7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları - ilköğretim 7. sınıf test sorusu - sosyal bilgiler test soruları
176)Haçlı seferleri ile kağıt, matbaa, pusula ve barut gibi teknik buluşlar Avrupa’ya yayılmaya
Başlamıştır.
Sadece bu durum seferlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığının
Göstergesidir?
A) Akdeniz ticaretinin gelişmesine
B) Kilise’nin etkinliğinin artmasına
C) Kültürel etkileşim yaşanmasına
D) Ekonominin tarıma dayanmasına

177)Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar
Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu
Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?
A) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
B) Ülke sınırlarını genişletmek
C) Ticari faaliyetleri geliştirmek
D) Haçlılara karşı güç oluşturmak

178)Birinci Haçlı Seferi sırasında düşmana karşı başarılı bir savunma örneği gösteren Anadolu Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Alpaslan B)I.Kılıçarslan c) Çağrı Bey d)Melikşah


179.1071’yılından itibaren Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllardan beri çok sayıda Ermeni ve Rum nüfusunun olduğu belirlenmiştir.
Aşağıdakilerin hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A-Kültür değerlerine bağlı olmaları.
B-Avrupa devletleri tarafından korunmaları.
C-Türk devletini benimsemeleri.
D-Türklerin hoşgörülü bir politika izlemesi.


180. Osmanlı Devleti’nde toprak sahiplerinin , vergi yükümlülerinin sayısını tespit etmek için kullanılan defter aşağıdakilerden hangisidir ?
a. Tapu Kadastro Defterleri
b. Maliye Defterleri
c. Tahrir Defterleri
d. Nüfus Defterleri

181. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir ?
a. Türkçeyi iyi kullanmak
b. Konuşurken yüzümüzü başka yöne çevirmek
c. Jest ve mimikleri iyi kullanmak
d. Ses tonunu iyi ayarlamak

182.Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili doğru bir ifadedir?

a)Kanunla sınırlanabilir.
b) Hiçbir durumda sınırlanamaz.
c)Vatandaşlar sınır dışı edilebilir.
d)Anayasamızda bu hak sadece milletvekillerine verilmiştir.

183.Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebeplerinden değildir?

a)Kaliteli yaşam isteği b)Tarım topraklarının parçalanması
c)Köylerdeki eğitim sorunları d) Trafik sorunu

184. Divriği Ulu Camisi hangi Türk beyliğine aittir?

a)Danişmentliler b)Artuklular c) Mengücekliler d)Saltuklular

185-Aşağıdaki yörelerden hangisinde yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık
nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur?

A-Biga yarımadası B-Taşeli Platosu
C-Menteşe yöresi D-Tuz gölü ve çevresi

186-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir?

A-Marmara B-Ege C-Karadeniz D-Doğu Anadolu
187 -Mehmet Bey evde çocuğunun her izlediği dizide şiddet dolu sahneler izlemesinden rahatsız olmaktadır.
Buna göre Mehmet Bey diziyi aşağıdaki kurumlardan hangisine şikayet ederek çocuğu açısından tehlikeli olmasını önleyebilir?

a) Askeri Mahkeme’ye b) Radyo Televizyon Üst Kurulu’na
c) Anayasa Mahkemesine d) Sigorta kurumu’na188 -İyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini duymakla kalmaz.Çünkü sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajlar arasında gösterilemez?

a) Bedenin duruş tarzı b) El kol hareketleri
c) Yüz ifadeleri d) Etkili kelimeler


189- Günümüzde yapılan nüfus sayımlarının amacı; Nüfusun genel yapısı hakkındaki bilgileri inceleyerek ülkenin kalkınma hedeflerini belirlemektir.
Buna göre, ülkemizde yukarıdaki amaçları belirlemek amacıyla çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devlet Planlama Teşkilatı b) Türkiye İstatistik Kurumu
c) Ticaret Odası d) Sanayi Odası

190 -Aşağıda nüfusu kalabalık olan yerler ve sebepleri eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır?
a) Zonguldak- Maden b) Antalya -Turizm
c) İstanbul –Sanayi d)Konya-Ticaret

191.Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir?
A)Dandanakan B)Pasinler C)Kösedağ D)Malazgirt -
192. Malabadi köprüsü hangi ilimizde bulunur?
A)Mardin B)Diyarbakır C)Kayseri D)Malatya


193.Mehmet’in yaşadığı il yazın çok sıcak olduğu için Mehmetler bu dönemde yaylaya gitmektedir.Mehmet hayatında hiç kar görmemiş ve buradaki bitkilerin kışın bile yapraklarını dökmediklerini farketmiştir.Mehmet’in en sevdiği iş bahçelerindeki portakal ağaçlarına çıkıp portakal toplamaktır.
Buna göre Mehmet’in yaşadığı bölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bölgede çay ve fındık da yetişir.
B) Bölgede kışlar çok soğuk geçer.
C) Sanayi bakımından en gelişmiş bölgemizdir.
D) Bölgede yaz turizmi gelişmiştir.194. Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
II. Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağı kesinleşti.
Yukarıda sonuçları verilen savaşlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I. II.
A) Malazgirt Miryokefalon
B) Malazgirt Kösedağ
C) Miryokefalon Pasinler
D) Pasinler Malazgirt

195.Cumhuriyetin ilk yıllarında 691 bin olan İstanbul’un nüfusu 2000 yılına gelindiğinde 9 milyonu bulmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Canlı bir ticaret yaşamının bulunması
b)Sanayi tesislerinin çok olması
c)Hizmet sektörünün gelişmiş olması
d)Tarım arazilerinin verimli olması

196. 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı’nın çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Cumhuriyetin ilan edilmesini sağlama
b)Milli mücadelenin halka duyurulması
c)Ankara’daki gelişmelerin Anadolu’ya iletilmesi
d)Halkın yanlış bilgilendirilmesini engelleme

197) Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) süren zaman içerisinde Türkler,Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.
Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
B) Atabeyliklerin kurulmasına
C) İslam birliğinin sağlanmasına
D) Moğol akınlarının önlenmesine
E) Anadolu’nun fethine

198) Türkiye Selçukluları’nın kervansaray yapımına önem vermeleri, aşağıdaki hangi alanda daha fazla gelişme yaşanmasına sebep olmuştur.
A) Askeri
B) Dini
C) Ekonomi
D) Siyasi

199.Bir ülkede nüfüs artışına doğumların fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.

Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
a)Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin
b)Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının
c)Köyden kente yapılan göçlerin
d)Çocuk ölümlerinin azalmasının

200 .Anadolu’ya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler yapmışlardır.

Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarını gösterir.?

a)Anadolu’nun ticaret merkezi haline getirilmesi
b)Anadolu’nun Türk vatanı haline getirilmesini
c)Bizans ile yapılan mücadelelerde üstünlük sağlamasını
d)Anadolu topraklarının işlenmesini


176 C 186 D 196 A
177 C 187 B 197 D
178 B 188 D 198 C
179 D 189 B 199 C
180 C 190 D 200 B
181 B 191 C
182 A 192 A
183 D 193 D
184 C 194 A
185 D 195 D

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2644
favori
like
share