5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri ve Yazılı Soruları - Fen ve Teknoloji Testleri
1. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına buharlaşma denir. b)Su buharının su damlacıkları haline gelmesine yoğunlaşma denir. c)Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde soğuduğu zaman sis oluşur. d)Havadaki su buharı, taş,toprak ve yaprak gibi soğuk katı maddelernüzerine gece yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür. Buna kar adı verilir.
A) a
B) b
C) c
D) d √


2. Bir bardak sıcak suya bir miktar buz atarsak suda ne gibi sıcaklık değişimi olur?
A) Su kaynamaya başlar
B) Hiçbir değişiklik olmaz
C) Su soğumaya başlar
D) Su donar √


3. Aşağıdakilerin hangisinde su sıvı haldedir?
A) çiy √
B) kırağı
C) buhar
D) dolu


4. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kışın ise gerginleşir. Bunun nedeni nedir?
A) Yazın kuşların tellerin üzerine konması.
B) Tellerin ısınması ve soğumasıdır. √
C) Tellerin arasındaki mesafenin iyi ayarlanamamış olmasından.
D) Kışın karın, yazın yağmurun yağması.


5. Havanın içinde bulunan su buharıyükseklerde soğuk havayla karşılaşınca sıvı hale gelir. Sıvı hale geçen su buharı toz tanecikleri etrafında küçük su damlacıkları oluşturur. Bu su damlacıkları zamanla bir araya gelirler. Yukarıda aşağıdakilerin hangisinin oluşumu anlatılmaktadır?
A) bulut √
B) kar
C) dolu
D) yağmur


6. *Isı etkisiyle genleşmenin ençok ve enaz görüldüğü maddeler hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) A- Gazlarda- katılarda √
B) B- Sıvılarda- Katılarda
C) C- Gazlarda- Sıvılarda
D) D- Katılarda Sıvılarda


7. Maddenin bulunduğu halden diğer hale geçmesine hal değişimi denir. Aşağıdakilerden hangisi hal değişimi değildir?
A) Mumun erimesi
B) Çamaşırların kuruması
C) Camın kırılması √
D) Elimize dökülen kolanyanın uçması


8. Aşağıdakilerden olaylardan hangisi gerçekleşirken ortam ısınır?
A) Buz erirken
B) Su buharı yoğuşurken √
C) Çamaşırlar kururken
D) Eter buharlaşırken


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?
A) Fosil yakıtların hepsi katıdır √
B) Fosilin oluşumu milyonlarca yılda oluşur
C) Fosiller yanar
D) Fosiller canlı kalıntılarıdır


10. 100 gram ekmeğin verdiği enerji 250 cal' dır. Bir öğünde 200 gram ekmek yiyen biri kaç cal enerji kazanır?
A) 0,25
B) 0,5
C) 5
D) 500 √


11. İstanbul : 22 C Antalya : 30 C Ankara : 20 C Erzurum : 15 C Yukarıda verilen bilgilere göre illerimizdeki buharlaşma oranlarını azdan çoğa doğru sıralayınız.
A) Antalya-İstanbul-Ankara-Erzurum √
B) Antalya-Ankara-İstanbul-Erzurum
C) Erzurum-Ankara-İstanbul-Antalya
D) Erzurum-İstanbul-Ankara-Antalya


12. Kaynayan bir tencerenin kapağını kaldırdığımızda kapağın iç yüzeyinde su damlacıkları görülür. Bu su damlacıklarını aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?
A) kar
B) yağmur √
C) sis
D) bulut


13. Bir calori kaç joule eşittir?
A) 4 √
B) 6
C) 8
D) 1


14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle maddelerin sıcaklıkları artıkça hacimleri genişler.
B) Suda batan madde yüzen maddeden daha yoğundur.
C) Erime-donma noktasına göre maddenin ne olduğu ayırt edilebilir.
D) Birim hacim kütle maddelerin ayırt edici özelliği değildir. √


15. Kaynama sıcaklığı-donma sıcaklığı-kütle- hacim-yoğunluk-erime sıcaklığı Yukarıdakilerden kaç tanesi maddelerin ayırt edici özellikleridir?
A) 3
B) 4 √
C) 5
D) 6


16. Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolanımına ne ad verilir?
A) su döngüsü √
B) azot döngüsü
C) karbondioksit döngüsü
D) yağış oranı


17. Sıcaklığın etkisi ile maddelerin boyutlarındaki değişime ne ad verilir?
A) genleşme √
B) erime
C) yoğunlaşma
D) buharlaşma


18. Maddenin hal değiştirmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Katı maddenin sıvı hale geçmesi,süblimleşme √
B) Sıvı maddenin gaz hale geçmesi ,buharlaşma
C) Sıvı maddenin katı hale geçmesi,donma
D) Gaz maddenin sıvı hale geçmesi,yoğuşma


19. 5000 J enerji kaç kJ' dür ?
A) 5000
B) 5 √
C) 250
D) 50


20. Dağların üst kısmında karların geç erimesinin sebebi nedir?
A) Güneşin önce suları ısıtması
B) Güneşin önce havayı ısıtması
C) Alçaklara inildikçe sıcaklığın artması
D) Yükseklere çıkıldıkca sıcaklığın azalması √


