Valiliğe Bağlı Kurumlar Nelerdir - Valiliğe Bağlı Kurumlar Hakkında - Valiliğe Bağlı Birimler Nelerdir - Vali Hakkında

İllerde Valiliğe bağlı birimler :

Özel Kalem Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Jandarma Komutanlığı
il Sağlık Müdürlüğü
İl Nüfus Müdürlüğü
İl Kültür Müdürlüğü
İl Tarım Müdürlüğü
İl Turizm Müdürlüğü
İl Bayındırlık Müdürlüğü
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İl Defterdarlığı
İl Veteriner MüdürlüğüVali, bir il'de merkezi idarenin yürütme organının başıdır. Vali bakanlar kurulu kararı ve
Bakanlar Kurulu, demokratik devletlerde Başbakan'ın başkanlık ettiği ve tüm bakanların biraraya gelip kararlar aldığı kuruldur.

cumhurbaşkanının onayı ile atanır ve merkezi idarenin ildeki en büyük temsilcisi konumundadır. Hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birimi olan
Cumhurbaşkanı (ya da reisicumhur) Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerdeki devletin başkanını temsil eder.

il özel idaresinin başında görev yapar. Bir ilde hükûmeti temsil eden en büyük memur. Vali, ilde devletin ve hükûmetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. İl Özel İdarelerinin başı, belediye ve köy mahalli idarelerinin idari vesayet makamıdır. Vali, ilin genel idaresinden ve gidişinden sorumludur. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükûmet kararlarını yayımlar, ilan eder. Uygular, askeri ve adli teşkilatlar dışında kalan bütün devlet daire müessese ve işletmelerinin özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleri ve bunlara bağlı bütün müesseseleri denetler ve teftiş eder; suç işlenmesini önleyen, amme (kamu) düzen ve güvenliğini sağlayan tedbirleri alır. Plan ve programlarla il’e verilen görevlerin plan gayelerine uygun şekilde gerçekleşmesini denetler. İl dahilindeki bütün kalkınma çabalarını ve yatırımları takip eder, değerlendirir, aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Vali, İçişleri Bakanlığına bağlıdır. İdari teşkilat içinde İçişleri Bakanlığının memurudur. Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun tayini ve Cumhurbaşkanının imzalamasıyla tayin edilir. Vali olmak için Türk olmak, medeni ve siyasi haklara sahip olmak şartı aranır.

Valiliğe Bağlı Birimler

Valinin il’e ait işleri yapmasında kendisine çeşitli hususlarda yardımcı olurlar. Bu birimler şunlardır:

Vali Yardımcıları: Vali tarafından verilen işleri yapar. Valinin bulunmadığı hallerde valiye vekalet eder. İlin durumuna göre birkaç tane olur.

Hukuk İşleri Müdürlüğü: İl İdare Kurulunun kanun sözcülüğünü ve valinin danışmanlığını yapar.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü: İlin planlama ve koordinasyon işlerine bakar. İl hizmetlerini yürütür.

İl Nüfus Müdürlüğü: İl düzeyinde nüfus işlerini düzenler.

İl Savunma Sekreterliği: Seferberlik işlerini düzenler. İl’e ait topyekün savunma işlerine bakar.

İl Sivil Savunma Müdürlüğü: İlin sivil savunma planını hazırlar ve uygular.

İl Jandarma Alay Komutanlığı: Sorumluluk sahası içinde, amme düzenini, genel emniyeti ve asayişi sağlar. Güvenlik konusunda valinin müşavirliğini yapar.

İl Emniyet Müdürlüğü: İl’in emniyet ve güvenlik işlerinden sorumludur. Asayişi sağlamakla görevlidir.

Yazı İşleri Müdürlüğü: Valinin yazışmalarını, personelin özlük işlerini, ayniyat, tahakkuk ve mûtemetlik işlerini yürütür. Valilik konağının temizlik ve koruma hizmetlerini düzenler.

Valiliğin Tarihçesi:

Yapılan araştırmalardan öğrenildiğine göre tarihte en eski olarak Mezopotamya’da Hammurabi Krallığında ve daha sonra Asurlularda valiler vardı. İranlılarda valilere “Satrap” ismi veriliyordu. Bunlar soylu veya kral ailesinden seçiliyordu. Gerektiğinde kral tarafından vazifeden alınırlardı. Valilik vazifesinin bazan babadan oğula geçtiği de olurdu.

Eski Mısır krallık devrinde her ilde bir vali bulunurdu. Orta Krallık devrinde bu makam babadan oğula geçen ve parayla satılan bir müessese haline getirilmişti. Yeni Krallık devrinde ise, valiler kral tarafından tam denetime (kontrola) tabi tutuluyordu. Tayinler merkezden yapılıyordu.

Roma İmparatorluğunda eyaletlerin başına mutlak egemenlik yetkisine sahip valiler tayin edilirdi. Bu valiler, yargı işlerinde uygulayacakları kanun maddelerini ihtiva eden kararnameler yayınlarlardı. Romalılarda ilk valiler, M.Ö. 227’de Sicilya ve Sardinya-Korsika’ya eyalet “praetor’u” ünvanıyla tayin edilmişlerdir. Daha sonra senato, valileri bir yıl süreyle seçmeğe başladı ve “propraetor” diye adlandırıldılar. Roma’da Doğu illerine gönderilen valilere “prokonsül” denirdi. Diğerlerine de “propraetor” denirdi. Prokonsüller daha yetkiliydi. Propraetor da küçük konsül demekti. Prokonsül’ün yanında yetkileri azdı.

Romalılarda valiler senato tarafından seçilir ve denetlenirdi. Fakat bunun uygulamada hiç önemi yoktu. Valilerin yaptığı herşey senato meclisince hoş karşılanırdı. Bu bakımdan Romalı valiler, halka eziyet eder, gittikleri bölge halkına esir muamelesi yaparlardı. Romalılardan vali olanlar çok çabuk zengin olurdu. Halktan haksız vergi toplamak en tabii adetleriydi. Kendilerinden hesap sorulmazdı. Roma krallarından Sezar, valileri kendi seçmeye başladı. Valiler arasında prokonsül-propraetor ayırımını kaldırdı. Daha sonra Augustus zamanında daha değişik tarzda valiler arasında farklılık tekrar getirildi. Ancak ikinci yüzyıl sonunda Romalılarda valiler arasında rütbe farkları iyice azaltıldı. Valilerin hepsine “praesides” adı verildi. Üçüncü yüzyılın sonlarına doğru valiler arasında bir kademeleşme kuruldu. Buna göre valiler bütün askeri vazifelerini kaybettiler. Ancak yargılama, devlet için vergi toplama ve devlet topraklarını denetleme vazifeleri kendilerine bırakıldı.

Bizanslılarda sivil ve askeri görevler arasında fark vardı. Sivil görevi sadece valiler yapıyordu. Ama dış tehlikelerin artması halinde sivil görevin yerini askerler alıyordu. Askeri valilere “thema” adı veriliyordu. Onuncu yüzyılda Bizanslılarda otuz kadar thema vardı. Bunların on sekizi Asya’da, on ikisi Avrupa’da bulunuyordu.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 48140
favori
like
share
ieğıao Tarih: 06.05.2012 15:14
:16::85::67::5::20::10::19::78: eline sağlık kardeş çok güzell :3::14::17::21:
GoldHeart Tarih: 12.04.2012 21:35
Ödevime çok yardımcı oldun teşekkürler.