Rüyada Ateş Görmek rüya tabiri - Rüyada Ateşte yanmak - rüyada alev görmek

Rüyada ateş görmek, müjdeye, berekete, hayır ve menfaate, rızka, rahat geçime, yüksek makama, yücelik ve kudrete, nasihat ve emniyete; ilim, hikmet ve hidayete işaret çder.

Bazan ateş görmek, haram mala, korku ve endişeye, fitne ve fesada, pişmanlığa, kötü söze, yöneticilerin zulmüne, emellerin gerçekleşmemesine, tedbirsizliğe, azap ve cezaya, verilen hükmün infazına, bela ve musibete, veba ve ateşli hastalıklara, hapse, savaşa, korku ve endişeye, günah işlemeye, zarar ve ziyana, kara sevdaya işaret eder.

Ateş, asabi ve öfkeli birine, nefsin tüm isteklerini iyi kötü demeden yerine getiren kimseye işaret eder.

Rüyada bir ateşe zorla sokulduğunu görmek, hapse girmeye işarettir.

Yakın ateşte ısındığım görmek,korku ve sıkıntıya işarettir.

Kış mevsimi ateşte ısındığını görmek, zenginliğe işarettir.

Kış mevsimi bir yerde ateş görmek,orada define olmasına işarettir.

Yazın ateşte ısındığını görmek,üzüntü ve kedere işarettir.

Yaz aylarında bir yerde ateş görmek, ateşin görüldüğü yerde meydana gelecek üzücü bir duruma işarettir.

Işığından yararlanmak amacıyla karanlıkta ateş yaktığını görmek,ilim öğrenip bununla insanları aydınlatmaya işarettir.

Ateşe girip ondan zarar görmek,günah işlemeye işarettir.

Ateşin üzerinden atlamak veya ateşe girip ardı sıra hemen çıktığını görmek, cennet ehlinden olmaya işarettir.

İnsanların çevresinde toplandığı ateş, bolluk, bereket ve halkın sevineceği güzel gelişmelere işarettir.

Ateşin az bir zarar verdiğini görmek, bir konuda vaat edilen şeyin yerine getirilmesine işarettir.

Bir mahalle veya yerleşim alanının alevler içinde kalarak uğultu şeklinde sesler çıkararak yandığını görmek, savaşa veya halkın malını kaybetmesine işaret eder.

Alevlerin ağaçları kuşatıp onları yaktığını görmek, bir kimsenin ölümüyle meydana gelecek ihtilaf ve sürtüşmelere işarettir.

Yerin altından ateş çıktığını ve göğe yükseldiğini görmek, orada yaşayanların Cenâb-ı Hakk’a isyan edeceklerine işarettir. Bu rüya, orada yaygınlık kazanan çirkin davranışlara da işaret eder.

Ateş üzerinde et kızartmak, gıybet ve dedikodu yapmaya, üzüntü ve kedere işarettir.

Parlak ve kendisinden herhangi bir zarar görülmeyen ateş, sevinç ve sürura işarettir.

Başından veya vücudunun herhangi bir yerinden parlak renkli ateş çıktığını gören kimse, hanımından sevgi ve ilgi görür; eğer hanımı ha-mileyse, kendisinden hayır görülecek bir evlat dünyaya getirir.

Dağ başında yakılan ateş, salih amellerle Allah’a yaklaşmaya, O’nun hoşnutluğunu kazanmaya, yolcunun eve dönmesine işarettir.

Tandır ateşi görmek, hanımın hamile kalmasına işarettir.

Tehlikeli bir ateşi çoğaltmak, onun daha da genişlemesi için gayret sarfetmek, insanlara düşmanlık etmeye, böyle bir ateşi söndürmek ise o bölgede meydana gelecek bir fitneyi yatıştırmaya işarettir.

Rüyada ateş yemek veya onu bir kap içinde muhafaza etmek, haram mal biriktirmeye ve yetim malı yemeye işarettir.

Fırın, tandır ve ocakbaşı gibi yerlerde görülen ateş, zenginlik ve menfaate işarettir.

Ocağındaki ateşin söndüğünü gören kimse, yoksul düşer.

Cılız alevli ateş, yağmur yağmasına işarettir.

Az su ile sönen ateş, yoksulluğa işaret eder.

