deprem riskini azaltmak için - deprem riski nasıl azalır - deprem
6. DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASINDA
KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR
6.1. Gerekçe ve Güncel Durum
Depremler sonrasında yapılan yardımlar, ödenen tazminatlar, yatırım
giderleri ve tüm ‘yara sarma’ işleri için tüketilen kaynaklarla karşılaştırılacak
olursa, deprem zararlarının azaltılması amaçlı girişim ve yatırımların, doğru
ölçek, yer ve sektörlerde yapılması durumunda, ederlerinin defalarca üstünde
kaynak tasarrufu sağladığı, fiziki ve ekonomik değerlerin kurtarılmasında daha
verimli olduğu ve değer biçilmesi olanaksız insan hayatı kurtarabildiği
evrensel bir gerçektir. Türkiye’de bu verimliliğin özellikle yüksek olması
beklenir. Çünkü tehlike olasılıkları yüksek, tehlike altındaki insan toplulukları
büyük risklerle karşı karşıya ve olası kayıp hacimleri aşırı düzeylerde
bulunmaktadır.
Deprem zararlarının azaltılması amaçlı yatırımlar, bir defalık girişimler
değil, deprem öncesi dönemlerde düzenli ve yaygınlıkla yerine getirilen,
olağan yönetim yaklaşımı ve davranış biçimi olmalıdır. Bu yaklaşım, yerleşim
yerlerinde güvenli zemine sahip arazilerin kullanımınına öncelik veren
planlama kararları, altyapı sistemleri için doğru güzergah ve yapılar için doğru
yer seçimi, yapı güçlendirme ve güvenlik artırma işleri, yerel toplulukların
eğitilmesi kampanyaları gibi kurumlaştırılmış önlemleri de kapsamalıdır.
Türkiye’nin deprem görmesi olası alanlarının genişliği, kaçak yapılaşmanın
yaygınlığı, denetimsiz gelişme ve riskli kullanım alışkanlıkları nedenlerinden
ötürü, yerleşim alanlarının iyileştirilmesi ve yapıların güçlendirilmesi ve
toplumun genelde hazırlıklı kılınması işleri için, özellikle büyük ölçekli
kaynaklara gereksinme vardır. Öte yandan, depremler nedeniyle görülecek
zararların önceden azaltılması için gereken kaynaklar, meydana gelen zararları
gidermek için gereken kaynaklardan çok daha azdır.
Türkiye’de deprem zararlarını azaltmayı gözeten bir yönetim sistemi
bulunmamaktadır. Ayrıca, Türkiye’de deprem öncesi dönemlerde zarar azaltma
amaçlarıyla kullanılabilecek, düzenli ve büyük bir kaynak oluşturmak için
seçenekler sınırlıdır.
Türkiye’nin, deprem zararlarının giderilmesi amacıyla kaynak
gereksinmelerini karşılamada bugüne kadar başvurmuş olduğu yol, uluslararası
kuruluşlardan yardım almak olmuştur. Bunun Türkiye ekonomisi üzerindeki
olumsuzlukları yanısıra, bu kaynakları sağlayan Dünya Bankası gibi
kuruluşların politikaları da bugün değişmiştir. Toplumların deprem sonrasında
büyük borç yükleri altında bırakılmaları yerine, bu toplumların kendi
özkaynaklarını önceden yaratabilmeleri ve bunları etkin biçimlerde
kullanmaları öngörülmektedir. 1999 depremleri sonrasında Dünya Bankası
tarafından sağlanan kredilerin önemli bölümlerinin kullanılmaksızın tutulması,
hem öngörülen projelere başlanmaması hem de borçlanma maliyetleri
nedenleriyle iki kez kayba yol açmaktadır. Türkiye’de deprem sonrası kaynak
ihtiyacını karşılamak üzere başvurulan diğer bir seçenek, devlet bütçesi
tahsisleridir. Deprem öncesinde zarar azaltma yatırımlarına yönelik, düzenli ve
teknik gerekçelere dayalı bir kaynak kullanımı, Türkiye’de bir türlü
gerçekleştirilememektedir.
6.2. Kaynak Gereksinmeleri

Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimler, her deprem sonrasında, başka
yatırımlarından vazgeçmek pahasına, kendi bütçe olanaklarını ‘yara sarmak’
üzere aktarmak zorunda kalmaktadırlar. Bu zorluklara karşı izlenebilecek en
akılcı yöntem, afet öncesi dönemlerde zarar azaltıcı projelere ağırlık vermektir.
