[FONT="Microsoft Sans Serif"]BÖLGEMİZİN ÇEVRE SORUNLARINA KISA BİR BAKIŞ

A. Uluslararası Kaynaklı Sorunlar:

Ülkemizin sınır komşusu Bulgaristan toprakları içinde kurulu bulunan Nükleer Santralden kaynaklanan potansiyel tehlike.
Meriç nehrine karışan Yunanistan ve Bulgaristan kaynaklı kirlilik.
Hakim rüzgârın kuzey ve kuzeybatı olması nedeniyle Batı ve Balkanlar kaynaklı asit yağmurları.

Çözüm Önerileri:

Uluslar arası kaynaklı sorunlar dış politika ile bire-bir ilgili olduğundan etkili, güçlü ve çevre temeline dayanan bir dış politika ile çözümü uzun vadede mümkün görünmektedir.

B. Ulusal Kaynaklı Sorunlar:

Çerkezköy ve Çorlu Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan ve Ergene Nehri ile bölgemiz tarım topraklarına taşınan su ve hakim rüzgar ile gelen hava kirliliği.

Çözüm Önerileri :

Trakya gündemine oturan Çorlu ve Çerkezköy Sanayi Bölgeleri Kirliliği’ni ülke gündemine yansıtarak çözüm yoluna ulaşmada baskı grupları kurmak ve yeterince yasa ve mevzuatın bulunduğu ülkemizde hukukun işlerliğini sağlamak.

Bölgede kurulu sanayi tesislerine arıtma zorunluluğu getirmek ve Trakya çapında yapılacak bir master plan ile tarım topraklarından sanayiye doğru yanlış ve plansız akışın önüne geçmek.

Verimli Trakya topraklarını Tarımsal SİT alanı ilan etmek.

C. Yerel kaynaklı Sorunlar:

C.1. Hava Kirliliği

Kış aylarındaki durgun havalarda kentin alçak semtlerine yoğun olarak çöken ve ısınmadan kaynaklanan baca gazlarından çıkan karbonmonoksit ve kükürtdioksit gazlarının şimdiden ciddi tehlikeler oluşturmaya başlaması.
Kent çıkışındaki Karayolları Asfalt şantiyesinden havaya salınan gazlar.
Küçük Sanayi Sitesindeki bazı işyerlerinde lastik yakılması sonucu havaya karışan ve ciddi bir tehdit olan ve hiçbir önlemin alınmadığı kirlilik kaynakları.
Çevrede bulunan tuğla ve kiremit fabrikalarından kent üzerine ve tarım topraklarına salınan kirlilik.
Kent merkezinde artan yüksek yapılaşma ile hava sirkülasyonunun kesilmesi.

Çözüm Önerileri :

Konut alanlarında kullanılan yakıtların cins kontrolleri.
“Tam Yanma”yı sağlayıcı önlemlerin alınması.
Fabrika bacalarının yükseltilerek filtrasyon sistemine geçilmesi.
İmar planlarındaki parsel, yol ve yer seçimlerinde rüzgar faktörünün gözönüne alınması.
Ulaşımda kitle taşımacılığına ağırlık verilmesi.
Kirlilik kaynaklarının doğru tespit edilerek kontrolü.

C.2 Su Kirliliği

Kente içme suyu temin kaynaklarının yetersiz ve kalitesizliği.
Genelde tarım amaçlı kullanılan yer altı sularının bilinçsiz, aşırı ve plansız kullanımı.
Kent kanalizasyonunun arıtılmadan akarsuya (Cevizlik Deresi) verilmesi ve bu akarsuyun tarım topraklarının içinden geçerek çevreye zarar vermesi.
Çöp Toplama Merkezinin kuzey rüzgarlarına açık ve Kocadere Göleti havzasında kalması

Çözüm Önerileri :

Kente içme suyu temini için kaynakların akılcı kullanımı ve uzun vadeli bir planlama.
Kentin atıkları için biyolojik arıtma tesisi kurulması.
Yer altı sularının etüdü ve bilinçli kullanım önlemlerinin alınması.
Çöp İmha Merkezi kurulması için proje ve kaynak araştırılması, merkezin kent havzasından daha dış bölgelere kaydırılması, izolasyona önem verilmesi.

C.3 Toprak Kirliliği

Aşırı gübre ve pestisid kullanılması.
Verimli toprakların erozyona maruz kalması.
Tarım topraklarının tarım dışı amaçlarda kullanılması.

Çözüm Önerileri:

Tarım ile uğraşanların bilinçli ve planlı bir tarım yapma olanaklarını geliştirmek.
Toprakların envanterini çıkarmak ve kaynakların optimum kullanımını sağlamak.
Erozyonu engelleyici önlemler için ilgili kuruluşlar (Orman Bakanlığı, TEMA) ile temas kurmak.
Tarım topraklarının elden gitmesini önleyici yasaların işlerliğini sağlamak ve denetlemek.

C.4 Kent Kirliliği

Kentte her geçen gün yoğunluğu artan bir trafik.
Kültürel yapı eksikliği.
Sportif faaliyetlerin yetersizliği.
Kentin bütününe hakim olan genel bir düzensizlik.
Ulusal ve uluslararası gündemi takipteki yetersizlik.
Dallık Eğlenceleri dışında kenti kucaklayacak toplumsal bütünlüğün eksikliği.
Aşırı alkol tüketiminin “total enerji”ye yaptığı negatif etki.
Park ve bahçe alanlarının yetersizliği.

Çözüm Önerileri:

Genel olarak kenti düşünen ve geleceğe bakış açısı geniş yeterli bir ekip ile sadece Belediyeler tarafından düzenlenebilecek birçok çözüm yolu mevcuttur.

Kısaca “Kent Kirliliği” ile tanımlanabilecek bu olumsuzlukları gidermek için kenti düşünen tüm kesimlerin ortak bir platformda ve siyaset üstü bir anlayışla buluşmaları ve doğru teşhislerde bulunmaları aslında kolaylıkla çözümlenecek bu sorunları gündemden kaldıracaktır.

(Vizyon 2010 Çalışması bunun ilk akla gelebilecek örneklerinden biridir)

D. SAROS

Yasak yöntemlerle aşırı ve bilinçsiz avlanma.
Sahillerden kum alınması.
Çarpık yapılaşma.

Çözüm Önerileri:

Sadece yasaların işlerliğini sağlamak bile çözümleri beraberinde getirecektir.
Bunun dışında Saros Körfezinin Koruma Alanı ilan edilmesine çalışmak.
Enez ve Gelibolu arasında balık avlanmasını belirli bir süre yasaklamak.
Deniz içine atılacak önleyici maddelerle (eski otobüs, beton blok vb.) trolle balık avını caydırmak.
:1:

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2578
favori
like
share