ögrenebılırsınız TEGENSTELLİNGEN1 dik dun _ kalın ince

klein groot_ kücük büyük

nauw breed _ dar geniş

lang kort_ uzun kısa

liefde haat_ sevgi nefret

oorlog vrede_ savaş barıs

laatste eerste sonuncu ılkıncı

donker licht kapalı acık
zwart wit siyah beyaz

ochtend avond sabah aksam

dag nacht gün gece

zwaar licht agır hafıf

leuk saai hoş sıkıcı

aanwezig afwezig mevcut mevcut olmayan

altijd nooit herzaman hıcbır zaman

vaak soms sık sık bazen

traag snel yavas hızlı

langzaam vlug yavas hızlı

negatief positief olumsuz olumlu

arm rijk fakır zengın

ouderwets modern eskı moda modern


noord zuid kuzey güney

oost west dogu batı

best slechtst en ıyı kötü

voor tegen icin karsı
dicht open kapalı acık

hoog laag yüksek alcak

vorige volgende gecmıs gelecek

boven beneden yukarı asagı

goed slecht iyi kötü

goed fout dogru yanlış

mooi lelijk güzel çirkin

schoon vies temız pis

duur goedkoop pahalı ucuz

moe uitgerust yorgun dinç

dichtbij ver yakın uzak

voor achter ön arka

binnen buiten iceri dışarı

moeilijk gemakkelijk zor kolay

zoet zuur tatlı eşki

zoet bitter tatlı acı

zoet zout tatlı tuzlu

hard zacht sert yumusak

boos blij kızgın mutlu

gelukkig ongelukkig mutlu mutsuz

koud warm soguk sıcak

koud heet soguk sıcak

sterk zwak güclü zayıf

slim dom kurnaz aptal

groter kleiner büyük kücük
oud jong yaslı genc

gezond ziek saglıklı hasta

eenvoudig ingewikkeld basıt karmasık

stil lawaaierig sessızlık gürültü

vroeg laat erken gec

ijverig lui calıskan tembel

vol leeg dolu boş

moedig laf cesur korkak

voordeel nadeel avantaj dezavantaj

waarheid leugen gercek yalan

waar onwaar dogru yanlıs

oud nieuw eskı yenı

levend dood yasamak ölmek

omhoog omlaag yukarı asagı

links rechts sol sag

achterin voorin arka ön

gisteren morgen dün yarın

toekomst verleden gelecek gecmıs

min plus - +

droog nat kuru ıslak

opa oma dede ebe

mannelijk vrouwelijk erkek kadın

druk rustig kalabalık sakın

aankomen vertrekken gelmek gıtmek

retour enkel dönüş gidiş
dochter zoon kız ogul

mama papa ana baba

trouwen scheiden evlenmek ayrılmak

vrouw man kadın adam

dorp stad köy sehir

jongen meisje oglan kız

niet wel yok var

na voor sonra önce

nergens ergens hicbıryerde bir yerde

knippen plakken kesmek yapıştırmak

binnenland buitenland yurtici yurtdısı

dynamisch rustig dinamık sessızlık

voorzichtig onvoorzichtig dıkkkatlı dıkkatsız

vriend vijand arkadas düşman

zeker onzeker emın belırsız

zichtbaar onzichtbaar görünür görünmez

gebruikt ongebruikt kullanmak kullanmamak

geduldig ongeduldig sabırlı sabırsız

gekreukeld gestreken buruşuk kaplamalı

gelijk ongelijk haklı haksız

geluk pech sans sansızlık

geschikt ongeschikt uygun uygunsuz

gewoon ongewoon normal anormal

gezond ongezond saglıklı hasta
gierig gul acgözlü elı acık

glad stroef düzgün pürüzlü

glanzend dof parlak mat

actief passief etkın pasif

aardig onaardig nazik kaba

bang dapper korkak cesur

bekend onbekend tanıdık yabancı

beleefd onbeleefd kibar kaba
onbewust bewust şuurlu şuursuz


bot scherp kör keskın

erna ervoor

daarna daarvoor ondan sonra ondan önce

dapper laf cesur ödlek

