ticaret sicili ile ilgili sorunlar - içi boş münhesif hale gelmiş şirketler - vergi kaydı silinmesiI-GİRİŞ


Bilindiği gibi kağıt üzerinde tüzel kişiliği mevcut olup ve fakat uygulamada ise hiçbir şekilde faaliyeti bulunmayan şirketler vergi daireleri tarafından belli birkaç koşulun bulunması durumunda mükellefiyet kayıtları res’en silinebilmektedir. Bu konuda vergi daireleri şirketin tüzel kişiliği adresinde yada şirket ortaklarının konut adreslerine yoklamalar yaparak bu adreslerde de şirket ortaklarının tesadüf edilmemesi durumunda vergi dairesi tarafından bu şirketlerin vergi kayıtları düşülebilmektedir. Esasen uygulama 6 yıl önce de Maliye Bakanlığının bir iç genelgesine dayalı olarak yapılagelmiştir. Daha sonra VUK da yapılan bir düzenleme ile bu uygulama yasal bir zemine oturtulmuş bulunmaktadır.



Sorun sadece bu gayrifaal şirketlerin vergi dairesinde gözüken sicil kayıtlarının silinmesinden ibaret değildir. Çünkü bu konuda gayrifaal şirketin mükellefiyet kaydının sonlandırılması ile problem bitmemektedir. Konuyla ilgili beraberinde anılan şirketlerin daha birçok sorunları karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin; şirketin takipli aşamada yer alan ödenmemiş vergi borçları, şirket ortaklarının bağ-kur veya sigortadan emeklilik sırasında vergi ve ticaret sicildeki işlemleri karşımıza çıkabilmektedir. Diğer taraftan bu tür şirketlerin ticaret odası ve ticaret sicil kayıtları da şirket tüzel kişiliği tümüyle sonlanmadığı için bu kayıtlar vergi dairesinde olduğu gibi sonlanamamaktadır. Başka bir ifadeyle şirket gayrifaalde olsa ticaret sicil kaydı kapatılamamaktadır. Bu nedenle bu gibi şirketlerin ortakları şirket ortağı gibi bağ-kurda kayıtları devam etmekte ve sürekli bağ-kur borcu çalışmaktadır. Ticaret odaları ise bu tür şirketlerin odaya aidat borçlarını da silemediği için ticaret odalarına da fiktif alacakları oluşmaktadır.



II-YÜZBİNLERCE GAYRİFAAL ŞİRKETİN KAYDI SİLİNECEK



Meclis’e sunulan Türk Ticaret Yasası uygulama Tasarısı’nda ticaret sicilinde cumhuriyet tarihinin en kapsamlı temizliğini sağlayacak düzenlemeye yer verildi. Buna göre, sermaye artırmama gibi nedenlerle feshedilmiş sayılan, adresinde bulunamayan, faaliyette olmayan vergi tahsil edilemeyen, izi bilinmezken birden çıkıp uyuşmazlıklara taraf olan şirket lehine devlet eliyle tasfiye edilecek.



Devlet tasfiye operasyonu için kağıt üzerinde milyarlarca YTL yi bulan vergi kamusal nitelikli alacakları ve sigorta prim alacağını tahsil etmekten vazgeçecek. Tasarının gerekçesinde bu şirketlerin uygulamada ticaret ve şirket hukuku yanında, vergi ve sosyal sigortalar hukuku ile tescil işlemlerinde güçlüklere yol açtığı ve kamu düzeni yönünden sakınca oluşturduğu kaydedildi.



Tasfiye edilecek şirketler, Sanayi Bakanlığı’nca istenecek ve üç gruba ayrılacak



Birinci grupta, adresine ve varlığına ulaşabilen, faal olduğu anlaşılan, ancak herhangi bir sebeple sona erdiği belirlenen şirketler; ikinci grupta feshedilmiş faal olmayan, ancak mal varlığı bildiren şirketler; üçüncü grupta adresi ve varlığı bildirilmeyen şirketler yer alacak.



Ticaret Sicil Müdürlüğü, şirketin kayıtlı adresine ihtar yollayacak. İhtara yanıt verilmez veya yanıt tatmin edici bulunmazsa, şirketin bir ilgisi faaliyette bulunduğunu kanıtlarıyla bildirmezse tasfiye edilecek.



Tasfiye, atanmış memurlarca en geç üç ayda sonuçlandırılacak.



Şirketin mal varlığı Hazine’ye geçecek. Kayıt silme işlemlerinin tümü her türlü vergi ve harçtan muaf olacak.



İlgili şirketin vergi, kamusal nitelikli borçları ve sosyal sigorta prim borçları, kayıttan silinmelerine engel oluşturmayacak.



Şirketin sonrada belirlenen varlıkları kendiliğinden Hazineye geçecek.



Üçüncü gruptaki şirketler bir tasfiye işlemi yapılmaksızın doğrudan ticaret sicilinden silinecek(1).



III-SONUÇ



Uzun yıllardır gayrifaal olan ve ortaklarına da bir türlü erişilemeyen içi boş pek çok şirketin vergi ve ticaret sicil kaydı böylelikle meclise sunulan TTK uygulama tasarısında ticaret sicilinde yer alan içi boş şirketlerin kayıtlarının silinmesinin yolu açılıyor. Bu şirketler gerek vergi daireleri için ve gerekse ticaret sicil müdürlükleri için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Böylece içi boş, adresinde bulunmayan, ortaklarına ulaşılamayan şirketlerin olası vergi, SSK vs. kamusal kökenli borçlarının varlığı bu şirketlerin kapatılmasına engel değildir. Anılan şirketlerin borçları konusunda belirli bir açıklık bulunmamaktadır.



Gayrifaal şirketlerin eski borçları nedeniyle bu şirketlerin organları ve müdürleri de ortada bulunmadığı için kendileri hakkında yurtdışı çıkışı yasağı, banka mevduat araştırması, trafikte araçlarının olup olmadığı konusunda vergi daireleri mal varlığı araştırmaları yapmaktadırlar. Sonuçta tapu, trafik kayıtları incelenerek bu şirketlerin mal varlıklarına şirketin borcundan dolayı haciz konabilmektedir. Ortakları bakımından ise, borç miktarının 25 bin YTL yi geçmesi halinde “yurtdışı çıkışı yasağı” konulmaktadır.



31.12.2007 tarihine kadar asgari sermaye artırımı süresi uzatılmış olunması nedeniyle sermayeleri 500 bin TL nin altında olan bu şirketlerin sermaye artırımları 5 bin YTL ye çıkarıldığı takdirde ve diğer durumları düzeltildiği takdirde bu şirketlerin çalıştırılması ve kullanılması mümkün olmaktadır. Sermaye artışı süresinin uzatılması nedeniyle de anılan şirketler gayrifaal olmalarına rağmen bunların sermeye artışı yapmadığı için tasfiye yolu da gözükmemektedir. Dolayısıyla bu şirketler münfesih duruma da düşmemiş olmaktadırlar. Anılan şirketlere köklü bir çözüm getirilmesi durumunda vergi daireleri ve ticaret sicil müdürlükleri ve ticaret odaları da ve beraberinde de sanayi ve ticaret bakanlığı rahatlamış olacaktır.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7663
favori
like
share