Aöf Sosyal Hizmetler Dersleri - Aöf Sosyal Hizmetler Programı - Aöf Sosyal Hizmetler Bölümü Ders TanıtımlarıSH 101 Sosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş dersinin amacı, öğrencilere, sosyal etkileşim, sosyal iletişim, sosyal değişim ve değişim süreci, sosyal yapı, sosyal uygulama, sosyal çevre ve sosyal kurum gibi kavramları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktır.SH 102 Ekonomiye Giriş

Temel kavramlar, temel kavramlar uygulama örneği, arz ve talep modeli, talep eğrisi ve tüketici davranışları, arz eğrisi ve firma davranışları, rekabet, tekel, devlet müdahalesi, iş döngüsü, toplam arz ve talep, maliye politikaları, para ve banka, para politikaları, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret.SH 103 Psikolojiye Giriş

Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal psikoloji. Sosyal hizmette psikolojinin önemi.SH 104 Sosyal Antropoloji

Kültürü ve toplumu inceleyen bilimsel bir bilim dalı olarak sosyal antropoloji, dünya üzerindeki farklı bağlamlar içerisindeki insanların yaşamlarını ve yaşama bakışlarını inceler. Bu dersin temel amacı, öğrencilere sosyal/kültürel antropoloji disiplinini, tarihini, kuramlarını, yöntemini ve kapsamını öğrencilere tanıtmak ve kültürel çeşitliliği özellikle günümüz toplumlarına odaklanarak değerlendirmelerine yardımcı olmaktır.SH 105 Sosyal Hizmetler Tarihçesi

Öğrencileri Türkiye’nin sosyal refah ve sosyal hizmetler sistemlerinin tarihsel kökenleri hakkında bilgilendirmeye yönelik olan bu ders, sosyal refah kurumlarının gelişimini, yapısını ve işleyişlerini incelemekte ve sosyal hizmet mesleğinin Türkiye’de ve dünyadaki oluşumunu ele almaktadır.SH 106 Hukuka Giriş

Hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri, kuralları ve sosyal yaşamı düzenleyen diğer sosyal kurallar hakkında bilgiler verilecektir. Hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları, hukuk kurallarının türleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk Yargı Sistemi konuları üzerinde durulacaktır.SBF 103 Matematik

Bu dersin amacı, öğrencilerin temel matematik konularında bilgilendirilmesidir. Sayı sistemleri, kümeler, fonksiyonlar, düzlem geometri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, limit ve türev konuları incelenmektedir.SH 108 Sosyal Hizmete Giriş

Bu ders sosyal hizmetin temel kavramlarına giriş mahiyetindedir. Derste sosyal refah kavramı ile giriş yapıldıktan sonra sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı; bilim ve disiplin olarak sosyal hizmet; sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, amaçları, işlevleri ve ayırt edici özellikleri gibi konular işlenir.SH 110 Bilgisayar Kullanımı

Bilgisayarı oluşturan temel bileşenler (hardware ve software) konusunda bilgi sahibi olma, Windows İşletim Sistemi, kelime-işlemci programı MS-Word, tablolama-grafik programı MS-Excel, sunum hazırlama programı MS-PowerPoint ve veri tabanı programı Access’ i kullanma.SH 141 Alan İncelemesi

Bu dersin işleniş sürecinde öğrenciler çeşitli sosyal hizmet kurumlarını ve toplumsal yaşam alanlarını bir öğretim elemanının nezaretinde ziyaret ederler. Öğrencilerin bu ziyaretlere ilişkin değerlendirme raporu yazmaları ve okuldaki ders saatlerinde gözlemlerini paylaşmaları istenir.SH 201 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır.SH 202 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır.SH 203 Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Ders, öğrencilerin içinde bulundukları sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarının farkında olmalarının genelde “İletişim”, özelinde de kendi alanlarında özgün ve etkin iş yapmalarının, ürün verebilmelerinin önemli bir bileşeni olduğu düşüncesi üzerinde temellenmektedir. Bu doğrultuda, ders kapsamında genel modernleşme kuram ve eleştirileri ile birlikte, Türk Modernleşmesinin özgül koşulları ve günümüze dek yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümler ele alınmaktadır.SH 204 Sosyal Hizmet Kuramları ve Yaklaşımları

