Meslek liseleri arasında nakil olmak mümkün müdür - ticaret lisesine geçiş varmı - Orta ögretim ögrenci geçiş yönergesi - Orta ögretim ögrenci nakil yönergesi - Ögrenci Nakil İşlemleri - Meslek Okulları Geçiş Yönergeleri
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları öğrencilerinin okul ve programlar arası nakil ve geçişleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları öğrencilerinin okul ve programlar arası nakil ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;
"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,
"Orta Öğretim Kurumu", ilköğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel, meslekî ve teknik liseleri,
"Nakil", öğrencilerin, aynı ve farklı program uygulayan başka bir okulda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini,
"Geçiş", öğrencilerin farklı programlar arası geçişlerini,
"Yönetmelik", Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğini,
"Özel Yönetmelik", Anadolu Lisesi Yönetmeliği, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliği, Fen Lisesi Yönetmeliği, Anadolu Öğretmen Lisesi Yönetmeliği, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yönetmeliği, Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği gibi yönetmelikleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okullar Arası Nakiller

Genel Liselere Nakil

Madde 5- Resmî ve özel Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi ve fen lisesinden genel liselere öğrenci nakli, aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrencinin okula kaydının yapılmasından sonra velisinin, görev yeri veya iş yeri değişikliği ile can güvenliği, doğal afet ve sağlık kurulu raporu gibi sebeplerden herhangi birinin meydana gelmesi,

b) Özel bir orta öğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin velisinin nakil isteğinde bulunması,

c) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması,

d) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunması ve bu isteğin, rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi.

Veli isteği ile olan nakiller yarıyıl ve yaz tatilinde, diğer nakiller ise özürün durumuna göre meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.

Özel Yönetmeliği Olan Orta Öğretim Kurumlarına Nakil

Madde 6- Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına öğrenci nakillerinde özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

Meslek Liselerine Nakil

Madde 7- Meslek liselerine nakillerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Meslek liselerine öğrenci nakilleri dokuzuncu ve onuncu sınıflarda ders yılı sonunda yapılır.
Ancak;
1) Dokuzuncu sınıfı ikinci ders yılının sonunda da başaramayanların,
2) Dokuzuncu sınıfı ikinci ders yılının sonunda başaran ancak, onuncu sınıfta devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı bulunanların,
3) Dokuzuncu sınıfı birinci ders yılının sonunda başaran ancak, onuncu sınıfta iki ve daha fazla ders yılı devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı bulunanların nakli yapılmaz.

b) Nakillerde, öğrencilerin başarmış oldukları genel kültür dersleri ile sınıflar dikkate alınarak bu ders ve sınıflara ait muaflıklar sağlanır.

c) Teorik ve uygulamalı bölüm derslerinde yoğunlaştırılmış telafi eğitimi programlan uygulanır. Herhangi bir bölümde yoğunlaştırılmış telafi eğitiminin yapılabilmesi için en az 12 öğrencinin başvuruda bulunması gerekir.

d) Yoğunlaştırılmış telafi eğitim programlarında öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme ile devam-devamsızlık işlemleri, Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Özürsüz olarak devam edilmeyen yoğunlaştırılmış telafi eğitimi gün sayısı, devam edilen gün sayısının dokuzda birinden (1/9), devam edilmeyen özürlü-özürsüz gün sayısı ise devam edilen gün sayısının yarısından fazla olamaz.

e) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde meslek liselerine ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Öğretim programlarının uygulama planları, telafi eğitimi takvimine göre, ders öğretmenlerince yapılır.

f) Meslek liseleri müdürlüklerince, ortalama yükseltme sınavları sonuçlandıktan sonra dokuzuncu ve onuncu sınıflardaki bölümlere ait yoğunlaştırılmış telafi eğitimine alınabilecek öğrenci sayıları millî eğitim müdürlüklerine bildirilir.

g) Okulların bölümlerine ait kontenjanlar ile telafi eğitiminin yapılacağı okul ve bölümler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun yerlerde ilan edilir.

h) Öğrenciler, ortalama yükseltme sınavlarının bitiminden itibaren bir hafta içinde, tercih sırasına göre devam etmek istedikleri okulu/bölümü gösteren bir dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdüklüklerine başvuruda bulunurlar.

i) Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; öğrenciler, tercihleri ve alınabilecekleri sınıf dikkate alınarak dokuzuncu sınıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için dokuzuncu sınıf, onuncu sınıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için de dokuzuncu ve onuncu sınıf yıl sonu başarı ortalamalarına göre en yüksek ortalamadan başlanarak sıralanır. Ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlanarak kontenjan miktarı kadar öğrenci alınır.

j) Onuncu sınıfın bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin dokuzuncu sınıf teorik ve uygulamalı bölüm dersleri telafi eğitimi, yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır. Bu programı başaranlar onuncu sınıfa alınırlar.

