V.U.K. ta Yer Alan Belgeler - Fatura - Sevk İrsaliyesi - İrsaliyeli Fatura - Perakende Satış Fişi - Gider Pusulası - Müstahsil Makbuzu - Taşıma İrsaliyesi - Yolcu Taşıma Biletleri - Günlük Müşteri Listesi - Yolcu Biletleri - Yazar Kasa Fişi - Serbest Meslek Makbuzu - Ücret Bordrosu
Türk Ticaret Kanununda yer alan belgeler, Vergi Usul Kanunda yer alan belgelerdeki Vergisel İspat Yükümlülüğünden çok ticari hayatta güvenin oluşması için getirilmiş ve daha çok kişiler arasındaki ticari ilişkilerde alacağın güvenli hale getirilmesi için oluşturulmuştur. Bunlar Kambiyo Senetleri olarak ifade edilebilir.

Tacirlerin TTK ya bağlı olarak kullanmak zorunda olduğu belgeler 2 aşama da sınıflandırılabilir.

1-Kambiyo Senetleri ( Bono, Poliçe, Çek)
2-Menkul Kıymetler (Hisse Senetleri, Tahvil, Hazine Bonosu, Vdmk vs)

FATURA


Satılan mal veya yapılan iYin karYılıYında müYterinin borçlandıYı meblaYı (tutarı) göstermek üzere, malı satan veya iYi yapan tüccar tarafından müYteriye verilen ticari belgeye fatura denir.
Mal alım-satımında üzerinde durulması gereken en önemli belgelerdendir. Ticari iliYkilerin temelini oluYturan ve iYlemleri birbirine baYlayan ticari belgelerdendir. Tüccarlar, bütün alım-satım iYlerinde fatura tanzim etmek veya almak mecburiyetindedir.

Faturayı düzenlemek mal veya hizmeti satanın görevi iken mal veya hizmet satın alan alıcı da faturayı istemek ve almakla görevlidir. Fatura en az iki nüsha düzenlenir. Bunlardan bir nüsha alıcıya verilir. DiYer nüshaları iYletmede kalır. Faturalar mürekkepli kalemle, kopya kurYun kalemi ile veya makine ile yazılır.
Fatura üzerinde en az; faturayı düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, iY adresi, baYlı bulunduYu vergi dairesi ve vergi numarası; Faturanın düzenlenme tarihi, seri numarası ve sıra numarası; MüYterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve vergi numarası; Malın veya iYin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasının bulunması gerekmektedir.(V.U.K. Madde 230)

Alıcının söz konusu faturadan doYan borcunu fatura düzenlendiYi anda ödemesi durumunda kesilen fatura kapalı fatura olarak adlandırılır. Fatura bedelinin faturanın düzenlendiYi anda ödenmeyip, sonradan ödeneceYi durumlarda kesilen fatura da açık fatura olarak adlandırılır. Bir faturanın kapalı veya açık fatura olduYunu gösteren unsur faturayı düzenleyenin kaYesinin ve imzasının fatura üzerinde bulunduYu yerdir. Kapalı fatura düzenlenmek isteniyorsa; faturayı düzenleyenin kaYesi ve imzası faturanın alt tarafındadır. Açık fatura düzenlenmek isteniyorsa faturayı düzenleyenin kaYesi ve imzası faturanın üst tarafındadır
Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taYınması veya taYıttırılması durumunda sevk irsaliyesi düzenlenir ve taYıtta bulundurulur.
Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapılmasından en geç 10 gün içinde düzenlenmesi gerekir.
Faturanın tanımında; alıcının borçlandıYı tutarı gösterdiYi söylenmiYti.

Fatura anlaYmalı matbaalarda bastırılmıY veya notere tasdik ettirilmiY olması gerekir.