Bu derste öncelikle sosyal hizmet ile ilgili teori ve yaklaşımlar incelenecek, sonrada bu teori ve yaklaşımların sosyal hizmetin amaçları doğrultusunda nasıl bir araya getirilebileceği / bütünleştirilebileceği tartışılacaktır.SH 205 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler

Kamu yönetimine ilişkin temel kavramların ele alındığı bu dersin içeriğinde kamu yönetiminin tanımı ve unsurları, devlet ve hükmet kavramları, kamu hizmetleri, kamu ve özel yönetim arasındaki farklar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkeleri, Türk kamu yönetim sisteminin ve sosyal hizmetler yönetim sisteminin özellikleri gibi konular yer almaktadır.SH 206 İstatistik

İstatistik kavramı, yönetsel kararların alınmasında istatistiğin yeri, temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, olasılık teorisi ve şans değişkenleri, tanımlayıcı örnek istatistikleri ve parametreler, bazı özel olasılık dağılımları, örnekleme teorisine giriş ve temel örnekleme yöntemleri, istatistiksel yorumlama, tahminleme yöntemleri, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizi incelenmektedir. Dersler SPSS paket programı kullanılarak yürütülmektedir.SH 207 Siyaset Bilimine Giriş

Bu dersin içeriğinde siyaset biliminin temel kavramları ve ilkeleri; sosyal sınıflar ve siyasal iktidar; siyasi sistemler; siyaset bilimi açısından devlet kavramı, hükümetin oluşum ve işleyişi; demokrasi, kamu oyu oluşturma gibi konular yer almaktadır.SH 221 Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

Toplum sağlığı kavramı, toplum sağlığının korunmasına ilişkin önlemler, toplumda sık görülen sağlık sorunları ve korunma yöntemleri hakkında bir bakış açısı kazandırır. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetim sisteminin analizi; sağlık hizmetlerinde sosyal hizmetin işlevsel özelliği ve önemine odaklaşır. Bu çerçevede; Halk sağlığında temel kavramlar, sağlık hizmetleri ve örgütlenme, ülkemizde sağlık kurumları ve yapısı, sağlık hizmetlerinin kullanımını etkileyen faktörler, ülkemizde genel sağlık sorunları, sağlık düzeyi ölçütleri, ülkemizde sık görülen sağlık sorunları ve korunma, sağlık ocağı hizmetlerinde kullanılan kayıt ve istatistikler, sağlık hizmetlerinde sosyal hizmetin işlevsel özelliği ve önemi konuları işlenir.SH 222 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri

Ders içeriği, sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, sosyal sigortalar ve sosyal yardım uygulamaları, sosyal güvenlik ve toplumsal kalkınma, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemlerinin analizi, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler arasındaki ilişki gibi konuları kapsamaktadır.SH 223 Göç ve Kentleşme Sorunları

Dünyada ve Türkiye'de kentlerin gelişimi, kentleşme ve göç ilişkisi. Kentleşme sorunları ve gecekondu. Türkiye'de ekonomik ve sosyal bakımlardan kentlileşme süreci. Göç, kentleşme ve kentlileşme sürecinde sosyal hizmet.SH 224 Çocuk Hakları ve Hukuku

Ders içeriği, çocuk hakları ve çocuk hukukunun temel unsurları, çocukların iyilik hallerinin / refahlarının sağlanması, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümlerinin ve çocuk hakları ile ilgili olarak BM’e sunulan Türkiye ulusal raporunun irdelenmesi gibi konuları kapsamaktadır.SH 225 Aile Hukuku

Medeni Kanunun, "aile hukuku" kitabında düzenlenen aile kavramı: nişanlanma, evlenme; evliliğin genel hükümleri; evliliğin ortadan kalkması; nesep; nafaka yükümü ve vesayet konuları.SH 226 Evde Bakım Hizmetleri