Rüyada dumansız ateş görmek, büyüklere yakın olmaya, zor işlerin kolaylaşmasına, talihin yaver gitmesine işarettir.

Kendini ateşe attığını fakat yan-madığını görmek, hükümetin zulmüne uğrayarak bundan kısa sürede kurtulmaya işarettir.

Atıldığı ateşte yandığını görmek, istemediği halde yola çıkmaya yahut bir zarar görmeye, hastalanmaya veya bir belaya çatmaya işaret eder.

Kendini yakan ateşin güçlendiğini ve içinden şiddetli bir sesin duyulduğunu gören kimse, devletin gadrine uğrar.

Ateşin kıvılcımlar saçması, yetim malı yüzünden kavga etmeye; ateşte bariz bir duman görmek, yetim malı yemeye işarettir.

Elinde yanmış ateş gören kimse,devletten hayır ve menfaat bulur.

Halkın üzerine ateş attığını görmek,fitne ve karışıklık çıkarmaya işarettir.

Dükkân veya mağazadan ateş çıktığını ve oradaki eşyaların yandığını görmek, bu iş yeri sahibinin malım çok pahalıya sattığına işaret eder.

Bazı malların yandığını görmek, okadar malın satılacağına işarettir.

Evinde yangın çıktığını görmek,zorbalar tarafından malının alınmasına işarettir.

ateş

Bazan evde ateş çıktığını görmek,

iş ve mesleğinde ilerleme kaydetmeye, nimete ermeye yahut dargın olduğu kişiyle barışıp, onunla kardeş gibi olmaya işaret eder.

Bir eve ateş düşmesi, nimet ve bolluğa işarettir.

Evin içinde veya önünde görülen kor halindeki dumansız ateş, hacca gitmeye işarettir.

Evde sönmeye yüz tutan ateşi rüzgârın tekrar tutuşturması, eve

hırsız girmesine işaret eder.

Rüyada ateşe girmek, sevgiliden ayrılmaya işarettir.

Ateşin elbisesini yaktığını görmek,

akrabalar ile dargınlığa veya mal kaybetmeye işarettir.

Alevsiz ateş, düşmanlık ve davaya işarettir; alevli ateş, hastalık yüzünden güç kaybetmeye işaret eder.

Yaktığı ateşin alevli olduğunu gören kadın, erkek çocuk doğurur.

Ateşin bir mekândan başka bir mekâna geçtiğini fakat zarar vermediğini görmek, gelecek bir menfaate, fakir kimsenin zengin olmasına işarettir.

Gökyüzünden yağmur , gibi ateş yağdığını görmek, devletlerarasında çıkacak anlaşmazlığa, bela ve fitneye, savaşa ve birçok insanın ölmesine işaret eder.

Rüyada yakıcı, alevli ateş görmek,

bela ve musibettir.

Rüyada karanlık bir gecede alevli, ışık saçan ateş gören kimse,

kuvvet ve şerefe erer, sevineceği bir durumla karşılaşır.

RÜYA TABİRLERİ

Bir kişi, devlet yöneticilerinden birinin kendisine kor (köz) verdiğini görse, bu rüya haram mala işaret eder.

Rüyada ışık saçan alev görmek, iyilik, esenlik ve menfaate, devlet yöneticisinden gelecek iltifata ve bahtın açılmasına işarettir.

Köşklerin ve diğer büyüklerin kapıları önünde ateş yakıldığını görmek, onlann halka faydalı olacaklarına işarettir.

Ateş yandığını ve yangın çıktığını görmek, güvendiği bir kişinin kötülüğü ile karşılaşmaya işarettir.

Yanmakta olan bir ateşin, başka bir ateşin içine girmesi, o yerdeki zalim bir yöneticinin, başka bir zalim yönetici tarafından mağlup edilmesine işarettir.

Gökten yere ateş indiğini fakat kendisini yakmadığını gören kimse, o

bölgeye inecek beladan korunur.

Odun, kereste yığını veya ormanda yangın çıktığını görmek, o yerde bir musibet meydana geleceğine işarettir.

Rüyada ateşin elbisesinin veya vücudunun bir yerini yaktığını görmek, kendinin veya çok sevdiği birinin zarar görmesine işarettir.

Görülmedik derecede büyük bir ateşe atıldığını gören kimse, korktuğu ve sakındığı şeyden kurtulur.

