Hz. Süleyman Vefatı Hakkında-Hz. Süleyman Hayatı-Hz. Süleyman Ne Zaman Vefat Etti-Hz. Süleyman Kac Yıl Yasadı

Hz. Süleyman, M. Ö. 970-935 yıllarında babası Davud'dan sonra kral olmuş bir İsrail peygamberidir

Soru: Hz. Süleyman kaç sene yaşamıştır? Adem'den Hz. Muhammed'e kadar kaç peygamber gelmiştir? (Ali Suna)

Cevap: Hz. Süleyman, M. Ö. 970-935 yıllarında babası Davud'dan sonra kral olmuş bir İsrail peygamberidir. Yüksek dirayetiyle İsrail'i güçlendirmiş, devlet örgütlerini kurmuş, ekonomiyi canlandırmıştır. Onun zamanında yöredeki ülkelerin kral ve prensleri, İsrail devletine vergi vermişlerdir. Hz. Süleyman'ın ne kadar yaşadığı hakkında Kuran'da bilgi verilmez. Peygamberler tarihiyle ilgili eserlerde belirtildiğine göre Hz. Süleyman, 12 yaşındayken babasının yerine geçmiştir. 35 yahut 40 yıl hükümdarlık yaptığına göre 47 veya 52 yıl yaşamış olması gerekir. Babasının vasiyeti üzerine yapımını başlattığı Kudüs Mabedi'ni yedi yılda tamamladı.

Firavun'un kızıyla evlendi, Sur Kralı Hiram I ile birleşip devletinin sınırlarını genişletti. Kısa süre içinde birçok hükümdar ona boyun eğmek zorunda kaldı. Seba Melikesi Belkıs'ın da ona vergi vermek ve onunla görüşmek üzere Yemen'den Filistin'e geldiği, Neml Suresi'nde anlatılmaktadır. Kendisinin, yediyüzü kral kızı, üçyüzü de cariye olmak üzere bin karısı olduğu Kitab-ı Mukaddes'te anlatılır (I. Krallar: 11/3).

Bilgisi, hikmetli sözleri her tarafa yayılmış, o kadar ki Süleyman adı, hikmetle eş anlamda kullanılmıştır. Öyküsü Kitab-ı Mukaddes'in I. Krallar Sifri'nin 2-11'inci baplarında anlatılmaktadır (Sayfa 337-352). Ayrıca Kitab-ı Mukaddes'te Süleyman'ın hikmetlerini ve şiirlerini içeren bir bölüm vardır (Sayfa 629-658).

Diğer sorunuza gelince, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar kaç peygamberin gelip geçtiğini hiç kimse bilemez. Kuran'da sadece 25 peygamberin adı anılmıştır. Nisa Suresi'nin 164. ve Mümin Suresi'nin 78. ayetinde, Hz. Muhammed'e bütün peygamberlerin değil, sadece bazılarının anlatıldığı belirtilmektedir. Yüce Allah, peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyeceğini, her ümmet içerisinde mutlaka bir uyancı çıktığını bildirmiş (Fâtır Suresi: 24) olduğuna göre demek ki her ulus içinde mutlaka bir uyarıcı, bir peygamber çıkıp onları Hakk'a çağırmıştır. Gerçekten peygamberlerin sayısı hakkında rivayet edilen hadislerin hepsi zayıf veya uydurmadır.

Pek çok peygamberin ölümü hakkında Kuran'da pek bilgi verilmezken, Hz. Süleyman'ın ölümü hakkında çok önemli bazı detaylar bildirilmektedir. Ayetlerden anlaşıldığına göre, Hz. Süleyman öldüğü esnada çevresinde cinler bulunmaktaydı ve muhtemelen bu cinler kendilerine Hz. Süleyman tarafından verilen görevleri tamamlamak için çalışıyorlardı. Ancak cinler, onun ölümünü fark etmedikleri için çalışmaya devam ettiler. Bu ayette, cinlerin gaybı bilmediklerine dikkat çekilmektedir. Şayet gaybı bilselerdi, hiç şüphesiz Hz. Süleyman'ın ölümünü de hemen fark edebileceklerdi. Çünkü ayette "aşağılanıcı bir azap" kelimesiyle vurgulandığına göre cinler son derece ağır ve yorucu bir iş yapmaktaydılar.

Bu işi yapmalarının en önemli nedeni ise Hz. Süleyman'dan korkmaları idi. Eğer gaybı bilip, Hz. Süleyman'ın öldüğünü fark etseler, işlerine devam etmeyip, bırakabilirlerdi. Ancak onlar asa kırılıp, Hz. Süleyman yere düşünceye kadar, onun ölümünü fark etmediler.

