Turizm Dersi - Ders Notları - Enformasyon - Turizm Kavramı
1,TANITIM KAVRAMI
Tanıtım ,bir ülkenin kamuoyuna olumlu bir imaj yaratmak amacıyla çeşitli iletişim tekniklerinden yararlanarak açık,sürekli ve yoğun şekilde yürütülen bilgilendirme faliyetidir.“Tanıtım” kavramından yola çıkarak “Dış Tanıtım” kavramını tanımlamak gerekirse:ülkenin her türlü olanak ve değerlerinin yurt dışında tanıtılması olarak kısaca ifade edebiliriz.dış tanıtım ülke hakkında olumlu olumlu bir imaj oluşturmak , varsa yanlış düşünce ve önyargıları ortadan kaldırmak,bütün bunların sonucunda da bir ölçüde de olsa ekonomik kazanç sağlamak amacıyla reklam,halkla ilişkiler,propaganda,ve enformasyon gibi yöntemler kullanarak hedef kitlelere yöneltilen aydınlatıcı faliyetler olarak tanımlanmaktadır.Reklam ve propaganda gibi araçlardan yararlanılarak gerçekleştirilen dış tanıtım’ın talep üzerindeki en önemli etkisi bir turistlik bölge veya ülke konusunda tüketiciyi haberdar etmesi ya da bilgi vermesidir.Bu faktörün mevcut turizm talebini arttırmaya yönelik etkisi olacağı gibi,potansiyel talebi de harekete geçirme etkisi vardır.
2,DIŞ TANITIM ARAÇLARI
A.REKLAM
Reklam,turizm pazarlaması araçları arasında büyük bir önem taşıyan satış arttırıcı bir tür haberleşme tekniğidir.turizm reklamcılığı ticari reklamcılığın araç ve yöntemlerini kullanarak turizm hareketlerini geliştirmek ve turistlik mal ve hizmet satışını arttırmak amacıyla girişilen çabaların tümü olarak adlandırılabilir.
B.PROPAGANDA
Propaganda bir öğretinin düzenli ve sistemli olarak yayılması,bir fikrin yada davanın duyrulması anlamına gelir.bir ülkenin veya bölgenin turizm değerleri hakkında bilgi vererek görme ikna edecek nitelikli çalışmalara gayretlere turizm propagandası denir.
C.HALKLA İLİŞKİLER
Halkla ilişkiler temas halinde bulunulan muhtelif kitlelerle iyi ilişkilerin kurulması kamuoyuna olumlu bir imajın oluşturulması uygun olmayan dedikodu,söylenti,olayların ortadan kaldırılması faliyetidir.halkla ilişkiler departmanı çok sayıda farklı araç kullanır:
*basınla ilişkiler:
bir kişiye ürüne yada hizmete dikkati çekmek için haber değeri taşıyan bilgilerin yayınlanmasını sağlamak.
*ürün tanıtımı:
spesifik ürünlerin varlığından hedef kitlenin haberdar edilmesi.
*tamamlayıcı ürün:
markanın daha iyi anlaşılmasını sağlayıcı dahili ve harici haberleşmenin oluşması
*lobicilik:
yasalarda ve düzenlemelerde değişiklik yapmaya ya da bunları iptal ettirmeye yonelik olarak,kanun yapıcılar ve hükümet kurucularıyla iyi iletişim kurmak
*danışmanlık:
kamuoyunun eğilimleri markanın pozisyonu ve imajı hakkında yönetime danışmanlık yapmak.
D.ENFORMASYON
Enformasyon,aydınlatma işlevini ,o ülke toplumunun politik,ekonomik,sosyal ve kültürel yapısına göre değişik statü,yön ve içeriklerde yerine getirir.bir kısım ülkede enformasyon kısmen özel sektör,kısmen de kamu sektörünün elinde iken,diğer bir kısım ülkelerde tümüyle devletin kontrolü altında gerçekleştirilen bir faliyettir.turizm söz konusu olduğunda enformasyon , turizm bölgelerinin her tür zenginlik ve olanaklarından hedef kitlelerin haberdar edilmesi olarak nitelendirilebilir

TÜRKİYENİN TANITIM POLİTİKASI

• Dünya kamuoyunda olumlu bir Türk ve Türkiye imajını bütünüyle yerleştirmek; • Türkiye'ye yönelik propaganda ve diğer tanıtım faaliyetlerini etkisiz hale getirmek; • Türkiye'yi yurt dışında politik, ideolojik, kültürel ve turizm politikalarının amaçladığı hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak diye belirlenmiştir. İlk iki madde de yer alan olumlu bir Türkiye imajı yaratılmasında ve ülkemize yönelik propagandaların etkisiz hale getirilmesinde bu güne kadar başarı sağlandığı söylenemez. Stratejinin üçüncü ögesindeki hedeflerin neler olduğu ise, iktidarların bakış açısına göre değişebililir. Türkiye kendisi için hangi hedef kitleyi seçiyor. Yüzü batıya dönük olacak ise başka, doğuya dönük olacak ise başka "politik, ideolojik, kültürel ve turizm politikaları" belirlenmesi gerekir. Nitekim özellikle bu unsur değişmez bir devlet politikası haline getirilemediği için olumlu bir Türkiye imajı yaratılması güçleşmiştir
Tanıtımda Amaçlara Ulaşılabilmesi için Yapılması Gerekli Yasal ve Kurumsal