Ders içeriği, özel bakıma muhtaç hale gelmiş özürlüler ve yaşlılar gibi kişiler için evde bakım hizmetlerinin türleri, evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, evde bakım hizmetlerinde sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevi, evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.SH 227 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet

Sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük. Demokratik yaşam ve toplumsal gelişme yönünden sivil toplum örgütlerinin önemi. Sosyal hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin işlevi. Sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve değişmesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve becerileri.SH 228 Kriminoloji

Bu derste suç ve suçlulukla ilgili tanımlar ve teoriler üzerinde durulacaktır. Suçun önemi ve bir sosyal fenomen olarak sosyal sapma konuları incelenecektir. Sosyal değerler, normlar ve sosyal kontrol mekanizmalarına göre suçun ne olduğu ve bir toplumda nasıl ortaya çıktığı tartışılacaktır.SH 230 Yurt Dışına Göç ve Sorunları

Ders içeriği, yurt dışına göç olgusu, göçün aile ve üyeleri üzerindeki yaşam boyu etkisi, yurt dışındaki Türk işçilerinin yaşam standartları ve sorunları, yurt dışındaki Türk işçilerine yönelik hizmetler ve sosyal hizmet uygulamaları gibi konuları kapsamaktadır.SH 301 Sosyal Hizmet Müdahalesi I

Bu derste genelci sosyal hizmet uygulamalarına temel olan konuların analizi yapılır. Dersin içeriğinde yer alan konular şöyledir: Sosyal hizmetin eklektik bilgi temeli, değerler ve beceriler; genelci sosyal hizmet uygulamasında mikro, mezzo ve makro müdahalelerin anlamı, kapsamı ve uygulaması. Bunlar mikro düzeyde birey ve ailelerle sosyal hizmet, ilişki kavramı, iletişim ve mülakat; mezzo düzeyde küçük gruplarla sosyal hizmet, grup dinamiği, grupla çalışan sosyal hizmet uzmanının becerileri; makro düzeyde örgüt ve topluma yönelik sosyal hizmet şeklindedir.SH 302 Sosyal Hizmet Müdahalesi II

Bu derste genelci sosyal hizmette müdahale süreci incelenir. Sosyal hizmet uygulamasının aşamaları olarak müracaatçı (mikro, mezzo, makro düzeyde) ile karşılaşma, bilgi toplama ve analiz, planlama, doğrudan ve dolaylı müdahale, değerlendirme, sonlandırma ve izleme detaylı bir şekilde tartışılır.SH 303 Sosyal Hizmet Araştırması

Ders, bilimsel araştırmanın temel dayanakları; sosyal hizmet araştırmasının anlamı ve etiği; araştırma süreci ve teknikleri: problemin tanımlanması, araştırmanın amacı ve hipotez (denence), değişken türleri, araştırma türleri (modeli), araştırma evreni ve örneklem, veri toplama teknikleri, geçerlik ve güvenirliğin ölçümü; verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması; araştırma raporunun yazılması; sosyal hizmet araştırmasının değerlendirilmesi ve bulguların pratikte kullanımı gibi konuları içerir.SH 304 Sosyal Hizmet Yönetimi

Bu ders, öğrencilere sosyal hizmet örgütlerinin işleyişi konusunda bilgi sağlamak ve etkili bir sosyal hizmet yönetimi için gerekli ne olduğu hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır.SH 305 Sosyal Politika ve Planlama

Bu ders, öğrencilere sosyal politika ve planlama konularında temel nitelikte bilgi vermek üzere tasarlanmıştır.SH 306 Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojisi

Bu ders, öğrencilere sosyal hizmet örgütlerinde kullanılan bilişim sistemleri ve teknolojileri hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır.SH 307 Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler

Bu ders sosyal hizmet alanındaki yeni yaklaşımları öğrenme ve güncel konuları tartışma olanağı sunmaktadır. Ders içeriği, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda güncel konulara göre belirlenir.SH 321 Aile Sosyal Hizmeti