Ayrıca bu ayetle ilgili şunu da belirtmek gerekir: Ayette geçen "ağaç kurdu" ifadesinin Arapçası "dabbetul-arzi"dir. Dabbe kelimesinin anlamı, "hayvan, canlı"dır. Bu kelime "Debbe" kökünden türemiş bir isimdir. "Debbe" hafif yürüme, debelenme demektir. Hayvanlar ve haşereler için kullanılır. "Arzi" kelimesi ise "yer" anlamındadır. Dolayısıyla bu ayette ismi geçen "dabbetul-arzi" ağaç kurdunun yanı sıra, herhangi bir yer hayvanı olarak da düşünülebilir.

Hz. Davud vefat ettiği zaman on dokuz oğlu vardı. Hz. Süleyman'da bunlardan biri idi. Hz. Davud oğiu Süleyman'ı çok çok severdi. Çünkü o daha küçücükken bile, insanlar arasında hüküm verirken oldukça doğru ve olgun kararlar vererek babasının gözüne girmişti. Bu yüzden oniki yaşında olduğu halde babası Hz. Davud'un vefatından sonra hükümdar olup ülkesini yönetmeye başladı.


Tahta çıkarken Yüce Allah ona:
- "Arzu ettiğin herşeyi sana vereceğim" buyurmuştu. Hz. Süleyrnan'da
- Ya Rabbi şüphesiz sen bağışta bulunanların en hayırlısısın. Öyleyse bana hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat bağışla. Bunun üzerine; Yüce Allah rüzgarlan cinleri hayvanları onun emrine verdi. Kuşların dilini ögretti. Hz. Süleyman kuşlardan, cinlerden ve insanlardan meydana gelen büyük bir ordu kurdu. Bu ordu ile isyancıları bastırdı. s rHz. Süleyman ordusuyla uzun mesafeleri kısa zamanda
alıyordü' Karıncalar vadisinden geçerken, karıncaların
endişelendiğini farkedince onları ezmemeye özen
gösterdi.
Örduya su arayıp bulma gibi önemli bir görevi ofeh Çavuş Kuşu, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Diğer kuşlarda onun nerede oldugundan haberdar değildi. Hz. Süleyman ise bu duruma oldukça kızmıştı. Çok geçmediki Çavuş Kuşu göründü. Telaş içinde Hz. Süleyman'ın huzuaına çıktı.


- Sizin bilmediğiniz bir'şeyi öğrendim. Sebe ülkesine ulaşüm. Orada hükümdar Belkıs'ı gördüm Allah'ı bırakmış puta tapıyorlar.
Hz. Süleyman önce inanmadı. Çavuş Kuşu habersiz aynlışının suçunu örtmek için bunlan uyduruyor sandı. Sonra Çavuş Kuşuna dönerek.
- Bakalırn doğru mu söylüyorsun. Şimdi bir mektup yazacağım. Bunu bahsettigin kadın hükümdara götürüp vereceksin.
Mektubu verdikten sonra aradan ayrılıp bir yere gizlen.
Mektubu okuduktan sonraki tavrını bana haber ver.
Belkıs mektubu alınca çok heyecanlandı. Vezirlerini toplayıp durumu haberdar etti.
- Süleyman isminde bir hükümdardan mektup aldım. Güneşe tapmayı terketmemizi, bir olan Allah'a ibaret etmemizi istiyor. Ne yapalım.
- Vezirler, korkmadıklannı gerekirse savaşabileceklerini
söylediler.
Ancak Belkıs sultan işi barışçı yoldan halletmeyi düşünüyordu. Bu nedenle Hz. Süleyman'a hediyeler göndermeyi daha uygun buldu.
Bütün bu olanları izleyen Çavuş Kuşu, gördüklerini Hz. Süleyman'a bildirdi.
Hz. Süleyman elçileri karşılamak için büyük hazırlıklar yaptırdı. O kadar muazzam bir karşılama töreni yaptırdıki elçilerin adeta dili tutuluverdi. Gördükleri saltanat onlan büyülemişti.
Hz. Süleyman'ı dinlerken onu hayran hayran
süzmekteydiler.
- Hediyeleriniz için çok sağolun. Görüyorsunuz ki Yüce
Allah bana bol bol nimetler vermiş. Sizin hediyelerinize
ihtiyacım yok. Beni memnun etmek istiyorsanız
Güneşe tapmayı bırakınız. Yalnız Yüce Allah'a ibadet
ediniz. Eğer söylediklerimi kabul etmezseniz, ülkenizi bu
gördügünüz muhteşem ordumla darmadağın ederim.
Elçiler bu muhteşem manzara karşısmda zaten ürpermişlerdi. Hz. Süleyman'ın sözleriyle iyice titrediler, "Emredersiniz" diyerek oradan aynldılar.
Sebe hükümdan Belkıs elçilerin anlatükian karşısında çok şaşırmış ve oldukça da etkilenmişti. Hz. Süleyman'a karşı direnemeyeceğini, anlamıştı. Çaresiz onun dediklerini kabul edecekti. Hz. Süleymanja gitmeye karar verdi. Vezirleride onaylamışlardı.