Düzenlemeler ve Uygulanacak Politikalar
Neler yapılabilir sorusunun yanıtını aramalıyız. Öncelikle imajımızı olumsuz kılan unsurların özünde düzelmeler ve gelişmeler sağlanmalıdır. Köklü bir toplumsal dönüşüm gerektiren bu gelişmenin kısa sürede gerçekleşmeyeceği düşünülürse, plan dönemi için yapılabilecekler özde değil izlenecek yöntemde olabilir. Bunlar da : 1. Tanıtımda izlenebilecek taktiklerden biri de "olumluları" öne çıkarıp "olumsuzlar"ın mümkün olduğunca görülmemesini ya da bağışlanmasını sağlamaktır. Olumluları öne çıkarırken de yaklaşımımız, Türkiye'nin farkını, özgün ulusal değerlerimizi yadsıyarak "onlar" gibi olduğumuzu göstermeye çalışmak yerine farklılıklarımızı sergilemek, ama severek, gururla, gerekirse öz eleştiri ile sergilemek olmalıdır. 2. Türkiye'nin ' sivil yüzünü ' öne çıkarmak açısından tanıtımın imzası olarak sivil toplum kuruluşlarını göstermek yerinde olur. Finansmanı devletçe karşılansa bile Türkiye'yi tanıtan ' Türkiye Cumhuriyeti Devleti ' olmamalı. Tersine Devlet'ine, ülkesine sahip çıkan sivil toplum kuruluşları tanıtımın sahibi görünmeli. 3. Konu Türkiye'nin tüm boyutlarıyla tanıtımı; imajı ve kimliği ile ilgili olduğundan, politik, kültürel, ekonomik, turistik vb ögelerle ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların ( ticari kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları (NGO), meslek kuruluşları) katkıları sağlanmalıdır. Bu katkı önceden belirlenmiş bir programın uygulanması için göreve çağırma biçiminde olmamalıdır. Özel kuruluşların katkıları tanıtım stratejisinin belirlenmesi aşamasında görüş ve değerlendirmelerinin alınması ve her türlü planlama, programlama çalışmalarının ve uygulamaların kamu ile birlikte hazırlanıp yürütülmesi biçiminde olmalıdır. 4. Bu stratejinin uygulanması Ulusal Tanıtım Konseyi diye adlandırılabilecek bir merkezi kurul tarafından yaptırılmalı, izlenmelidir. Bu kurulda tanıtım konusunda deneyimli ve uzman sivil toplum kuruluşları temsil edilmelidir. 5. Tanıtım'ın bir iletişim işi olduğu unutulmamalı ve uygulama mutlaka işin uzmanlarına yaptırılmalıdır. Bu alanda kurumlaşmış profesyonel kadroların sunacakları hizmetin maliyetinin daha düşük olacağı ve Türkiye'nin tanıtımı gibi ulusal davamızda maddi karşılık beklemeden gönüllü katkıların da yapılabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.
GÜNÜMÜZDE TANITIM KİMLER TARAFINDAN YAPILIYOR?
Türkiye nin tanıtımı için 31 Ağustos 2006 tarihinde açtığı ihaleyi Alman reklam ajansı kazandı. Alman reklam ajansı Türkiye'nin Avrupa ve ABD pazarındaki tanıtım faaliyetlerini yürütecek. Bu yıl Avrupa pazarı içinden çıkarılan Rusya pazarı için de yine Manifeste adı verilen yerel bir Rus reklam ajansı seçildi. Yerli -yabancı yaklaşık 27 reklam ajansının katıldığı ihale için bakanlık yetkilileri ve seçici kurul üyeleri 1 aydır çalışmalar yaptı. Bakanlığın bu yıl tercihini yabancı bir reklam ajansından yana koymasında seçici kurul üyelerinin de etkisi büyük oldu. Çünkü seçici kurul üyeleri bakanlık yetkililerine, "Yurtdışındaki insanların Türkiye'yi daha kolay anlaması ve tanıması için yurtdışı firmaları ile çalışalım. Bu firmalar gerekirse Türkiye'deki yerel firmalarla konsorsiyum kursunlar" şeklinde bir öneride bulundu. Bu yıl turizmdeki kötü gidiş ve geçen yıl seçilen ajansla yaşanan sorunlar da bakanlığın böyle bir karar vermesinde önemli rol oynad

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3905
favori
like
share