0nfluenza virüsünün iki çe_idi gribe neden olur: influenza A ve B.

Grip, insandan insana öksürük veya hap_1rma ile yay1lan virüs yüklü su damlac1klar1 ile ta_1nan, çok bula_1c1 bir hastal1kt1r. Nefesle içeri al1nd1klar1nda, virüs partikülleri alt ve üst solunum yoluna yerle_irler ve orada h1zla çoal1rlar. Kuluçka devresi 1 ile 3 gün aras1ndad1r. Bu devrede enfekte olmu_ insanlar bilmeden ba_kalar1na virüsü bula_t1rabilirler. Enfeksiyondan bir veya iki gün sonra, viral çoalman1n en h1zl1 olduu zamanla ili_kilendirilen ate_/ürperme, ba_ ar1s1, kas ar1s1, k1r1kl1k veya öksürüü içeren bulgular ani olarak ortaya ç1kar. Enfekte ki_i bulgular1n ba_ göstermesinden sonra 4 ile 6 gün daha virüsü yaymaya devam edebilir.

Virüs, tüm solunum yolunda çoal1r, fakat enfeksiyon bu bölge ile s1n1rl1 kalmaz. 0nfluenza virüsü bütün vücudu etkileyebilir ve orta kulakta, iskelet kas1nda, kalpte, karacierde, kan ve santral sinir sisteminde tespit edilmi_tir.

0nfluenza: Hareket Eden Hedef
Grip virüsünün yüzeyinde yer alan protein yap1lar vücudun ba1_1kl1k sisteminin harekete geçtii konak-antikor yan1t1 için hedef olu_turur. Grip a_1lar1 da bu bölgelerle etkile_mektedir. Virüs yüzeyindeki bu proteinler virüsün çoalmas1 s1ras1nda sürekli küçük yap1sal dei_imler geçirmektedirler. Sürekli olan bu dei_imlerden dolay1, konak ba1_1kl1k tepkisi influenza virüsüne kar_1 uzun süreli bir ba1_1kl1k geli_tirememektedir.

Bu dei_imler y1ll1k grip salg1nlar1n1n nedenidir. Buna ek olarak, her 10-40 y1lda bir, viral yüzey proteinlerindeki ana bir dei_iklik, yeni bir virüs türünün olu_mas1na neden olmaktad1r. Antijenik sapma olarak adland1r1lan bu dei_im, y1ll1k "olaan" dei_imlerden çok daha dramatik ve daha az öngörülebilirdir.

0nsan nüfusunun antijenik sapma sonucu meydana gelen bu yeni türlere kar_1 ba1_1kl11 ya çok azd1r veya hiç bulunmamaktad1r. Bunun sonucu olarak, dünya çap1ndaki salg1nlar olan pandemiler çok yüksek hastal1k ve ölüm oranlar1na yol açarlar. Buna ramen, y1ll1k grip salg1nlar1n1n toplum ve ki_i üzerindeki kümülatif etkisi, pandeminin etkisinden daha fazla olmaktad1r.


Grip Salg1nlar1
Grip salg1n1n1n patlak vermesi her sene görülür ve genellikle 6-8 hafta sürer. Bu salg1nlar yeti_kin nüfusun ortalama %10'unun virüs ile enfekte olmas1na yol açarak yaln1zca ABD'de her y1l 10 ile 40.000 ki_inin ölümüne neden olmaktad1r. Gribin patlama tarz1nda yay1lmas1 influenza virüsünün birkaç özellii ile aç1klanabilir:

Hava yolu ile bula_mas1 ve k1sa süreli kuluçka devri
Enfekte olmu_ hastalar1n salg1lar1nda bulunan yüksek düzeyde virüs
Hastan1n bula_t1r1c1 kald11 sürenin görece uzun olmas1
Az miktarda virüsün enfeksiyona aç1k ki_ileri etkileyebiliyor olmas1

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 860
favori
like
share
corleoni Tarih: 14.03.2006 21:22
paylaşım iççiin sağol kardes
casper Tarih: 14.03.2006 15:26
happşşuuu

paylaşımın için teşekkürler
doktoruydu Tarih: 13.03.2006 15:18
eline sağlık............
refik Tarih: 13.03.2006 13:16
emeğinize sağlık değerli paylaşımların için teşekkürler
SU-PERISI Tarih: 13.03.2006 07:49
değerli bilgilerin için teşekkürler arkadaşım eline sağlık