Ülkeler Coğrafyası - Ülkelerin Özellikleri İle İlgili Test Soruları 10 - Ülkeler Coğrafyası İle İlgili Test Soruları 10

181. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde küçükbaş hayvancılık daha çok gelişmiştir?
A) Japonya B) Hindistan C) Çin
D) Avustralya E) Malezya

182. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine oranla daha azdır?
A) Bangladeş B) Avustralya C) Japonya
D) Malezya E) Endonezya

183. Tacikistan, Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde sanayisi en az gelişmiş olan ülkedir.
- Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Tacikistan’da sanayinin fazla gelişmemesinde en çok etkili olmuştur?
A) Yer altı kaynaklarının az oluşu
B) Yüzey şekillerinin engebeli oluşu
C) Tarım alanlarının dar oluşu
D) Karasal iklimin görülmesi
E) Bitki örtüsünün seyrek olması

184. Elektrik enerjisi üretiminde Dünya’da ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B) Kazakistan C) İngiltere
D) Malezya E) Almanya

185. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde elektronik ve otomotiv sanayii diğerlerine oranla daha fazla gelişmiştir?
A) Çin B) Güney Kore C) Malezya
D) Almanya E) Japonya

186. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusu diğerlerine oranla daha azdır?
A) Çin B) Hindistan C) Pakistan
D) Bangladeş E) Malezya

187.
I- Fransa II-Hollanda
III- Almanya IV-Yunanistan
V- İtalya
Yukarıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz, Okyanus ve Karasal iklim özelliklerine rastlanır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

188. Bir ülkede ithalat giderleri ihracat gelirlerinden fazla olursa dış ticaret açığı ortaya çıkar.
- Aşağıdaki ülkelerin ekonomik yapıları düşünüldüğünde hangisinde sözü edilen durumun fazla olması beklenir?
A) İsveç B) Danimarka C) Hollanda
D) Suriye E) İspanya

189. Aşağıdaki denizlerden hangisinde tuzluluk oranı en azıdır?
A) Akdeniz B) Kızıldeniz C) Baltık Denizi
D) Karadeniz E) Adriya Denizi

190. Ortalama yükseltisi ve yer şekillerinin engebeliği fazla olan ülkelerin hidroelektrik potansiyelleri fazladır.
- Aşağıda verilen ülkelerdeki akarsuların yıl içinde yeterli seviyede akıma sahip olduğu düşünülürse,
hangi ülkenin hidroelektrik potansiyelinin diğerlerine göre çok düşük olduğu söylenebilir?
A) Fransa B) İsveç C) Almanya
D) Norveç E) Danimarka

191. Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa ülkelerinin dışında en fazla paya sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran B) A.B.D. C) Japonya
D) Tunus E) Pakistan

192. Aşağıda bazı ülkelere ait özellikler verilmiştir.Ülkelerle ilgili verilen bu özelliklerden hangisi enlemle açıklanamaz?
A) Fransa’da dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
B) Norveç’te yerleşmelerin ülkenin güneyinde yoğunluk kazanması
C) A.B.D.’de yıllık ortalama sıcaklığın, Kanada’dakinden yüksek olması
D) Avustralya’da kış mevsiminin 6.,7. ve 8. aylarda yaşanması
E) Hindistan’ın Çin’den sonra Dünya’nın ikinci kalabalık ülkesi olması

193. Aşağıda bazı ülkelere ait özellikler verilmiştir.
- Buna göre verilenlerden hangisinin Japonya, Norveç ve İngiltere’ye ait ortak bir özellik olduğu söylenebilir?
A) Yüzölçümünün yarıdan çoğunun ormanlarla kaplı olması
B) Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması
C) Yükselti ortalamasının 200 m olması
D) Açık deniz balıkçılığının yaygın olması
E) Volkanik faaliyetlerin görülmesi

194. Bir ülkede kış turizminin gelişmesi, iklimin yanı sıra yerşekillerinin özelliklerine de bağlıdır.
- Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi, kış turizminin gelişmesine elverişli değildir?
A) Norveç B) İsviçre C) İtalya
D) Hollanda E) İsveç

195. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gece ile gündüz süreleri arasındaki zaman farkı artar.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gece ve gündüz süresi arasındaki zaman farkı en azdır?
A) Venezuela B) Meksika C) İsviçre
D) Fransa E) Güney Afrika Cumhuriyeti

196. Türkiye’nin Japonya’dan ithal ettiği ürünler arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Otomobil B) Elektronik araçlar
C) Kimyasal ürünler D) Fotoğraf makinesi
E) Tekstil ürünleri

197. Sanayileşme, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında önemli değişmelerin kazanıldığı süreçtir.
- Aşağıdakilerden hangisi, sanayisi gelişmekte olan ülkelerde görülen değişmelerden biri değildir?
A) Ölüm yaş ortalamasının yükselmesi
B) Kentleşme hızının artması
C) Sanayi ürünleri ihracatın artması
D) Enerji tüketiminin artması
E) Hammadde ihracatının artması

198. Deniz turizmi, yazları sıcak ve kurak geçen iklimin etkili olduğu deniz ve okyanus kıyılarında gelişir.
- Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde deniz turizminin gelişmesi beklenemez?
A) İspanya B) Yunanistan B) Brezilya
D) Almanya E) Portekiz

199. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara
sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya B) İngiltere C) Norveç
D) Avusturya E) Kanada

200.
- Kış turizmi önemlidir
- Avrupa’da yaşam düzeyi en yüksek olan ülkedir.
- Ülkenin ancak üçte biri tarıma elverişlidir.
- Sert karasal iklim hakimdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B)İsviçre C) İtalya
D) Norveç E) İngiltere

CEVAP ANAHTARI

181.D
182.B
183.B
184.A
185.E
186.E
187.A
188.D
189.C
190.E
191.B
192.E
193.D
194.D
195.A
196.E
197.E
198.D
199.A
200.B

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2323
favori
like
share