yasama yetkisi nedir - yasama yetkisi kime aittir - milli irade“Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti’nin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir.

Türk Milleti mukadderatını Büyük Millet Meclisi’nin yeterli ve vatansever eline bıraktığı günden itibaren, karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri boğan felaketlerden milletin gözlerini kamaştıran güneşler ve zaferler çıkarmıştır.” (1927)

Mustafa Kemal ATATÜRK

Giriş

Genel olarak Yasama Yetkisi kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulu’nu ve Bakanları denetlemek; Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarmak yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak; bazı fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilân etmek; mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek ve Anayasa’nın ön gördüğü yetkileri kullanmak görevlerini kapsar.

Yasama Yetkisi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinden kaynaklanır ve Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır. Bu yetki devredilemez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi millî iradenin olduğu kadar, millî karakterin, millî vicdanın, millî onurun kısaca Türk Milleti’nin kişiliğinin ve soyluluğunun temsilcisidir. Millî varlığın korunup, geliştirilmesi ve sonsuza kadar devamı bu yüce Meclisin başlıca görevi olan yasama yetkisinin varoluş nedenidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Türk siyasî hayatında ve kendine özgü nitelikleriyle sürekli geliştirilmeye çalışılan Türk Demokrasi mücadelesinde çok önemli bir yeri, özel ve seçkin bir konumu ve durumu vardır. Meclis bu yer ve konumu yasalarla, buyruklarla değil, asırlarca süren fikrî arayış ve hazırlıklarla ve nihayet Anadolu Türk Toplumunun kendi kaderine egemen olarak, hür ve bağımsız iradesiyle giriştiği Türk Millet Mücadelesini başarılara, zaferlere ulaştırmakla kazanmıştır. Bu nedenle Meclis, bir anlamda, Türk Milleti’nin varlığı, hür ve bağımsız yaşamı ve iradesiyle özdeşleşmiştir. Yasama Yetkisi, yalnız millî egemenliğin değil, millî varlığın da bir ifadesidir.

Türk Demokrasisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve yasaların üstünde ancak açıklanan “Millet-Meclis; Meclis-Millet” özdeşleşmesiyle değerlendirilmelidir. Anadolu Türk Toplumu için bu sonuç tarihi bir gerçektir; siyasî hayat ve siyaset bilimi açısından da doğal bir hukuk kuralıdır.

Yeniden Müdafaa-i Hukuk Hareketi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türk tarihinin gerçekleri içerisinde, hür ve bağımsız, kutsal bir kurum olarak kabul eder. Millî varlığın korunmasının, geliştirilmesinin ve bekasının temel organı ve kurumu olarak değerlendirir. Bu harekete göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini kullanırken ne kadar hür ve bağımsızsa, ne kadar milletin ortak ve genel fikir ve eğilimlerine, çıkarlarına, ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebiliyorsa, Türk Milleti de o kadar hür ve bağımsız, mutlu ve refah içerisinde olur.

Yeniden Müdafaa-i Hukuk Hareketi, millî iradenin tam, sürekli ve bütün özellikleriyle oluşmasına, milletin vekillerini serbestçe, bilerek, tanıyarak, değerlendirerek seçmesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yetkisini kullanırken hür ve bağımsızlığına bir takım kişisel ve siyasî çıkarlarla, tutku ve etkinlik arzularıyla yapılan her müdahaleyi, Türk Milleti’nin varlığına karşı girişilmiş bir ihanet ve geleceğine yönelmiş bir suikast olarak kabul eder.


alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9073
favori
like
share