Peygamber Efendimizin Kıssaları nelerdir - kuranda Peygamber Efendimizin Kıssaları hakkinda bilgilerPEYGAMBERLERE İTAAT VE MÜKAFATI

Ey iman edenler, Allah'tan sakınıp-korkun ve O'nun elçisine iman edin, size kendi rahmetinden iki kat (güzel karşılık) versin Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret etsin Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir (Hadid Suresi, 28)
Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız (Al-i İmran Suresi,132)
İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik) Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir (Talak Suresi,11)
Aralarında hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mü'min olanların sözü: "İşittik ve itaat ettik" demeleridir İşte felaha kavuşanlar bunlardır Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır (Nur Suresi, 51-52)

Ey Ademoğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınırsa ve (davranışlarını) düzeltirse işte onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır (Araf Suresi, 35)
Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği Peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir Ne iyi arkadaştır onlar (Nisa Suresi, 69)

Peygamber'e İtaat Allah'a İtaattir

Kim Resûl'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik (Nisa Suresi, 80)
Peygamberler İnsanlardan Karşılık Beklememiştir
İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum O (Kur'an), alemlere bir 'öğüt ve hatırlatmadan' başkası değildir" (En'am Suresi, 90)
Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değildir Oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun O, alemler için yalnızca bir 'öğüt ve hatırlatmadır' (Yusuf Suresi, 103-104)
Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: "Ey kavmim, elçilere uyun" dedi "Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmuş kimselerdir" (Yasin Suresi, 20-21)
Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik De ki: "Ben buna karşılık, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen (insanlar olmanız) dışında sizden bir ücret istemiyorum" (Furkan Suresi, 56-57)
De ki: "Size bir tek öğüt veriyorum: "Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz Sizin sahibiniz (veya arkadaşınız olan Peygamber)de hiçbir delilik yoktur O, yalnızca sizi, şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır" De ki: "Ben sizden bir ücret istemişsem, artık o sizin olsun Benim ecrim (ücretim), yalnızca Allah'a aittir O, herşeye şahid olandır" (Sebe Suresi, 46-47)

PEYGAMBERLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER KARŞISINDA SABRETMELERİNİ ÖĞÜTLEYEN AYETLER

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme (Nahl Suresi, 125-127)

Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş (belirlenmiş) bir süre (ecel) olmasaydı muhakkak (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin (Taha Suresi, 129-130)
Öyleyse onların sözleri seni hüzne kaptırmasın Gerçekten biz, sakladıklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz (Yasin Suresi, 76)
Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) değildir Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir Hayır olarak her ne infak ederseniz, kendiniz içindir Zaten siz, ancak Allah'ın hoşnutluğunu istemekten başka (bir amaçla) infak etmezsiniz Hayırdan her ne infak ederseniz -haksızlığa (zulme) uğratılmaksızın- size eksiksizce ödenecektir (Bakara Suresi, 272)
Kesin olarak biliyoruz ki, onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor Doğrusu onlar, seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar (En'am Suresi, 33)

Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma (Neml Suresi, 70)
Sen, artık Allah'a tevekkül et; çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin
Çünkü gerçekten sen, ölülere (söz) dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin
Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin; sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, işte Müslüman olanlar bunlardır (Neml Suresi, 79-81)
Bunlar, apaçık olan Kitabın ayetleridir Onlar mü'min olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin (öyle mi?) Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir (Şuara Suresi, 2-4)

Ey Peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla "İnandık" diyenlerle Yahudiler'den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin Onlar, yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar)dır Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar, "Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının" derler Allah, kimin fitne(ye düşme)sini isterse, artık onun için sen Allah'tan hiçbir şeye malik olamazsın İşte onlar, Allah'ın kalplerini arıtmak istemedikleridir Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette onlar için büyük bir azab vardır (Maide Suresi, 41)

Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum) ile kopup-ayrıl (Mümezzil Suresi, 10)

Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme Şüphesiz o alay edenlere (karşı) biz sana yeteriz Ki onlar, Allah ile beraber başka ilahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip-öğreneceklerdir Andolsun, onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et (Hicr Suresi, 94-99)
Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin, ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir; O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir (Kasasl Suresi, 56)

PEYGAMBERLERE İTAATSİZLİK VE CEZASI

Allah'ı ve elçilerini (tanımayıp) inkar eden, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler İşte bunlar, gerçekten kafir olanlardır Kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır (Nisa Suresi, 150-151)
Gerçekten Allah'a ve Resûlü'ne karşı başkaldıranlar, kendilerinden öncekilerin alçaltılması gibi alçaltılmışlardır Oysa Biz apaçık ayetler indirdik Kafirler için küçültücü bir azap vardır (Mücadele Suresi, 5)
Ülkelerden niceleri vardır ki, Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrine karşı gelip azmışlar, böylece Biz de onları çetin bir hesaba çekmişiz ve onları benzeri görülmedik bir azapla azaplandırmışız (Talak Suresi, 8)
Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar Onun için alçaltıcı bir azab vardır (Nisa Suresi, 14)
Sonra birbiri peşisıra elçilerimizi gönderdik; her ümmete kendi elçisi geldiğinde, onu yalanladılar Böylece biz de onları (yıkıma uğratıp yok etmede) kimini kiminin izinde yürüttük ve onları (tarihin anlatıp aktardığı) bir olay kıldık İman etmeyen kavim için yıkım olsun (Müminun Suresi, 44)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3733
favori
like
share