Aöf Sosyal Hizmetler Dersleri - Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Test Soruları1-) İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Paris Antlaşması

B) Reval Görüşmesi

C) Üçlü İttifak'ın oluşması

D) Bab-ı Ali Baskını

E) Londra önbarışı2-) İzmir'in işgalinden sonra Ege Bölgesinin bazı noktalarına asker çıkaran Yunan birliklerine karşı ilk savunma denemeleri aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisinde yapılmıştır ?


A) Balıkesir

B) Alaşehir

C) Nazilli

D) Ayvalık

E) Muğla3-) Erzurum kongresi sürerken, 26-30 Temmuz 1919 da aşağıdaki kongrelerden hangisi toplanmıştır?

A) İkinci Balıkesir kongresi

B) Alaşehir Kongresi

C) Pozantı Kongresi

D) Nazilli Kongresi

E) Muğla Kongresi


4-) TBMM'nin ilk siyasal başarısı aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Moskova Antlaşması

B) Lozan Barış Antlaşması

C) Mudanya Ateşkes Anlaşması

D) Gümrü Barışı

E) Kars Antlaşması


5-) Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?


A) İstanbul Hükümetinin Lozan Konferansına davet edilmesi

B) Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan seçilmesi

C) Cumhuriyetin ilan edilmesi

D) Halifeliğin kaldırılması

E) Halk Fırkasının kurulması


6-) Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi Anayasa ile kurulmuştur ?


A) 1961

B) 1921

C) 1982

D) 1876

E) 1924


7-) Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluş aşamasında San Fransisco'daki Türk delegeleri hangi konuda açıklamalarda bulunmuşlardır ?

A) Devletçilik uygulamasının yaygınlaştırılacağı

B) Demokratik yönetime geçileceği

C) Toprak reformu yapılacağı

D) Eğitim seferberliği yapılacağı

E) Rusya ile ilişkilerin kesileceği


8-) İnsanın güzeli, iyiyi bulma, onları yüceltme, toplumun bazı sorunları dile getirme güdüsü kültürün hangi öğesi ile gerçekleştirilir ?


A) Hukuk öğesi

B) Ekonomik öğe

C) Sanat öğesi

D) Din öğesi

E) Devlet öğesi


9-) Karl Marx'a göre toplum düzenine aşağıdakilerden hangisi can verir ?


A) Siyasal gelişmeler

B) Ekonomik üretim

C) Dinsel inançlar

D) Ahlaki yapı

E) Ülke coğrafyasının genişliği


10-) Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra, toplumdaki bütün ilişkilerin düzenlenmesi hangi alanda yapılan inkılaplarla sağlanmıştır ?


A) Siyaset

B) Hukuk

C) Askerlik

D) Ticaret

E) Maliye11-) Türk İnkılabında eğitim sistemine nasıl bir nitelik kazandırılmaya çalışılmıştır ?


A) Ulusal ve laik

B) Ulusal ve dogmatik

C) Laik ve kurumsal

D) Laik ve inkılapçı

E) Devletçi ve ulusal


12-) Kurtuluş savaşının ilk günlerinde hedef aşağıdakilerden hangisi olarak gösteriliyordu?

A) Laikliği sağlamak

B) Cuöhuriyeti ilan etmek

C) Devletçiliğe geçmek

D) Halk egemenliği kurmak

E) Padişahı kurtarmak


13-) Atatürk Türk İnkılabını başlatıp yürütürken neden üstün dehası ile üzerine almış ve kendi gücünü kullanmıştır ?


A) Kişisel gücünü arttırmak için

B) Kadrosu olmadığı için

C) Kimseye güvenmediği için

D) Kendini düşündüğü için

E) Millete güvenmediği için


14-) Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet rejimini eleştirirken aşağıdakilerden hangisi temel koşul olmalıdır ?


A) Siyasal ve toplumsal yönde eleştiriler yapmamak

B) Devlet ve toplum düzenini bozmamak

C) Üst düzey devlet yöneticilerini hatasız olarak kabul etmek

D) Toplu halde hareket etmemek

E) Seçim sistemlerini değiştirmek


15-) II. Mahmut döneminde Osmanlı ordusunu düzeltmek için hangi devletten subay gelmiştir ?


A) Fransa

B) Prusya

C) Almanya

D) İtalya

E) Avusturya


16-) Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamiminin özelliklerinden biri değildir ?


A) Birlik ve beraberlik için bir çağrıdır

B) İstanbul Hükümeti sorumluluğunu yapamamaktadır

C) Vatanı yine milletin iradesi kurtarabilir

D) Devrim bildirisi özelliği taşır

E) İtilaf Devletleri ile görüşme hemen başlatılmalıdır


17-) Sivas Kongresi sonrasında, TBMM'nin açılışına kadar Anadolu'da yürütme görevini üstlenen ve başarılı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) Kuvay-ı Milliye askerleri

C) İstanbul hükümeti

D) Temsil Heyeti

E) Osmanlı Mebusan Meclisi


18-) İtalyanlar hangi savaşın kazanılmasından sonra Anadolu'yu terk etmişlerdir ?


