ülkelerinde tavuk ve ördeklerde görülen
  patojenitesi yüksek kuş gribi salgınlarının sayısında artış olduğu
  bildirilmektedir. Kimi yabanıl kuş türleri ve domuzlarda da infeksiyonlar
  bildirilmiştir. Böyle patojenitesi yüksek kuş gribinin çeşitli ülkelerde aynı
  zamanda ortaya çıkan salgınlarla birlikte hızla yayılması, eşine hiç
  rastlanmadık bir durumdur ve veteriner tababetin yanı sıra beşeri tababeti
  de yakından ilgilendirmektedir. Kümes hayvanları arasındaki bu salgınların
  kaygı yaratmasının birkaç nedeni vardır.
  -İlkin, bu salgınların çoğunda H5N1
  olarak bilinen patojenitesi yüksek suşun belirlenmesi, insan sağlığı yönünden
  özellikle kaygı kaynağı olmuştur. H5N1, yakın geçmişte iki kez tür engelini
  aşarak insanlarda da ağır ve mortalitesi yüksek bir hastalığa neden olmuş bir
  alt tiptir ve şimdi de Vietnam ve Taylandda gittikçe artan sayıda insanı
  etkilemiştir.
  -İkinci ve daha da önemli bir neden, bugünkü durumun insanlarda yeni bir
  grip pandemisine yol açması olasılığıdır. Bir kişi, hem kuş hem insan
  viruslarıyla aynı anda infekte olduğu zaman, her iki türe özgü
  influenzaviruslar, gen değiş tokuşu yapabilir. İnsan vücudunda gerçekleşen
  bu gen değiş tokuşu tümüyle yeni bir influenzavirus alt tipinin ortaya
  çıkmasına yol açabilir ki, bu virusa karşı doğal bağışıklık, varsa bile, ancak çok
  az kişi için söz konusu olacaktır. Ayrıca, her yıl halen dolaşımda olan suşlara
  karşı ve mevsimlik salgınlar sırasında insanları korumak üzere hazırlanan
  kullanımdaki aşılar, böyle tümüyle yeni bir influenzavirusa karşı etkisiz
  kalacaktır. Yeni virus yeterince insana özgü virus geni de içeriyorsa, yalnız
  kuşlardan insana değil, insandan insana direkt bulaşma da olabilir. Bu
  durumda yeni bir grip pandemisinin başlaması için gereken koşullar da
  sağlanmış olacaktır.
  En kaygı verecek durum ise yüksek mortalitesi olan ağır hastalığın art arda
  birkaç kez kişiden kişiye bulaştığının gösterilmesidir. 1918-1919 büyük grip
  pandemisi sırasındaki durum böyle olmuştur. 4-6 ayda tümüyle yeni bir
  influenzavirus alt tipi ortaya çıkmış ve iki yıl boyunca baş gösteren çeşitli
  infeksiyon dalgaları halinde yeryüzüne yayılmıştır.

  *Sonuç olarak, insan kökenli virustan insanlar arasında replikasyona ve
  yayılmaya olanak veren gerekli gen(ler)i almış, ancak farklı bir hemaglütinin
  yüzey glikoproteini olan, dolayısıyla insanların immünolojik olarak yabancı
  olduğu yeni bir virus her an ortaya çıkabilir. Bu durumda, tarım ve hayvancılık
  uygulamaları nedeniyle, çok sayıda insan, domuz ve kuşun bir arada yaşadığı
  Uzakdoğuda ortaya çıkacağının işaretlerini 20. yüzyılda vermiş olan bir
  pandeminin başlaması hiç de sürpriz olmayacaktır.