Faturanın düzenlenmesinde aYaYıdaki kurallara uyulmalıdır:

* Faturalar, seri numarası ve sıra numarası takip edilerek kullanılır. Aynı iYyerinin birden fazla kısım veya Yubesi varsa bu faturalara Yube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel iYaretlerle seri oluYturulması mecburidir.
* Faturalar, mürekkepli kalemle, kopya kurYun kalemle veya makinayla doldurulması gerekir.
* Faturalar, en az bir asıl bir suret olmak üzere iki nüsha düzenlenir. Birden fazla suret düzenlendiYi taktirde, her birine kaçıncı suret olduYu yazılmalıdır.
* Faturada, iY sahibinin veya iYletme sahibinin adına imza atmaya yetkili olanlardan bir kiYinin imzası bulunmalıdır.
* Faturanın düzenlenmesinde, müYterinin adı soyadı ile baYlı bulunduYu vergi dairesi ve vergi numarasının yazılmamıY olmasından veya yanlıY yazılmasından alıcı ve satıcı sorumludur.
* Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldıYı tarihten itibaren en fazla 10 gün içinde düzenlenmelidir.

SEVK İRSALİYESİ(İRSALİYE)Sevk İrsaliyesi:Ticari bir malın bir yerden diYer bir yere taYınması sırasında, taYınan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir. Fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine baYlanması mecburiyeti getirilmiYtir. Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi anında düzenlenmiY olsa dahi faturada malın teslim tarihi irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.
Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taYındıYı veya taYıttırıldıYı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taYınması veya taYıttırılması halinde alıcının, taYınan veya taYıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taYıtta bulundurulması Yarttır.
Malın bir mükellefin birden çok iY yerleri ve Yubeleri arasında taYındıYı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diYer bir aracıya gönderildiYi hallerde de malı gönderen tarafından sevk irsaliyesine baYlanması gerekir.
Sevk irsaliyelerinde, fiyat ve bedel hariç olmak üzere faturadaki bilgiler bulunur. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiYi ayrıca belirtilir.
Ancak, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taYıması veya taYıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satıY fiYinin bulunması Yartıyla sevk irsaliyesi aranmayacaktır.
Aynı müessesenin çeYitli Yube veya kısımlarından herbiri, ayrı ayrı irsaliye kullandıYı takdirde bu irsaliyelere, Yube veya kısım isimlerinin yazılması veya özel iYaretlerle seri ayrımı yapılması zorunludur.
İrsaliyelerin tükenmez kalemle, daktilo veya bilgisayarla doldurularak en az bir asıl iki örnek olarak düzenlenecek ve örneklere kaçıncı örnek olduYunun matbu olarak iYaret edilmesi gerekir.
En az üç nüsha olarak düzenlenecek sevk irsaliyesinin iki nüshası malı taYıyan taYıtta bulundurulacaktır. Yoklama ve denetim sırasında , iki nüsha da yetkili memurlara ibraz edilecektir. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiY sayılacaktır.
Yukarıdakiler dıYında irsaliye ile ilgili olarak yapılacak iYlemler aYaYıda ayrı ayrı açıklanmıYtır:

* Alıcıların kimler olacaYı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iY yerlerinde teslim edilmek üzere satıcı tarafından kendi nakil vasıtasıyla mal gönderilmesi durumunda, tüm mallar için tek sevk irsaliyesi düzenlenecektir.
* Bir iY yeri ve deposu bulunmayıp pazarları veya köyleri dolaYarak taYıtıyla mal satanlar, irsaliye düzenlemek ve taYıtta bulundurmak zorundadırlar. Bu kimselerin malın teslimi anında ise fatura ve perakende satıY fiYi düzenlemeleri gerekir.
* Faturanın, malın tesliminden önce düzenlendiYi ve malın daha sonra sevk edildiYi durumlarda faturayı düzenleyenler, faturada malın daha sonra sevk edileceYini belirteceklerdir.
* Numune üzerine veya tecrübe ve muayene Yartıyla satım yapılmak üzere mal gönderilmesi halinde, sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur.
* Mükelleflerin yarı mamül veya mamül mallarına bazı iYlemler yapılmak üzere diYer mükelleflere göndermeleri ve geri getirmeleri durumunda sevk irsaliyesi, gönderen tarafından düzenlenecektir.


İRSALİYELİ FATURA

Fatura ve sevk irsaliyesi birbirinden ayrı olarak düzenlenen iki belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. İsteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine irsaliyeli fatura adı altında tek belge olarak düzenleyeceklerdir.

