Sosyoloji Testi - Sosyoloji Test soruları - Davranış Bilimleri Ara Sınav Soruları


1-) Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada “bağımsız değişken” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi
B) Boşanma oranları
C) Bağımlılık şiddeti
D) Uyuşturucunun etkisi
E) Durumsal farklılıklar2-) İnsanların grup içi davranışlarına ilişkin bilimsel çalışmalar yapan ve bireylerin davranışlarını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarih
B) Psikoloji
C) Sosyoloji
D) Sosyal-Psikoloji
E) Antropoloji3-) Sosyolojide sosyal Darvinizm görüşünü öne sürerek, toplumun belirlenmiş kanunlar çerçevesinde işlediğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herbert Spencer
B) Stuart Mill
C) Max Weber
D) John Dewey
E) John Locke4-) Bir toplumda yer alan bireylerin birbirini etkilemelerini, karşılıklı ilişkilerini nasıl gerçekleştirdiğini inceleyen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatışma
B) Fonksiyonalist
C) Sosyal alışveriş
D) Etkileşimcilik
E) Feminist5-) “Mekanize olmuş üretime bağlılık, hayvan gücünün yerini makinaların alması, içten patlamalı motorlar, yatırım ve girişim serbestliği, gelişmiş bir eğitim sistemi, azalan sosyal eşitsizlikler.”
Yukarıda sayılan özellikler aşağıdaki toplum çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?
A) Tarım toplumu
B) Çobanlık toplumu
C) Avcı ve toplayıcı toplum
D) Tarım öncesi toplum
E) Endüstriyel toplum6-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?
A) Her toplumsal kurum, kendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur.
B) Her toplumsal kurum, değişmeye karşı dirençlidir
C) Her toplumsal kurum, diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir ve birbirine bağlıdır
D) Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilir.
E) Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluştururlar.7-) Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?
A) Kültürün toplumsal bir ürün olması
B) Dil sayesinde aktarılması
C) Kültürün genetik olarak ana babadan geçmesi
D) Öğrenilerek kazanılması
E) Her toplumun kendine özgü olması8-) “Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey, öğrenmiş olduğumuz dile bağlıdır.”
Bu hipotez hangi kuramcılar tarafından ileri sürülmüştür?
A) Weber-Engels
B) Sapir-Whorf
C) Durkheim-Marx
D) Merton-Parsons
E) Spencer-Comte9-) Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıklarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benlik
B) Kişilik
C) Karakter
D) Huy
E) Hobi10-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba bir örnektir?
A) Durakta bekleyen insanlar
B) Sinema izleyicileri
C) Dernek üyeleri
D) Otobüs yolcuları
E) Konferans dinleyicileri11-) Bizlik duygusunun olduğu ve diğer gruplardan ayıran belirgin özelliklere sahip olan gruplara ne ad verilir?
A) Birincil grup
B) İkincil grup
C) İç grup
D) Dış grup
E) Referans grubu12-) Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?
A) Kişilik süreci
B) Toplumsallaşma
C) Beceri kazanma
D) Grup bilinci süreci
E) Norm süreci13-) Bir kadının aynı anda birkaç erkekle evli olmasına ne ad verilir?
A) Egzogami
B) Endogami
C) Poliandri
D) Neolokal
E) Poligini14-) Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’a göre geleneksel geniş ailenin görevlerinden biri değildir?
A) Biyolojik görev
B) Ekonomik görev
C) Psikolojik görev
D) Kültürel görev
E) Eğitim görevi15-) Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, imtiyazlara ulaşma çabasına sosyoloji biliminde ne ad verilir?
A) Toplumsal tabakalaşma
B) Sosyal eşitsizlik
C) Toplumsal değişme
D) Toplumsal hareketlilik
E) Toplumsal adaletsizlik16-) Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatışma
B) Post-yapısalcı
C) Fonksiyonalist
D) Evrimci
E) Organizmacı17-) Aşağıdakilerden hangisi yığın değilldir
A) Tiyatro seyircileri
B) Karşıdan karşıya geçen yayalar
C) Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar
D) Baygınlık geçiren insanlar
E) Çeteler18-) Aşağıdakilerden hangisi dyad gruplarının özelliği değildir?
A) İki kişiden oluşur
B) En küçük gruptur
C) Etkileşim yoktur
D) Üyelerinden biri ayrılırsa grup dağılır
E) Üyeler diğer üyeyi dikkate almak zorundadır19-) Acil karar verilmesi gereken durumlarda en etkili olan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik lider
B) Araçsal lider
C) Açıklayıcı lider
D) Diktatör lider
E) Otoriter lider


