Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Staj hakkında - aöf Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Staj dosyası - Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Staj yönergesi
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj ve
stajın yapılacağı işletme ile ilgili uyulacak usul ve esasları belirler.
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki stajın amacı, öğrencilerin kamu ve/ veya
özel sektördeki iş alanlarını tanımalarını, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi
ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamak ve işletmelerin
yönetimiyle ilgili doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirmektir.
Staj Komisyonu
Madde 2 — Öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek üzere bir Staj Komisyonu
oluşturulur. Bu komisyon, Yüksekokul Müdürünce görevlendirilecek bir müdür
yardımcısının başkanlığında, öğrencinin danışmanı ve Yüksekokul öğretim
elemanları arasından Müdürce seçilecek en az bir öğretim elemanından oluşur.
Staja Başvuru
Madde 3- Öğrenciler, staj yapacakları tesisleri dönem sonu sınavları başlamadan
iki ay önce, danışmanlarının uygun olduğunu belirten görüşüyle Yüksekokul
Müdürlüğüne bildirirler. Öğrenciler, danışmanlarıyla birlikte bir staj dosyası
hazırlar. Bu dosyada yer alan “Staj Kabul Belgesi” staj yapılacak işletmeye
onaylattırılarak, staj başlamadan en geç 15 gün önce danışman aracılığıyla
Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
Staj Yapılacak Yerler
Madde 4 — Staj yerleri, öğrencinin aldığı dersler ve eğitim programının
özelliklerine göre belirlenir. Bir staj yeri, turizm sektöründe faaliyet gösteren 3, 4 ve 5
yıldızlı oteller, 4 ve 5 yıldızlı tatil köyü işletmeleri, özel belgeli işletmeler, A Grubu
seyahat acenteleri ile Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurt içinde veya yurt
dışındaki kamu ve özel sektöre ait işletmeler olabilir.
Öğrencilerin staj yerleri Yüksekokul Müdürlüğü tarafından bulunabileceği gibi
öğrenciler kendileri de bulabilir. Ancak, bulduğu işletmede staja başlamadan önce
danışmanının “uygun” görüşüyle Yüksekokul Müdürlüğünün olurunu almak
zorundadır. Hiçbir öğrenci danışmanının ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayı
olmadan kendi girişimiyle bulduğu işletmede staj yapamaz.
Staj başladıktan sonra, Yüksekokulun bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri
değişikliği yapılamaz.
İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet
olması durumunda, öğrenciler stajlarını Yüksekokul Müdürlüğünün uygun göreceği
başka işletmelerde sürdürür.
Stajın Başlaması ve Süresi
Madde 5 — Öğrenciler, ilk iki yarıyılın sonunda, danışman öğretim elemanının
uygun görüşü ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayıyla staja başlayabilir.
Staj süresi, 90 günden az olamaz. Mesleki uygulama yapılan derslerdeki
çalışmalar, bu süre kapsamı dışında tutulur. Ön lisans diploması almak isteyenler
için bu süre en az 30 gündür.
Staj, danışman öğretim elemanının takip ve gözetimi altında en fazla üç’e
bölünerek de yapılabilir.
Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen yapılmadığı süreler içinde yapılır. Ancak
mezuniyet için en çok 5 kredilik derse devam zorunluluğu olan öğrenciler bu kuralın
dışında tutulur ve stajlarına herhangi bir ayda başlayabilir.
Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, danışman öğretim elemanının uygun görüşüyle
Yüksekokul Müdürlüğü tarafından kesinleştirilir.
Staj Devam Zorunluluğu
Madde 6- Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam
edilemeyen günler telafi edilebilir, bu günler staj süresinin % 10’unu geçemez.
İşletme yetkilileri aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu
Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu öğrenciler herhangi bir hak talep edemez,
stajlarını tekrarlamak zorundadır.
Stajın Uygulama İlkeleri
Madde 7- Yüksekokul Müdürlüğünce her öğrenci için ayrı bir “Staj Dosyası” ile
staj için gerek duyulan uygun belgeler hazırlanır ve bir dosyada toplanır.