Ders içeriğinde şu konular yer almaktadır: Ailede iletişim, yapı, yaşam döngüsü, sosyal çevre açısından değerlendirme; ailede çatışmalar, sorunlar ve çözüm yolları; insan farklılıkları ve aile, ailenin güçlerini ortaya çıkarma; aileye yönelik genelci sosyal hizmet uygulaması ve aile tedavisi ve planlı değişim süreci.SH 322 Çocuklarla Sosyal Hizmet

Bu ders, çocuklar ve aileleri ile eko-sistem temelinde yerine getirilen sosyal hizmet uygulamaları üzerinde odaklaşmaktadır.Ders içeriğinde, çocukların ihtiyaç ve sorunları, çocukluk ve ergenlik çağının özellikleri, çocuklara kötü muamelenin tıbbi, yasal, sosyal ve kültürel yanlarının analizi, çocuk istismarı ve ihmali, korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların irdelenmesi, çocuklarla ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları, çocuklara yönelik vaka yönetimi stratejileri gibi konular yer almaktadır.SH 323 Tıbbi Sosyal Hizmet

Derste öğrencilere sağlık hizmet ortamları, bu ortamlarda sosyal hizmet uzmanlarının belirgin rolleri, ve çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi belirli müracaatçı gruplarına yönelik sağlık hizmetleri konusunda bilgi verilir. Dersin içeriğinde hastalığın psiko-sosyal sonuçları; hasta hakları ve sorunları; Türkiye’de günümüz sağlık hizmet sistemleri; tıbbi sosyal hizmetin tanımı; tıbbi sosyal hizmetin tarihsel gelişimi; çeşitli sağlık hizmeti ortamlarında bireyler, aileler, gruplar ve hizmet verenlere yönelik sosyal hizmet uygulama beceri ve stratejileri; disiplinler arası ekip çalışması ortamında sosyal hizmet uzmanının rolü gibi konular yer alır.SH 324 Gençlerle Sosyal Hizmet

Bu ders, gençler ve aileleri ile eko-sistem temelinde yerine getirilen sosyal hizmet uygulamaları üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriğinde, geçlerin ve ailelerinin ihtiyaç ve sorunları, Türkiye’deki gençlik refahı ve hizmetler, gençlik sorunları ile ilgili, müdahale stratejilerinin değerlendirilmesi, gençlere hizmet sunumunda vaka yönetimi gibi konular yer almaktadır.SH 325 Adli Sosyal Hizmet

Adli sosyal hizmetin öğrencilere tanıtılmasına yönelik bu ders kapsamında, suçlu çocukların hakları ve ihtiyaçları; “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ve “İnsan Hakları Beyannamesi” kapsamında çocuk-genç ve yetişkin suçlular; Türkiye’de suçlu çocuklar ve yetişkinlerle ilgili adalet sistemlerinin özellikleri; her yaş ve cinsiyetteki suçlularla önleyici ve ıslah edici sosyal hizmet müdahalesi ve uygulamaları gibi konular bulunmaktadır.SH 326 Endüstriyel Sosyal Hizmet

Ders içeriği, iş yaşamı ile ilgili belirli etkenlerin bireylerin, ailelerin ve işçilerin biopsikososyal işlevleri üzerindeki etkileri, endüstriyel sosyal hizmetin oluşumu ve kavramsal analizi, endüstriyel ortamlarda sosyal hizmet uzmanının rolü ve sahip olması gerekli temel beceriler gibi konuları kapsamaktadır.SH 327 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Türkiye’de yoksulluk ve eşitsizlik konularının incelendiği bu dersin içeriğinde, sosyal bir sorun olarak yoksulluk; yoksulluk sorununun belirleyicisi olarak mikro, mezzo ve makro değişkenler ve yoksulluk nedenlerinin irdelenmesi; yoksulluğun doğurguları (sonuçları); yoksulluğa neden olan sosyal risklerin azaltılmasında ve yoksullukla baş etmede sosyal hizmetin rol ve işlevi gibi konular yer almaktadır.SH 328 Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Akıl ve ruh sağlığı yönünden güçlük içinde olan kişilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları konusuna odaklanan bu ders içeriğinde, eko-sistem bakışıyla psikopatoloji; akıl hastalıklarının sınıflandırılması; ruh sağlığı ve akıl hastalıkları alanındaki kuramların incelenmesi; akıl hastalıklarının tedavisi; akıl hastalıklarının toplum ve aile üzerindeki etkisi; ruh sağlığı alanındaki hizmet sistemleri; psikiyatrik sosyal hizmet kavramı ve tarihi gelişimi; psikiyatrik sosyal hizmetin ilke, yöntem ve teknikleri gibi konular yer almaktadır.SH 329 İş Yaşamının Hukuki ve Ekonomik Yönleri