İrsaliyeli faturada şu bilgiler bulunur:

1. İrsaliyeli faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
2. Malın cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
3. Malın nereye ve kime gönderildiği, müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
4. İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası
5. Düzenleme tarihi ve saati
6. Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler

İrsaliyeli fatura kullanma ile ilgili yasal düzenlemenin esasları aşağıdaki gibidir:

* Mükellefler, faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilirler.
* Satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenleneceği durumda, ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi durumunda ayrıca sevk irsaliyesi aranılmayacaktır.
* İrsaliyeli fatura, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalarda fatura ölçülerinde bastırılacaktır. Bununla birlikte, irsaliyeli faturanın altında, “Bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” İfadesi bulunmalıdır.
* Malı satan mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
* İrsaliyeli fatura uygulanmasından yararlanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli faturaları anlaşmalı matbaalara bastırarak almaları gerekir. Uygulamaya hesap döneminin başında geçilmesi gerekir. Dönem içinde irsaliyeli fatura uygulamasına geçilmez.
* İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önceden ellerinde bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir.


PERAKANDE SATIŞ FİŞİ

Yazar kasanın elektrik kesintisi gibi nedenlerle kullanılmayacak olması halinde düzenlenen bir belgedir.


Perakende satıY fiYinde Yu bilgilerin bulunması zorunludur:

1. İYletme veya mükellefin adı, soyadı ve varsa ticaret ünvanı
2. Vergi dairesi ve hesap numarası
3. Seri ve müteselsil sıra numarası
4. Nihai tüketicinin istemesi halinde, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı

Perakende satıY fiYinin düzenlenmesi sırasında, toplam bedelin ayrıca yazı ile de belirtilmesi ve rakamla yazılan toplamın her iki tarafının çift çizgi ile kapatılması zorunludur. Perakende satıY fiYi, bir asıl, bir suret olarak düzenlenip aslı müYteriye verilir. Bu fiY, dip koçanlı olarak da düzenlenebilir.


GİDER PUSULASI

Birinci ve ikinci sınıf tacirlerle, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından düzenlenir. Bunlar;
_ Kazançları götürü usulde tespit edilen tacirlere,
_ Kazançları götürü usulde tespit edilen serbest meslek erbabına,
_ Vergiden muaf esnafa,

bir iY yaptırdıkları veya onlardan bir mal satın aldıkları takdirde, iki örnek gider pusulası düzenleyerek iYi yapan veya malı satana imzalattırırlar ve bir örneYini onlara verirler. Gider pusulası, götürü usulde vergilendirilen ticaret ve sanat erbabı ile vergiden muaf esnaf tarafından verilmiY fatura hükmündedir.
Gider pusulasında, en az Yu bilgilerin bulunması zorunludur:
_ Yaptırılan iYin veya satın alınan malın bedeli, kesilen vergi oranı ve net tutarı,
_ Malı satın alan veya iYi yaptıranın adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi, hesap numarası ve adresi,
_ Seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihi.

Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesine göre esnaf muaflıYından yararlananlara mal ve hizmet alımları karYılıYında yapılan ödemelerden;

1. Mal alımları için % 5,
2. Hizmet alımları için % 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Gider pusulasında stopaj yoluyla kesilen vergiler Muhtasar Beyanname ile Vergi dairesine beyan edilir ve ödenir.

MÜSTAHSİL MAKBUZU

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan mahsuller (tarımsal veya hayvansal ürünler) için düzenlenen ve fatura yerine geçen bir belgedir.
Müstahsil makbuzunu, birinci ve ikinci sınıf tacirler ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal, tacir veya çiftçi adına bir adamı veya aracı tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından düzenlenerek imzalanır. Çiftçiden avans üzerine yapılan alımlarda makbuz malın teslimi sırasında düzenlenir.

Müstahsil makbuzunun şu bilgileri taşıması gerekir:

* Makbuzun tarihi,
* Malı satın alan tacir veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi
* Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgah adresi,
* Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Müstahsil makbuzu, seri ve sıra numarası ile teselsül ettirilir.

GVK’ nin 94. Maddesine göre çiftçilerden, ticaret borsalarında tescil ettirilmeden satın alınan zirai ürünler için yapılan ödemelerden;

* Hayvanlar ve bunların mahsulleri için % 2,
* Diğer zirai mahsuller için % 4 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.


Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2, hayvanlar ve bunların mahsulleri için % 1 oranında gelir vergisi stopajı ve % 10 fon payı kesintisi yapılır.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5228
favori
like
share
dumanalti Tarih: 24.06.2010 12:13
TAŞIMA İRSALİYESİ

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek veya tüzel kişiler naklettikleri eşya için V.U.Kanunu’nun 209. maddesindeki yazılı bilgilerle sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarası ihtiva eden ve seri numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak mecburiyetindedir.


GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA LİSTESİ

Biletle girilen yerler ve yolcu taYıyan iYletmelerde perakende hasılatı belgelemek için kullanılan vesikalardır.

Biletle girilen yerler ile yolcu taYıma iYleri için kopyalı olarak en az iki örnek, giriY ve yolcu taYıma bileti düzenlenir. Asıl nüshası müYteriye verilir. Dip koçanlı olarak da düzenlenmesi halinde, dip koçan iYletmede kalır; aynı bilgileri taYıyan diYer örneYi müYteriye verilir.

GiriY ve yolcu taYıma biletlerinde Yu bilgiler bulunmalıdır:

* İYletme veya mükellefin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı,
* BaYlı bulunduYu vergi dairesi ve hesap numarası,
* Seri ve müteselsil sıra numarası.


GüNLüK MoŞTERİ LİSTESİ

Otel, motel, tatil köyü ve pansiyon gibi konaklama yerleri iYletenler tarafından düzenlenen bir belgedir.

Günlük müYteri listelerinde, günlük olarak odalar, bölmeler ve yatak durumu planlı olarak gösterilir. İYletmede bulundurularak, istendiYi anda ibraz edilir.

Günlük müYteri listelerinde, Yu bilgiler bulunmalıdır:

_ Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı ve adresi
_ Oda numaraları yazılmak suretiyle müYterinin adı, soyadı ve oda ücreti
_ Düzenleme tarihi
_ Müteselsil seri ve sıra numarası

Günlük müYteri listelerinin, anlaYmalı matbaalara bastırılmıY veya kullanmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekir.

Konaklama tesislerinden yararlanan müYteriler, günlük olarak bu listelere kaydedilir. MüYterilerin tesislerden ayrılmaları halinde, toplam gün sayısına göre hesaplanan hizmet bedeli tutarında fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlenir. Konaklama iYletmeleri tarafından düzenlenen faturaların yasal dayanaYını günlük müYteri listeleri oluYturmaktadır.


YOLCU TAŞIMA LİSTESİ

Şehirlerarası yolcu taYıyan müesseselerce her sefer için ayrı olmak üzere, yolcu listesi düzenleyeceklerdir. Oturma yerleri planlı olarak gösterilecek, yolcu adedi belirtilecektir. Şehir içi yolcu taYımacılıYı yapanlar, sadece yolcu bileti keserler, yolcu listesi düzenlemezler.

Yolcu listeleri, en az üç nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası iY yerinde kalacak, iki nüshası taYıtta bulundurulacaktır.

Yolcu taYıma biletlerinin komisyoncu ve acenteler tarafından kesilmesi halinde, yolcu listeleri 4 nüsha olarak düzenlenecek ve bir fazla nüshası da bu kiYiler tarafından saklanacaktır.

Yolcu listelerinde, Yu bilgiler bulunur:

* Yolcu listesini düzenleyenin adı, soyadı varsa ticaret ünvanı,
* TaYıtı iYleten mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
* TaYıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati,
* Bilet numaraları iYaretlenmek Yartıyla yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarı,
* Seri ve müteselsil sıra numarası.Yolcu listeleri an az yukarıdaki bilgileri taYıyacak Yekilde, anlaYmalı matbaalara bastırılarak veya basılı halde alınanlar notere tasdik ettirildikten sonra kullanılabilir.

Ancak, bir otobüs firmasının veya firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu taYıma biletleri ve yolcu listelerini otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulunduYu ildeki anlaYmalı matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu Yekilde bastırılacak biletlerin dıY yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin olduYunu belirtir, ilgili firmanın, adı ve soyadı varsa ünvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.

