Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınav Soruları ve Cevapları1. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının.

Yukarıdaki ifade hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a. Hz. Ebubekir'in sözüdür
b. Hz. Ali'nin sözüdür
c. Hadistir
d. Ayettir

2. Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah katın dada güzeldir.

İfadesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a. Atasözüdür
b. Hadistir
c. Ayettir
d. Deyimdir


3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi örf ve adetler için ileri sürülemez?
a. Toplum hayatının düzenlenmesinde rol oynama
b. Tecrübelerle oluşma, nesilden nesile aktarma
c. İnsanı ahirette de mutluluğa ulaştırmayı amaçlama
d. Yazılı olmamakla birlikte yaptırım gücü bulunma


4. Aşağıdakilerden hangisi ülkü kavramı ile ilgili bir tanımlama ve bilgi değildir ?
a. Milletin varlık ve bağımsızlığının sembolüdür
b. Milletçe istenen bir beklenti ve özdeyiştir.
c. Aynı vatan üzerinde yaşayan bir toplumun gelecekte ulaşmak istediği yüce bir amaçtır.
d. Milletin birlik , güç ve cesaretini arttıran bir hedeftir


5. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş ve devletin ortak sorumluluk ve ödevleri arasında yer alan haklardan değildir ?
a. Çevreyi koruma
b. Barışı sağlama
c. Dengeli beslenme
d. Dayanışma


6. Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklara karşı sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır ?
a. Çocukların tutum ve davranışlarına karşı kayıtsız olmak
b. Çocuklar arasında adaletli davranmak
c. Çocuklara milli ve manevi değerleri kazandırmak
d. Çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaşmak


7. Aşağıdakilerden hangisinin tüm dinlerde yasaklandığı görülür ?
a. Birden çok kadınla evlenmek
b. Yakın akraba ile evlenmek
c. Evlilik dışı ilişkilerde bulunmak
d. Boşanmak


8. Dinimiz açısından, kişinin evleneceği kimsede araması gereken özelliklerden hangisi daha önemlidir ?
a. Güzel ahlak
b. Kültür seviyesi
c. Güzellik veya yakışıklılık
d. Zenginlin ve asalet

9. 1776 tarihli anayasasında devletin bir dini olmadığı ve fertlerin din hürriyetlerinin bulunduğu esasını benimseyen ülke hangisidir ?
a. Osmanlı Devleti
b. Amerika
c. İngiltere
d. İspanya


10. Aşağıdakilerden hangisi Batı dünyasında laikliğin oluşumunu hazırlayan sebebler arasında yer almaz ?
a. Katolik kilisesinin baskıcı tutumu
b. Din adamlarının hayatın her alanına karışması
c. Kilisenin din ve mezhep adına vicdanlara müdahale etmesi
d. Bazı Müslümanların dini yanlış anlamaları


11.Gerçeğe nasıl inanıyorsam dinime de öyle inanıyorum Sözü kime aittir.
a. Hz. Muhammed'e
b. Atatürk'e
c. Hz. Ali'ye
d. Ahi Evrana


12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk düşünceleri ile bağdaşmaz ?
a. Fertlerin dinini okulda öğrenmesi
b. Fertlerin istediği dini merasimi yerine getirebilmesi
c. Taassubun benimsenmesi
d. Herkesin dinini öğrenmeyi bir görev bilmesi


13. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam öncesi inançları arasında benzerliklerin olduğu hususlardan değildir ?
a. Tek tanrı
b. Cennet-Cehennem
c. Ahlaki kurallar ve değerler
d. Peygamberlik ve kutsal kitap

14. Aşağıdaki alimlerden hangisi Ebu Hanifenin öğrencilerinden değildir ?
a. Ebu Yusuf
b. İmam Şafii
c. Muhammed eş-Şeybani
d. İmam Züfer b. Huzeyl

15. SORU
15. Ehl-i Sünnetin İtikadi (İnançla ilgili) mezheplerinden Türklerin büyük çoğunluğunun tabi olduğu mezhebin kururcusu kimdir ?
a. Ebu Hanife
b. Maturidi
c. Şafii
d. Eşari

16. SORU
16. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hoca Ahmet yesevi hakkında doğrudur ?

a. Anadoluda ahilik teşkilatını kurmuştur.
b. Ehl-i Sünnet'in itikadı kollarından birinin kurucusudur.
c. Şair ve tarikat kurucusu bir alimdir
d. Fıkıh ilmi alanında eserler vermiştir.

17. Yunus Emre aşağıdaki alimlerden hangisinin dergahında yetişmiştir ?
a. Tabduk Emre
b. Hacı Bayram Veli
c. Hacı Bektaş-ı Veli
d. Seyyid Burhaneddin

18. Aşağıda isimleri verilen Müslüman Türk alimlerinden hangisinin uzmanlık alanı dini ilimler değildir ?
a. Zemahşeri
b. Fahreddin Razi
c. Maturidi
d. Uluğ Bey


19. Aşağıdakilerden hangisi bir minyatür sanatçısı değildir ?
a. Karahisari
b. Nakşi
c. Levni
d. Nigari

20. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf ve Edebiyat alanında önemli isimlerden biri değildir?
a. Hacı Bektaş Veli
b. Hoca Ahmed Yesevi
c. Yunus Emre
d. Fahrettin RaziCEVAP ANAHTARI :

1 D 2 B 3 C 4 A 5 C 6 A 7 C 8 A 9 B 10 D 11 B 12 C 13 D 14 B 15 A 16 A 17 A 18 D 19 A 20 D


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1783
favori
like
share