Bu çalışmaların bir defaya özgü ya da bir dönemle sınırlı kalmaması için
kaynak tahsis işlerinin kurumlaştırılması ve kaynakların süreklilik içinde
döndürülmesi istenir. Türkiye’de altyapı tesisleri, kamu yapıları ve özellikle
deprem sonrasında yoğun kullanıma konu olacak hastahane, okul, istasyon,
terminal, açık alanlar ve diğer üst yapı birimlerinin iyileştirilmesi ve
güçlendirilmesi gerekmektedir. Ulaşım, iletişim, elektrik ve su şebekelerinin
güçlendirilmesi ve yedeklenmesi zorunlulukları vardır. Bu işlerin bir atılımla
yerine getirilmesi ise olanaksızdır. Bu nedenle, belirlenecek öncelikler
uyarınca her yıl düzenli ve sürdürülebilir bir biçimde bu işlere kaynak
ayrılması ve bu işleyişin, yönetimlerin değişken kararlarından bağımsız bir
kurumlaşmaya dönüştürülmesi zorunlu görülmelidir. Deprem öncesi
dönemlerde zarar azaltma amacıyla kullanılan, sürekliliğe sahip kaynaklar
oluşturmak gereği vardır.
Kurumlaştırılan ve sürdürülebilir bir biçimde işletilen bu kaynağın
kullanımında gözetilmesi gereken ilke ise, çoğaltan etkiler yaratmaktır. Her yıl
düzenli olarak yapılan tahsislerle, zarar azaltma amaçlı projelere ve bunların
uygulanmasına büyük ölçeklerde kaynak ayrılması, toplumda ilginin ve daha
fazla kaynağın aynı yönde ve aynı amaçlarla hareketlendirilmesini sağlar. Kişi
ve kuruluşlar, güçlendirme ve iyileştirme işleri için kendilerine gerekli olan
kaynakların hiç değilse bir bölümünü, uzun dönemli kredi, ya da ‘kısmi destek’
biçiminde bulmaları durumunda, kendi öz kaynaklarını da daha geniş ölçülerde
aynı amaçla kullanmaya daha yatkın olacaklardır.

6.3. Kaynak Oluşturma Seçenekleri

Deprem zararlarının azaltılması amacıyla kaynaklar yaratılması, ancak
uzun dönemli bir ulusal zarar azaltma stratejisinin varlığı ve verimli yatırımlara
öncelik veren bir değerlendirme yönteminin geliştirilmesiyle etkili bir politika
aracı oluşturacaktır. Bu koşullar ise, özellikle merkezi bir yapılanma ve
yönetim gerektirmektedir. Söz konusu kaynakların ulusal bir havuzda
toplanması ve siyasi hedeflerden bağımsız olarak teknik gerekçelerle
kullanılması sağlanmalıdır. Zarar azaltma amaçlarıyla kullanılacak kaynaklar,
dünya örneklerinde de görüldüğü gibi, ekonominin kamu ve özel sektör
kesimlerinden edinilebilir. Depremlerle karşılaşıldıkça Bakanlar Kurulu’nca
Devlet bütçesinden yapılan tahsisler dışında, farklı Bakanlıkların ve tüm
kuruluşların yıllık bütçelerinden düzenli kesintilerle ayrılacak kaynakların
kamu zarar azaltma projelerinde kullanılmak üzere toplanması olanaklıdır.
Merkezi yönetimce bu amaca hizmet edecek bir diğer kaynak yaratma
yöntemi, yurttaşlardan doğrudan ve sürekli olarak alınan vergilerin özel
deprem ek kesintileri ile artırılmasıdır. Ek vergilerle oluşturulan kaynakların
toplamının ve kullanım biçimlerinin açıklanması ve toplumda özveri ve
gönüllülüğün kaybedilmemesini sağlamak üzere bu kaynakların yönetiminin
şeffaflıkla yürütülmesi ana ilke olmalıdır. Ancak bunun sürekli olması ve
depremle karşılaşılmadıkça yürütülmesi siyasi açıdan kolay değildir. Bu
nedenle, siyasi olabilirliği daha yüksek görülen seçenek, örneğin geçici
kullanımlar ve lüks tüketimden seçmeli olarak uygulanacak vergiler olabilir.
1999 depremlerinden sonra toplanan vergilerden kalan tutarların zarar azaltma
yatırımlarına yönlendirilmesi sağlanabilmelidir.
Yerel yönetimlerin de kendi gereksinmeleri için kaynak geliştirmeleri,
günümüzde çok yönlü olarak yürütülebilecek etkinliklerdir. Burada merkezi
yönetimin vereceği yetkiler içinde başvurulabilecek ek ve kısmi taşınmaz
vergileri, dış borçlanmalar, ya da yerel yönetimin kendi alacağı kararlara dayalı
olarak düzenli toplayacağı özel harç, resim vb. uygulamalar, yerel zarar
azaltma yatırımlarına kaynak oluşturabilir. Türkiye’nin 1999 depremlerinden
sonra sağladığı büyük ölçeklerdeki dış yardım ve kredilerin kullanılma biçimi
de, bilgilenme ve değerlendirme girişimlerine açık tutulabilmelidir.