Otobüs komisyoncuları, bu Yekilde bastıracakları yolcu taYıma biletlerini, birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.YAZARKASA FİŞİ


Yazar Kasa Günlük “Z” Raporu

Ödeme kaydedici cihazlardan (yazar kasalardan) belli zamanlarda alınan satış ve hasılatların tür ve toplamını gösteren bir belgedir.

Yazar kasalar elektronik hafızalı olduğundan kesilen fişlerle ilgili bilgileri belleğinde saklar. Daha sonra günlük olarak kesilen fişlerin sırasıyla dökümünü verir buna yazar kasa günlük “Z” raporu denir.


SERBEST MESLEK MAKBUZUSerbest meslek erbabının (avukat, doktor, serbest muhasebeci vb.) mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı belgelemek için düzenlemek ve kullanmak zorunda olduğu bir belgedir. Serbest meslek erbabı, her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenler. Bir nüshasını müşteriye verir, müşteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadır.

Serbest meslek makbuzunda şu bilgiler bulunur:
_ Serbest meslek erbabının soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
_ Müşterinin soyadı, adı veya ünvanı ve adresi
_ Alınan paranın miktarı ve alındığı tarih
_ Kesinti (gelir vergisi ve fon kesintisi) tutarı
_ KDV tutarı
_ Serbest meslek erbabının imzası.
Serbest meslek makbuzu seri ve sıra numaraları ile teselsül ettirilir.
Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan tahsilatlar için düzenlenen serbest meslek makbuzunda vergi ve fon kesintisi yer almaz. Çünkü, bu kişilerin vergi kesintisi yapma sorumlulukları yoktur. Bu kişilere düzenlenen serbest meslek makbuzunda KDV, alınan ücrete dahildir.

Serbest meslek makbuzu verme zorunluluğu, gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı içindir. Götürü usule tabi olanların, birinci ve ikinci sınıf tacirlerle, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilere yaptıkları iş karşılığında aldıkları bedeller gider pusulasına bağlanır.


ÜCRET BORDROSU

Ücret bordrosu çalışanları ücretlerinin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetveldir.

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu düzenlemektedirler. Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf olan ücretlerin götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki bilgiler yazılır;

* Hizmet erbabının soyadı,adı,ücretin alındığına dair imzası vs.
* Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,
* Birim ücreti (aylık,haftalık,günlük,saat veya parça başı ücreti),
* Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,
* Ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin tutarı.Bordroların hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir .Bir aya ait bordro ertesi ayın 20.gününe kadar hazırlanıp tarihlendilerek, işyerinin sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler her ay ödedikleri ücretlere ücret hesap pusulası verirler. Ücret hesap pusulası ücret bordrosu özeti niteliğindedir.Fazla Mesaili Ücret Bordrosu

Normal çalışma saat ve günleri dışında yapılan fazla çalışmalar fazla mesai olarak adlandırılır. Bu tür çalışma ücretlerine de fazla mesai ücreti denir. Fazla çalışma ücretleri %50 veya %100 zamlıdır.

Fazla mesai ücreti toplam ücrete eklenerek kesintiler yapılır. Toplam miktar sigorta tavanını geçmişse sigorta primi fazla olan kısmından kesilmez.

Fazla çalışma süresi günde 3 saati, yılda 270 saati geçemeyeceğinden, yılda 90 iş gününden fazla mesai yapılamaz. (İş Kanunu Madde 10)

Fazla mesai çalışmalarında işçinin rızasının alınması şarttır. Tabi bu kural olağanüstü durumlarda geçersizdir. (Savaş hali vs.)

Resmi tatillerde fazla mesai ücretleri %100 zamlıdır. Mesela bir işçi normal çalışma günlerinde 1 saatte 300,00YTL. alıyorsa mesai saatinde 600,00YTL. alacaktır.

ÖRNEK: Aylık brüt ücreti 210.000,00YTL.olan bir işçi bir ay tam çalışmış, 7-saat fazla mesai (Hafta içi) yapmıştır. Bu işçinin toplam net ücretini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: 210.000,00:30 = 7.000,00YTL. 1 günlük
7.000,00:8 = 875,00YTL 1 saat
875,00x1.5 = 1.312,50YTL fazla mesai
1.312,50x7 = 9.187,50YTL mesai toplamı
210.000,00+9.187,50 = 219.187,50YTL net ücret