diep ondiep derin derindegil

echt onecht gercek yalan

eerlijk oneerlijk dürüst adaletsiz

even oneven cift tek

fijn grof kibar kaba

handig onhandig becerikli beceriksiz

helder troebel berrak bulanık

hierna hiervoor bundan sonra bundan önce

houden van haten sevmek nefret etmek

huilen lachen aglamak gülmek

kapot heel bozuk bütün

knap dom zekı aptal
knap lelijk yakısıklı cirkin

los vast gevsek sıkı

meer minder fazla za

meest minst enfazla en az

nu later simdi sonra

op onder üstünde altında

openbaar privé kamusal kişisel

precies ongeveer tam asagıyukarı

recht krom dogru egrı

rond vierkant yuvarlak kare

samen alleen birlikte yalnız

schuldig onschuldig suclu suçsuz

slap stijf gevsek katı

slordig netjes düzensiz düzenli

stout lief yaramaz degerli

tam wild evcıl vahsı

trekken duwen cekmek itmek

verdrietig blij mutsuz mutlu

vet mager yaglı az yaglı

iemand niemand birisi hıc kımse

iets niets birsey hicbirsey

ooit nooit

broer zus abi abla

echtgenoot echtgenote koca zevce

hier daar bura ora
dames heren bayan bay

ingang uitgang giriş çıkış

betalen innen ödemek tahsil etmek

vrolijk verdrietig mutlu mutsuz

oom tante dayı(amca) teyze(hala)

herfst lente sonbahar ilkbahar

eerder later dahaönce sonra

vraag antwoord soru cevap

bijzonder gewoon tuhaf normal

expres per ongeluk kasıtlı kazara

ouders kinderen annebaba cocuklar

aankleden uitkleden gıyınmek soyunmak

vriezen dooien yanmak donmak

openen sluiten acmak kapamak

andere dezelfde başka aynı

kopen verkopen satın almak satmak

nu straks şimdi sonra

lengte breedte uzunluk genişlik

optellen aftrekken toplamak cıkarmak

lawaai stilte gürültü sessızlık

zon maan güneş ay

schoon vuil temiz pis

boven onder yukarı aşagı

geven nemen vermek almak

niets alles hicbirsey birsey
winter zomer kış yaz

delen vermenigvuldigen bölme / çarpma*

nep echt sahte gercek

onthouden vergeten hatırlamak unutmak

lekker vies lezzetli igrenc

winnen verliezen bulmak kaybetmek

half heel yarım tüm

verlagen verhogen asagı yukarı

komen gaan gelmek gitmek

erin eruit

branden blussen yakmak söndürmek

voorkant achterkant öntaraf arkataraf

weinig veel az cok

interessant saai ilginç monoton

vroeger later erken geç

praten zwijgen konuşmak susmak

overwinning nederlaag yenilgi malubiyet

beter slechter en iyi daha kötü

stoppen doorgaan durmak gitmek

eten drinken yemek icmek

water vuur su ateş

voorjaar najaar ilkbahar sonbahar

arm been kol bacak

mevrouw meneer hanımefendı beyfendi

samen apart birlikte ayrı
aarde water toprak su

hemel hel cennet cehennem

land water toprak su

kind volwassene cocuk yetişkin

toegestaan strafbaar serpest suç

staan zitten durmak oturmak

aan uit acmak kapatmak

wakker slapen uyanmak uyumak

nicht neef kızyegen oglanyegen

veel beetje cok biraz

bijna helemaal hemem hemen tamamen

horizontaal verticaal

schrijven wissen yazmak silmek

enkel dubbel tek çift

bezig klaar meşgul hazır

geen een yok bir

groente fruit sebze meyve

dit dat bu o

met zonder ile hariç

zwemmen verdrinken yüzmek bogulmak

honger dorst aç susuz

huwen scheiden evlenmek ayrılmak _allah korusun)