20-) Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir?
A) Okula uyum sağlayamama
B) Erken yaşta evlilik yapma isteği
C) Depresyon
D) Arkadaşlık kurmada zorluk çekmeler
E) Alaycı, ölüm ve hastalık gibi düşünceler oluşur21-) Ülkeler arasındaki tabakalaşma, zenginlik, güç ve prestijden doğan farklılıkların yok edilmesine ne ad verilir?
A) Gelişmiş ülke olmak
B) Kapitalist ülke olmak
C) Mobilite
D) Globalleşme
E) Değişme22-) Marksist kurama göre bir toplumdaki haksızlık ve eşitsizliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burjuvazi ve proleterya çelişkisi
B) Özel mülkiyet
C) Fakirleşme süreci
D) Otoritenin adil olmayan dağılımı
E) İnsanlara verilen farklı ödüller23-) Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilere dayalı bir toplumsal grup oluşturur?
A) Aile bireyleri
B) Parti taraftarları
C) Dernek üyeleri
D) Şirket çalışanları
E) Otobüs yolcuları24-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
A) Bilet almak için kuyruk bekleyen insanlar
B) Sinemada film seyreden insanlar
C) Minibüste birlikte seyahat edenler
D) Akademik yaşamda gözlük takan insanlar
E) Saklambaç oynayan arkadaşlar25-) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir?
A) Değerler
B) Ahlak kuralları
C) Araç gereçler
D) İnançlar
E) Gelenekler26-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan biri değildir?
A) Kültür
B) Statü
C) Rol
D) Grup
E) Norm27-) Bilim adamının; Gerçeğe mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışması, Bulguları aslına uygun şekilde söylemesi, İncelediği olayları koşullara uygun şekilde tanımlaması, bilimsel araştırma ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Açıklık
B) Nesnellik
C) Sınırlılık
D) Somutluk
E) Doğruluk28-) Emile Durkheim’a göre toplumsal gerçeğin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Toplumsal etkileşim
B) Toplumsal bilinç
C) Tarihi analiz
D) Toplumsal kurum
E) İdeal tip analizi29-) Yetişkin toplumsallaşmasında aile yaşamını etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek değiştirme
B) Eşin ölümü
C) İflas etmek
D) Çocukların evlenmesi
E) Politikaya girmek30-) Bir kişinin arkadaşlar arasındaki bir sohbette yaptığı espiriye arkadaşlarının gülmesi ve bunun sonucunda da bu kişinin katıldığı her sohbette espiri yapmaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
A) Taklit
B) Özdeşim kurma
C) Benlik
D) Rol alma
E) Ayna benlikCEVAP ANAHTARI:

1-) D
2-) C
3-) A
4-) D
5-) E
6-) A
7-) C
8-) B
9-) A
10-) C
11-) C
12-) B
13-) C
14-) D
15-) A
16-) C
17-) E
18-) C
19-) E
20-) B
21-) D
22-) B
23-) A
24-) E
25-) C
26-) E
27-) E
28-) B
29-) B
30-) E

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 16564
favori
like
share
srknss Tarih: 30.05.2011 18:40
baska soru yok mu yah