A) I. İnönü Savaşı

B) II. İnönü Savaşı

C) İzmirin işgali

D) Büyük Taaruz

E) Sakarya Savaşı


19-) I. TBMM hangi tarihte çalışmalarını sona erdirerek yeni seçimlerin yapılmasını karalaştırmıştır ?


A) 23 Nisan 1920

B) 29 Ekim 1923

C) 24 Temmuz 1924

D) 01 Ağustos 1921

E) 16 Nisan 1923


20-) Takrir-i sükun dönemini başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Saltanatın kaldırılması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

D) 1921 yılında anayasanın ilanı

E) Şeyh Said Ayaklanması


21-) Tarihimizin en liberal ve gelişkin anayasası aşağıdakilerden hangisidir ?


A) 1921

B) 1924

C) 1961

D) 1982

E) 190922-) İlk kez hangi yıl tek dereceli seçimler yapılmıştır ?

A) 1943

B) 1944

C) 1945

D) 1946

E) 1950


23-) İnsanların oluşturduğu ilk siyasal birlik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Aile

B) Kabile

C) Devlet

D) Parti

E) Parlemento


24-) Aşağıdakilerden hangisi II.Abdülhamit Döneminde gerçekleştirilmemiştir?


A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

B) Düyun-ı Umumiye örgütünün kurulması

C) İlk Türk Anayasa'sının kabulu

D) II.Meşrutiyet'in ilanı

E) Batı esaslarına göre eğitim yapan çok sayıda okulun açılması


25-) Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'nin hazırlanışı ve ilanı ile ilgili gelişmelerden biri değildir?


A) Mustafa Kemal tarafından kaleme alınmıştır

B) Meclis-i Mebusan'da kabul edilmiştir

C) İstanbul'un resmen işgaline zemin hazırlamıştır

D) TBMM'de kabul edilmiştir

E) Türklerin anavatanının parçalanmazlığı kararlı bir şekilde dile getirilmiştir


26-) Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM'nin özellikleri arasında yer almaz?


A) İlk kez anayasal düzene geçisi sağlamıştır

B) Uzun bir süre saltanat ile birlikte yaşamak zorunda kalmıştır

C) Meclis-i Mebusan'daki uluslarüstü özellik benimsenmemiştir

D) Güçler birliği ilkesini benimsemiştir

E) Meşruluk kaynağını doğrudan doğruya ulus oluşturmuştur


27-) Doğu Trakya'nın Yunan işgalinden kurtarılması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?


A) Lozan Barış Antlaşması ile

B) Büyük Taarruz ile

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile

D) Mondros Mütarekesi ile

E) Sakarya Savaşı ile28-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin Barış Konferansı öncesinde çözmek zorunda olduğu sorunlar arasında yer almaz?

A) Konferansın düzenleneceği yerin belirlenmesi

B) Türkiye'yi temsil edecek heyetin seçimi

C) Saltanatın kaldırılması

D) Görüşülecek konların saptanması

E) Cumhuriyetin ilan edilmesi


29-) Aşağıdakilerden hangisi ikinci TBMM döneminde kaydedilen gelişmelerden değildir?A) Cumhuriyetin ilanı

B) saltanatın kaldırılması

C) Hilafetin kaldırılması

D) Siyasal partilerin kurulmaya başlaması

E) Takrir-i Sükun yasasının çıkması


30-) I.1876 II.1921 III.1924 IV.1961 V. 1982 Katı ya da ılımlı güçler birliği ilkesinin yer aldığı Türk anayasaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) I-II-III-IV-V

B) Sadece I

C) I-II-III

D) I-V

E) II-IV


31-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin iç siyaseti kapsamında yer almaz?


A) Köy Enstütülerinin açılması

B) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

C) Menemen Olayı

D) Ezanın Türkçe okutulmaya başlanması

E) Şeyh Sait ayaklanması


32-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye cumhuriyeti'nin Atatürk Döneminde yaşadığı dış politika gelişmelerinden biri değildir?


A) Musul sorununun çözümü

B) Türk-Yunan dostluk antlaşmasının imzalanması

C) Türkiye'nin NATO'ya üye olması

D) Türkiye'nin uluslar kurumuna alınması

E) Balkan Antantının kurulmasıCevap anahtarı

1-B
2-D
3-A
4-D
5-A
6-A
7-B
8-C
9-B
10-B
11-A
12-E
13-B
14-B
15-B
16-E
17-D
18-E
19-E
20-E
21-C
22-D
23-B
24-A
25-D
26-A
27-C
28-E
29-B
30-C
31-A
32-C


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2107
favori
like
share