Belkıs yola çıKmadan önce, dünyada daha bir benzeri
olmayan eşsiz tahtını sağlam bir sandığa yerleştirip,
sadece kendinin girebildiği bir odaya kilitledi.
Hz. Süleyman, Belkıs'ın iman etmeye niyetli olduğunu biliyordu. Bir mucize göstererek onların imana gelmelerini kolaylaştırmak istiyordu.
Bu nedenle emrinde çalışan bütün insanları, cinleri ve hayvanlan bir araya topladı.
- Belkıs bize geliyormuş. O buraya gelmeden onun tahtını bana getirecek biri var mı içinizde.
Vezirlerinden bilgili ve oldukça dindar birisi Hz. Süleyman gözünü açıp kapayıncaya kadar Belkıs'ın tahtını getirivermişti.
Hz. Süleyman tahtı inceledikten sonra biraz degiştirmelerini emretti.
Billurdan bir saray yaptırıp tahtı buraya yerleştirdi.
Hz. Süleyman Belkıs'ı karşüayıp doğruca bu saraya getirtti. Belkıs tahtı görünce şaşkınlıktan donakaldı. "Tıpkı benim tahtım" diye mınldanıyorken, Hz.
Süleyman;
- Sizi karşılamak için ülkenizden getirttim buyrun oturun.
Belkıs tahta oturacakken etekleri ıslanmasın diye eteğini toplayacaküki, Hz. Süleyman havuzun üstünün camla kaplı oldugunu eteğinin ıslanmayaca§ını söyledi.

Belkıs her geçen an dahada şaşırıyordu. Gördükleri onun imana gelmesine yetmişti. Güneşe tapmakla ne kadar hata ettiğini anlıyordu. Işte Yüce Allah peygamberi olan Hz. Süleyman'a neler neler vermişti.
Belkıs imana gelmişti. Alemlerin tek yaratıcısı Yüce Allah'a inandıgmı açıkladığında, ortalığı sevinç çığhklan kaplamıştı. Hz. Süleyman daha sonra Belkıs ile evlenip onu kendi ülkesine hükümdar olarak gönderdi.
Hz, Süleyman 40 yıl saltanat sürmüştü. Vefatına yakın bir saray yaptınyordu. Yine birgün inşaatı kontrole gelmiş asasına yaslanarak çalışanları seyrediyordu. . Ancak asaya yaslanmış bir vaziyette ruhunu Yüce Allah'a teslim etmişti. Cinler bu durumu farketmemişlerdi. Olacakları ewelden bildiklerinı sanan cinler Hz. Süleyman'ın vefatını anlamamışlardı. Hz. Süleyman asasına yaslanmış vaziyette günlerce kaldı.
Hiç kimse yanına gelip birşey sormaya cesaret edemiyordu. Bu sırada bir ağaç kurdu Hz. Süleyrnan'ın asasını kemiriyor, her geçen gün iyice yontuyordu. Mabedin inşaatı bittiği zaman ağaç kurduda asayı içten içe yeyip bitirmişti. Bu duruma gelen asa Hz. Süleyman'ın ağırlığını taşıyamayınca çatırdayıp kırılmıştı. Dolayısıyla Hz. Süleyman'da yere devrilmişti.
Bu olaya şahit olan insanlar ve cinler hemen koştular. Birde gördüler ki Hz. Süleyman çoktan vefat etmişti.
Bunun üzerinc cinler kendi aralannda.
- Eğer.biz olacakları, görünmeyen gizli şeyleri bilmiş olsaydık Hz. Süleyman'ın öldüğünden haberimiz olurdu. Demekki bu söylenenler yalanmış.
Böylece Yüce Allah Hz. Süleyman'ın vefatı ile onlara gereken derside vermiş oluyordu.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 41888
favori
like
share