import export ithalat ihracat

vooruit achteruit ileride geride

verdienen uitgeven kazanmak harcamak
kaal behaard kel tüylü

stijgen dalen yükselmek düşmek

blind ziend kör görmek

meester slaaf sahip köle

regen zon yağmur güneş

zee aarde deniz toprak

snelweg voetpad anayol yayayolu

raak mis isabetli isabetsiz

smal breed geniş dar

enkelvoud meervoud tekil cogul

vrij gevangen serbest tutuklu

dame heer bayan bay

duivel engel seytan melek

nee ja hayır evet

lezen schrijven okumak yazmak

nul een sıfır bir

eten kotsen yemek

doof horend sagır duymak

laden lossen yüklemek boşaltmak

klimmen dalen tırmanmak düşmek

aandoen uitdoen giyinmek soyunmak

getrouwd vrijgezel evli bekar

winst verlies kar zarar

groeien krimpen büyültmek kücültmek

afhankelijk onafhankelijk bagımlı bagımsız

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5952
favori
like
share
necattın palak Tarih: 02.07.2010 13:55
selamun aleykum .arkadaslar . bu vıze kac gunde cıkıyor acaba bı bılgın varmı 12 hafta oldu en kucuk bır bılgı yok ne hollandadakı hanımın evıne kegıtlarınız elımıze gectı belgesı nede baska bır belge nede telefon ettıler bu vıze kac zamanda gelır yada ret ne zamanda bellı olur bır bılgıs olanı varmı bu konuda acaba.
ortakoy Tarih: 09.05.2010 13:01
ne ne kardeşim
taylancan Tarih: 08.05.2010 21:11
bu ne yaf
kızımm Tarih: 08.05.2010 21:09
:20::3::85::10:SAOL
ortakoy Tarih: 01.03.2010 14:15
arkadaslar bana bu kadar zıt anlamlı kelımeler yetmez dersenız [url]http://www.wandel-abc.nl/leerwandeling/[/url] ... gering.htm
ye bakabilirsiniz allah yar ve yardımcınız olsun tabı benımde allah zihin acıklıgı versın kolay gelsın hepinize
ortakoy Tarih: 01.03.2010 14:13
tegenstellingen 2 achternaam voornaam ad soyat

alles niets herşey hicbirsey

arm rijk fakir zengin

begin einde baslangıç bitiş

binnenkant buitenkant içeride dışarıda

binnenland buitenland yurtiçi yurtdışı

broer zus abi abla

dames heren bayan bay

dorp stad köy şehir

geluk ongeluk mutlu mutsuz

hand voet ayak el

honger dorst aç susuz

iemand niemand birisi hiçkimse

ingang uitgang içeri dişari

kind volwassene çoçuk yetişkin

lawaai stilte gürültü sessizlik

lengte breedte uzunluk genişlik

man vrouw adam kadın

meneer mevrouw beyefendi hanımefendi
neef nicht oğlan yeğen kız yeğen

ochtend avond sabah akşam

onderkant bovenkant alt taraf üst taraf

oom tante amca teyze

oorlog vrede savaş barış

opa oma dede ebe
optimist pessimist iyimser kötümser

ouders kinderen annebaba çocuk

overwinning nederlaag galibiyet malubiyet

succes mislukking başarı başarısızlık

voordeel nadeel yarar zarar

voorjaar najaar ilk bahar son bahar

voorkant achterkant ön taraf arka taraf

vraag antwoord soru cevap

vriend vijand arkadaş düşman

winst verlies yarar zarar

winter zomer kış yaz

zon schaduw güneş gölge

zonsopgang zonsondergang güneşin doğması güneşin batması

aandoen uitdoen giyinmek soyunmak

aankleden uitkleden giyinmek soyunmak

beginnen stoppen başlamak bitirmek

bekennen ontkennen tanıdık yabancı

branden blussen yakmak söndürmek

delen vermenigvuldigen bölmek çarpmak

drijven zinken sürmek inmek

eten drinken yemek içmek

geven krijgen almak vermek

groeien krimpen büyümek küçültmek

inladen uitladen yükselmek alçalmak

inpakken uitpakken sarmak açmak
komen gaan gelmek gitmek

kopen verkopen satın almak satmak

leven sterven yaşamak ölmek

lukken mislukken başarmak başarısızlık

onthouden vergeten hatırlamak unutmak

openen sluiten açmak kapatmak

optellen aftrekken toplamak çıkarmak

praten zwijgen konuşmak susmak

slagen zakken kalkmak düşmek

slapen wakker uyumak uyanmak

staan zitten dikilmek oturmak

stijgen dalen yükselmek düşmek

stoppen doorgaaan durmak gitmek

trouwen scheiden evlenmek ayrılmak

vergeten herinneren unutmak hatırlamak

verhogen verlagen yükselmek alçalmak

verschijnen verdwijnen görünmek görünmez

vinden verliezen bulmak kaybetmek
winnen verliezen kazanmak kaybetmek

vrolijk verdrietig mutlu üzgün

herfst lente sonbahar ilkbahar

eerder later daha önce sonra

vriezen dooien yanmak donmak