Onbirinci sınıfın bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin dokuzuncu ve onuncu sınıf teorik ve uygulamalı bölüm dersleri telafi eğitimi, yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde ve öğretim yılı içinde yapılır.

k) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminin süresi, öğrencilerin kabul edildikleri bölümün teorik ve uygulamalı bölüm derslerinin; onuncu sınıfa alınacaklar için dokuzuncu sınıftaki, onbirinci sınıfa alınacaklar için dokuzuncu ve onuncu sınıflardaki dersten ve haftalık saat sayılan toplamını kapsayacak şekilde planlanır.

l) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi ile onbirinci sınıfa alınacak öğrenciler, önce dokuzuncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı derslerini alırlar. Yönetmeliğe göre başarılı olanlar, bir haftalık ara tatilinden sonra onuncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı bölüm derslerini alırlar.

m) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi sonunda, öğrencinin devam ettiği sınıfı doğrudan geçmiş sayılabilmesi için;
1) Sınıfın teorik ve uygulamalı bölüm derslerinin tamamından başarılı olması, veya,
2) Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders veya dersler dışındaki teorik ve uygulamalı derslerden başarısızlığı varsa başarısız olduğu dersler de dahil tüm derslerinden aldığı notların ağırlıklı ortalamasının en az 2.50 otması
gerekir.

n) Yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde aldıkları programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, durumlarına göre, onuncu, onbirinci sınıfa kabul edilirler. Öğrencilerin dokuzuncu ve onuncu sınıftaki teorik ve uygulamalı bölüm derslerine ait yıl sonu notları, telafi eğitiminden aldıkları notlardır.

o) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi sonunda;
1) Birinci ders yılının sonunda onuncu sınıfa geçme hakkını kazanmış olduğu halde nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde başarısız olanlar meslek liselerinde dokuzuncu sınıfı tekrar ederler veya geldikleri okullarına geri döner ve orada onuncu sınıfa devam ederler.
2) Onuncu sınıfa, ikinci ders yılının sonunda geçme hakkını kazanmış olarak nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telafi eğitiminde başarısız olanların programla ilişiği kesilir. Bunlar, isterlerse geldikleri okullarına geri döner ve orada onuncu sınıfa devam ederler.
3) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi programı süresi ile daha önce diğer orta öğretim kurumlarında devam edilen sürenin toplamı, Yönetmeliğin "Okulu Bitirme Süresi" başlıklı 58. maddesinde belirtilen süreyi aşamaz. Bu süreyi tamamladığı halde mezun olamayanların programla ilişkileri kesilir.

p) Yoğunlaştırılmış telafi eğitimine başvuru, kayıt-kabul ve eğitim süresi, çalışma takviminde belirtilir.

Zorunlu Nedenlere Dayalı Nakiller

Madde 8- Velinin görev yeri veya iş yeri değişikliği, can güvenliği, doğal afet ve sağlık kurulu raporu alınması gibi zorunlu sebeplerle yapılacak öğrenci nakilleri, öğrencinin nakledildiği yerde devam ettiği okul türünün, bölüm ve alanının bulunmaması durumunda Bakanlıkça yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alan ve Bölümler Arası Geçişler

Alanlar Arası Geçişler

Madde 9- Resmî ve özel genel lise, Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise ve Anadolu öğretmen lisesi onuncu sınıfı sonunda, başka bir alana geçmek isteyen öğrencilerin, geçiş yapacakları alanın onuncu sınıfının okumadıkları alan derslerinden sorumlu tutulmaları kaydıyla onbirinci sınıfa geçişleri yapılır. Bu öğrenciler, sorumluluk sınavları dönemlerinde sorumlu tutuldukları onuncu sınıfın alan derslerinden sınava alınır ve başarı durumları Yönetmeliğin 40. maddesi hükmüne göre değerlendirilir.

Bölümler Arası Geçişler

Madde 10. Meslek liselerinin bölümleri arasındaki geçişler için de bu Yönergenin 7. maddesindeki esaslara uygun yoğunlaştırılmış telafi eğitimi yaptırılır. Telafi egitimine
alınanların devam ettikleri bölümle ilişkileri kesilir. Geçişlerde, öğrenciler başarmış oldukları ortak genel kültür dersleri ile teorik ve uygulamalı bölüm derslerinden muaf tutulurlar.

Geçici Madde 1- 1999-Ögrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yapılan yeni düzenleme nedeniyle, Yönetmeliğin 45. maddesi hükmü gereğince herhangi bir alana yönlendirilen öğrencinin, velisi ile birlikte alan değiştirme isteğinde bulunması durumunda, 1998-1999 öğretim yılına mahsus olmak üzere sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin de görüşleri alınarak, okuldaki kapasitenin uygun olması halinde isteği doğrultusundaki alana yönlendirilir.

Okulun, alan değiştirme isteğinde bulunan bütün öğrencilerin isteğini karşılayabilecek kapasitesinin olmaması durumunda, öğrencinin geçmeyi arzuladığı alana kaynaklık eden derslerdeki başarı durumuna göre sıralama yapılır ve uygun sayıdaki öğrencinin alan değiştirmesi sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3378
favori
like
share