İnkılapların Özellikleri Test Soruları - İnkılapların Özellikleri - İnkılap Tarihi - İnkılap Tarihi Sınav Soruları

61.Aşağıdakilerden hangisi Medenî kanunun kapsamı dışında kalır?

A)Kadının mirastan pay alması D)Tek kadınla evlilik yapılması

B)Kadınların milletvekili olması E)Resmî nikâh zorunluluğu

C)Kadının meslek seçebilmesi62.M. Kemâl bir konuşmasında, ...görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülüklerden gelmiştir. Din ve mezhep, hiçbir zaman politika âleti olarak kullanılamaz. Demiştir.

Bu sözler, aşağıdakilerden hangisini korumaya ve kollamaya yöneliktir?

A)Devletin bağımsızlığını D)Teokrasiyi

B)Lâik devlet düzenini E)Halkçılığı

C)Ekonomide devletçiliği63.Yeni Türk devletinin ilk özel bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ziraat Bankası C)Türk Ticaret Bankası E)Etibank

B)İş bankası D)Osmanlı Bankası64.Atatürk çağdaş Türkiyeyi yaratabilmek için eğitime büyük önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Onun dönemindeki uygulamalardan biri değildir?

A)Yüksek Ziraat Enstitüsü açılmıştır

B)Harp Okulu açılmıştır

C)Millet Mektepleri açılmıştır

D)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmıştır

E)Darül Fünun İstanbul Üniversitesi adını almıştır.65.Cumhuriyet Döneminde yer altı kaynaklarımızın yerlerini, nicelik ve niteliklerini öğrenebilmek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A)Etibank

B)Türkiye İş Bankası

C)Yüksek Ziraat Enstitüsü

D)Türk Ticaret Bankası

E)Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü66.Aşağıdakilerden hangisi, Soyadı Kanununun kabûl edilmesinin sebeplerinden değildir?

A)Miras hakkını düzenlemek

B)Toplumsal kargaşayı önlemek

C)Çağdaşlaşmak

D)Halkçılık ilkesini uygulamak

E)Toplumsal eşitliği sağlamak67.Aşağıdakilerden hangisi Kemâlist düşünce sistemi içerisinde yer almaz?

A)Devlet yönetiminde millî etkinliği egemen kılmak

B)Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak

C)Akılcı ve bilimsel olmak

D)Bütün Türkleri bir bayrak altında toplamak

E)Her alanda tam bağımsızlığı sağlamak68.Aşağıdakilerden hangisi, eğitim alanında gerçekleştirilen lâikleşme hareketlerinden biri değildir?

A)Medreselerin kapatılması

B)Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabûl edilmesi

C)Lâtin Alfabesinin kabûlü

D)İlk öğretimin zorunlu olması

E)Medenî Kanunun kabûlü69.Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmak zorunda kalınan devletçilik politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî burjuvazi yaratmak

B)Şehirleşmeyi hızlandırmak

C)İşçi sınıfının oluşumunu sağlamak

D)Karma ekonominin temelini atmak

E)Devlet eliyle büyük yatırımları gerçekleştirmek70.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânının sebepleri arasında yer almaz?

A)Yeni hükümetin bütün çabalara rağmen kurulamaması

B)Yeni devletin rejiminin belli olmaması

C)Dış basında Türkiyenin rejimiyle ilgili aleyhte yayınlar yapılması

D)Hilafet yanlılarının meclis çalışmalarını engellemeleri

E)Saltanat kaldırıldığı için devlet başkanlığı makamının boş olması71.23 Nisan 1920de kurulan I.Meclis, 23 Nisan 1923te yapılan milletvekili seçimleriyle yenilenmiş ve II.Meclis 11 Ağustos 1923te yeni yasama yılına başlamıştır.

Seçimlere gidilerek II.Meclisin oluşturulmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Zor şartlar altında Millî Mücâdeleyi gerçekleştiren I.Meclisin yıpranmış olması

B)I.Meclisteki saltanat yanlılarının yoğun muhalefette bulunmaları

C)Millî egemenliği ve inkılâpları gerçekleştirmek için inkılâpçı kadrolara ihtiyaç duyulması

D)M. Kemâli milletvekili hakkından yoksun bırakma girişimi

E)İttihat ve Terakki yanlılarını meclisten uzaklaştırarak Hürriyet ve İtilâf Fırkasına şans tanınması72.Aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşma amacı taşımaz?

A)Yeni ölçü birimlerinin kabûlü

B)Şapka Kanununun çıkartılması

C)Batılı tarzda eğitim-öğretim veren okulların açılması

D)Medenî Kanunun kabûlü

E)Âşâr vergisinin kaldırılması73.

I.Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması

II.Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabûlü

III Medenî Kanunun kabûlü

Yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekonomik gelişme D)Cumhuriyet yönetimine geçme

B)Lâik devlet düzeni E)Millî egemenliği gerçekleştirme

C)bağımsız devlet74.Devletin lâikleşmesinde aşağıdakilerden hangisi bir aşama sayılmaz?

A)Tevhid-i Tedrisat kanunu D)Medeni Kanunun kabûlü

B)Hilafetin kaldırılması E)Saltanatın kaldırılması

C)Çok partili sisteme geçiş75.Medreselerin kaldırılmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir

A)Saltanat yanlılarının yapılanmasının önüne geçmek

B)Lâik devlet anlayışına geçilmesi

C)Türk dilinin uluslar arası kimliğe sokulması

D)Kültür ikiliğinin önlenmesi

E)Çağdışı bir kurumun ortadan kaldırılması76.Aşağıdakilerden hangisi, hukuk alanında yapılan lâikleşme hareketlerinden birisidir?

A)Cumhuriyetin ilânı

B)Soyadı Kanununun kabûl edilmesi

C)Türk Dil Kurumunun kurulması

D)Medenî Kanunun kabûlü

E)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi77.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacına yönelik gelişmelerden biri değildir?

A)Öğretimin birleştirilmesi

B)Medenî Kanunun kabûlü

C)Teşvik-i Sanayi Kanununun kabûlü

D)Kılık - kıyafette değişiklik

E)Yeni ölçü birimlerinin kabûl edilmesi78.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyetine millî kimlik kazandırma gelişmelerinden biri değildir?

A)Türk Dil Kurumunun kurulması

B)Yabancı okulların denetim altına alınması

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

D)Kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi

E)Türk Tarih Kurumunun açılmasıCevap Anahtarı:

61-B 71-E

62-B 72-E

63-B 73-B

64-B 74-C

65-E 75-B

66-A 76-D

67-D 77-C

68-E 78-D

69-E

70-C

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1681
favori
like
share