sosyal bilgiler nüfus soruları ve cevapları - sosyal bilgiler testi1. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının nedenleri arasında sayılamaz?
A. Doğumlar
B. Ölümler
C. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler
D. Beslenme koşullarının iyileşmesi2. Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerlerden kentlere göçün sebepleri arasında yer almaz?
A. Tarım alanlarının aile bireylerinin gereksi-nimlerini karşılayamaması
B. Sanayi tesislerinin köylerde bulunması ve havayı kirletmesi
C. Tarım alanlarının yetersizliği
D. Kentlerdeki iş olanaklarının fazlalığı3. Yurdumuzda düzenli nüfus sayımları ne za-man yapılmaya başlanmıştır?
A. Cumhuriyet’in ilanından sonra
B. Tanzimat Fermanı’ndan sonra
C. II.Dünya Savaşı’ndan sonra
D. Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra


4. Genel nüfus sayımları ile ülkemizde aşağı-dakilerden hangisi belirlenmez?
A. Ülkemizin nüfus yoğunluğu
B. Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumu
C. Nüfusumuzun okur-yazar oranı
D. Ülkemizde resimle ilgilenenlerin oranı


5. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün görevleri ara-sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A. Genel nüfus sayımları ile ülkemizde yaşayan insan sayısını belirler.
B. Çocukların barınma, beslenme ve kendilerini ifade etme haklarını korumaya çalışır.
C. Komşu ülkelerle ilişkilerimizi araştırır.
D. Ülkemizde sanatla uğraşan kişilerin sayısını belirler.

6. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğunlaştı-ğı yerler arasına girmez?
A. Kıyı bölgeleri
B. Mevsimlerin ılık geçtiği bölgeler
C. Ulaşıma elverişli bölgeler
D. Yeterli yağış alamayan dağlık bölgeler7. Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Doğu Anadolu Bölgesi
B. Orta Anadolu Bölgesi
C. Marmara Bölgesi
D. Akdeniz Bölgesi8. Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer Marmara Bölgesi’dir. Bunun ne-denleri arasında aşağıdakilerden hangisi yok-tur?
A. Sanayisi’nin gelişmiş olması
B. Ticaret ve hizmet sektörünün gelişmiş olması
C. Bölgenin kurak olması
D. Ulaşımın rahat olması


9. Ekonomisi daha çok tarıma dayanan ve nü-fusu 2000’in altında olan yerleşme birimi aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A. Köy
B. Mezra
C. Semt
D. Mahalle


10. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebepleri arasında değildir?
A. Ekim-dikim alanlarının yeterli olmaması
B. İş olanaklarının kentte olması
C. Eğitim olanaklarının kentte olması
D. Kent yaşamının kalabalık olmasıCevaplar :

1.B 2.B 3.A 4.D 5.A 6.D 7.C 8.C 9.A 10. D


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1503
favori
like
share