Sosyal Politika Dersi - Sosyal Politika Test Soruları - AÖf Sosyal Politika Test Soruları
1-) Sosyal politikanın bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri hangi ülkede atılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) ABD
E) İtalya


2-) Aşağıdakilerden hangisinin sosyal politikaların önem kazanmasında rolü olmamıştır?
A) 1 ve 2. Dünya Savaşı
B) Ekonomik entegrasyon süreci
C) İşgücü hareketlilikleri
D) Sovyetler Birliğinin Dağılması
E) 1929 Ekonomik Bunalımı


3-) Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun bir yaşam düzeyini sağlamakla kendini görevli bilen, devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal devlet
B) Hukuk devleti
C) Laik devlet
D) Otoriter devlet
E) Demokratik devlet


4-) Sosyal politikaları ilke olarak aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?
A) Özel sektör
B) Devlet
C) Dernekler
D) Gönüllü kuruluşlar
E) Odalar ve birlikler


5-) İnsan, davranışlarının salt ekonomik yönü ile hangi sosyal bilim dalına konu olur?
A) Sosyoloji
B) İnsan Kaynakları Yönetimi
C) Ekonomi
D) Sosyal Politika
E) Psikoloji


6-) Çalışma yaşamının aktörleri kimlerdir?
A) Bağımlı statüler altında çalışanlar ile işverenler
B) İşçi ve işveren sendikaları
C) Bağımlı statüler altında çalışanlar ile devlet
D) Sendika, federasyon ve konfederasyonlar
E) Örgütlü işçi, işveren ve devlet


7-) Spesifik olarak işgücünü, bir üretim faktörü olarak ele alarak inceleyen ekonomi dalına ne ad verilir?
A) Endüstri psikolojisi
B) Çalışma sosyolojisi
C) Ekonomi politikası
D) Çalışma Ekonomisi
E) Sosyal Politika


8-) Bir işletmede çalışanların işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda en etkili ve verimli biçimde nasıl değerlendirileceğini ele alan disipline ne ad verilir?
A) Çalışma Ekonomisi
B) Endüstri ilişkileri
C) Sosyal Politika
D) Ekonomi Politikaları
E) İnsan Kaynakları Yönetimi


9-) Sanayi Devrimi, hangi enerji gücünün üretim sürecine uyarlanması ile başlamıştır?
A) Buhar
B) Kömür
C) Odun
D) Nükleer enerji
E) Petrol

10-) İlk sosyal nitelikli politikaların konusu kimlerdir?
A) Çocuk işçiler
B) Çalışan kadınlar
C) Genç işgücü
D) Dokuma sanayiinde çalışanlar
E) Maden işçileri


11-) Hukuk düzeninin sınırları içinde herkesin, haklara ve borçlara ehil olmada eşit olması, kanun önünde herkesin eşit olmasına ne ad verilir?
A) Sözleşme serbestisi
B) Hukuki eşitlik
C) Karma ekonomi
D) Kollektivist ekonomi
E) Liberal düzen


12-) Aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin, birbirlerine yakın bir ortamda toplanarak kurdukları düzene ne ad verilir?
A) Korporasyon
B) Kollektivizm
C) Merkeziyetçilik
D) Feodalizm
E) Dernekçilik


13-) Ülkemizde bilinen ve belgelenen ilk işçi meslek kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Amele Cemiyeti
B) Ameleperver Cemiyeti
C) Terakk-i Sanayi Cemiyeti
D) Mürettibini Osmaniye Cemiyeti
E) Sanayi Amele Cemiyeti


14-) Türkiye'de ilk önce hangi sosyal sigortalar koluna işlerlik kazandırılmıştır?
A) İhtiyarlık
B) Malullük (Sakatlık)
C) Meslek hastalığı
D) Ölüm
E) Hastalık


15-) Ülkemizin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar Kanunu
B) Meaddin Nizamnamesi
C) Mecelle
D) Dilaver Paşa Nizamnamesi
E) Hıfzıssıhha Kanunu


16-) Ülkemizde bireysel iş ilişkileri ilk kez aşağıdakilerden hangisinin hükümleri ile düzenlenmiştir?
A) Mecelle
B) Dilaver Paşa Nizamnamesi
C) Meaddin Nizamnamesi
D) Hıfzıssıha Kanunu
E) Borçlar Kanunu