Hem merkezi, hem de yerel bir yapılanma gösteren sigorta sisteminin
ve özellikle Türkiye’de yeni oluşturulan Zorunlu Deprem Sigortası’nın zarar
azaltma amaçlı yatırımlara yöneltilecek kaynaklar yaratmada ayrıcalıklı bir
yeri olabilir. Bu konunun kendi içinde ele alınması yerinde görülmektedir.
6.4. Zorunlu Deprem Sigortası Kaynaklarının Niteliği
Türkiye’de, ölçeği, sürekliliği ve yapı stokundan doğrudan alınması
nedenleriyle, zarar azaltma amacına en uygun olan, Zorunlu Deprem Sigortası
kaynaklarıdır. Devlet bütçesinden bağımsız tutularak Doğal Afet Sigortaları
Kurumu (DASK) tarafından yönetilmekte olan bu sigortanın, gelecekte
Türkiye’de görülen en önemli birikimlerden biri ve güçlü bir değer olarak
uluslararası piyasalarda yer alması beklenmelidir. Deprem Sigortası Havuzu’na
yapılan katkıların, toplumun her kesimi tarafından yaygın ölçeklerde ve
zamanında yapılmasını sağlamak üzere yeni önlemler alınması gündemdedir.
Zorunlu Deprem Sigortası kaynakları, siyasi etkenlerden göreli olarak uzak,
zaman içinde dev ölçülere erişmesi olası bir kaynaktır. Bu havuzdan, zarar
azaltma amaçlı proje ve yatırımlara kaynak ayrılması için, çok sayıda gerekçe
sıralanabileceği gibi, yasa taslağının 19. maddesine yalnızca bir cümle
eklenmesi yeterlidir.
Doğrudan taşınmaz sahiplerinin öz katkı ve tasarrufları ile oluşturulan
ve yıldan yıla büyüyen Deprem Sigortası kaynaklarının bir bölümünün düzenli
olarak iyileştirme amaçlı kullanılması, sigorta hedefleri açısından da yerinde
görülmelidir. Bu kaynaktan ‘sigortalı binalarda hasar azaltıcı tedbirler alınması
amacıyla yararlanılabilmesi’ konusunun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu
tarafından da benimsendiği ifade edilmiştir. Zarar azaltma amaçlarına tahsis
edilecek yıllık paylar başlangıçta ne kadar yetersiz kalırsa kalsın, düzenli ve
sürdürülebilir bir kurumlaşmanın sağlanması en önemli toplumsal kazanımdır.
Yakın dönemde sigortanın yaygınlaşması ve birikimlerin artması ile bu payın
büyük ölçeklere kavuşması olasılığı yüksektir. Hanehalklarının ancak büyük
bir kısmının sigorta yaptırması durumunda, birikimler etkili bir ölçeğe
ulaşabilir ve bir depremin açtığı zararlar karşılanabilir. Sigorta sisteminde
‘yaygınlaştırma’ hedefi, katılımın genişletilebilmesini ve dolayısıyla kaynağın
depremlerden etkilenmeyecek büyüklüklere kavuşmasını, ‘etkinleştirme’
hedefi ise deprem öncesinde risklerin azaltılması için yapılacak yatırımlarla
deprem sonrası tazminat ödemelerinin küçültülmesini sağlayacaktır. Sigorta
yaptırmakla, hanehalklarının, kendilerini güvende hissedip risk azaltıcı
önlemler almaktan uzaklaşmaları olasıdır. Bir büyük afet sonrasında sigorta
kurumlarını finansal açıdan çözümsüz bırakabilecek asıl istenmeyecek durum
budur. Bu nedenle Zorunlu Deprem Sigortası yıllık gelirlerinden düzenli olarak
zarar azaltma yatırımlara pay ayrılması, ilgili tüm taraflar açısından yerinde
görülmelidir.
6.5. Kaynak Kullanma ve İşletme Yöntemleri

Deprem zararlarının azaltılması için kullanılacak parasal yatırımlar hem
ölçekçe büyük, hem de sürekliliği ve dönüşleri sağlanmış kaynaklar olmalıdır.
Yapılacak iyileştirme ve güçlendirme işleri, yeterli teknik standartlarda ve
ekonomik verimliliği sağlayacak biçimlerde yerine getirilmeli ve denetlenebilir
bir yöntemle yürütülmelidir. Bu düzen, oluşturulacak bir havuz ve oldukça
küçük kadrolar ile yönetilebilecek bir işleyiştir. Bu nedenle, Zorunlu Deprem
Sigortası payları gibi merkezileştirilmiş bir kaynağın varlığı
kurumsallaştırılmalı, ancak başka kanallardan da bu havuza katkılar
yapılabilmesi yolu açık tutulmalıdır.