Bir iş için yaktığı ateşin söndüğü-1 nü gören kimse, o işten fayda sağlayamaz.

Bir parça ateşi yatağının üstünde söndürdüğünü gören kimse, bütün sıkıntılardan kurtulur, hasta ise şifa bulur.

RÜYA TABİRLERİ

ateş koru

Tencerenin altında yanan-»ateşin söndüğünü, tencerenin soğuduğu-nu görmek, hastanın sağlığına kavuşmasına, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

Rüyada üzerine kıvılcım sıçradığını veya döküldüğünü gören kimse,

hakkında söylenen kötü sözleri işiterek üzülür.

Çok kıvılcım, bela ve musibettir.

Bir topluluğun üzerine kıvdcım sıçraması veya dökülmesi, onlar için düşmanlık ye kavgaya işarettir.

Kıvılcımların düştükleri yeri yaktığını görmek, dedikoduya, şer ve kavgaya, düşmanlığa işarettir.

Ateşten kıvılcımlar saçılması, devlet yöneticilerinin zulmüdür; bu kıvılcımlardan üstü başı yanan kimse, devletten zarar görür.

Ateş bulduğunu gören kimse, kendisine vaat edilen şeye kavuşur.

Duman, büyük bir korku ve musibe-te, çok kanlı bir savaşa işaret eder.

Duman alevle beraber bulunursa, bu

musibet veya savaş daha şiddetli olur.

Dumanının bulut gibi gökyüzünü örttüğünü görmek, sultanın zulmüne işarettir.

Duman beyaz ise, halkın yönetimden gördüğü zulüm çabuk kalkar.

Rüyada ateşin dumanı içinde kalıp bundan rahatsız olduğunu gören kimse, sıtma veya başka bir ateşli hastalığa yakalanır.

Herhangi bir sebeple ateş yaktığını gören kimse, bir sıkıntıya düşüp, zengin fakat katı kalpli birinden yar-

dım ister; eğer yaktığı ateşten istifade ederse, beklediği yardımı alır.

Bir beldede ışık saçan bir ateşin söndüğünü veya söndürüldüğünü görmek, orada yaşayan çok değerli bir kimsenin ölümüne işarettir.

Bir evdeki ateşin sönmesi, o hane sahibinin vefatına işarettir.

İnsanın kendisinden şu veya bu şekilde yararlandığı ateş, zahmetsiz rızka, kolay geçime işarettir.

Kızgın ateş, zalim idarecidir (Ayrıca bakınız: Çakmak, Çakmaktaşı,Kibrit ve ateşle ilgili diğer maddeler).


RÜYADA ATEŞ, KIVILCIMþİmam Cafer Sadık (a.s): Ateş görmenin yirmi beş tabiri vardır:

1-Fitne

2-Silah

3-Fesat

4-Yorgunluk

5-Husumet

6-Çirkin sözler

7-İnsanların işine mani olmak

8-Hâkimin hışmı

9-Cezalandırma

10-Nifak

11-Çıkmaza girme

12-İlim ve hikmet

13-Hidayet yolu

14-Musibet

15-Korku

16-Yanmak

17-Hizmet

18-Veba

19-Menenjit

20-Suçiçeği

21-İşlerin açılması

22-Erdem

23-Haram mal

24-Rızk

25-Menfaat.

Ateş parçaları yemek; yetim malı yediğinize veya yiyeceğinize… [“Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.”[1]]

Ağzınızdan ateş çıktığını görmek; yalan ve iftiraya…

Yanınızda tutuşturulmuş ateş olduğunu ve bunun size zarar verdiğini görmek; size hayır ulaşacağına…

Büyük bir ateşte odunların yandığını görmek; o bölgede fitne ve savaş çıkacağına…

İnsanların evlerinin kapısını a-teşe vermek; düşmanınıza karşı zafer elde edeceğinize…

Işığı olmayan bir ateşin sizi yaktığını görmek; menenjit hastalığına yakalanacağınıza...

Aynı ateşin ışık saçtığını görmek; sizden veya yakınlarınızdan halkın beğendiği ve övgüyle andığı evlatlar türeyeceğine, yanan ateşin miktarı kadar mal ve büyüklük elde edeceklerine...

Savaş meydanında ateş görmek; yanan ateş miktarınca suçiçeği, veba, menenjit vb. gibi ani ve ölümcül hastalıklar görüleceğine…

Aynı ateşi pazarda görmek; pazar esnafının insafsızlık, dinsizlik ve yalancılık üzere olduğuna...

