7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları - ilköğretim 7. sınıf test sorusu - sosyal bilgiler test soruları
301.Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?

A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.
B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.
C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.
D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.

302.Atatürk tarafından kurularak Milli mücadelenin öncüsü ve devletin sözcülüğünü yapan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A)İradeyi Milliye B)Ceride-i Resmiye C) Hakimiyet-i Milliye D)Cumhuriyet

303.Bir ülkede nüfusun dağılışında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur?

A)İklim özellikleri B)yer şekilleri C)yönetim şekli D)sanayinin gelişmesi

304.Kentleri fonksiyonlarına göre ayırdığımızda aşağıdakilerden hangisi tarım kentleri arasında yer almaz?

A) Konya
B) Rize
C) Kocaeli
D) Manisa

305-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişimin gelişmesi için yapılan çalışmalardan değildir?

a)İrade-i Milliye gazetesinin kurulması
b)Tercüman-ı Ahval gazetesinin kurulması
c)Anadolu Ajansı’nın kurulması
d)Hakimiyeti milleye gazetesinin kurulması

306.Türkiye’de yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfus artış hızı en az 1940 ile 1945 yılları arasında görülmüştür. Bunun en önemli sebebi nedir?
a) İkinci Dünya Savaşı’nın olması
b)Devletin nüfus planlamasına büyük önem vermesi
c) Gençlerin eğitim için yurt dışına gitmesi
d) Ekonomik yetersizlikler

307.Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;
I-Güler Yüzlü
II-Şaşkın
III-Kızgın

yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?

A) Yalnız I B) II ve III C) I,II ve III D) Yalnız III


308.Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürmüştür ?

A)Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
C)Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
D)Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama


309.Osmanlı tarihinde Duraklama Dönemi gelişmelerinin en önemli olumsuzluğu bir padişahın öldürülmesidir. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırma düşüncesinin erken dile getirilmesi Yeniçerilerin harekete geçmelerine neden olmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılamaz?

A) Merkezi otorite bozulmuştur
B) Yeniçeriler padişah değiştirebilmişlerdir
C) Ekonomi güçlenmiştir
D) Devlet etkinliği azalmıştır

310) Osmanlı Devleti’nde, toprağı kullanma hakkı devletin denetiminde halka verilmiştir. Devlet, toprağını iyi kullanmayanların toprağını alır başkalarına verirdi. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Toprağın mülkiyeti devlete aittir
B) Tek geçim kaynağı tarımdır
C) Sınırları sürekli genişlemektedir
D)Tarımın gelişimi engellenmiştir

311) Türk-İslam Dünyası’nda birçok önemli bilim insanı yetişmştir. Bu insanların yetişmesinde hükümdarların etkisi büyüktür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu görüşe kanıt olarak gösterilebilir
A) Devlet adamlarının başarılı bir yönetim sergilemesi
B) Halkın yönetimden memnun olması
C) Devlet adamları ve hükümdarların bilim insanların desteklemesi
D) Devletin önemli ticaret yollarını ele geçirmesi

312.I.İnternet III.Telgraf
II.Telefon IV.Faks
Günümüzde yukarıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha az kullanılır?
A)I
B)III
C)II
D)IV


313.-Türkiye’nin en önemli yayın kurumu olan TRT’nin tam açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türkiye Radyosu
B)Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
C)Türkiye Televizyon Kurumu
D) Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı


314-“Bir Ülkede kilometrekareye düşen insan sayısına ………………………. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)Nüfus yapısı
B)Nüfus miktarı
C)Nüfus yoğunluğu
D)Nüfus artışı

315-Nüfusun daha çok göçlerle arttığı bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Yüz ölçümü büyüktür.
B)Doğum oranı fazladır.
C)Endüstriyel etkinlikler fazladır.
D)Konut ihtiyacı fazla değildir.

316.Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sebeplerinden değildir ?
a. İş arama- bulma
b. Tayin – atama
c. Eğitim
d. Hayvancılık

317.Cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır ?
a) 1923
b) 1925
c) 1927
d) 1932


318.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Televizyon aile içi iletişimi olumsuz etkilemez.
b-İletişimin en önemli noktası karşımızdakine fikirlerimizi kabul ettirmektir.
c-Olumlu bir iletişim kurmak içim empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıyız
d-Kitle iletişim araçlarının hayatımızda önemli bir yeri yoktur.


319.Sivas Kongresinde ,halkı milli mücadele hakkında bilgilendirmek için çıkarılmasına karar verilen gazetenin adı nedir?
a-İrade-i Milliye b-Hakimiyet-i Milliye c-Anadolu Ajansı d-Telgraf İdaresi


320.Kişinin izni olmadan veya mahkemenin arama kararı olmadan kişinin evine girilmesi hangi hakkının ihlal edildiğini gösterir?
a-Özel yaşamın gizliliği b-Konut dokunulmazlığı
c-Düşünceyi açıklama d-Din ve vicdan özgürlüğü
321.Türkiye’de yayın yapan radyo ve televizyonları denetleyen gerektiğinde ceza veren kuruluşun adı nedir?
a-TRT b-Anadolu Ajansı c-TBMM D-RTÜK


322.- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından
biri değildir.
a) Hakimiyeti Milliye gazetesi
b) Anadolu Ajansı
c) İrade-i Milliye gazetesi
d) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

323. -Türkiyede bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarım-
sal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar.
A) Adana B) İzmir C) Konya D) Zonguldak


324.I-İrade-i Milliye II-Hakimiyet-i Milliye III- Ceride-i Resmiye IV- Teşkilat-ı Milliye
Atatürk tarafından kurdurulan ve Atatürk ün “Benim Gazetem” dediği milli mücadele d öneminin ilk gazetesi yukarıda verilenlerin hangisidir?
a- I b- II c- III d- IV


325.“Konuşmacı bir grubun dinleyiciler önünde herhangi bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır” Yukarıda verilen tanımda aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

a- Münazara b- Panel c- Tartışma d- Sohbet301 D 311 C 321 D
302 C 312 B 322
303 C 313 B 323 D
304 C 314 C 324 A
305 B 315 C 325 B
306 A 316 D
307 B 317 C
308 D 318 C
309 C 319 A
310 A 320 B

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1968
favori
like
share