aöf Sosyoloji Dersleri - Aöf İktisada Giriş Soru ve Cevapları - Aöf İktisat Bölümü Sınav Soruları1. Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep eğrisinin yer değiştirmesine neden olan faktörlerden biri değildir?
A)Tüketicilerin nominal gelirindeki değişmeler
B)Tüketici sayısında meydana gelen değişmeler
C)Diğer malların fiyatlarında meydana gelen değişmeler
D)Tüketicilerin zevklerinde meydana gelen değişmeler
E)Üretim faktörlerinin fiyatlarında meydana gelen değişmeler

2.
I. Piyasa dönemi
II. Kısa dönem
III.Uzun dönem
Eldeki imkânlarla üretim hacminin değiştirilebildiği dönem yukarıdakiler den hangileridir?
A)Yalnız l
B)Yalnız II
C)Yalnızlll
D)I ve II
E)I ve III

3. Bir malın fiyatının düşmesi sonucu, diğer malların fiyatıyla söz konusu malın fiyatı arasındaki nispi ilişkinin değişmesinin, fiyatı düşen malın talep edilen miktarını artırması şeklinde ortaya çıkan etkiye ne ad verilir?
A)Deflasyonistetki
B)Maliyet etkisi
C)ikame etkisi
D)Enflasyonist etki
E)Gelir etkisi

4. Ürün miktarındaki artış oranı girdilerdeki artış oranına eşitse aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A)Azalan marjinal fayda kanunu
B)Ölçeğe göre artan getiri
C)Ölçeğe göre azalan getiri
D)Ölçeğe göre sabit getiri
E)Artan verim kanunu

5. Eksik rekabet piyasalarında her firmanın fiyatı etkileme gücünün olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)Firmanın talep eğrisinin yatay eksene paralel olmasına
B)Firmanın talep eğrisinin pozitif eğimli olmasına
C)Firmanın talep eğrisinin dikey eksene paralel olmasına
D)Firmanın talep eğrisinin orijinden başlamasına
E)Firmanın talep eğrisinin negatif eğimli

6. Oligopol piyasasında, bir firma ürünün fiyatını düşürdüğünde rakip firmaların da fiyatı düşürmeleri, buna karşın firma ürün fiyatını yükselttiğinde öteki firmaların fiyatlarını vükseltmemeleri aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)Talep eğrisinin sağa doğru kaymasına
B)Dirsekli talep eğrisinin ortaya çıkmasına
C)Mal fiyatının olması gerekenden daha yüksek düzeyde oluşmasına
D)Talep eğrisinin pozitif eğimli olmasına
E)Üretilen mal miktarının azalmasına

7. Monopollü rekabet piyasasında birbirinden farklı, fakat kolaylıkla birbirinin yerini tutabilecek malları üreten firmalar topluluğuna ne ad verilir?
A)Düopson
B)Holding
C)Kartel
D)Endüstri
E)Ürün grubu

8. Aşağıdakilerden hangisi marjinal hasılat verimini verir?
A)Marjinal hasılat- Marjinal maliyet
B)Marjinal hasılat x Marjinal ürün
C)Ortalama hasılat x Marjinal ürün
D)Ortalama hasılat - Ortalama maliyet
E)Toplam hasılat + Toplam maliyet

9. Bir faktörün fiyatının denge fiyatının üzerinde oluşması sonucu ortaya çıkan arz fazlası aşağıdakilerden hangisine yol yol açar?
A)Faktör talebinin azalmasına
B)Faktör fiyatının yükselmesine
C)Faktör fiyatının düşmesine
D)istihdamın artmasına
E)Faktörün arz eğrisinin sağa doğru kaymasına

10. Bir tek malın piyasasının veya bir grup malın piyasalarının denge durumuna ne ad verilir?
A)Geçici denge
B)Optimum denge
C)Kısmî denge
D)Genel denge
E)Kalıcı denge