Bir denize ateş düştüğünü görmek; o bölgedeki hüküm sahibinin yöre halkının malına zorla el koyup onlara zulmedeceğine...

Bilinmeyen bir yerde ateş olduğunu görmek; dinsizliğe…

Birinin elbisesine ateş düştüğünü görmek; o kişinin bela, korku ve endişe içinde olacağına…

Ateşin içinize düştüğünü görmek; sıkıntıya düşeceğinize işarettir.

þHz. Danyal (a.s): Ateşin canınızı yakmadığını görmek; murada yaklaşmak ve işteki zorluğun çözülmesi demektir.

Birinin sizi ateşe attığını ve ateşin sizi yaktığını görmek; bölgedeki söz sahibi birinin size zulmedeceğine, ama yakında o zulümden kurtulacağınıza ve iyi bir haberle müjdeleneceğinize işarettir. "Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol, dedik.”[2]

Aynı rüyada ateşin sizi yakmadığını görmek; istemediğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza…

Kor ateş görmek; ateşli bir hastalığa yakalanacağınıza…

Ateşin vücudunuzu yaktığını görmek; yanan miktar kadar sıkıntı yaşayacağınıza…

Evin kapısına alevli bir ateş düştüğünü, bedeninizin tamamını yaktığını, ama kalbinde bir korku oluşmadığını görmek; soğuk algınlığı, veba, suçiçeği, kızamık vb. hastalıklar karşısında zayıf düşeceğinize…

Ateşin çevrenizi kuşattığını görmek; ateş miktarınca haram mal elde edeceğinize…

Aynı ateşin dumanla karışık olduğunu görmek; haram mal yüzünden sıkıntı, hastalık, savaş veya düşmanlıkla karşılaşacağınıza…

Aynı ateşin sıcaklığının size u-laştığını görmek; biri tarafından gıybetinizin edileceğine işaret eder.

þAllame Meclisî: Ateş görmek; zarara işarettir.

þİbn-i Sîrîn: Ateş yakılan yer; herkesin gidip geldiği yere…

Ateş yakılan yere gitmek ve orada size bir şey verildiğini görmek; verilen miktar kadar zillet ve rezillik yaşayacağınıza, ancak sonunda kötülükten kurtulacağınıza ve daha önce yaptıklarınızdan dolayı pişman olacağınıza...

Kıvılcım görmek; kötü bir söz işiteceğinize…

Kıvılcımların üzerinize sıçradığını görmek; şiddetli bir belaya veya aşka…

Parlak bir ateş sayesinde yönünüzü bulduğunuzu görmek; zahit olacağınıza...

Ateşin ışığının dimdik durduğunu görmek; bahtınızın oracıkta olduğuna...

Evinizin ateş kıvılcımlarıyla aydınlandığını görmek; iş bakımından kariyerinizin yükseleceğine ve bahtınızın açılacağına…

Bu kıvılcımları yok ettiğinizi görmek; aile içinde anlaşmazlık çıkacağına ve bu işin sonunun yargıya varacağına işarettir.

þKirmanî: İnsanlara alev topu attığınızı görmek; halk arasında düşmanlık çıkaracağına...

Dükkânınıza veya malınızın arasına ateş düştüğünü görmek; elinizdeki malın heder olacağına veya yapacağınız bir ticarette malınızı üç kat pahalı satacağınıza ve bu konuda kimseye acımayacağınıza…

Başkasının evine ateş düştüğünü görmek; o kişinin söz sahibi birinin eline düşeceğine ve fitneleriyle yüzleşeceğine…

Ateşin elbisenizi yaktığını görmek; akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza veya dünya malından ötürü üzüleceğinize…

Herhangi bir yerde büyük bir ateş görmek; o yörede fitne ve savaş olacağına…

Yanık bir şey görmek; kadınlar yüzünden biriyle sorun yaşayacağınıza…

Bir şehir, mahalle veyahut eve, orayı tamamen yakıp kül edecek şekilde ateş düştüğünü ve alevlerinin yükseldiğini görmek; o yörede şiddetli bir savaş çıkacağına veya bir salgın hastalığının yayılacağına…

Ateşin bazı şeyleri yaktığını, bazı şeyleri yakmadığını görüp korkuya kapılmak; o yörede savaş çıkacağına…

Alevsiz ateş görmek; şiddetli hastalığa...