  *Bugüne Dek H5N1 enfeksiyonu

  -Kuşlarda: 2004'ün ilk aylarında kümes hayvanları arasında Çin, Endonezya,
  Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnamda
  saptanmıştır. Güney Kore ve Japonya'daki H5N1 salgınları kontrol altına
  alınmakla birlikte, Vietnam, Tayland, Endonezya, Kamboçya, Laos ve Çin'deki
  salgınların ne ölçüde kontrol altına alındıkları belli değildir. Sonra Dünya
  Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)'ne, Endonezya (28 Haziran), Vietnam (1 ve 12
  Temmuz), ve Çin (6 Temmuz)'den patojenitesi yüksek kuş gribi (H5N1)
  bildirimleri yapılmıştır. Bu salgın sırasında bugüne değin 100 milyonun
  üzerinde kümes hayvanı ölmüş ya da itlaf edilmiştir. Salgın, 2004 Mart
  sonlarına doğru geçici olarak kontrol altına alınmışsa da Haziran 2004
  sonlarında Çin, Endonezya, Kamboçya, Tayland ve Vietnam'da yeniden baş
  göstermiş ve Malezya'ya da sıçramıştır.2005'te ise salgının görüldüğü
  ülkelere, Çin, Endonezya, Kamboçya, Tayland ve Vietnam'ın yanı sıra
  Kazakistan ve Rusya da eklenmiştir.
  -İnsanlarda: 28 Ocak 2004'ten bu yana (en son 29 Eylül 2005 tarihinde
  olmak üzere) Vietnamda 91 olgu laboratuvarda doğrulanmış ve bunların 41'i
  ölmüştür. Taylandda da 17 olgudan 12si ölmüştür. Kamboçya'da hepsi,
  Endonezya'da ise üçü fatal olarak sonlanan dörder olgu saptanmıştır. Bu
  olguların çoğunun infekte kuşlarla veya bunların çıkartılarının kontamine
  ettiği yüzeylerle temas sonucu geliştiği düşünülmekle birlikte böyle bir
  temasla açıklanamayan aile içi olgular da bulunmaktadır. Vietnamdaki
  olgulardan izole edilen H5N1 viruslarının genetik dizisi incelenerek tüm
  genlerin kuşa özgü virusa ait olduğu ve henüz insana özgü influenzavirus
  genlerinin edinilmesinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Güney Kore ve
  Vietnamdaki suşlar arasında küçük genetik farklılıklar saptanmıştır.
  Vietnamdaki insan kaynaklı H5N1 suşlarının M2 inhibitörlerine (amantadin ve
  rimantadin) dirençli olduğu bulunmuştur. Nöraminidaz inhibitörleri
  (oseltamivir ve zanamivir) ile ilgili bir direnç bildirilmemiştir.
  Bugün için H5N1 virusunun insandan insana etkin bir biçimde bulaştığına
  ilişkin bir bulgu yoktur. WHO ekipleri, Vietnam ve Taylandda hükümetlerin
  insandan insana bulaşmayı en erken dönemde belirlemek için gereken
  çalışmalarına destek vermektedir. WHO Global Influenza Surveillance Network
  laboratuvarlarında son salgında elde edilen insan ve kuş virusları üzerindeki
  çalışmalar acilen başlatılmıştır. Bu çalışmaların halen dolaşmakta olan H5N1
  suşunun nereden kaynaklandığını ve ne gibi özelliklerinin olduğunu, bir
  ölçüde de olsa, ortaya koyması beklenmektedir.
  Öte yandan 2004'te Tayvandaki salgından sorumlu olan H5N2nin kuşlar için
  patojenitesi yüksek değildir ve insanda hastalığa neden olduğu hiç
  gösterilmemiştir. Pakistandan bildirilen salgın da H5N1 değil, H7 ve H9
  suşlarına bağlıdır. Şubat 2004te kümes hayvanları arasında patojenitesi
  düşük olan H7N2 alt tipine bağlı bir kuş gribi salgını da ABDnin
  kuzeydoğusundaki Delaware eyaletinde çıkmıştır. Pennsylvania ve New Jersey
  eyaletlerinde de patojenitesi düşük kuş gribi viruslarına bağlı salgınlar
  görülmüştür. Son olarak 2004'ün Mayıs ve Haziran aylarında Texas'ta ortaya
  çıkan salgından sorumlu olan H7N3 suşunun da patojenitesinin düşük olduğu
  bildirilmiştir. 2004'ün Mart ayında Kanada'nın British Columbia eyaletinde baş
  gösteren ve kısa sürede kontrol altına alınan kuş gribi salgınından sorumlu
  H7N3 suşunun yüksek patojenite göstermesi ise olağandışı bir durumdur. Bu
  salgın sırasında insanda ortaya çıkmış ve oseltamivir ile tedavi edilen iki
  konjonktivit olgusu bildirilmiştir.
  Ancak patojenitesi düşük bir suşla oluşturulsa bile, kuşlardaki bütün kuş
  gribi salgınlarının ivedilikle kontrol altına alınması son derecede önemlidir.
  Başlangıçta patojenitesi düşük olan kuşa özgü kimi influenzavirus suşları,
  kümes hayvanı toplulukları arasında dolaşmalarına olanak tanındığında,
  mutasyonla patojenitesi yüksek bir suş halini alabilirler. 19831984te
  ABDdeki salgında, önce düşük bir mortaliteye neden olan H5N2 virusu, altı
  ay içinde yüksek patojenite kazanarak %90lık bir mortalite göstermiştir.
  Benzer biçimde 19992001de İtalyadaki salgında başlangıçta patojenitesi
  düşük olan H7N1 virusu, 9 ay içinde mutasyon geçirerek patojenitesi yüksek
  bir duruma gelmiştir.

  *Korunma ve kontrol:
  Kuş gribini kontrol altına almak için hastalıklı ve temaslı kuşları imha edip
  bunları uygun bir biçimde ortadan kaldırmak, çiftlikleri karantinaya almak ve
  buralara çok sıkı bir biçimde dezenfeksiyon uygulamak gerekir.

 • Beğeniler: 1
  Favoriler: 0
  İzlenmeler: 2579
  favori
  like
  share
  masarac Tarih: 24.12.2005 04:45
  ellerinize emeklerinize sağlık
  liamsi Tarih: 05.12.2005 12:33
  Paylaşımın için sağol.
  Allah herkesi korusun.
  ybtx Tarih: 04.12.2005 03:58
  tesekkurler dostum
  by_ufuk Tarih: 03.12.2005 21:33
  paylaşımın için saol
  SU-PERISI Tarih: 03.12.2005 17:02
  teşekkürler bilgileriniz için
  casper Tarih: 03.12.2005 12:23
  paylaşımınız için teşekkür ederim