Ders, Türk iş yaşamının belirgin konuları ve ilgili yasal düzenlemeler üzerinde odaklaşmaktadır, ve öğrencilere giriş niteliğinde temel bilgiler sağlamaktadır. Ders içeriğinde, Türkiye’deki endüstriyel ilişkilerin tarihsel gelişimi, temel özellikleri ve sorunları, Türkiye’de işçi sendikaları gibi konular yer almaktadır.SH 330 Özürlülerle Sosyal Hizmet

Bu ders, özürlülerle sosyal hizmet uygulamasının temel amacı, işlevi ve yöntemleri üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, özürlülük ve rehabilitasyon kavramlarının analizi, özürlülüğün nedenleri ve özürlü tipleri, özürlülüğün sosyal boyutu, özürlü hakları, özürlülerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, özürlülere yönelik çağdaş hizmet modelleri, özürlülerle sosyal hizmet uygulaması, rehabilitasyon hizmetinde ekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanının ekip içindeki rolü gibi konuları içermektedir.SH 332 Orduda Sosyal Hizmet

Ders içeriğinde, orduda sosyal hizmet kavramının irdelenmesi ve tarihi gelişimi; sivil ve askeri ortamlardaki sosyal hizmet uygulamaları arasındaki farklar; askeri ortamlardaki ruh sağlığı programlarında, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde, ve askeri operasyonlar sırasında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve işlevleri; asker ailelerine yönelik sosyal hizmet uygulamaları; orduda sosyal hizmetin geleceği gibi konular yer almaktadır.SH 334 Krize Müdahale

Bu ders, birey ve ailelerin karılaştıkları kriz durumlarının özel anlamı üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, kriz olaylarının psikolojik, fizyolojik ve sosyal yönleri; krizin ve kriz içindeki bireylerin özellikleri ve bunların karşılıklı etkileşimi; kriz durumlarına sosyal hizmet müdahalesi; krize müdahalede sosyal hizmet uzmanının duygusal durumu ve bu duygunun görevine etkisi gibi konuları içermektedir.SH 336 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Ders içeriği, yerel yönetim türleri ve işlevleri, yerel yönetimlerin toplum refahının oluşturulması ve geliştirilmesindeki rol ve yükümlülükleri, sosyal hizmet uzmanının yerel yönetimlerdeki rol ve işlevleri gibi konuları kapsamaktadır.SH 338 Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi

Ders içeriği, özel sektördeki sosyal hizmet kuruluşlarının özellikleri, sosyal hizmet mesleğinin serbest (özel) icrası; özel sosyal hizmetin sosyal, kültürel, ekonomik, yasal ve yönetsel yanları; özel sektörde sosyal hizmetin serbest icrası için gerekli kriterlerin irdelenmesi gibi konuları kapsamaktadır.SH 329 İş Yaşamının Hukuki ve Ekonomik Yönleri

Ders, Türk iş yaşamının belirgin konuları ve ilgili yasal düzenlemeler üzerinde odaklaşmaktadır, ve öğrencilere giriş niteliğinde temel bilgiler sağlamaktadır. Ders içeriğinde, Türkiye’deki endüstriyel ilişkilerin tarihsel gelişimi, temel özellikleri ve sorunları, Türkiye’de işçi sendikaları gibi konular yer almaktadırSH 341 Sosyal Hizmet Uygulaması I