11. Devletin piyasa işleyişine müdahale etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekonomide yararlı dışsallıkların olması
B)Toplumda farklı ideolojilerin varlığı
C)Demokrasinin varlığı
D)Piyasanın başarısızlıkları
E)Dış tehlikelerin varlığı


Şekil çıkmadığı için A ve B noktasını veriyorum.. A noktası (1000,300)..B noktası(1500, 200)
12.Yukarıdaki şekle göre, ekonomideki okul sayısının 1000'den 1500'e çıkması durumunda marjinal dönüşüm oranı kaç olur?
A)0,2
B)0,4
C)0,5
D)0,6
E)0,8


Şekilde S-1 arz eğrisi sola kayarak S-2 konumuna gelmiştir.(Bu ipucu yeterli sanırım)
13. Yukarıdaki şekilde yer alan arz eğrisinin S-ı konumundan S2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vergilerin artırılması
B)Malın fiyatının artması
C)Malın fiyatının düşmesi
D)Üretim maliyetlerinin azalması
E)Üretim teknolojisinin iyileşmesi

14. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad ver i I i r ?
A)Veblenmalı
B)İkame malı
C)Tamamlayıcı mal
D)Giffenmalı
E)Snop mal

15. Herhangi bir mala uygulanan bir verginin üretici ve tüketici arasında hangi miktarda paylaşılacağı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Tüketicilerin sayısına
B)Malın üretim miktarına
C)Üreticilerin sayısına
D)Malın fiyatına
E)Malın arz ve talep eğrilerinin eğimine

16. Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?
A)Kısa dönem
B)Çok kısa dönem
C)Orta dönem
D)Uzun dönem
E)Piyasa dönemi

17. Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marjinal fiziki ürün değerinin sıfır olması
B)Ortalama fiziki ürün miktarının hesaplanamaması
C)Üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarının değiştirilebilmesi
D)Üretim faktörü verimliliklerinin sabit kalması
E)Piyasaya yeni firmaların giriş yapması

18. Aşağıdakilerden hangisi emek üretim faktörü için marjinal ürün değerini verir?
A)Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin birim maliyeti
B)Emeğin marjinal fiziki ürünü x Emeğin toplam fiziki ürünü
C)Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin marjinal fiziki ürünü
D)Emeğin ortalama fiziki ürünü x Malın fiyatı
E)Emeğin marjinal fiziki ürünü x Malın fiyatı

19. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisi ne eşitti r?
A)Firmanın toplam maliyetine
B)Firmanın üretim miktarına
C)Firmanın marjinal maliyetine
D)Malın satış fiyatına
E)Firmanın toplam gelirine

20. Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)Firmanın toplam maliyet eğrisini
B)Firmanın uzun dönem arz eğrisini
C)Firmanın toplam gelir eğrisini
D)Firmanın genişleme yolunu
E)Firmanın kısa dönem arz eğrisini

21. Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinin altında yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Firmanın piyasadaki diğer firmaların satışını engellemek için fiyatları yüksek tutması
B)Marjinal gelirin belirli bir satış düzeyinden sonra artması
C)Firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatlarını düşürmesi
D)Diğer firmaların yüksek maliyetle çalışmaları
E)Marjinal maliyetin sürekli azalması

22. Tekelci bir firmanın sahip olduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?
A)Marjinal maliyet eğrisi
B)Toplam maliyet eğrisi
C)Piyasa talep eğrisi
D)Ortalama maliyet eğrisi
E)Marjinal gelir eğrisi

23. Aşağıdakilerden hangisi faktör talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?
A)Diğer üretim faktörlerinin fiyatı
B)Talep edilen mal miktarı
C)Üretim faktörünün fiyatı
D)Bireyin boş zaman tercihi
E)Faktör verimliliği

