Çalışma Bakanlığı tarafından 30 Kasım'da Başbakanlığa gönderilen Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarih oluyor. Yerine Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturuluyor.

Kurum bünyesinde Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası, Primsiz Ödemeler ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlükleri oluşturuluyor.

IMF'nin birinci ve ikinci gözden geçirmeyi tamamlamak için TBMM'ye sunulmasını koşul olarak öne sürdüğü tasarıya göre Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık olmak üzere 3 organdan oluşacak. Kamu, sendika ve meslek örgütü temsilcilerinden oluşacak Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu yılda bir kez toplanacak. Yönetim Kurulu'nda da kamu temsilcileri ile işçi, işveren, memur sendikaları ile esnaf ve emekli temsilcilerinden oluşan 11 üye yer alacak. Yönetim Kurulu'ndaki kamu temsilcileri atamayla, diğerleri seçimle göreve gelecek. Başkan dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olacak.

Prim borcu olan işverenler açıklanacak

Yönetim Kurulu her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgari borç tutarını belirleyecek. Başkan da ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri her yıl kamuoyuna açıklayacak.
Tasarıya göre, kaldırılan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ- Kur'un yerine Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlükleriyle, Rehberlik ve Denetim ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlıkları kurulacak. Ayrıca her bir genel müdürlük bünyesinde Yönetim Kurulu kararıyla en fazla 8 daire başkanlığı oluşturulacak.

Genel müdürlüklerin görevleri

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki konularda verilen görevleri yerine getirecek. Kurumun tahsil edilemeyen prim ve diğer alacaklarını gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve diğer alacaklarıyla ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idari ve icra takibatını yapacak.

Ayrıca işsizlik sigortası primlerinin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yerine getirecek. Ayrıca kayıtdışı çalışmanın önlenmesi amacıyla çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapacak.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ise sağlık sigortasıyla ilgili konularda verilen görevleri yerine getirecek.
Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, primsiz ödemelere ilişkin konularda verilen görevleri yürütecek. Bedeli Hazine tarafından karşılanmak üzere kaldırılan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleriyle bu kapsamda bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik aylık ve diğer ödemeleri de Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü yapacak.

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezleri aracılığıyla Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmet sunumunun kesintisiz olarak yerine getirilmesini sağlayacak.

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını finansal araçlar aracılığıyla değerlendirecek. Demografik ve finansman yönünden kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal esaslara göre projeksiyonlar yaparak, finansman, aktüerya ve fon yönetimiyle ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derleyerek bu bilgileri değerlendirip sonuçlarını ilgili birimlere bildirecek.

Kadro sayısı artırıldı

Devir süreci tamamlanıncaya kadar kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler, kaldırılan kurumların personeli tarafından yürütülecek. Kurumun merkez ve taşra teşkilatı için toplam Çalışma Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilen taslakta toplam 29 bin 342 kişilik kadro oluşturulması öngörülürken, Başbakanlık'ta söz konusu kadro 3450 kişi artırıldı. Kurumun merkez ve taşra teşkilatı için toplam 29 bin 892 kadro verilmesi öngörüldü.

Otel ve iştirakler özelleştirilecek

Kuruma devrolan taşınmazlardan oteller ve iştirakler hariç Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazlar, rayiç bedeli üzerinden, Maliye Bakanlığına üç ay içinde devredilecek. Tapuda Hazine adına tescil edilmesinden önce bu taşınmazların bedeli, Hazine'den karşılanmak suretiyle Kuruma bir yıl içerisinde beş eşit taksitte ödenecek.

Oteller ve iştirakler ise, rayiç bedeli üzerinden Özelleştirme Yasası'na göre satış işlemleri gerçekleştirilmek üzere, bu tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilecek.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3893
favori
like
share
casper Tarih: 11.12.2005 16:51
milletimiz için ne iyiyse o olsun inşallah.teşekkürler arkadaşım
puslukurt Tarih: 10.12.2005 17:36
Haber için teşekkürler hayırlısı olur inşallah..