Ateşle karışık duman görmek; işlerde endişe ve korkuya...

Gökten ateş düştüğünü ve bir bölgeyi yaktığını görmek; yukarıda belirtilen fitne ve belanın o yöre halkının başına geleceğine…

Alev saçan korkunç bir ateşin belirli bir yere düşüp etrafa zarar verdiğini görmek; o yöre halkı arasında tartışmaların baş göstereceğine…

Yerin altından korkunç bir ateşin çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek; o yöre halkının, Allah dostlarıyla iftira ve yalan yoluyla mücadele edeceğine…

Ateşin bir yerden başka bir yere düştüğünü, ancak zarar vermediğini görmek; menfaat elde edeceğinize, fakirseniz zenginleşeceğinize…

Bir yere kıvılcım düştüğünü görmek; o bölgede savaş veya fitne çıkacağına…

Aynı kıvılcımların oldukça büyük olduğunu görmek; o bölgeye ilahî azabın geleceğine… ["Üç kola ayrılmış, bir gölgeye gidin. Ki ne gölgelendiren ne de alevden koruyandır. O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir."[3]]

İnsanların arasına kıvılcım düştüğünü görmek; bölge halkı arasında husumet çıkacağına…

Bir yere ateş atmak veya ateşle oynamak; çok çirkin söze işarettir.

þCabir Mağribî: Elinizde parlak bir ateş olduğunu görmek; hükümet işinde görev yapacağınıza…

Aynı ateşin dumanı olduğunu görmek; işinizden endişe edeceğinize…

Aynı ateşin elinize girip kaybolduğunu görmek; işinizde haram mal elde edeceğinize…

İnsanlara ateş verdiğinizi görmek; davranışlarınızla insanlara zarar vereceğinize ve halkın nefretini kazanacağınıza…

Ateşte yemek pişirip yemek; güzel sözler işiteceğinize işarettir.

þİsmail Eş'as: Gökyüzünden yağmur gibi ateş yağdığını görmek; o yörede hüküm süren kimselerin kargaşa çıkararak kan akıtacaklarına...

Gökyüzünden gelen bir ateşin yere düşerek yiyecekleri yaktığını görmek; ibadetlerin Allah katında kabul olduğuna… ["Doğrusu Allah bize, (gökten inen) ateşin yiyeceği yakıp (kül edeceği) bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti, diyenlere de ki…"[4]]

Gökyüzünden ateşin geldiğini, ama kimseyi yakmadığını görmek; bir ilahî azabın yaklaştığına... ["Bugün birbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, diyeceğiz.”[5]]

Büyük bir ateşin başında ısındığınızı görmek; nüfuz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza…

Ateşin üzerine bir şeyler dökmek; dünyevî işlerinizi sonlandırdığınıza…

Gökten ateşin düştüğünü ve çayırları yaktığını görmek; bölgede ani ölümlerin yayılacağına…

Büyük bir ateşin minare veya kubbeyi yaktığını görmek; bölgede yaşayan söz sahibi birinin öleceğine…

Yerden çıkan bir ateşin alev saçtığını görmek; bölgede gizli bir define olduğuna işarettir.

þÇağdaş Ulema: Ateşin alev aldığını görmek; bir yakınınıza âşık olacağınıza…

Ateşi aşırı dumanlı görmek; bir felaket veya sorunla karşılaşacağınıza…

Bayırda ateş yakmak ya da görmek; gönlünüze göre bir dost edineceğinize…

Ateşin etrafında dans etmek ya da başkalarını bu işi yaparken görmek; sevindirici bir haber alacağınıza…

Ateşe düşmek; büyük bir zarara uğrayacağınıza…

Ateş kıskacı görmek; zor bir durumla karşılaşacağınıza…

Soba veya ocakta ateş görmek; çocuk sahibi olmak için plan yapacağınıza veya çocuklardan yana sevineceğinize…

Soba veya ocaktaki ateşi söndürmek; ciddi bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir.

[1]-Nisa, 4.

[2]-Enbiya, 69.

[3]-Mürselat, 30-34.

[4]-Âl-i İmran, 183.

[5]-Sebe, 42.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 10924
favori
like
share