24. Bir firma aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda faktör alımını durdurur?
A)Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti
B)Ortalama faktör maliyeti = Ortalama faktör verimliliği
C)Faktör talep esnekliği = Ürün talep esnekliği
D)Marjinal gelir = Marjinal maliyet
E)Ortal am a m al i yet = Ortal am a gel i r

25. Bir kişinin parasal ücreti ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarını gösteren ücrete ne ad verilir?
A)Ortalama ücret
B)Marjinal ücret
C)Akort ücret
D)Nominal ücret
E)Reel ücret

26. Türkiye ekonomisinde 1 yıl vadeli nominal faiz oranları %40, reel faiz oranı %15 ise beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?
A)15
B)25
C)40
D)45
E)60

27. Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetlerine nead verilir?
A)Sosyal dışsallık
B)Türev dışsallık
C)Marjinal dışsallık
D)Negatif dışsallık
E)Pozitif dışsallık

28. Devletin, pozitif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üretime müdahale
B)Sübvansiyonlar
C)Üretimi yasaklama
D)Vergiler
E)Üretimi üstlenme

29. Bir öğrenci, iktisat dersi çalışmak için her gün bir saat daha fazla zaman ayırmanın yararını, bir saat daha az uyumanın maliyetinden daha yüksek bularak çalışma kararı alırsa, aşağıdaki iktisadi düşünme tarzı ilkelerinden hangisine göre hareket etmiş olur?
A)Teori geliştirmeye
B)iktisat politikası oluşturmaya
C)irrasyonel davranmaya
D)Rasyonel davranışa
E)Marjinal analize

30. Aşağıdakilerden hangisi üretim imkânları eğrisinin orijine göre içbükey olmasına neden olur?
A)Azal an f ı rsat m al i yeti
B)Azalan marjinal fayda
C)Azalan marjinal verimlilik
D)Artan fırsat maliyeti
E)Sabit marjinal verimlilik

31. Mal veya hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalar olarak ifade edilen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Beşeri sermaye
B)Toprak
C)Emek
D)Fiziki sermaye
E)Girişimci

32. Bir malın fiyatındaki artış karşısında toplam hasılat da artıyorsa, fiyatın talep esnekliğinin değeri nasıldır?
A)e>1
B)e<1
C)e = 1
D)e = 0
E)e = oo


33. Bir malın fiyatı 100 YTL iken talep miktarı 25 adettir. Malın fiyatı 300 YTL'ye çıktığında talep miktarı 15 adete düşüyorsa yay esnekliğinin değeri kaçtır?
A)-2
B)-1
C)-0,5
D)-0,2
E)-0,1

34. Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marjinal fiziki ürün değerinin sıfır olması
B)Üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarının değiştirilebilmesi
C)Piyasaya yeni firmaların giriş yapması
D)Ortalama fiziki ürün miktarının hesaplanamaması
E)Üretim faktörü verimliliklerinin sabit kalması

35. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönemde üretimde bulunabilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
A)Toplam gelir >Toplam değişken maliyet
B)Toplam gelir < Toplam değişken maliyet
C)Toplam gelir > Marjinal maliyet
D)Toplam gelir = Toplam maliyet
E)Toplam gelir < Toplam sabit maliyet

36. Tekelci rekabet piyasalarında çok sayıda firma olmasına karşın, firmalara tekelci güç elde etme olanağı sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marjinal maliyetin sürekli azalması
B)Talebin sonsuz esnek olması
C)Marjinal gelirin sürekli artması
D)Ürün farklılaştırmasının olması
E)Alıcıların tam bilgiye sahip olması

CEVAPLAR

1-e 2-b 3-c 4-d 5-e 6-b 7-e 8-b 9-c 10-c
11-d 12-a 13-a 14-b 15-e 16-a 17-c 18-e 19-d 20-e
21-c 22-c 23-d 24-a 25-e 26-b 27-d 28-b 29-e 30-d
31-c 32-b 33-c 34-b 35-a 36-d


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1245
favori
like
share