Staja gönderilen her öğrenci, değerlendirme formunu staj yaptığı birimin
yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde ilgili birim yöneticisi tarafından doldurulup
onaylandıktan sonra Yüksekokula gönderilir. Kurum kaşesi ve onayı olmayan
formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.
Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından staj defterine düzenli olarak
işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile
onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve
usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj defterleri kabul edilmez.
Öğrencilerin staj süresince, işletmedeki işleyişi görerek daha önceden aldıkları
kuramsal bilgileri uygulamalarını sağlamak amacıyla, farklı bölümlerde çalışmaları
esastır.
Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına
bilgi veremez; sendikal etkinliklere katılamaz.
Staj süresince öğrenci ile işletme arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak
staj koşulları, izin, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli
görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. İşletme ile öğrenci
arasında doğabilecek ihtilaflarda, Anadolu Üniversitesi taraf gösterilemez.
Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş
güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. İşletme yetkilileri, aksine hareket
eden öğrencilerin stajına son vererek durumu Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu
durumdaki öğrenciler stajlarını tekrarlamak zorundadır.
Staj yapan öğrencilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk
esastır. Ancak, staj yapılan işletmenin çalışanları için öngördüğü bir kıyafet varsa,
öğrencilerin bu kıyafeti giymeleri gerekir. Kılık kıyafete ilişkin yürürlükteki mevzuat
hükümlerine uymayan; siyasi veya dini bir akım veya ideolojiyi belirleyen kılık ve
kıyafetle staj yapılmasına izin verilmez.
Bakanlıklara bağlı ve Bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları
stajlarda ilgili yasal düzenlemelere de uyulur.
Her öğrenci, staj defterini staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyılın ilk
haftası içinde değerlendirilmek üzere danışmanına teslim eder. Mezuniyet
aşamasındaki öğrenciler staj defterini staj bitiminden sonra danışmanlarına teslim
edebilir.
Stajın Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 8 - Yüksekokul öğretim elemanları, stajın amacına ve kurallarına uygun
yürütülmesi için gerekli denetimleri yapabilir veya Yüksekokul Müdürlüğü, staj
yapılan bölgedeki ilgili yükseköğretim kurumu ile işbirliği yaparak staj yapan
öğrencilerin denetlenmesini sağlayabilir.
Danışman, öğrencilerin stajlarıyla ilgili belgeleri, Staj Komisyonuna sunar.
Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj
değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludur. Staj değerlendirme
sonuçları; işletme görüşü, danışmanın görüşü, staj dosyası ve gereksinim
duyulması halinde öğrenciden istenebilecek stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin
komisyonca incelenmesiyle yeterli/yetersiz olarak belirlenir. Komisyon,
değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu
isteyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yenilemesi
zorunludur.
Komisyonun stajın değerlendirilmesiyle ilgili verdiği karara karşı, ilan tarihini
izleyen beş işgünü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir.
Sonuçlarda maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar,
Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra Yönetim Kurulunca
karara bağlanır.
Stajla ilgili her türlü belge, staj değerlendirme toplantısından sonra öğrenci
dosyalarına konularak arşivlenmek üzere Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna teslim
edilir.
Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrencilere lisans
mezuniyetleriyle ilgili belge verilmez. Bu öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları
için Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem
yapılır.
Staj Muafiyet Talebi
Madde 9- Dikey geçiş yapan öğrenciler, stajın en fazla 30 iş gününü kapsayan
kısmından muafiyet talebinde bulunmak üzere Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı
ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar bir dilekçeyle başvurabilir.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde sektörde çalışan veya çalışmış
olan öğrenciler, zorunlu staj süresi kadar çalıştıklarını belgelendirmeleri koşuluyla
stajdan muaf tutulabilir.
Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumları, Yönetim Kurulunca
görüşülerek karara bağlanır ve ilgili belgeler öğrencinin dosyasına konulmak üzere
Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 10 — 04.07.1995 tarih ve 6/2 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Anadolu
Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci Staj Esasları”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 — Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Madde 12 — Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2609
favori
like
share