Türkiyede Merkezi Yönemtim-Ülkemizde Yerel Yönetim-Türkiyede Yerel Yönetim Nedir-Türkiyede Merkezi Yönetim Hakkında-Türkiyede Yerel Yönetim Hakkında
TÜRKİYEDE MERKEZİ YÖNETİM- YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİDevlet ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin siyasal, yönetimsel ve mali olmak üzere üç yönü vardır. Bu yönleri birbirlerinden ayırmak olanağı kuşkusuz yoktur. Çünkü birbirlerini yakından etkiler ve belirlerler. Devletle yerel birimler arasındaki ilişkilerin siyasal

ve yönetimsel olanları, yönetim hukukumuzda”idari vesayet” diye bilinen, bir gözetim ve denetim yetkisinin sonuçlarıdır. Bunlara, uygulamada aldıkları biçim de göz önünde bulundurularak, devlet yerel yönetim ilişkilerinin olumsuz yanı da denilebilir. Mali ilişkilerde ise, yerel birimleri güçlendirmeyi amaçlayan olumlu bir nitelik bulunduğu kabul edilebilir.YÖNETİMSEL İLİŞKİLERDevletle yerel yönetimler arasındaki yönetimsel ilişkilerin geniş ölçüde siyasal bir nitelik taşıdığını belirtmeye gerek yoktur. Siyasal gelişmeye koşut olarak, özellikle çok partili ve çoğulcu ülkelerde yönetimsel ilişkiler, siyasal yaşam yönünden önemli sonuçlar doğururlar. Nitekim, ülkemizde de, yönetimsel gözetim ve denetimin, yerel birimleri merkezi yönetime bağımlı durumda tutmak amacıyla kullanılır duruma geldiği, dolayısıyla, siyasal bir içerik kazanmış olduğu ileri sürülebilir.Yerel özerkliğin en geniş ölçüde tanındığı, Anglo- Sakson geleneğine sahip ülkelerde bile, merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde belli bir gözetim ve denetim uygular. Gerçekten, sınırsız bir özerklik, devlet içinde, kamu hizmetlerinin görülmesinde birlik ve ahengi bozabilir. Yerel birimler arasında bu yönden bir örneklik yoksa, bu, uyumun sağlanmasını güçleştirebilir. Bu birliği sağlamak, genel ekonomik ve toplumsal kalkınma erekleriyle yerel çıkar ve gereksinmeler arasındaki uyumsuzlukları önlemek, yerel yönetimlere tanınmış yetkilerin ulusal çıkarları bozmasına yer vermemek, yerel yetkilerin sınırlarının aşılmamasını sağlamak, yasal görevlerin savsaklanmasını önlemek gibi amaçlarla, merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde bir gözetim ve denetim uygular. Her ne kadar bu denetim ve gözetim, devletin genel yararlarının korunması için öngörülmüş ise de, bunda yerel toplulukları, yerel yönetimleri ele geçirmiş kadroların yasa dışı işlemlerinden korumak amacı da saklıdır.Merkezi yönetimce yerel yönetimler üzerinde uygulanan denetim ve gözetimin birkaç ön koşulu vardır;

a) Bu yetki, ancak yönetim makamları ve yönetimsel yargı yerlerince kullanılabilen

bir denetimdir.

b) Bu yetki yasaya dayanır ve sınırları yasalarla çizilir. Bu denetim yetkisini,

yasalar, merkezdeki bir makam ya da organa, ya da merkeze bağlı bir kamu görevlisine ya da kurula tanımıştır.

c) Denetim ve gözetim yetkisi, kamu hukukunun temel bir kurumu olmasına karşın,

yönetim hukukunun “hiyerarşik denetim” kavramından ayrı niteliktedir. Hiyerarşik denetimi uygulayan ile onun uygulandığı kişi ve kuruluşlar arasında bir ast – üst ilişkisi bulunduğu halde, denetim ve gözetimdeki ilişki bu nitelikte değildir.

d) Ve bu yetki, yalnız hangi görevlilere verilmiş ise o görevliler, makamlar ve

kurullarca kullanılır. Devredilemezler.Merkezin yönetimsel denetim ve gözetim yetkisi, yerel yönetimlerin; a) kararları, b) eylem ve işlemleri, c) organları, d) görevli çalışanları üzerinde uygulanır. Kararlar üzerindeki yetkiler, ı. Onaylama, ıı. Erteleme, ııı. Bozma, ıv. Söz konusu kararı almış bulunan yönetimin yerine geçerek karar verme, v. Önceden izin alma biçiminde olur. Eylem ve işlemler üzerindeki denetim, bir bakanlığın müfettişlerinin, belediyelerin eylem ve işlemlerini denetlemesiyle sağlanır. Organlar üzerindeki denetim ise, yürütme ve karar organlarının ise başlayabilmeleri, olağanüstü toplantıya çağrılabilmeleri , çalışmalarına son verilmesi gibi durumlarla ilgilidir. Son olarak, görevli çalışmalar üzerindeki denetim, bunların kadrolarının alınması, atanmaları, izinleri ve haklarında yapılacak kovuşturmaları ilgilendirir.
DOWLAND

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5191
favori
like
share