21. Havadaki su damlacıklarının yer yüzüne yakın yerde soığumasına ne denir?
A) Kırağı
B) Çiğ
C) Sis √
D) Dolu


22. Aşağıdakilerden hangisi her sıcaklıkta gerçekleşir?
A) Buharlaşma √
B) Kaynama
C) Yoğuşma
D) Erime


23. Yavuz'un dedesi kullandığı gözlüğü soğukta açıkhavada bırakıyor.Sabah kalktığında gözlük camının kırılmış olduğunu görüyor.Gözlük camı neden kırılmış olur?
A) Genleşmeden
B) Büzülmeden √
C) Buharlaşmadan
D) Yoğuşmadan


24. Aşağıdaki maddelerden hangisi daha çok yüksek sıcaklıkta erir ve donar?
A) su
B) altın √
C) naftalin
D) demir


25. Fosil yakıtlar için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Bitki ve hayvan kalıntıları ile oluşur.
B) Bitmeyen enerji kaynaklarıdır.
C) Oluşumu milyonlarca yıl sürer.
D) Karaların hemen altında yada deniz altındaki yataklarda bulunur. √


26. Günlük hayatta kullandığımız enerjinin büyük bölümünün kaynağı güneş enerjisidir.Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı doğrrudan güneş enerjisi değildir?
A) Bitkisel ürünler
B) Barajlardan elde edilen elektrik √
C) Hayvansal ürünler
D) Kömür, petrol gibi yakıtlar


27. 14- a-sis b- bulut c-kar d- nem Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi suyun buhar haline örnek verilebilir?
A) a
B) b
C) c √
D) d


28. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) hacim-litre
B) kütle-kilogram
C) kuvvet-nevton
D) sıcaklık-ısı √


29. 16 . 1-buz 2- dolu 3- kar 4-bulut Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi suyun katı haline örnek verilemez?
A) 1 √
B) 2
C) 3
D) 4


30. 17 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin artmasına neden olur?
A) Atık cam ve kağıtların yeniden değerlendirilmesi.
B) Petrolle çalışan araçların çoğalması. √
C) Çevrenin ağaçlandırılması.
D) Fabrika bacalarına filtre takılması.


31. 18-Aşağıdakilerden hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklıdır?
A) yoğunlaşma
B) erime
C) çözünme √
D) donma


32. 19-Aşağıdaki olayların kaç tanesinde maddenin yapısında değişiklik meydana gelir?
A) yanma √
B) donma
C) erime
D) kaynama


33. 20-Aşağıdaki olayların hangisinin büzülme ve genleşme olaylarıyla ilişkisi yoktur?
A) ısıtılan suyun buharlaşması √
B) ıyice şişirilmiş sıcak havada patlaması
C) kış aylarında demir yollarında raylar arasındaki boşlukların artması.
D) ışın elektrik tellerinin gerginleşmesi


34. Aşağıdakilerden hangisi havadaki su buharının yoğunlaşması sonucunda gerçekleşen yağış türlerinden değildir?
A) kırağı
B) yağmur
C) dolu
D) buz √


35. Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelişinde su düngüsü etkili değildir?
A) Yeryüzündeki bitki örtüsünün farklı olmasında
B) Yer kabuğunun derinliklerindeki suyun sıcak olmasında √
C) Canlıların kolayca su temin etmelerinde
D) Yeraltı sularının ve akarsuların oluşmasında


36. Katı bir madde çok fazla ısıtıldığında sıvı hale geçer bu olaya ne ad verilir?
A) erime √
B) donma
C) ısı
D) sıcaklık


37. I.Hacimce büyüme II.Genleşme III.Büzülme IV.Buharlaşma V.Yoğuşma VI.Erime Yukarıdakilerden hangileri bir maddenin ısı almasıyla gerçekleşebilir?
A) II,IV,V
B) I,II,III,IV
C) I,III,IV,V
D) I,II,IV,VI √


38. I. Her maddenin farklı bir kaynama sıcaklığı vardır. II. Erime sıcaklıkları ile maddeler birbirinden ayırt edilebilir. III. Madde miktarı kaynama sıcaklığını değiştirir. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I, III
B) I,II √
C) II, III
D) I,II, III


39. Yüksek ısı ürettiği için demir-çelik endüstrisinde kullanılır.Bazı işlemlerden geçirildiğinde hava gazı ve kok kömürü elde edilir.Yukarıda tanımı verilen kömür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Linyit
B) Taşkömürü √
C) Antrasit
D) Turba


40. Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık ölçülemez √
B) Isı alan maddenin sıcaklığı artar
C) Sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük sıcaklığı sahip olan maddeye ısı akışı olur
D) Isı bir enerji çeşididir


41. Kaynama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı sabit kalır
B) Kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırt edici özelliktir
C) Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir √
D) Kaynama sıvının her noktasında olur

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3089
favori
like
share