17-) Uluslararası Çalışma Örgüt'ü hangi yıl kurulmuştur?
A) 1900
B) 1909
C) 1919
D) 1929
E) 1945


18-) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yönetim kurulunda kaç hükümet temsilcisi delege bulunur?
A) 10
B) 12
C) 28
D) 25
E) 30


19-) Üye devletler kendilerine iletilen sözleşmeleri çok özel durumlarda en geç kaç ay içinde yasama organına göndermekle yükümlüdür?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 24
E) 36


20-) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün en üst karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası Çalışma Konferansı
B) Sözleşme Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu
D) Uluslararası Çalışma Bürosu
E) Guvarnörler Kurulu


21-) Çalışma yaşamında esnekleşme, önce hangi alanda başladı?
A) İşyeri
B) Çalışma süresi
C) Ücret
D) İş ilişkisinin kurulması
E) Sosyal Sigorta


22-) İşsizlik sigortaları, işsizliği hangi nitelikte bir risk olarak kabul eder?
A) Sosyal-Mesleki
B) Mesleki-Ekonomik
C) Fiziksel-Mesleki
D) Ekonomik-Fiziksel
E) Sosyo-Ekonomik


23-) İşsizlikle savaşım politikaları içinde, işsizlere belli bir ekonomik güvence sağlayarak, korumaya yönelik politikalara ne ad verilir?
A) Sosyal politika
B) Aktif istihdam politikaları
C) Pasif istihdam politikaları
D) Ekonomik politikalar
E) Çalışma politikaları


24-) İş ilişkileri ve yaşamının çeşitli alanlarda esnekleştirildiği çalışma türlerine ne ad verilir?
A) Atipik istihdam biçimleri
B) Pasif istihdam biçimleri
C) Aktif istihdam biçimleri
D) Seri çalışma biçimleri
E) Fordist üretim biçimleri


25-) Aşağıdakilerden hangisi esnek çalışma biçimlerinden biri değildir?
A) Evde çalışma
B) İş paylaşımlı çalışma
C) Vardiyalı çalışma
D) Çağrı üzerinde çalışma
E) Part-time (kısmi) çalışma


26-) Aşağıdakilerden hangisi gereğinden uzun tutulan iş sürelerinin beraberinde getireceği sakıncalardan birisi değildir?
A) İş kazaları ve meslek hastalığı riskinin çoğalması
B) Sosyal yaşama katkı ve katılımın sınırlandırılması
C) İşletme giderlerinin artması
D) İşsizlik oranlarının yükselmesi
E) Üretim düzeyinin azalması


27-) İlk işçi sendikası hangi tarihte ve nerede kurulmuştur?
A) 1961 - Almanya
B) 1980 - Almanya
C) 1824 - İngiltere
D) 1865 - Fransa
E) 1896 - Kanada


28-) I. 3008 Sayılı İş Kanunu
II. 1475 Sayılı İş Kanunu
III. 4857 Sayılı İş Kanunu
IV. 931 Sayılı İş Kanunu

Yukarıdaki İş kanunlarının tarihsel bakımdan doğru sıralandığı şık aşağıdakilerden hangisidir?
A) I - II - III - IV
B) II - III - IV - I
C) III - II - I - IV
D) IV - I - II - III
E) I - IV - II - III


29-) Bir işyeri kesintisiz olarak günde kaç saat çalışabilir?
A) 12
B) 8
C) 9
D) 10
E) 24


30-) İşgörme ediminin işyeri dışında işçinin evinde yerine getirilmesine olanak tanınan çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Part-time
B) Yoğunlaştırılmış
C) Evde çalışma
D) Ödünç çalışma
E) İş paylaşımlı çalışma

Cevaplar:

1-)C

2-)
D

3-)
A

4-)
B

5-)
C

6-)
E

7-)
D

8-)
E

9-)
A

10-)
A

11-)
B

12-)
A

13-)
B

14-)
C

15-)
B

16-)
C

17-)
C

18-)
C

19-)
C

20-)
A

21-)
B


22-)
E


23-)
C


24-)
A

25-)
A

26-)
E

27-)
C

28-)
E

29-)
E

30-)
C

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1722
favori
like
share