7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları - ilköğretim 7. sınıf test sorusu - sosyal bilgiler test soruları
351. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlere yardımcı bilim dallarından biri değildir ?
A)Kimya B) Arkeoloji
C)Coğrafya D) Tarih

352..Aşağıdaki açıklamalardan hangisi özgürlükler kelimesinin içerdiği kavramlar içinde yer alır?
A)Her istediğimizi istediğimiz zaman yapabilmek
B)Başkalarının haklarını göz önünde tutarak davranışlarımızı biçimlendirmek
C)Herhangi birisinin kontrolü altında yaşamak
D)Kendi haklarımız için başkalarını haklarını çiğnemek

353.Bir yerin yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)İş imkanlarının çokluğu
B)İklim şartlarının uygun oluşu
C)Nüfusunun fazla oluşu
D)Hizmet sektörünün gelişmiş oluşu

354. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a- Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri hızlı ve doğru bir biçimde topluma aktarmak
b- Toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlamak
c- Bireylerin temel hak ve sorumluluklarını öğrenmesine yardımcı olmak
d- Toplumun nasıl yönetileceğine karar vermek
355. Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir?
a- Gerçek olmasına
b- Popüler olmasına
c- Toplumu ilgilendirmesine
d- Kamu yararı bulunmasına

356.-Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden biri olamaz?

A- İş imkanlarının fazla olması
B- İklim şartlarının uygun olması
C- Çevresinin dağlık olması
D- Turizm açısından elverişli olması


357.Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunu fazla olduğu yerlerde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

A-Hava kirliği
B-Ulaşım güçlüğü
C-Konut yetersizliği
D-Çok sayıda hastane olması358.Etkili bir iletişim kurabilmenin en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?
a – Yüksek bir sesle konuşmak
b – Çok kısık bir sesle konuşmak
c – Karşımızdaki kişiyi iyi bir şekilde dinlemek
d – Kendi düşüncelerimizi karşımızdakine kabul ettirmeye çalışmak

359. Atatürk’ün Sivas Kongresi’nde alınan kararları halka duyurmak amacıyla kurduğu ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a – Ulus
b – İrade – i Milliye
c – Ceride – i Havadis
d – Hakimiyet – i Milliye
360. Sağlıklı bir toplum için bireylerin birbirleriyle etkili bir iletişim içinde olması şarttır. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim ortamı için söylenemez?
a) İnsanların topluma olan katkısı ve verimi artar.b) Her insan sorumluluğunun bilincinde olur.
c) Herkes kendi çıkarlarını düşünür. d) Toplumda başkalarına karşı saygı ve hoşgörü sağlanır

361. Kurtuluş Savaşı sırasında Teşkilat-ı Milliye tarafından toplanan bilgilerin halka duyurulması için Sivas’ta kurulan gazetenin adı nedir ?

a. Anadolu Ajansı
b. Hakimiyet-i Milliye
c. İrade-i Milliye
d. Ceride-i Resmiye

362. Aşağıdaki illerden hangisinde nüfus artışının nedeni doğurganlık oranının fazla olmasına bağlıdır ?

a. Konya
b. Bursa
c. İstanbul
d. Van
363. Kim, nasıl ve ne konuştu'' ifadesinde iletişimin hangi önceliklerine sırasıyla yer verilmiştir.
yer verilmiştir?
a) konuşma tarzı,konuşmanın içeriği,konuşmacı
b) Konuşmacı, konuşmanın ıçeriği, konuşma tarzı
c)konuşmacı,konuşma tarzı,konuşmanın içeriği
d) Konuşmanın içeriği,konuşmacı,konuşma tarzı

364. Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin ihlal edilmesi, özel yaşama saygı hakkının da çiğnenmesine neden olur.?

A ) Eğitim hakkının
B) Konut dokunulmazlığı hakkının
C) Yerleşme özgürlüğünün
D) Seçme seçilme hakkının

365.. Atatürk, bazı basın kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmiştir. Aşağıdakilerden Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) İradeyi Milliye Gazetesi
D) Cumhuriyet Gazetesi
366.Aşağıdakilerden hangisi göçün nedenleri arasında değildir?
A-) Eğitim B-) Ekonomi C-) Terör D-) Eğlence

367. İyi bir iletişim için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A-) İletişimde bireysel farklılıklar önemlidir.
B-) İletişimde jest ve mimikler önemlidir.
C-) İletişimde dinlemek önemlidir.
D-) İletişimde bayan daha önemlidir

368. Olumlu iletişimin ilk basamagı hangisidir?
a) İzlemek b) Dinlemek
c) Uygulamak d) Not tutmak


369.Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edilidigini gösterir?
a) Dokunulmazlık
b) Özel hayatın gizliligi
c) Düşünceyi açıklama
d) Güvenlik hakkı370.-…………….:Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
a-empati b-hoşgörü c-saygı d-dinleme


371.Aşağıdakilerden hangisi düzgün bir iletişimin sağlanması için yapılması gerekenler arasında yer almaz?
a-Söylenenlere ilgi göstermemek b-Başkasını olduğu gibi kabul etmek
c-İnsanlara karşı net ve açık davranmak d-Hoşgörülü olmak

372.Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının yönetmeliklere uygun yapılmasını düzenleyip denetleyen kurul aşağıdakilerden hangisidir?
a-TRT b-RTÜK c-Türk Dil Kurumu d-Anadolu Ajansı

373.‘Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.’
M. Kemal Atatürk’ün verilen sözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a- Gazetecilerin basın özgürlüğü engellenemez
b- Gazeteciler sadece belli konularda haber yapabilir
c- Gazeteciler fikirlerini açıkça dile getirebilmelidir
d- Gazeteciler kişi hak ve özgürlüklerini ihlâl etmemelidir

374.-Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde iletişimi sağlayan, kitle iletişim araçları arasında yer almaz?
a-gazete b-televizyon c-posta d-telgraf

375.) Aşağıdaki olaylardan hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır.

A) Malazgirt Savaşı B) Kösedağ Savaşı
C) Yassıçemen Savaşı D) Miryokefalon Savaşı


351 A 361 C 371 A
352 B 362 D 372
353 C 363 C 373 B
354 D 364 B 374 B
355 B 365 B 375
356 C 366 D
357 D 367 D
358 C 368 B
359 B 369 B
360 C 370 A

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4589
favori
like
share