Özellikle yerel yönetimlerin, kamu birimlerinin, ya da kişilerin,
hazırladıkları projeler ve olabilirlik raporları ile bu tür bir kaynaktan
yararlanmak üzere başvurmaları durumunda, yüksek risk taşıyan kentsel
alanların, yapı ve donanımların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için önemli
olnak sağlanmış olacaktır. Bu tür projelerin kısıtlı bir kaynaktan yararlanmak
üzere başvurmaları, proje önerilerinin de daha başarılı ve verimlisinin
üretilmesini kamçılayan bir yarışma ortamı oluşturur. Hangi projenin Türkiye
koşullarında daha verimli (yani daha az kaynak tüketerek daha büyük ölçüde
zarar azaltmakta) olduğu konusu gündemde kalacak; bu konuda toplumsal
bilincin gelişmesi yolu açılacaktır. Özendirici bir kaynağın
kurumsallaştırılması ve politika kararlarından bağımsız kalarak sürekli bir
işleyişe kavuşturulması, zarar azaltma girişimlerine en önemli katkı olacaktır.
Zorunlu Deprem Sigortası Fonu’nun yönetim giderlerini karşılamak
üzere ayrılan pay (%15) kadar yıllık bir kaynak ile, Türkiye’de yerleşmelerin
altyapısını düzeltmek ve depreme hazırlık çalışmalarını başlatmak, yerel
yönetimleri, ilgili kuruluşları ve kişileri harekete geçirmek olasıdır. Yapı
stokunun genişleme eğilimleri de göz önünde tutulursa, nemalanarak ve
katlanarak büyüyecek bu birikimin yıldan yıla iyileştirme ve güçlendirme
yatırımlarına yöneltilmesi, başarılı sonuçlar yaratabilir. Bu kaynakla
yapılabilecekler arasında,
• Deprem tehlikesi taşıyan yerleşmelere ait mikro bölgeleme haritalarının
elde edilmesi;
• Kentsel risk analizleri ve ‘Sakınım Planları’nın hazırlanması;
• İmar planlarının düzeltilmesi;
• Yüksek riskli alanlarda eylem programlarının uygulanması işleri sayılabilir.
Bu yaklaşım, Türkiye’de depreme ilişkin bir zihniyet ve strateji
değişikliğinin en önemli adımı olacaktır. Ayrıca, yerel yönetimlerin
önerecekleri çevre düzenleme ve yapı güçlendirme, kentsel iyileştirme
projelerine bu kaynaktan özendirme ödenekleri sağlanabilir. Yerel yönetimler
de kendi yetkileri içinde, yapıların sigorta kapsamına girmelerini özendirecek
ve hatta zorlayacak önlemler alabilirler. Bu yaklaşımla, Doğal Afet Sigortaları
Kurumu ve yerel yönetimler arasında dayanışmalar yaratılabileceği gibi,
toplumsal gönüllülüğün artırılması da olanaklıdır.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından ayrılacak payların ayrı bir
hesapta tutularak, yerel yönetimler ve kamu kuruluşları ile bireylerin
hazırlayacakları proje ve olabilirlik raporları ile başvuruda bulunmaları
duyurusunun yapılması, bu işleyişin ilk adımıdır. İletilen projelerin
değerlendirilmesi ve öncelikler belirlenmesi için bağımsız uzman kurullara
danışılabilir. Deprem zararlarını azaltma amacına uygun görülen projeler,
niteliklerine göre kısmi ve aşamalı olarak desteklenebilir. Bu desteğin genelde
uzun dönemli ve reel faizli kredi biçiminde olması, ancak özel durumlarda
karşılıksız olarak kullanılması yerinde görülmeli ve asıl hedefin zarar azaltan
yatırımlar için yerel kaynakların harekete geçirilmesi olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Uygulamalar izlemeye alınmalıdır.
Bu yaklaşımla, Zorunlu Deprem Sigortası’na ilişkin kamu oyununun
daha olumlu düşünce ve kavrayışlara yol açması ve gönüllülüğün artması
beklenir. Bu kaynak, başlangıçta ne kadar kısıtlı ve yetersiz olursa olsun,
sigorta yaptırmayı yerinde görecek psikolojik ortamın yaratılmasına, zarar
azaltmaya yönelik davranış ve yargıların geliştirilmesine, kamunun bu konuda
kararlılık içinde olduğunun gösterilmesine, halkın ve ilgili tarafların deprem
eğitimine ilgilerinin artmasına katkılar sağlayacak, farklı yönlerde çoğaltan
etkiler yaratacaktır.

6.6. İlgili Kuruluşlar

Başbakanlık, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Devlet Planlama
Teşkilatı, Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler,
büyükşehir belediye başkanlıkları vb. bu çalışmaların yürütülmesinde anahtar
kuruluşlardır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 19712
favori
like
share