Yurtdışında Yaşayan Türkler Toplulugu Başkanlıgı - Yurtdışında Yaşayan Türklerin Sorunları - Türkler Toplulugu Başkanlıgı Görevleri - Türkler Toplulugu Başkanlıgı Amacı Nedir
a) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek,

b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,

c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkanları, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslekî yapılanmalar ile 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen öğrencilerle ilgili faaliyetleri kapsar.Bu Kanunun uygulanmasında, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Tüzel kişiliği ve bütçesi

Kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı olup Başbakan, Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.

Başkan yardımcıları

Gürsel Dönmez :

Dış Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Başbakanlık Müşavirliği görevini yürüten Sakaryalı Dr. Gürsel Dönmez atandı. Dr. Dönmez, 1 Ekim 2010 tarihi itibarı ile görevine başladı.

Gürsel Dönmez, 31 Mart 1964 Kırcaali doğumlu. Dört yaşında iken ailesi Türkiye’ye iltica etti. İlkokula Bursa’da başlayıp, ilk ve orta öğrenimini Sakarya-Arifiye Öğretmen Lisesi’nde tamamladı.

1982-86 yılları arasında AÜ-Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tahsil görüp, mezun oldu. 1987 yılında Avusturya’ya gitti.

1992-93 yıllarında Viyana’da bir şirkette idarecilik yaptıktan sonra,

1993-98 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Genel Sosyoloji ve Metodoloji Araştırma Görevlisi olarak vazife aldı.

Viyana-İktisat Üniversitesi Felsefe ve İktisat Sosyolojisi Enstitüleri’nde master ve doktora yaptı.

1989-94 yılları arasında “Gece Yazıları-Abdullah Gürsel” imzasıyla, Zaman Gazetesi’nde dış politika yazıları yazdı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yayınlanan dergilere şiir, deneme ve hikâyeler ile katkıda bulundu.

1993 yılında “Mahşerin Çocukları” isimli şiir kitabını yayınladı.

1995-98 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları ve denemeler yazdı.

Hükümet, yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili “Dış Türkler Başkanlığı” kurdu. Yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili her türlü faaliyet Devlet Bakanlığı bünyesinde toplanırken, diğer bakanlıklarla koordineli çalışılacak. Hükümetin “Dış Türkler Başkanlığının” kurulmasına ilişkin hazırladığı tasarının önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Daire Başkanlıkları

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların, ülkemizle sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak.

b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak, ilgili kurumlar nezdinde bunları takip ederek uygulanmasını sağlamak.

c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlarla ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını sağlamak.

ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını sürdürmelerini teminen, gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılmasını sağlamak.

d) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak; ayrımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı korunmaları için faaliyette bulunmak ve aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari bağları geliştirmek üzere, girişimciler ve profesyonellerin güçlerinin birleştirilmesi yoluyla yurtdışındaki Türkiye imajının güçlendirilerek, ülkemizin uluslararası düzeyde tanınması ve tanıtılması için yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş sivil toplum örgütleri, meslekî yapılanmalar, tüzel kişilikler ve ticari örgütlerle ortak planlı çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara idarî ve malî destekte bulunmak.

f) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

g) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek.

ğ) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı

a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için, ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.

c) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlıği

Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

b) Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapmak veya benzeri çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak.

c) Öğrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek.

ç) Kurula, kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler yapmak.

d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak.

e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

f) İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası oluşturmak.

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2516
favori
like
share