Bu ders alan uygulaması eğitimini içeren derslerin ilkini oluşturur. Ders süresince öğrenciler haftada 6 saat (bir gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrencilerden, Bölümce belirlenecek korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, özürlüler, yaşlılar gibi özel ihtiyaç gruplarına yönelik bir alanı etraflıca ve derinlemesine incelemeleri, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda belirli bir program çerçevesinde katılımcı-gözlemci olarak yer almaları, gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerini kuram ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplumu odak olarak değerlendirilmeleri ve böylece sosyal hizmet uygulaması yönünde bilgi, beceri ve içgörü kazanmaları beklenir. Öğrenciler, çalışmalarını bir eğitsel danışmanın sorumluluğunda gerçekleştirirler.SH 342 Araştırma Uygulaması I

Bu ders, öğrencilerin bir öğretim elemanının yönetiminde, bireysel olarak veya küçük gruplar halinde bir araştırma projesini üstlenmelerine olanak sağlamaktadır. Ders, öğrencilerin, araştırma projeleri ile ilgili olarak seçtikleri konular etrafında odaklaşır. Öğrenciler, sosyal hizmete ilişkin bir sorun alanında bir araştırma projesi geliştirmekte serbesttirler. Ders süresince, öğrencilerden seçtikleri konu ile ilgili bir araştırmayı “araştırma önerisi” hazırlama kurallarına uygun olarak planlamaları ve veri toplama aracını geliştirerek uygulama için gerekli hazırlıkları tamamlamaları beklenir.SH 344 Sosyal Hizmet Uygulaması II

Bu ders SH 341'in bütünleyicisi olup ders süresince öğrenciler haftada 6 saat (bir gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrencilerden, Bölümce belirlenecek ancak SH 341 dersinde aldıkları sorun/hizmet alanından farklı bir alanı etraflıca ve derinlemesine incelemeleri, bu alanda hizmet veren kuruluşların uygulamalarında belirli bir program çerçevesinde katılımcı-gözlemci olarak yer almaları, gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerini kuram ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplum odak alarak değerlendirmeleri ve böylece SH 341 dersinde edindikleri sosyal hizmet uygulaması yönündeki kazanımlarını pekiştirmeleri ve zenginleştirmeleri beklenir.SH 401 Sosyal Hizmet Müdahalesi III

Bu ders özel sorun alanlarına yönelik olarak birey, aile, grup, örgüt ve toplum düzeyinde sosyal hizmet süreçlerinin irdelenmesi ve aktif öğrenme yoluyla senaryolar üzerinde çalışmayı kapsar.SH 403 Proje Semineri

Bu ders, toplum yönelimli projelerin tasarımı ve yönetimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sınıf içi çalışmaları kapsamaktadır. Bu bölümde, öğrencilerden proje tasarımı ve yönetimi ile ilgili kavramsal ve teknik bilgilerini geliştirmeleri beklenmektedir. İkinci bölümde, öğrencilerin toplum yönelimli bir proje tasarımını gerçekleştirmede deneyim sahibi olmalarına olanak sağlanmaktadır.SH 421 Aile Tedavileri

Özellikle çeşitli bakımlardan dezavantajlı durumdaki ailelere yönelik aile terapisi hakkında öğrencileri bilgilendirmeye odaklanan bu ders içeriğinde, aile terapisi kavramının incelenmesi, aile terapisinin kökeni ve gelişimi, aile terapisi kuramları, aile terapisti olmanın koşulları, sosyal hizmet uzmanının aile terapisine yaklaşımı gibi konular yer almaktadır.SH 423 Gerontolojik Sosyal Hizmet

Bu ders, gerontolojik sosyal hizmet için gerekli temel bilgi ve becerileri işlemek üzere tasarlanmıştır. Ders içeriğinde gerontoloji ve gerontolojik sosyal hizmet kavramları; yaşlıları etkileyen biyolojik, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik etkenler; yaşlıların karşılaştığı psiko-sosyal sorunlar; gerontolojik sosyal hizmet kapsamında müdahale yöntem ve tekniklerine ilişkin konular yer almaktadır.SH 425 Okul Sosyal Hizmeti

