Kuduriye Duasi - Kuduriye Duasinin Fazileti - Kuduriye Duasi Okunusu - Kuduriye Duasi Türkce - Dua-i Kudduriye - Kuduriye duasının anlamı - Kuduriye Duasi Arapca - Dua-i Kudduriye - Kuduriye Duasi Okunusu - Dua-i Kudduriye Nedir - Kuduriye Duasi Okunuşu - Kuduriye Duasinin Faydalari - Dua-i Kudduriye Hakkinda - Kuduriye Duasi Hakkinda - Kendine Aşık Etmek icin Dua - Hacet dilek dualari Kuduriye - Ask Duasi

Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni’mer-rabbû rabbi ve ni’mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm.
Yâ Kuddûr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekâti ves-sekenâti vel-kelimâti vel irâdâti vel-hazarâti min eş-şekûri kâne vez-zunûni vel-evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ.
Yâ Kuddûr(3) Ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ.
Yâ Kuddûr(3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn. Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn.Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel-hadîdi li dâvuder-rîhi vel-cinni vel-insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil Mustafa s.a.v

Yâ Kuddûr(3) Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad.Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn.Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn.Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn.
Yâ Kuddûr(3) Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti.
Yâ Kuddûr(3) Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb.
Yâ Kuddûr(3) Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm. Vekad hâbe men hamele zulmâ.Tâ Sîn Mîm.Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni.Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn.

Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm.Hâ Mîm.Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.
Bismillâhirrahmânirahîm.Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben,lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm.Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh.
Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde muâyeneti melekil mevti aleyhisselâm

Ve eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâıhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya’rucu fîha.Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha.Ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey’in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm.
Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâıki vel-cunûni ve cemîı envâıl belâı fîd-dünya vel-âhireh.

Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettahız sâhıbeten velâ veledâ.

Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver-rahmânur-rahîm.Lehü mülküs-semâvâti vel-ard.Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.Ve haşeat lehül-esvât.Ve vecelet lehül-kulûb.Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhıbi fî külli şiddetin ve yâ ilâhi ve ilâhe âbâı ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel-esbâti ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necvâ.
Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn.
Yâ erhamer-râhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn.
Birahmetike yâ erhamer-râhimîn vel-hamdülillâhi rabbil âlemîn


Duada geçen "hâ mîm" Kur'an'da "Duhan" suresi gibi bazı surelerin başındaki ilk ayet-i celiledir.Okunuşu oradaki gibidir.

kim bu duayı hicri ayların ilk cuma gecesi veya gunduzu sıdk-u hulus ile inanarak her ne murad için okusa muradı hasıl ola ..bir kimsenin muhabbetini, sevgisini kazanmak ve ona kavuşmakdilese cumaa gunu sala vaktınde kıbleye karşı gusul ve namaz abdestlerini tazelemiş olarak 3-5-7 kere okusa kimin niyetine ise onun muhabbet ve sevgisini kazana..tatlı bir şeyin üzerine okuyup birlikte eşi ile yese aralarında derin bir muhabbet ve sevgi,saygı ola..kırgınlık ve dagınlıklarıngidere...

surme vb. şeylere okuyup kullansa onu her kim gorse cn-u dilden cekici bula,guzel ve kendine müasip göre. bahtı açıla. üzerinde taşısa cymle alem dusmanı olsa duşmanlarına karşı koruyucu olup onların kotuluklerınden muhafaza oluna..her işinde muvaffak ola...muradına kavuşa...

hasret kaldıgı bir kimseye kavuşmak için bir akarsu kenarında 41 kere okusa en kısa zamanda hasretine kavuşa..her ne hayır için okusa ona hayır ola..şer için okursa,şefaati muhammediyeden mahrum kala..biiznillahi teala (dogrusunu allah c.c. bilir..duanın cumlesini içinde toplayan tabak,kuddur (kıdr), yemek pişirmeye yarayan çömlekler, tencereler vb. kablar (özel isimde olabilir)

Faziletli dualar kitabi......Hafız Musa Turhan
yuksel eserDipnot: Dua,içerik itibariyle Allah'ı yüceltme ve sığınma ifadelerinden oluşturulmuş.Bu sebeple olsa gerek Osmanlı döneminde askerler savaşta üzerlerinde taşırlarmış

Not:Bu metni Osmanlıca matbu küçük bir dua kitabından alinmistir
Parantez içindeki (3), evvelindeki kelimenin 3 kere okunacağını belirtir
(Yâ Kuddûr,Yâ Kuddûr,Yâ Kuddûr) veya (Hâ Mîm,Hâ Mîm,Hâ Mîm)
Metni latin harfleri kullarak fakat arapça okunuşuna en uygun şekilde yazdım.Kur'an okumayı bilenler hiç zorlanmaz fakat bilmeyenler okunuşu bozmamak için dikkat etmeli

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 14812
favori
like
share