Okul ortamında sosyal hizmet uygulamasına ilişkin temel bilgi ve beceri kazanımı üzerine odaklanan bu dersin kapsamında okul sosyal hizmetinin kavramsal içeriği, okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimi, okul sosyal hizmet uzmanının rol, görev ve işlevleri, okul çağındaki çocuklar ve aileleri ile ilgili ve sosyal hizmet yönünden gerekli mevzuat konuları yer almaktadır.SH 427 Sosyal Hizmetlerde Toplam Kalite yönetimi

Ders içeriği toplam kalite yönetimi (TKY) kavramının irdelenmesi, çağdaş bir yönetim kavramı olarak TKY’nin uygulanması, TKY’nin temel konuları, sosyal hizmetlerde TKY’nin özellikleri, sosyal hizmet,in etkililiğinin ölçülmesinde TKY’nin rolü gibi konuları kapsamaktadır.SH 429 Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet

Bu ders, öğrencilere sosyal kalkınma ve toplum örgütlenmesinin kuramsal temellerinin öğrenciye öğretilmesi anlayışı ile tasarlanmıştır. Ders içeriği, sosyal kalkınma ve toplumsal değişme kavramlarının analizi; sosyal kalkınma ve toplumsal değişme kuramları; ulusal, bölgesel ve yerel kalkınma stratejileri; toplum kalkınması ve örgütlenmesinin temel unsurları; sosyal kalkınma sürecinde sosyal hizmetin rol ve işlevleri gibi konuları kapsamaktadır.SH 441 Sosyal Hizmet Uygulaması III

Bu ders, alan uygulaması eğitimini içeren iki dersten biridir. Bu ders süresince öğrenciler haftada on iki saat (iki gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrenciler, uygulamalarını, bir insani hizmet örgütüne yerleştirilerek kurum danışmanının idari sorumluluğu altında yerine getirirler. Ayrıca, Bölümce görevlendirilen bir öğretim elemanı, öğrenci ile kurum danışmanı arasında teorik dersler ile uygulama derslerinin içeriklerinin beklenen eğitsel deneyimler açısından ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi yönünde sorumlu kılınır. Bu ders süresince öğrenciler, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde birey, grup, aile ve toplumla sosyal hizmet uygulaması deneyimini kazanırlar. Bu ders, SH 401. Sosyal Hizmet Müdahalesi III dersi ile paralel olarak yerine getirilir.SH 443 Araştırma Uygulaması II

Bu ders, SH 342 Araştırma Uygulaması I dersinin devamıdır. Bu ders, araştırma yöntemlerinin öğrenciler tarafından bir süpervizör nezaretinde sosyal hizmet alanına uygulanmasını içermektedir. Bu derste, öğrencilerin araştırma projelerini geliştirmeleri ve sonunda araştırma raporunu yazarak Bölüme teslim etmeleri beklenir.SH 446 Blok Uygulama

Sekizinci yarıyıl boyunca haftanın beş günü devam eden bu derste öğrencinin genelci sosyal hizmet uygulamasını tüm aşamalarıyla gerçekleştirmesi ve çalıştığı kuruluşun içinde bulunduğu alana ilişkin bir proje planlayarak uygulaması beklenir. Uygulama bir kuruluş ortamında bir öğretim elemanının danışmanlığı altında gerçekleşir. Kuruluşun bir elemanı gibi çalışmasının beklendiği bu süreçte, öğrencinin bir sosyal hizmet uzmanı olarak mesleki kişilik geliştirmesi ve profesyonel bir uygulayıcı olma becerisi kazanması beklenir. Öğrenci, dönem sonunda gerçekleştirdiği sosyal hizmet uygulamaları ve proje çalışmasına ilişkin çalışma raporunu detaylı bir şekilde hazırlayarak danışmanı aracılığıyla Bölüm Başkanlığı'na sunar.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1673
favori
like
share